بازارها گذشته مرجع
پول 99.38 2021-10
بازار سهام 89392 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.9 2021-06
نرخ بیکاری 9.6 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 127 2021-10
نرخ تورم 52.5 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 3.5 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 57747212 2021-10
نرخ بهره 38 2021-09
موازنه تجاری 1667 2021-09
حساب جاری 2763 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2020-12
بودجه دولت -8.5 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.52 2021-09
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 5277525 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 115796 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 4062245 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 383 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 717953 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134971 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 8693 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19687 2020-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی 12.8 2021-08
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 89195 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19533 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 115619 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 20270 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 31940 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 89304 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 52694 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12737 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.6 2021-06
افراد شاغل 11981 2021-06
افراد بیکار 1273 2021-06
نرخ اشتغال 41.5 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 45.9 2021-06
دستمزد 86128 2021-05
حداقل دستمزد 32000 2021-10
جمعیت 45.38 2020-12
رشد دستمزد 5.16 2021-07

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 127 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 57747212 2021-10
موارد کروناویروس 5277525 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 115796 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 4062245 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 52.5 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 3.5 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 528 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6496 2021-06
قیمت تولید 849 2021-09
قیمت صادرات 184 2021-06
قیمت واردات 129 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 544 2021-09
اندازه اصل تورم 55.5 2021-08
CPI مسکن آب و برق 446 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 576 2021-09
تورم مواد غذایی 53.4 2021-08
انتظارات تورم 50 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 65.8 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 38 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 31.46 2021-09
عرضه پول M0 2940337 2021-09
عرضه پول M1 3942887 2021-08
عرضه پول M2 5801824 2021-08
عرضه پول M3 10221904 2021-08
نرخ بهره سپرده 34.26 2021-10
ترازنامه بانک مرکزی 16223924 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 36039 2021-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1667 2021-09
حساب جاری 2763 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
صادرات 7553 2021-09
واردات 5886 2021-09
بدهی خارجی 269158 2021-06
رابطه مبادله 143 2021-06
گردش سرمایه 2641 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 54.03 2021-08
ورود توریست 6123 2021-06
ذخایر طلا 61.74 2021-06
تولید نفت خام 502 2021-06
شاخص تروریسم 1.02 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2020-12
بودجه دولت -8.5 2020-12
ارزش بودجه دولت 237250 2021-09
هزینه های دولت 96397 2021-06
درآمدهای دولت 927419 2021-09
ارزیابی اعتبار 15 2021-10
مخارج نظامی 3143 2020-12
درآمد مالیاتی 976300 2021-09

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.4 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 13.8 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 64.4 2021-08
تغییرات موجودی انبار 3664 2021-06
تولید خودرو 43535 2021-09
ثبت خودرو 25.7 2021-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.71 2021-09
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.2 2019-12
رتبه رقابتی 83 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2020-12
رتبه فساد مالی 78 2020-12
آسانی کسب و کار 126 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.52 2021-09
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 496 2021-07
هزینه های مصرف کننده 499411 2021-06
قیمت گازوئیل 0.92 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 5.2 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 5 2021-07
جواز ساختمان 710 2021-07
میزان ساخت و ساز 22.7 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.