19/06/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) MAY -0.7%
07:00 PM
AR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 -1.2%
07:00 PM
AR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -6.2%
07:00 PM
AR
نرخ بیکاری Q1 9.1%
25/06/2019 واقعی قبلی
08:30 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 26.9%
26/06/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
موازنه تجاری MAY $1131M
07:00 PM
AR
حساب جاری Q1 $-2.32B
27/06/2019 واقعی قبلی
08:45 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 36.5
02/07/2019 واقعی قبلی
05:40 PM
AR
درآمد مالیاتی JUN ARS444.25B
04/07/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -8.8%


آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی

آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.