بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 60.13 60.97 62.17 63.39 64.63 67.19
بازار سهام 39024.02 38838 36692 34670 32754 29236
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.3 0.5 0.7 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 -2.4 -2 -1.8 -1.7 1.5
نرخ بیکاری 9.70 10.3 10.1 9.7 9.5 9.5
نرخ تورم 52.90 51 48 45 43 19
نرخ تورم (ماهانه) 3.70 3.5 3 2.8 2.5 2.3
نرخ بهره 50.00 50 48 46 45 35
موازنه تجاری 2241.00 -500 -200 -300 200 200
حساب جاری -1052.06 -5100 -5800 -6100 -6800 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 85 85 85 85 65
بودجه دولت -5.50 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.00 42 40 38 38 35
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.3 0.5 0.7 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.70 -2.4 -2 -1.8 -1.7 1.5
تولید ناخالص داخلی 518.50 690 690 690 690 700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 682705.00 658290 739504 676561 671099 681166
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 125880.00 111624 122112 124747 123740 125596
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040.13 10200 10200 10200 10200 10400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282.09 19100 19100 19100 19100 19200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35471.08 33500 33500 33500 35000 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21784.75 21875 21247 21589 21414 21736
تولید ناخالص داخلی از ساخت 111924.87 97904 109768 110918 110022 111672
تولید ناخالص داخلی از معادن 21993.67 20634 21567 21796 21620 21944
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33190.68 32793 33008 32892 32626 33116
تولید ناخالص داخلی از خدمات 82128.62 80242 83197 81389 80732 81943
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 57038.16 55104 58667 56525 56069 56910
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12397.81 12061 11713 12286 12187 12370
فهرست فعالیتهای اقتصادی -1.90 -2.9 -2.1 -2.5 -2.7 -1.5
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.70 10.3 10.1 9.7 9.5 9.5
افراد شاغل 11934.00 11800 12000 12200 120200 12400
افراد بیکار 1287.00 1280 1270 1260 1250 1250
نرخ اشتغال 42.60 43.5 43.7 43.9 44 44
نرخ مشارکت نیروی کار 47.20 46.5 46.4 46.6 46.7 46.7
دستمزد 46405.00 42075 62281 47194 47333 48280
حداقل دستمزد 16875.00 16875 16875 16875 16875 17500
جمعیت 44.50 44.97 44.97 44.8 45.4 45.85
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500.00 20869 20828 20849 20910 21328
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500.00 10689 10668 10679 10710 10924
رشد دستمزد 3.78 1.8 1.6 1.7 2 2
هزینه زندگی خانواده 14400.00 14659 14630 14645 14688 14982
هزینه زندگی انفرادی 10400.00 10587 10566 10577 10608 10820
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 52.90 51 48 45 43 19
نرخ تورم (ماهانه) 3.70 3.5 3 2.8 2.5 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 283.44 311 334 368 391 465
قیمت تولید 423.70 449 486 545 551 678
انتظارات تورم 35.00 33 33 33 33 30
اندازه اصل تورم 56.70 49 44 40 36 18
CPI مسکن آب و برق 316.03 386 416 434 443 527
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 301.20 331 356 384 410 488
تورم مواد غذایی 56.80 50 40 35 30 18
تغییر قیمت تولید کننده 46.50 50 45 40 30 23
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 50.00 50 48 46 45 35
نرخ بهره بین بانکی 50.09 48.09 46.09 44.09 43.09 35.09
نرخ بهره سپرده 34.39 25 25 25 25 25
ترازنامه بانک مرکزی 5813927.18 6344796 6774630 7300000 7300000 8778056
ذخایر ارزی 39221.00 54000 53000 51000 56000 58000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 2241.00 -500 -200 -300 200 200
حساب جاری -1052.06 -5100 -5800 -6100 -6800 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5
واردات 3133.00 5500 5300 5300 5400 5400
صادرات 5374.00 5000 5100 5000 5600 5800
بدهی خارجی 276686.06 283000 283000 279000 286000 286000
گردش سرمایه -1107.03 -2300 -2800 -4100 -5000 -6500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 166.45 80 140 130 120 160
ورود توریست 233229.00 320000 190000 240000 345000 355000
ذخایر طلا 61.74 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 85 85 85 85 65
بودجه دولت -5.50 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3.1
ارزش بودجه دولت -120147.40 -10000 -35000 -22000 -120000 -125000
هزینه های دولت 94453.00 89457 93461 93603 92847 94240
درآمدهای دولت 627465.40 500000 450000 498000 380000 395000
هزینه های مالی 852868.20 510000 485000 520000 500000 520000
درآمد مالیاتی 492366.63 483000 486000 489000 492000 520000
مخارج نظامی 5337.00 5350 5350 5350 5350 5450
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 43.70 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.70 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00 17 17 17 17 17
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -4.50 0.5 1.3 1.7 1.8 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.00 0.5 0.7 0.8 1.2 1.4
استفاده از ظرفیت 60.70 60 61 63 64 64
تغییرات موجودی انبار 10787.00 -10283 21600 21600 21600 28954
تولید خودرو 20475.00 41500 40000 38600 40900 42000
ثبت خودرو 31.15 35 40 45 55 64
شاخص اقتصادی مقدم -2.80 -1.5 -0.8 0.2 -0.5 0.3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.00 42 40 38 38 35
تغییرات سالیانه خرده فروشی 58.80 10 18 21 15 17
هزینه های مصرف کننده 476613.00 498592 525766 472323 468511 475538
قیمت گازوئیل 0.89 0.98 1 1.03 1.05 1.05
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 793.37 730 780 750 730 680
میزان ساخت و ساز -5.20 -1.8 0.3 0.6 0.8 1.5


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.