21/09/2021 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q2 -1.4% 2.8% ®
07:00 PM
AR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 17.9% 2.9% ®
22/09/2021 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
موازنه تجاری AUG $2339M $1537M
23/09/2021 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
نرخ بیکاری Q2 10.2%
07:30 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) AUG -1.08%
27/09/2021 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه JUL 448.8%
28/09/2021 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) JUL 10.8%
30/09/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP
01/10/2021 واقعی قبلی
08:00 PM
AR
درآمد مالیاتی SEP ARS1005.31B
07/10/2021 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 13%
14/10/2021 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
نرخ تورم (سالانه) SEP 51.4%
07:00 PM
AR
نرخ تورم (ماهانه) SEP 2.5%

آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی

آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.