بازارها گذشته مرجع
پول 75.58 2020-09
بازار سهام 41484 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.8 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.4 2020-03
نرخ بیکاری 10.4 2020-03
نرخ تورم 39.2 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 2.7 2020-08
نرخ بهره 38 2020-07
موازنه تجاری 1476 2020-07
حساب جاری -444 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.4 2019-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.3 2020-08
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 631365 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 12705 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 438883 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.8 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 450 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 629398 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 93309 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9729 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22034 2019-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی -12.3 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 37895 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17239 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 92632 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 20975 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33142 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 76340 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 52738 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12670 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.4 2020-03
افراد شاغل 12045 2020-03
افراد بیکار 1394 2020-03
نرخ اشتغال 42.2 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 47.1 2020-03
دستمزد 56837 2020-04
حداقل دستمزد 16875 2020-08
جمعیت 44.94 2019-12
رشد دستمزد 0.13 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 39.2 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 2.7 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 337 2020-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4028 2020-03
قیمت تولید 506 2020-08
قیمت صادرات 140 2020-06
قیمت واردات 112 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 339 2020-08
اندازه اصل تورم 46.2 2020-07
CPI مسکن آب و برق 339 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 345 2020-08
تورم مواد غذایی 46 2020-07
انتظارات تورم 40 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 44.7 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 38 2020-07
نرخ بهره بین بانکی 15.81 2020-08
عرضه پول M0 2287225 2020-08
عرضه پول M1 2810835 2020-07
عرضه پول M2 4193129 2020-07
عرضه پول M3 6873473 2020-07
نرخ بهره سپرده 30.72 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 11218862 2020-06
ذخایر ارزی 37266 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1476 2020-07
حساب جاری -444 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
صادرات 4903 2020-07
واردات 3427 2020-07
بدهی خارجی 274247 2020-03
رابطه مبادله 126 2020-06
گردش سرمایه -755 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 59.86 2020-07
ورود توریست 0 2020-06
ذخایر طلا 61.7 2020-06
تولید نفت خام 441 2020-05
شاخص تروریسم 1.68 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.4 2019-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -155524 2020-07
هزینه های دولت 90931 2020-03
درآمدهای دولت 643620 2020-07
هزینه های مالی 918119 2020-05
ارزیابی اعتبار 12 2020-09
مخارج نظامی 5337 2018-12
درآمد مالیاتی 612146 2020-08

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 43.7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6.9 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.8 2020-06
استفاده از ظرفیت 56.8 2020-07
تغییرات موجودی انبار 2567 2019-12
تولید خودرو 25835 2020-08
ثبت خودرو 28.35 2020-08
شاخص اقتصادی مقدم -1 2020-07
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.2 2019-12
رتبه رقابتی 83 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 126 2019-12
تولید فولاد 325 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.3 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -82.2 2020-06
هزینه های مصرف کننده 470507 2020-03
قیمت گازوئیل 0.76 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 5 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 527 2020-02
میزان ساخت و ساز -12.9 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 631365 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 12705 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 438883 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.