بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 70.57 71.95 73.35 74.78 76.24 79.16
بازار سهام 39500.85 35140 31261 27809 24739 18601

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.80 3 -0.5 0.6 0.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.40 -8 -6 -3 -1.5 3.5
نرخ بیکاری 10.40 11.3 11.5 11.7 11.5 10.6
نرخ تورم 42.10 43 43.3 42.8 42.3 41.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 3.3 3 2.8 2.5 2
نرخ بهره 38.00 34 32 32 30 28
موازنه تجاری 1893.00 1700 1100 1120 900 1400
حساب جاری -444.13 500 -800 -1500 -2000 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.40 97 97 95 95 95
بودجه دولت -5.50 -7 -7 -6.3 -6.3 -6.3
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.50 40.5 42 42.3 42.5 42.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.80 3 -0.5 0.6 0.4 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.40 -8 -6 -3 -1.5 3.5
تولید ناخالص داخلی 449.70 409 409 425 425 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 629398.00 656441 632095 610516 619957 654219
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 93309.00 120963 103798 90510 91909 107431
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040.13 10200 10200 10400 10400 10400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282.09 19100 19100 19100 17009 19200
فهرست فعالیتهای اقتصادی -26.40 -2.5 -2.7 2.3 3 -1.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 37894.52 33500 35000 35000 35000 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17238.78 21153 18129 16722 16980 18764
تولید ناخالص داخلی از ساخت 92632.25 107507 104652 89853 91243 108315
تولید ناخالص داخلی از معادن 20974.82 21134 20272 20346 20660 20982
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33142.43 31879 31435 32148 32645 32536
تولید ناخالص داخلی از خدمات 76340.43 80561 78936 74050 75195 81699
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 52737.59 54883 52390 51155 51947 54224
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12670.02 11906 11434 12290 12480 11834

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 10.40 11.3 11.5 11.7 11.5 10.6
افراد شاغل 12045.00 12200 120200 120200 120200 12400
افراد بیکار 1394.00 1450 1480 1490 1470 1450
نرخ اشتغال 42.20 42 42.3 42.5 42.6 42.8
نرخ مشارکت نیروی کار 47.10 46.6 46.7 47 47.1 47.2
دستمزد 58427.00 48287 76806 59596 59596 78342
حداقل دستمزد 16875.00 16875 16875 16875 16875 17500
جمعیت 44.94 44.97 45.4 45.8 45.8 45.85
رشد دستمزد 2.29 1.7 2 2 2 2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 42.10 43 43.3 42.8 42.3 41.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 3.3 3 2.8 2.5 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 314.91 363 406 436 448 573
قیمت تولید 448.22 545 570 580 574 701
تغییر قیمت تولید کننده 51.20 40 30 28 28 23
CPI مسکن آب و برق 324.74 428 453 463 462 639
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 323.23 379 432 451 460 609
تورم مواد غذایی 48.70 44 42 40 38 40
اندازه اصل تورم 48.50 40 36 34 34 30
انتظارات تورم 50.00 33 33 33 33 30

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 38.00 34 32 32 30 28
نرخ بهره بین بانکی 14.07 10.07 8.07 8.07 6.07 6.07
نرخ بهره سپرده 29.64 25 25 25 25 25
ترازنامه بانک مرکزی 9387306.53 7300000 7300000 7300000 7300000 8778056
ذخایر ارزی 36886.00 51000 56000 56000 56000 58000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 1893.00 1700 1100 1120 900 1400
حساب جاری -444.13 500 -800 -1500 -2000 -4000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -5 -5 -4.8 -4.8 -4.8
واردات 3168.00 3500 3900 4030 4400 4200
صادرات 5061.00 5200 5000 5150 5300 5600
بدهی خارجی 277648.23 279000 286000 286000 286000 286000
گردش سرمایه -754.78 -4100 -5000 -5000 -5000 -6500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 81.38 130 120 120 120 160
ورود توریست 238778.00 140000 180000 220000 260000 315000
ذخایر طلا 61.70 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.40 97 97 95 95 95
بودجه دولت -5.50 -7 -7 -6.3 -6.3 -6.3
ارزش بودجه دولت -251287.02 -22000 -120000 -120000 -120000 -125000
هزینه های دولت 90931.00 91151 91079 88203 89567 94267
درآمدهای دولت 609900.22 498000 380000 380000 380000 395000
هزینه های مالی 657908.60 520000 500000 500000 500000 520000
مخارج نظامی 5337.00 5350 5350 5350 5350 5450
درآمد مالیاتی 545960.00 389000 400000 422000 440000 470000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 43.70 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.70 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -33.50 -1.2 -0.8 1.1 1.3 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20 0.8 1.2 1 1 1.4
استفاده از ظرفیت 42.00 63 64 64 64 64
تغییرات موجودی انبار 2294.00 -10283 21600 21600 21600 28954
تولید خودرو 4802.00 38600 40900 40900 40900 42000
ثبت خودرو 20.03 45 55 55 55 64
شاخص اقتصادی مقدم -1.70 -3 -1.5 -1.5 0.1 0.3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.50 40.5 42 42.3 42.5 42.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی -97.60 21 15 15 20 17
هزینه های مصرف کننده 470507.00 458838 424429 456392 463449 439284
قیمت گازوئیل 0.76 0.72 0.69 0.65 0.62 0.59

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 557.66 750 730 730 730 680
میزان ساخت و ساز -75.60 0.6 0.8 0.8 0.8 1.5


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.