16/10/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
نرخ تورم (ماهانه) SEP 4%
22/10/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
موازنه تجاری SEP $1168M
23/10/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) SEP 0.9%
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 35.8%
24/10/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 42.1
07:00 PM
AR
فعالیت های اقتصادی (سالانه) AUG 0.6%
27/10/2019 واقعی قبلی
AR
انتخابات عمومی
01/11/2019 واقعی قبلی
08:00 PM
AR
درآمد مالیاتی OCT ARS422B
06/11/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -6.4%


آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی

آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.