بازارها گذشته مرجع
پول 81.06 2020-11
بازار سهام 55427 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -16.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -19.1 2020-06
نرخ بیکاری 13.1 2020-06
نرخ تورم 37.2 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 3.8 2020-10
نرخ بهره 36 2020-10
موازنه تجاری 612 2020-10
حساب جاری 2840 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.4 2019-12
بودجه دولت -3.8 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.9 2020-11
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 1407277 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 38216 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 1235257 2020-11

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -16.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -19.1 2020-06
تولید ناخالص داخلی 450 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 606993 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76104 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 9729 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22034 2019-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی -6.9 2020-09
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 92005 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10169 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 87856 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 17787 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28997 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 71162 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 45942 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11444 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 13.1 2020-06
افراد شاغل 9546 2020-06
افراد بیکار 1437 2020-06
نرخ اشتغال 33.4 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 38.4 2020-06
دستمزد 61221 2020-07
حداقل دستمزد 18900 2020-11
جمعیت 44.94 2019-12
رشد دستمزد 2.06 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 37.2 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 3.8 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 360 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 3890 2020-06
قیمت تولید 561 2020-10
قیمت صادرات 144 2020-09
قیمت واردات 110 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 358 2020-10
اندازه اصل تورم 38.3 2020-09
CPI مسکن آب و برق 352 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 372 2020-10
تورم مواد غذایی 40.8 2020-09
انتظارات تورم 40 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده 35.8 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 36 2020-10
نرخ بهره بین بانکی 23.61 2020-10
عرضه پول M0 2225061 2020-10
عرضه پول M1 2971471 2020-09
عرضه پول M2 4235873 2020-09
عرضه پول M3 7230891 2020-09
نرخ بهره سپرده 33.9 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 11866402 2020-08
ذخایر ارزی 34122 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 612 2020-10
حساب جاری 2840 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
صادرات 4616 2020-10
واردات 4004 2020-10
بدهی خارجی 270826 2020-06
رابطه مبادله 131 2020-09
گردش سرمایه 2521 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60.17 2020-09
ورود توریست 969 2020-07
ذخایر طلا 61.74 2020-09
تولید نفت خام 398 2020-08
شاخص تروریسم 1.68 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.4 2019-12
بودجه دولت -3.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -81627 2020-10
هزینه های دولت 86822 2020-06
درآمدهای دولت 654903 2020-10
هزینه های مالی 805790 2020-08
ارزیابی اعتبار 15 2020-11
مخارج نظامی 5337 2018-12
درآمد مالیاتی 642104 2020-10

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 43.7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 3.4 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 2020-08
استفاده از ظرفیت 60.8 2020-09
تغییرات موجودی انبار -19819 2020-03
تولید خودرو 28706 2020-10
ثبت خودرو 33.32 2020-10
شاخص اقتصادی مقدم 1.6 2020-10
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.2 2019-12
رتبه رقابتی 83 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 126 2019-12
تولید فولاد 382 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.9 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -71.4 2020-09
هزینه های مصرف کننده 415986 2020-06
قیمت گازوئیل 0.79 2020-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 5 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 569 2020-08
میزان ساخت و ساز -3.9 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1407277 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 38216 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 1235257 2020-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.