بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 86.39 88.07 89.79 91.54 93.32 96.9
بازار سهام 48470.91 43121 38361 34125 30358 22826

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.80 1.1 2.3 1.7 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.20 2.6 15 9 4.5 2
نرخ بیکاری 11.70 13.1 12.7 12.5 12.3 10
نرخ تورم 36.10 39 40 41 43 38
نرخ تورم (ماهانه) 4.00 2.8 2.5 2.3 2 1
نرخ بهره 38.00 36 36 36 36 34
موازنه تجاری 271.00 200 1120 900 200 200
حساب جاری 1163.00 -1500 -2000 -2500 -2750 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 1 1 1 1 -0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.40 95 95 95 95 93
بودجه دولت -3.80 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.30 40.2 41 41.3 41.5 42.4
نرخ مالیات شرکت 30.00 35 30 30 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.80 1.1 2.3 1.7 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.20 2.6 15 9 4.5 2
تولید ناخالص داخلی 449.70 425 425 425 425 437
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 613801.00 625371 647376 698042 701574 653513
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 113850.00 102849 95995 87520 124382 107477
تولید ناخالص داخلی سرانه 9729.14 9200 9200 9200 9200 9500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22033.95 21700 21700 21700 21700 22000
فهرست فعالیتهای اقتصادی -7.40 7 6.5 6 5 -1.6
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34766.19 35000 35000 35000 35000 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16084.08 17936 17908 11694 21149 18743
تولید ناخالص داخلی از ساخت 106091.27 103538 95202 101034 117114 108198
تولید ناخالص داخلی از معادن 19204.89 20057 21516 20455 21860 20959
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 29976.77 31101 34029 33346 34234 32501
تولید ناخالص داخلی از خدمات 82148.03 78097 78771 81836 87528 81611
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44758.46 51833 54222 52834 57192 54165
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12685.33 11312 13053 13161 12127 11821

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 11.70 13.1 12.7 12.5 12.3 10
افراد شاغل 10658.00 9590 9650 9800 9900 11000
افراد بیکار 1415.00 1450 1440 1430 1420 1370
نرخ اشتغال 37.40 33.8 34.1 34.5 35 37.8
نرخ مشارکت نیروی کار 42.30 39 39.7 40 41 44
دستمزد 61221.00 76712 62438 86242 37111 77786
حداقل دستمزد 20587.50 20600 20600 20600 20600 21000
جمعیت 44.94 45.8 45.8 45.8 45.85 46.3
رشد دستمزد 5.30 1.1 1.5 1.7 1.4 1.4

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 36.10 39 40 41 43 38
نرخ تورم (ماهانه) 4.00 2.8 2.5 2.3 2 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 385.88 425 451 489 531 732
قیمت تولید 614.82 701 605 616 1122 1122
قیمت صادرات 144.20 155 156 156 156 156
تغییر قیمت تولید کننده 40.30 36 34 32 30 25
CPI مسکن آب و برق 371.52 451 459 485 516 712
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 404.31 439 461 504 551 761
تورم مواد غذایی 42.10 40 38 40 40 34
اندازه اصل تورم 39.40 43 44 45 45 40
انتظارات تورم 40.00 35 35 35 35 35

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 38.00 36 36 36 36 34
نرخ بهره بین بانکی 29.58 45 15.71 13.71 13.71 13.71
نرخ بهره سپرده 33.78 25 25 25 25 25
ترازنامه بانک مرکزی 11866402.45 13500000 12710000 11850000 11580000 10950000
ذخایر ارزی 33386.00 38900 40800 42000 46000 50000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 271.00 200 1120 900 200 200
حساب جاری 1163.00 -1500 -2000 -2500 -2750 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 1 1 1 1 -0.4
واردات 4114.00 4030 4400 4350 4200 4400
صادرات 4385.00 5150 5300 5400 5600 5600
بدهی خارجی 272852.02 282000 284000 286000 288000 290000
گردش سرمایه 1222.79 -2100 -1700 -2000 -2800 -3100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 63.91 54 57 60 80 100
ورود توریست 3691.00 4500 5000 8000 10000 25000
ذخایر طلا 61.74 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.40 95 95 95 95 93
بودجه دولت -3.80 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -5
ارزش بودجه دولت -307627.50 -18825 -120000 -80000 -18825 -18825
هزینه های دولت 90825.00 92426 93322 99845 98999 96585
درآمدهای دولت 837104.50 700000 720000 740000 755000 700000
هزینه های مالی 805790.00 780000 750000 730000 700000 620000
مخارج نظامی 5337.00 5350 5350 5350 5450 5450
درآمد مالیاتی 679640.00 520000 490000 480000 470000 470000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 35 30 30 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 43.70 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.70 27 26.7 26.7 27 27
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی 4.50 6 10 -1.8 1 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.50 1 0.8 1.5 1.4 1.3
استفاده از ظرفیت 63.30 57.3 57.8 58.1 58.5 59.8
تغییرات موجودی انبار -19819.00 -12000 -6000 -1500 1500 3000
تولید خودرو 30172.00 27200 27700 28200 29000 32000
ثبت خودرو 38.99 34 36 38 36 40
شاخص اقتصادی مقدم -2.60 5.7 3.4 0.7 0.3 1

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.30 40.2 41 41.3 41.5 42.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -50.10 28 40 35 17 13
هزینه های مصرف کننده 408287.00 418921 484144 478384 474550 437773
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 5.00 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
قیمت گازوئیل 0.80 0.79 0.69 0.65 0.75 0.75

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 515.58 620 680 700 720 770
میزان ساخت و ساز 6.20 20 25 7 5.8 1.7


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.