بازارها گذشته مرجع
پول 90.29 2021-03
بازار سهام 47808 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.2 2020-09
نرخ بیکاری 11.7 2020-09
نرخ تورم 38.5 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 4 2021-01
نرخ بهره 38 2020-12
موازنه تجاری 1068 2021-01
حساب جاری 1163 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.4 2019-12
بودجه دولت -3.8 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.8 2021-02
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 2126531 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 52453 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 1921589 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.2 2020-09
تولید ناخالص داخلی 450 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 613801 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 113850 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 9729 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22034 2019-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی -2.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34766 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16084 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 106091 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 19205 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 29977 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 82148 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44758 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12685 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.7 2020-09
افراد شاغل 10658 2020-09
افراد بیکار 1415 2020-09
نرخ اشتغال 37.4 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 42.3 2020-09
دستمزد 61221 2020-07
حداقل دستمزد 20588 2021-02
جمعیت 44.94 2019-12
رشد دستمزد 1.6 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 38.5 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 4 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 402 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4423 2020-09
قیمت تولید 654 2021-01
قیمت صادرات 152 2020-12
قیمت واردات 110 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 406 2021-01
اندازه اصل تورم 39.4 2020-12
CPI مسکن آب و برق 376 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 423 2021-01
تورم مواد غذایی 42.1 2020-12
انتظارات تورم 40 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 40.3 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 38 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 30.46 2021-02
عرضه پول M0 2606204 2021-01
عرضه پول M1 3363133 2020-12
عرضه پول M2 4897959 2020-12
عرضه پول M3 7947442 2020-12
نرخ بهره سپرده 34.84 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 11866402 2020-08
ذخایر ارزی 33910 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1068 2021-01
حساب جاری 1163 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
صادرات 4912 2021-01
واردات 3844 2021-01
بدهی خارجی 272852 2020-09
رابطه مبادله 138 2020-12
گردش سرمایه 1223 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 71.31 2021-01
ورود توریست 7367 2020-11
ذخایر طلا 61.74 2020-12
تولید نفت خام 399 2020-11
شاخص تروریسم 1.02 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.4 2019-12
بودجه دولت -3.8 2019-12
ارزش بودجه دولت 24074 2021-01
هزینه های دولت 90825 2020-09
درآمدهای دولت 744422 2021-01
ارزیابی اعتبار 15 2021-03
مخارج نظامی 5337 2018-12
درآمد مالیاتی 716590 2021-02

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.4 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 4.45 2021-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.5 2020-11
استفاده از ظرفیت 58.4 2020-12
تغییرات موجودی انبار -19819 2020-03
تولید خودرو 24308 2021-01
ثبت خودرو 27.3 2021-01
شاخص اقتصادی مقدم -0.8 2021-01
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.2 2019-12
رتبه رقابتی 83 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2020-12
رتبه فساد مالی 78 2020-12
آسانی کسب و کار 126 2019-12
تولید فولاد 388 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.8 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.1 2020-12
هزینه های مصرف کننده 408287 2020-09
قیمت گازوئیل 0.83 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 5 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 518 2020-11
میزان ساخت و ساز 27.4 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2126531 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 52453 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 1921589 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.