بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 64.42 65.68 66.96 68.26 69.59 72.26
بازار سهام 26003.28 23133 20579 18306 16286 12245

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00 -5 -1 -0.5 0.6 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 -6.1 -2 -4 0.4 1.1
نرخ بیکاری 8.90 11 11.3 11.5 11.7 10.6
نرخ تورم 50.30 47 44 40 38 31
نرخ تورم (ماهانه) 2.00 2.9 2.5 2.5 2.3 2.3
نرخ بهره 38.00 36 34 32 32 28
موازنه تجاری 1129.00 -500 -300 1100 1120 1400
حساب جاری 2984.00 -3500 -6100 -6800 -6500 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 90 90 90 85 85
بودجه دولت -5.50 -7 -7 -7 -6.3 -6.3
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.20 28 32 36 36 35
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00 -5 -1 -0.5 0.6 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 -6.1 -2 -4 0.4 1.1
تولید ناخالص داخلی 450.00 420 420 420 480 480
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 672490.00 724191 675549 645590 675180 652692
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110423.00 119583 124743 106006 110865 107172
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040.13 10200 10200 10200 10400 10400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282.09 17009 19100 19100 17009 19200
فهرست فعالیتهای اقتصادی -1.80 -3 -2.5 -2.7 -2.3 -1.5
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 35626.10 33500 33500 35000 35000 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18974.51 20807 22057 18216 19050 18416
تولید ناخالص داخلی از ساخت 110239.18 107496 110702 105830 110680 106994
تولید ناخالص داخلی از معادن 21531.28 21120 21773 20670 21617 20897
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33448.12 32324 32877 32110 33582 32463
تولید ناخالص داخلی از خدمات 83541.49 81474 81167 80200 83876 81082
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 55682.72 57452 56645 53455 55905 54043
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12154.11 11470 12270 11668 12203 11796

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 8.90 11 11.3 11.5 11.7 10.6
افراد شاغل 12240.00 12000 12200 120200 120200 12400
افراد بیکار 1196.00 1270 1260 1250 1250 1250
نرخ اشتغال 43.00 43.7 43.9 44 44 44
نرخ مشارکت نیروی کار 47.20 46.4 46.6 46.7 46.7 46.7
دستمزد 51162.00 62322 48380 52185 52185 53229
حداقل دستمزد 16875.00 16875 16875 16875 16875 17500
جمعیت 44.94 44.97 44.97 45.4 45.8 45.85
هزینه زندگی خانواده 14400.00 14630 14645 14688 14688 14982
هزینه زندگی انفرادی 10400.00 10566 10577 10608 10608 10820
رشد دستمزد 1.52 1.6 1.7 2 2 2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500.00 20828 20849 20910 20910 21328
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500.00 10668 10679 10710 10710 10924

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 50.30 47 44 40 38 31
نرخ تورم (ماهانه) 2.00 2.9 2.5 2.5 2.3 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 295.67 332 365 397 408 520
قیمت تولید 451.39 486 545 563 578 692
تغییر قیمت تولید کننده 58.00 45 40 30 28 23
CPI مسکن آب و برق 319.98 413 431 442 442 580
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 310.60 354 382 422 429 552
تورم مواد غذایی 54.20 40 35 30 27 25
اندازه اصل تورم 53.60 44 40 36 34 30
انتظارات تورم 30.00 33 33 33 33 30

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 38.00 36 34 32 32 28
نرخ بهره بین بانکی 34.81 32.81 30.81 28.81 28.81 28.81
نرخ بهره سپرده 28.34 25 25 25 25 25
ترازنامه بانک مرکزی 5813927.18 6344796 7300000 7300000 7300000 8778056
ذخایر ارزی 39189.00 53000 51000 56000 56000 58000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 1129.00 -500 -300 1100 1120 1400
حساب جاری 2984.00 -3500 -6100 -6800 -6500 -8000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.6 -2.6 -2.6 -2.5 -2.5
واردات 3195.00 4000 4400 3900 4030 4200
صادرات 4324.00 3500 4100 5000 5150 5600
بدهی خارجی 277648.23 283000 279000 286000 286000 286000
گردش سرمایه 3515.88 -2800 -4100 -5000 -5000 -6500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 171.42 140 130 120 120 160
ورود توریست 304400.00 210000 240000 310000 280000 315000
ذخایر طلا 61.74 60.58 60.58 60.58 60.58 60.58

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 90 90 90 85 85
بودجه دولت -5.50 -7 -7 -7 -6.3 -6.3
ارزش بودجه دولت -27497.10 -35000 -22000 -120000 -120000 -125000
هزینه های دولت 96893.00 91526 94000 93017 97281 94040
درآمدهای دولت 455101.00 450000 498000 380000 380000 395000
هزینه های مالی 852868.20 485000 520000 500000 500000 520000
مخارج نظامی 5337.00 5350 5350 5350 5350 5450
درآمد مالیاتی 471693.00 486000 489000 492000 492000 520000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 43.70 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.70 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی -0.10 0.5 1.2 1.5 1.6 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.50 0.7 0.8 1.2 1 1.4
استفاده از ظرفیت 56.10 61 63 64 64 64
تغییرات موجودی انبار 2294.00 -10283 21600 21600 21600 28954
تولید خودرو 26133.00 40000 38600 40900 40900 42000
ثبت خودرو 27.19 40 45 55 55 64
شاخص اقتصادی مقدم -2.50 -0.8 0.2 -0.5 -0.5 0.3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.20 28 32 36 36 35
تغییرات سالیانه خرده فروشی 52.10 18 21 15 15 17
هزینه های مصرف کننده 451520.00 514879 473176 433459 453326 438227
قیمت گازوئیل 0.83 0.79 0.75 0.71 0.68 0.64

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 629.58 780 750 730 730 680
میزان ساخت و ساز -13.50 0.3 0.6 0.8 0.8 1.5


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.