بازارها گذشته مرجع
پول 64.42 2020-04
بازار سهام 26003 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2019-12
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
نرخ تورم 50.3 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 2 2020-02
نرخ بهره 38 2020-03
موازنه تجاری 1129 2020-02
حساب جاری 2984 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.2 2020-03
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 1133 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 33 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 248 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 450 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 672490 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110423 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282 2018-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی -1.8 2020-01
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35626 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18975 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 110239 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 21531 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33448 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 83541 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 55683 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12154 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2019-12
افراد شاغل 12240 2019-12
افراد بیکار 1196 2019-12
نرخ اشتغال 43 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 47.2 2019-12
دستمزد 51162 2019-11
حداقل دستمزد 16875 2019-12
جمعیت 44.94 2019-12
هزینه زندگی خانواده 14400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10400 2018-12
رشد دستمزد 1.52 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 50.3 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 2 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 296 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3771 2019-12
قیمت تولید 451 2020-02
قیمت صادرات 149 2019-12
قیمت واردات 112 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 294 2020-02
اندازه اصل تورم 53.6 2020-02
CPI مسکن آب و برق 320 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 311 2020-02
تورم مواد غذایی 54.2 2020-02
انتظارات تورم 30 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 58 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 38 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 34.81 2020-02
عرضه پول M0 1716134 2020-02
عرضه پول M1 1942902 2019-12
عرضه پول M2 2738509 2019-12
عرضه پول M3 4388953 2019-12
نرخ بهره سپرده 28.34 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 5813927 2019-11
ذخایر ارزی 39189 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1129 2020-02
حساب جاری 2984 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
صادرات 4324 2020-02
واردات 3195 2020-02
بدهی خارجی 277648 2019-12
رابطه مبادله 133 2019-12
گردش سرمایه 3516 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 171 2020-02
ورود توریست 304400 2019-12
ذخایر طلا 61.74 2019-12
تولید نفت خام 517 2019-12
شاخص تروریسم 1.68 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -27497 2020-02
هزینه های دولت 96893 2019-12
درآمدهای دولت 455101 2020-02
هزینه های مالی 852868 2019-12
ارزیابی اعتبار 12 2020-03
مخارج نظامی 5337 2018-12
درآمد مالیاتی 471693 2020-02

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 43.7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -0.1 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2020-01
استفاده از ظرفیت 56.1 2020-01
تغییرات موجودی انبار 2294 2019-12
تولید خودرو 26133 2020-02
ثبت خودرو 27.19 2020-02
شاخص اقتصادی مقدم -2.5 2020-02
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.2 2019-12
رتبه رقابتی 83 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 126 2019-12
تولید فولاد 344 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.2 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 52.1 2020-01
هزینه های مصرف کننده 451520 2019-12
قیمت گازوئیل 0.83 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 5.3 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 630 2020-01
میزان ساخت و ساز -13.5 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1133 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 33 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 248 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.