بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 92.97 94.78 96.63 98.51 100 104
بازار سهام 46894.48 41717 37112 33014 29370 22083

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.50 1.2 3.5 1.3 0.8 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.30 15 7 5.6 2.4 2.5
نرخ بیکاری 11.00 12.7 12.5 12.3 12 10
نرخ تورم 42.60 37 34 29 25 19
نرخ تورم (ماهانه) 4.80 2.6 3.1 4 3 2
نرخ بهره 38.00 38 38 38 38 34
موازنه تجاری 1062.00 1120 900 200 200 1200
حساب جاری -1372.00 -2000 -2500 -2750 -3200 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 2.3 2.3 2.3 1.3 1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.40 95 95 95 93 93
بودجه دولت -8.50 -6.3 -6.3 -6.3 -5 -5
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.20 41 41.3 41.5 42 42.4
نرخ مالیات شرکت 30.00 35 30 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.50 1.2 3.5 1.3 0.8 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.30 15 7 5.6 2.4 2.5
تولید ناخالص داخلی 449.70 425 425 425 425 437
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 643710.00 699049 657831 679758 659159 696752
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128203.00 87659 123585 135382 131280 138767
تولید ناخالص داخلی سرانه 9729.14 9200 9200 9200 9200 9500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22033.95 21700 21700 21700 21700 22000
فهرست فعالیتهای اقتصادی -2.00 6.5 6 5 -0.4 -1.3
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34566.81 35000 35000 35000 35000 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19953.36 12158 18475 21071 20432 21598
تولید ناخالص داخلی از ساخت 113121.80 100733 113666 119457 115837 122443
تولید ناخالص داخلی از معادن 19192.02 20464 20549 20267 19653 20773
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30756.09 33539 32082 32478 31494 33290
تولید ناخالص داخلی از خدمات 86996.49 81485 88152 91868 89084 94165
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 45213.19 53063 48181 47745 46298 48939
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12185.63 13173 13559 12868 12478 13190

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 11.00 12.7 12.5 12.3 12 10
افراد شاغل 11524.00 10600 9800 9900 10100 11000
افراد بیکار 1418.00 1440 1430 1420 1400 1370
نرخ اشتغال 40.10 34.1 34.5 35 36 37.8
نرخ مشارکت نیروی کار 45.00 39.7 40 42 43 44
دستمزد 102567.00 62438 86242 37111 104003 105459
حداقل دستمزد 21600.00 21600 21600 21600 22000 22000
جمعیت 44.94 45.8 45.8 45.85 45.85 46.3
رشد دستمزد 4.03 1.5 1.7 1.4 1.4 1.4

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 42.60 37 34 29 25 19
نرخ تورم (ماهانه) 4.80 2.6 3.1 4 3 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 435.87 434 441 355 498 592
قیمت تولید 689.30 670 708 1122 959 1381
قیمت صادرات 151.80 155 156 156 156 156
اندازه اصل تورم 43.70 42 38 34 28 20
تورم مواد غذایی 43.80 42 40 37 35 34
CPI مسکن آب و برق 388.48 461 449 437 479 570
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 461.88 448 451 388 522 621
انتظارات تورم 50.00 35 35 30 30 20
تغییر قیمت تولید کننده 52.70 52 55 56 48 44

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 38.00 38 38 38 38 34
نرخ بهره بین بانکی 30.55 30.46 30.46 30.46 30.46 26.46
عرضه پول M1 3275863.20 3350000 2980000 2720000 2650000 2340000
عرضه پول M2 4758751.80 4950000 4700000 4500000 4200000 3800000
عرضه پول M3 8223239.10 8600000 8200000 7700000 5200000 6400000
نرخ بهره سپرده 34.17 25 25 25 25 25
ترازنامه بانک مرکزی 14033889.95 14650000 12850000 11580000 11200000 10950000
ذخایر ارزی 34627.00 34800 35300 36500 38000 40000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 1062.00 1120 900 200 200 1200
حساب جاری -1372.00 -2000 -2500 -2750 -3200 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 2.3 2.3 2.3 1.3 1.3
واردات 3713.00 4400 4350 4200 4350 4400
صادرات 4775.00 5300 5400 5600 5380 5600
بدهی خارجی 271505.09 284000 281500 283000 285000 290000
گردش سرمایه -506.16 -1700 -2000 -2800 -2600 -3100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 58.18 65 67 80 75 100
ورود توریست 11116.00 45000 70000 85000 115000 170000
ذخایر طلا 61.74 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.40 95 95 95 93 93
بودجه دولت -8.50 -6.3 -6.3 -6.3 -5 -5
ارزش بودجه دولت -18757.20 -80000 -30000 -18825 55000 150000
هزینه های دولت 96832.00 101247 96992 102255 99156 104811
درآمدهای دولت 705236.20 720000 740000 755000 747000 770000
مخارج نظامی 3488.00 2800 2800 2800 3200 3200
درآمد مالیاتی 736860.00 490000 480000 470000 470000 470000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 30.00 35 30 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 37.40 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.40 20.4 20.4 27 20.4 20.4
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 1.59 5 3.6 5.2 -0.5 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60 0.8 1.5 1.4 0.8 1.3
استفاده از ظرفیت 57.20 57.4 58.1 58.5 59.4 59.8
تغییرات موجودی انبار 36443.00 -6000 -1500 1500 1500 3000
تولید خودرو 43160.00 23000 27000 29000 30800 32000
ثبت خودرو 32.36 32 34 36 38 40
شاخص اقتصادی مقدم 0.60 2 1.4 1.7 0.9 1.3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.20 41 41.3 41.5 42 42.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.50 40 35 10 8 5
هزینه های مصرف کننده 413952.00 478384 437054 437133 423887 448062
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 5.20 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4
قیمت گازوئیل 0.88 0.78 0.74 0.75 0.67 0.63

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 808.04 680 700 720 750 770
میزان ساخت و ساز 22.70 25 7 5.8 3 1.8


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.