بازارها گذشته مرجع
پول 96.22 2021-07
بازار سهام 63091 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2021-03
نرخ بیکاری 10.2 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 63.44 2021-07
نرخ تورم 50.2 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 3.2 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 28674364 2021-07
نرخ بهره 38 2021-05
موازنه تجاری 1067 2021-06
حساب جاری 690 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2020-12
بودجه دولت -8.5 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.6 2021-06
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 4784219 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 102381 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 4062245 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2021-03
تولید ناخالص داخلی 383 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 648176 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129386 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 8693 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19687 2020-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی 13.6 2021-05
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 39562 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21196 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 103274 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 19857 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32025 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 84352 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47043 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12299 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.2 2021-03
افراد شاغل 11982 2021-03
افراد بیکار 1355 2021-03
نرخ اشتغال 41.6 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 46.3 2021-03
دستمزد 85949 2021-04
حداقل دستمزد 25920 2021-07
جمعیت 45.38 2020-12
رشد دستمزد 4.74 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 63.44 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 28674364 2021-07
موارد کروناویروس 4784219 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 102381 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 4062245 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 50.2 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 3.2 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 484 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 5690 2021-03
قیمت تولید 787 2021-06
قیمت صادرات 171 2021-03
قیمت واردات 116 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 495 2021-06
اندازه اصل تورم 54.5 2021-06
CPI مسکن آب و برق 420 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 534 2021-06
تورم مواد غذایی 53.2 2021-06
انتظارات تورم 45 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 69 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 38 2021-05
نرخ بهره بین بانکی 31.72 2021-06
عرضه پول M0 2735557 2021-06
عرضه پول M1 3678270 2021-05
عرضه پول M2 5221607 2021-05
عرضه پول M3 62241 2021-05
نرخ بهره سپرده 34.16 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 15105636 2021-04
ذخایر ارزی خارجی 36955 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1067 2021-06
حساب جاری 690 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2020-12
صادرات 6976 2021-06
واردات 5909 2021-06
بدهی خارجی 269508 2021-03
رابطه مبادله 147 2021-03
گردش سرمایه 771 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52.55 2021-05
ورود توریست 7551 2021-05
ذخایر طلا 61.74 2021-03
تولید نفت خام 472 2021-03
شاخص تروریسم 1.02 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102 2020-12
بودجه دولت -8.5 2020-12
ارزش بودجه دولت 25714 2021-05
هزینه های دولت 90357 2021-03
درآمدهای دولت 806798 2021-04
ارزیابی اعتبار 15 2021-07
مخارج نظامی 3143 2020-12
درآمد مالیاتی 922850 2021-06

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 37.4 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.4 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 30.2 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 61.5 2021-05
تغییرات موجودی انبار -2299 2021-03
تولید خودرو 40035 2021-06
ثبت خودرو 28.19 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.22 2021-06
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.2 2019-12
رتبه رقابتی 83 2019-12
شاخص فساد مالی 42 2020-12
رتبه فساد مالی 78 2020-12
آسانی کسب و کار 126 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.6 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3749 2021-04
هزینه های مصرف کننده 459514 2021-03
قیمت گازوئیل 0.94 2021-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 5.6 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 6.4 2021-04
جواز ساختمان 819 2021-04
میزان ساخت و ساز 70.9 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.