بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 98.51 98.37 98.59 98.8 99.02 99.45
بازار سهام 75367.09 74429 70559 66892 63414 56990

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 2.5 1.3 0.8 0.6 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.90 5 3.6 3.4 3 3.5
نرخ بیکاری 10.20 10 9.8 9.8 9.6 9.5
نرخ تورم 51.40 53 53 45 30 25
نرخ تورم (ماهانه) 2.50 3 3 3 2 2
نرخ بهره 38.00 38 38 38 36 34
موازنه تجاری 2339.00 1050 200 1030 1000 1200
حساب جاری 2763.00 -2500 -2750 -3200 -3500 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 2.3 2.3 1.3 1.3 1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 105 105 100 100 100
بودجه دولت -8.50 -6.3 -6.3 -5 -5 -5
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.80 41 40 42 39 42
نرخ مالیات شرکت 25.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 2.5 1.3 0.8 0.6 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.90 5 3.6 3.4 3 3.5
تولید ناخالص داخلی 383.10 425 425 437 437 437
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 648176.00 645137 665280 670214 667621 688565
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129386.00 122338 133866 133785 133268 138551
تولید ناخالص داخلی سرانه 8692.71 9200 9200 9500 9500 9500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19686.52 21700 21700 22000 22000 22000
فهرست فعالیتهای اقتصادی 10.80 6 4 3.5 2.2 2.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 39562.45 35000 35000 35000 35000 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21196.48 18214 20802 21917 21832 21530
تولید ناخالص داخلی از ساخت 103274.40 111711 117121 106786 106373 121220
تولید ناخالص داخلی از معادن 19856.81 20150 19909 20532 20453 20606
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32024.79 31859 32336 33114 32986 33468
تولید ناخالص داخلی از خدمات 84351.97 86486 90276 87220 86883 93435
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47043.31 46992 46552 48643 48455 48181
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12298.79 13317 12665 12717 12668 13108

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 10.20 10 9.8 9.8 9.6 9.5
افراد شاغل 11982.00 11200 11300 11300 11500 11500
افراد بیکار 1355.00 1430 1420 1400 1390 1370
نرخ اشتغال 41.60 40 40.1 40.3 40.8 41
نرخ مشارکت نیروی کار 46.30 45.3 45.5 45.9 46 46
دستمزد 86128.00 65253 104822 87183 87420 106290
حداقل دستمزد 29160.00 24456 24492 24529 24565 24637
جمعیت 45.38 45.8 45.85 46.3 46.3 46.3
رشد دستمزد 1.76 1.7 1.4 1.4 1.5 1.4

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 51.40 53 53 45 30 25
نرخ تورم (ماهانه) 2.50 3 3 3 2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 510.39 530 590 632 629 738
قیمت تولید 803.26 777 1122 755 815 976
قیمت صادرات 184.00 166 160 157 155 150
تغییر قیمت تولید کننده 65.80 47 27 6 3.5 25
CPI مسکن آب و برق 437.37 526 568 563 546 711
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 559.47 546 619 670 694 773
اندازه اصل تورم 55.40 54 52 48 45 30
تورم مواد غذایی 53.40 42 37 35 33 34
انتظارات تورم 50.00 53 50 45 30 25

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 38.00 38 38 38 36 34
عرضه پول M1 3870514.20 3304297 3316483 3328669 3340856 3365228
نرخ بهره بین بانکی 30.45 30.45 30.45 30.45 28.45 28.45
عرضه پول M2 5671011.10 4799054 4816326 4833598 4850871 4885415
عرضه پول M3 9925463.40 8290076 8318720 8347365 8376009 8433298
نرخ بهره سپرده 34.47 25 25 25 25 25
ترازنامه بانک مرکزی 16223923.86 15632436 15948515 16264595 16580675 17528914
ذخایر ارزی خارجی 37758.00 35300 36500 38000 38000 40000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 2339.00 1050 200 1030 1000 1200
حساب جاری 2763.00 -2500 -2750 -3200 -3500 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 2.3 2.3 1.3 1.3 1.3
واردات 5715.00 4350 4200 4350 4500 4400
صادرات 8093.00 5400 5600 5380 5500 5600
بدهی خارجی 269157.91 281500 283000 285000 280000 290000
گردش سرمایه 2641.00 -2000 -2800 -2600 -2500 -3100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64.95 67 80 75 90 100
ورود توریست 6123.00 45000 70000 115000 150000 170000
ذخایر طلا 61.74 62 62 63 63 63

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 102.00 105 105 100 100 100
بودجه دولت -8.50 -6.3 -6.3 -5 -5 -5
ارزش بودجه دولت -98570.30 40000 70000 80000 80000 180000
هزینه های دولت 90357.00 95688 103054 93429 93068 106661
درآمدهای دولت 980267.60 770000 770000 780000 780000 800000
مخارج نظامی 3143.00 3000 3000 3200 3200 3200
درآمد مالیاتی 1005306.06 750000 750000 700000 690000 600000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 37.40 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.40 20.4 27 27 20.4 20.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 13.00 5 3 2 1 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.50 1.5 1.4 0.8 0.6 1.3
میزان استفاده ازظرفیت تولید 64.10 60 59 61 61 61
تغییرات موجودی انبار -2299.00 22714 -7241 11160 -7120 3000
تولید خودرو 38362.00 29000 29000 30800 31000 32000
ثبت خودرو 26.07 34 36 38 38 40
شاخص اقتصادی مقدم -1.08 1.4 1.7 0.9 0.8 1.3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.80 41 40 42 39 42
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 448.80 35 10 8 6 5
هزینه های مصرف کننده 459514.00 431368 414613 475137 473299 429125
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 5.60 5.2 5.2 5.4 5.4 5.4
قیمت گازوئیل 0.92 0.87 0.83 0.79 0.75 0.71

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 5.00 2.3 3 2.2 1.9 1.5
میزان ساخت و ساز 19.80 7 5.8 3 2.1 1.8
جواز ساختمان 698.85 700 720 750 730 770


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.