بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 55.92 57.16 58.43 59.73 61.06 63.8
بازار سهام 30136.28 28497 26948 25480 24094 21545
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.2 -0.1 0.3 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.80 -2.4 -2.5 -2 -1.7 -1.1
نرخ بیکاری 10.10 9.5 9 9.2 8.9 8.4
نرخ تورم 53.60 57 55 51 48 35
نرخ تورم (ماهانه) 4.00 6.1 3.2 2.2 2.1 2.5
نرخ بهره 84.01 80 75 70 65 55
موازنه تجاری 951.00 1200 -50 -500 -500 200
حساب جاری -3849.43 -8777 -9400 -9200 -7700 -8700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 100 100 85 85 85
بودجه دولت -5.50 -3 -3 -2.8 -2.8 -2.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.90 40 36 38 39 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90 -18 -15 2 5 0.8
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.2 -0.1 0.3 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.80 -2.4 -2.5 -2 -1.7 -1.1
تولید ناخالص داخلی 518.50 680 680 690 690 690
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 666751.00 677908 662281 653416 655416 654996
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 112858.00 136837 117415 110601 110939 116124
تولید ناخالص داخلی سرانه 10040.13 10900 10900 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18282.09 19000 19000 19100 19100 19100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 39914.28 35500 33500 33500 33500 35000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22012.20 22326 19965 21572 21638 19745
تولید ناخالص داخلی از ساخت 99191.28 114587 110555 97207 97505 109339
تولید ناخالص داخلی از معادن 20849.88 20844 20636 20433 20495 20409
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33277.70 32236 32317 32612 32712 31961
تولید ناخالص داخلی از خدمات 81358.93 84857 82626 79732 79976 81717
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 55968.54 55556 53989 54849 55017 53395
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12201.53 12395 11447 11957 11994 11321
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 10.10 9.5 9 9.2 8.9 8.4
افراد بیکار 1338.00 1275 1280 1280 1270 1250
دستمزد 42208.00 32708 52663 42067 42883 53716
حداقل دستمزد 15625.00 11500 12000 12500 13000 14000
جمعیت 44.50 44.61 44.51 44.97 44.97 44.97
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 20500.00 19910 20869 20869 20828 21286
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 10500.00 10414 10689 10689 10668 10903
رشد دستمزد 2.60 2.1 1.8 1.8 1.6 2
هزینه زندگی خانواده 14400.00 12456 14659 14659 14630 14952
هزینه زندگی انفرادی 10400.00 8740 10587 10587 10566 10799
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 53.60 57 55 51 48 35
نرخ تورم (ماهانه) 4.00 6.1 3.2 2.2 2.1 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 239.61 259 286 311 334 386
قیمت تولید 334.83 429 430 449 486 559
انتظارات تورم 30.00 35 35 33 33 33
CPI مسکن آب و برق 293.33 311 351 386 416 474
تغییر قیمت تولید کننده 52.40 60 55 50 45 30
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 84.01 80 75 70 65 55
نرخ بهره بین بانکی 67.21 58 55 55 55 45
نرخ بهره سپرده 58.59 27 27 25 25 25
ترازنامه بانک مرکزی 6190041.03 6344796 6774630 7197594 7197594 8778056
ذخایر ارزی 61225.00 52200 52000 52000 52000 53000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 951.00 1200 -50 -500 -500 200
حساب جاری -3849.43 -8777 -9400 -9200 -7700 -8700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.40 -2.1 -2.1 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 4905.00 4400 5000 5500 5300 5400
صادرات 5856.00 5600 4950 5000 5100 5600
بدهی خارجی 275827.96 248860 273752 277483 278586 279228
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 179.91 75 80 80 140 120
ورود توریست 217028.00 270000 295000 320000 190000 345000
ذخایر طلا 61.74 60.54 60.59 60.58 60.58 60.58
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.20 100 100 85 85 85
بودجه دولت -5.50 -3 -3 -2.8 -2.8 -2.8
هزینه های دولت 90795.00 100000 95500 95500 95500 98000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.70 27 27 27 26.7 27
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -1.90 -4 -3.2 0.5 1.3 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.00 -1.1 -1 0.5 0.7 1.2
تغییرات موجودی انبار -19140.00 -10283 21600 21600 21600 28954
تولید خودرو 49335.00 41465 39700 41500 40000 40900
ثبت خودرو 52.22 49 56 57 54 58
شاخص اقتصادی مقدم -0.80 -1.3 -2.3 -1.5 -0.8 -0.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.90 40 36 38 39 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 25.90 -18 -15 2 5 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 44.70 15 10 10 18 15
هزینه های مصرف کننده 500964.00 489371 447972 490945 492448 443044
قیمت گازوئیل 0.78 0.74 0.72 0.7 0.68 0.68
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
میزان ساخت و ساز -1.70 -7.1 -4 -1.8 0.5 2.5


آرژانتین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.