12/12/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
نرخ تورم (ماهانه) NOV 3.3%
17/12/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -0.3%
07:00 PM
AR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 0.6%
18/12/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
نرخ بیکاری Q3 10.6%
19/12/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC 41.4
07:00 PM
AR
حساب جاری Q3 $-2.561B
20/12/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) NOV -0.7%
23/12/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
موازنه تجاری NOV $1768M
07:00 PM
AR
فعالیت های اقتصادی (سالانه) OCT -2.1%
26/12/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 45.4%
02/01/2020 واقعی قبلی
08:00 PM
AR
درآمد مالیاتی DEC ARS474.87B


آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی

آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.