30/03/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
فعالیت های اقتصادی (سالانه) JAN -1.8% -0.2% ®
02/04/2020 واقعی قبلی
10:00 PM
AR
درآمد مالیاتی MAR ARS471.693B
07/04/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -0.1%
15/04/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
نرخ تورم (ماهانه) MAR 2%
22/04/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) MAR
07:00 PM
AR
موازنه تجاری MAR $1129M
23/04/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 41.2
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 52.1%


آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی

آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.