26/11/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 40.9 38.8
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -71.4% -66.4%
02/12/2020 واقعی قبلی
08:00 PM
AR
درآمد مالیاتی DEC ARS642.104B
09/12/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 3.4%
11/12/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
نرخ تورم (ماهانه) NOV
17/12/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC 40.9
18/12/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -16.2%
07:00 PM
AR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -19.1%
07:00 PM
AR
نرخ بیکاری Q3 13.1%
21/12/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT -71.4%
22/12/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
موازنه تجاری NOV $612M
23/12/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) NOV 1.6%
07:00 PM
AR
فعالیت های اقتصادی (سالانه) OCT -6.9%


آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی

آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.