بازارها گذشته مرجع
پول 59.95 2020-01
بازار سهام 43054 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2019-09
نرخ بیکاری 9.7 2019-09
نرخ تورم 52.9 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 3.7 2019-12
نرخ بهره 52 2020-01
موازنه تجاری 2445 2019-11
حساب جاری -1052 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2019-09
تولید ناخالص داخلی 518 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 682705 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 125880 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282 2018-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی -0.9 2019-10
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35471 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21785 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111925 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 21994 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33191 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 82129 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57038 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12398 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2019-09
افراد شاغل 11934 2019-09
افراد بیکار 1287 2019-09
نرخ اشتغال 42.6 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 47.2 2019-09
دستمزد 46405 2019-08
حداقل دستمزد 16875 2019-11
جمعیت 44.5 2018-12
هزینه زندگی خانواده 14400 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 10400 2018-12
رشد دستمزد 3.78 2019-10
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 52.9 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 3.7 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 283 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3259 2019-09
قیمت تولید 424 2019-11
قیمت صادرات 149 2019-09
قیمت واردات 115 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 280 2019-12
اندازه اصل تورم 56.7 2019-12
CPI مسکن آب و برق 316 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 301 2019-12
تورم مواد غذایی 56.8 2019-12
انتظارات تورم 38 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 46.5 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 52 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 50.09 2019-12
عرضه پول M0 1895381 2019-12
عرضه پول M1 1686438 2019-11
عرضه پول M2 2329022 2019-11
عرضه پول M3 3992971 2019-11
نرخ بهره سپرده 34.7 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 5813927 2019-11
ذخایر ارزی 37905 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2445 2019-11
حساب جاری -1052 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
صادرات 5854 2019-11
واردات 3409 2019-11
بدهی خارجی 276686 2019-09
رابطه مبادله 130 2019-09
گردش سرمایه -1107 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 166 2019-11
ورود توریست 233229 2019-09
ذخایر طلا 61.74 2019-12
تولید نفت خام 517 2019-09
شاخص تروریسم 1.68 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.2 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -6397 2019-11
هزینه های دولت 94453 2019-09
درآمدهای دولت 464045 2019-11
هزینه های مالی 470442 2019-11
ارزیابی اعتبار 12 2020-01
مخارج نظامی 5337 2018-12
درآمد مالیاتی 492367 2019-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 43.7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4.5 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5 2019-10
استفاده از ظرفیت 60.7 2019-11
تغییرات موجودی انبار 10787 2019-09
تولید خودرو 20475 2019-12
ثبت خودرو 31.15 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 1 2019-11
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.2 2019-12
رتبه رقابتی 83 2019-12
شاخص فساد مالی 40 2018-12
رتبه فساد مالی 85 2018-12
آسانی کسب و کار 126 2019-12
تولید فولاد 370 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.4 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 59.1 2019-10
هزینه های مصرف کننده 476613 2019-09
قیمت گازوئیل 0.89 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 5.6 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 793 2019-11
میزان ساخت و ساز -5.2 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.