بازارها گذشته مرجع
پول 71.09 2020-07
بازار سهام 43237 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.8 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.4 2020-03
نرخ بیکاری 10.4 2020-03
نرخ تورم 42.1 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 2020-05
نرخ بهره 38 2020-06
موازنه تجاری 1893 2020-05
حساب جاری -444 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.4 2019-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.5 2020-06
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 97509 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1818 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 42694 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.8 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 450 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 629398 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 93309 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9729 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22034 2019-12
فهرست فعالیتهای اقتصادی -26.4 2020-04
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 37895 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17239 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 92632 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 20975 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33142 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 76340 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 52738 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12670 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.4 2020-03
افراد شاغل 12045 2020-03
افراد بیکار 1394 2020-03
نرخ اشتغال 42.2 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 47.1 2020-03
دستمزد 58427 2020-01
حداقل دستمزد 16875 2020-05
جمعیت 44.94 2019-12
رشد دستمزد -0.23 2020-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 42.1 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 315 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4028 2020-03
قیمت تولید 448 2020-05
قیمت صادرات 151 2020-03
قیمت واردات 113 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 313 2020-05
اندازه اصل تورم 46.2 2020-05
CPI مسکن آب و برق 325 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 323 2020-05
تورم مواد غذایی 48.7 2020-05
انتظارات تورم 50 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 51.2 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 38 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 16.2 2020-06
عرضه پول M0 2164501 2020-06
عرضه پول M1 2364035 2020-04
عرضه پول M2 3555348 2020-04
عرضه پول M3 5635397 2020-04
نرخ بهره سپرده 28.71 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 9387307 2020-03
ذخایر ارزی 36886 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1893 2020-05
حساب جاری -444 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2018-12
صادرات 5061 2020-05
واردات 3168 2020-05
بدهی خارجی 274247 2020-03
رابطه مبادله 133 2020-03
گردش سرمایه -755 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 81.38 2020-05
ورود توریست 238778 2020-02
ذخایر طلا 61.7 2020-03
تولید نفت خام 469 2020-03
شاخص تروریسم 1.68 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.4 2019-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -251287 2020-05
هزینه های دولت 90931 2020-03
درآمدهای دولت 609900 2020-05
هزینه های مالی 657909 2020-03
ارزیابی اعتبار 10 2020-07
مخارج نظامی 5337 2018-12
درآمد مالیاتی 545960 2020-06

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 43.7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -26.38 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9 2020-05
استفاده از ظرفیت 42 2020-04
تغییرات موجودی انبار 2294 2019-12
تولید خودرو 15657 2020-06
ثبت خودرو 23.77 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم -1.7 2020-05
سرعت اینترنت 6268 2017-03
آدرس های IP 8203135 2017-03
شاخص رقابتی 57.2 2019-12
رتبه رقابتی 83 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2019-12
رتبه فساد مالی 66 2019-12
آسانی کسب و کار 126 2019-12
تولید فولاد 194 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.5 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -97.6 2020-04
هزینه های مصرف کننده 470507 2020-03
قیمت گازوئیل 0.76 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 5.4 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 558 2020-02
میزان ساخت و ساز -48.6 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 97509 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1818 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 42694 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آرژانتین - شاخص های اقتصادی.