بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 118.00 117 117 117 117 117
بازار سهام 90803.43 84152 79747 75583 71623 64324

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.3 0.8 1 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.60 0.6 3.7 4 3.3 2
نرخ بیکاری 7.00 8.7 8.8 9.1 8.5 8
نرخ تورم 58.00 55 60.1 61.9 50.3 20
نرخ تورم (ماهانه) 6.00 4.5 4 3.5 2.9 2
نرخ بهره 49.00 49 49 49 47 45
موازنه تجاری 279.00 717 720 685 728 739
حساب جاری 373.00 -310 -930 -1370 -1450 -950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -0.5 -0.5 -0.5 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 100 100 100 90 90
بودجه دولت -8.50 -2.5 -2.5 -2.5 -2 -2
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.70 38 40 41 42 42
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.3 0.8 1 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.60 0.6 3.7 4 3.3 2
تولید ناخالص داخلی 383.07 430 430 430 430 450
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 697670.00 722276 712776 725577 720693 740088
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 146053.00 135781 146423 151895 150873 154933
تولید ناخالص داخلی سرانه 11342.02 12600 12600 12600 12600 12800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19686.52 22100 22100 22100 22100 22550
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36648.14 89730 36066 38114 37858 38876
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20987.64 19650 22519 21827 21680 22264
تولید ناخالص داخلی از ساخت 122710.03 116312 124372 127618 126759 130171
تولید ناخالص داخلی از معادن 22724.13 20392 22517 23633 23474 24106
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 34930.02 32132 33990 36327 36083 37054
تولید ناخالص داخلی از خدمات 93443.75 89839 94873 97181 96527 99125
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 51632.16 53011 51842 53697 53336 54771
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12285.49 12813 13891 12777 12691 13032

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 7.00 8.7 8.8 9.1 8.5 8
افراد شاغل 12644.00 11950 11975 12000 12000 12200
افراد بیکار 947.00 1280 1280 1250 1250 1200
نرخ اشتغال 43.60 41.8 41.9 42 42 42
نرخ مشارکت نیروی کار 46.90 46.1 46.2 46.3 46.3 46.5
دستمزد 161123.00 132210 103837 165957 164345 170272
حداقل دستمزد 47850.00 44800 44800 44800 44800 55000
جمعیت 45.38 46.3 46.3 46.3 46.3 46.8
رشد دستمزد 5.42 4 4 3 2 2.6

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 58.00 55 60.1 61.9 50.3 20
نرخ تورم (ماهانه) 6.00 4.5 4 3.5 2.9 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 716.94 750 846 943 1016 1132
قیمت تولید 1097.22 1102 1104 1106 1196 1162
قیمت صادرات 207.30 200 210 215 215 220
قیمت واردات 134.40 145 148 150 150 160
انتظارات تورم 50.00 40 35 30 30 10
تورم مواد غذایی 62.10 70 60 50 40 30
اندازه اصل تورم 57.30 48 48 40 40 20
CPI مسکن آب و برق 561.75 651 714 772 807 926
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 763.51 798 830 859 884 901
تغییر قیمت تولید کننده 47.20 40 30 20 9 5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 49.00 49 49 49 47 45
عرضه پول M0 3509534.00 3522744 3536180 3549617 3563054 4000000
عرضه پول M1 5152266.70 5187846 5204002 5220157 5236312 5300754
نرخ بهره بین بانکی 35.17 37.17 37.17 37.17 35.17 33.17
عرضه پول M2 7431016.00 7527815 7550893 7573970 7597048 7666281
عرضه پول M3 13201221.70 12666141 12703848 12741555 12779263 12892385
نرخ بهره سپرده 44.30 35 35 35 35 35
ذخایر ارزی خارجی 32496.00 37000 37500 38000 38000 40000
ترازنامه بانک مرکزی 17112974.18 17906397 18361539 18972827 19473544 21344813

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 279.00 717 720 685 728 739
حساب جاری 373.00 -310 -930 -1370 -1450 -950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 -0.5 -0.5 -0.5 -1 -1
واردات 7073.00 6013 6049 6084 6120 6227
صادرات 7352.00 6730 6769 6769 6848 6966
بدهی خارجی 266740.07 270000 270000 270000 270000 270000
رابطه مبادله 154.20 144 146 148 148 155
گردش سرمایه 191.22 3100 2100 2000 2000 1000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 87.21 40 62 79 36 80
ورود توریست 180121.00 300000 500000 700000 900000 900000
ذخایر طلا 54.77 60 60 60 60 60
تولید نفت خام 559.33 550 550 560 570 600

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 100 100 100 90 90
بودجه دولت -8.50 -2.5 -2.5 -2.5 -2 -2
ارزش بودجه دولت -99753.30 900500 600400 1180500 1180500 1580700
هزینه های دولت 110078.00 96975 105330 114481 113711 116771
درآمدهای دولت 1386533.60 1600500 1300400 1800500 1800500 2200700
مخارج نظامی 3143.00 3200 3200 3200 3200 3400
درآمد مالیاتی 1341595.00 1246259 1251429 1256599 1261770 1277280

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 37.40 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 3.60 0.1 0.5 0.9 1 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.90 0.2 0.3 0.5 0.6 1
میزان استفاده ازظرفیت تولید 64.30 63.5 67 68 68 70
تغییرات موجودی انبار 895003.00 9700 -2500 16000 16000 16000
تولید خودرو 43826.00 46000 47000 47500 47500 50000
ثبت خودرو 30.86 32 32.1 34.5 34.5 36
شاخص اقتصادی مقدم 2.52 -0.6 -0.3 0.9 1.1 1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.70 38 40 41 42 42
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 109.10 80 6 3 2 3
هزینه های مصرف کننده 445779.00 502407 477461 463610 460490 472882
قیمت گازوئیل 0.95 0.98 1.02 1.05 1.09 1.09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 4.44 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
میزان ساخت و ساز 1.90 -5 3 4 5 5
جواز ساختمان 1004.94 1050 1000 950 950 950


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.