بازارها گذشته مرجع
پول 93.79 2021-05
بازار سهام 49389 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.5 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.3 2020-12
نرخ بیکاری 11 2020-12
نرخ تورم 42.6 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 4.8 2021-03
نرخ بهره 38 2021-03
موازنه تجاری 400 2021-03
حساب جاری -1372 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.4 2019-12
بودجه دولت -8.5 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.3 2021-04
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 3047417 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 65202 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 2757230 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.5 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.3 2020-12
تولید ناخالص داخلی 450 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 643710 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128203 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9729 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22034 2019-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی -2.6 2021-02
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34567 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19953 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 113122 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 19192 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30756 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 86996 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 45213 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12186 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11 2020-12
افراد شاغل 11524 2020-12
افراد بیکار 1418 2020-12
نرخ اشتغال 40.1 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 45 2020-12
دستمزد 78789 2021-01
حداقل دستمزد 21600 2021-03
جمعیت 45.38 2020-12
رشد دستمزد 5.14 2021-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 42.6 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 4.8 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 436 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 5065 2020-12
قیمت تولید 712 2021-03
قیمت صادرات 152 2020-12
قیمت واردات 110 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 442 2021-03
اندازه اصل تورم 45.7 2021-03
CPI مسکن آب و برق 388 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 462 2021-03
تورم مواد غذایی 44.8 2021-03
انتظارات تورم 46.5 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده 57.3 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 18.57 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 8391513 2021-05
موارد کروناویروس 3047417 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 65202 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 2757230 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 38 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 31.34 2021-04
عرضه پول M0 2432295 2021-03
عرضه پول M1 3275863 2021-02
عرضه پول M2 4758752 2021-02
عرضه پول M3 8223239 2021-02
نرخ بهره سپرده 33.74 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 14033890 2021-02
ذخایر ارزی 34646 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 400 2021-03
حساب جاری -1372 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
صادرات 5720 2021-03
واردات 5320 2021-03
بدهی خارجی 271505 2020-12
رابطه مبادله 138 2020-12
گردش سرمایه -506 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 58.18 2021-02
ورود توریست 11116 2021-02
ذخایر طلا 61.74 2020-12
تولید نفت خام 487 2021-01
شاخص تروریسم 1.02 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.4 2019-12
بودجه دولت -8.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -74466 2021-03
هزینه های دولت 96832 2020-12
درآمدهای دولت 761324 2021-03
ارزیابی اعتبار 15 2021-05
مخارج نظامی 3488 2019-12
درآمد مالیاتی 817882 2021-04

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.4 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 32.8 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2021-03
استفاده از ظرفیت 58.3 2021-02
تغییرات موجودی انبار 36443 2020-12
تولید خودرو 43160 2021-03
ثبت خودرو 32.36 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.03 2021-03
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.2 2019-12
رتبه رقابتی 83 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2020-12
رتبه فساد مالی 78 2020-12
آسانی کسب و کار 126 2019-12
تولید فولاد 388 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.3 2021-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6 2021-02
هزینه های مصرف کننده 413952 2020-12
قیمت گازوئیل 0.92 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 5.2 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 808 2021-01
میزان ساخت و ساز 22.7 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.