19/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 PM
AR
موازنه تجاری APR $279M $955M $459M
07:00 PM
AR
فعالیت های اقتصادی (تغییرات سالیانه) MAR 9.1% 5.9% 3.3%
AR
شاخص رهبری (ماهانه) APR 1.3%
AR
شاخص رهبری (ماهانه) MAR 2.52% -0.8%
24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 PM
AR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAR 109.1% 23%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:20 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 35.7 36
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
AR
درآمد مالیاتی MAY ARS1341.6B ARS1245B
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 PM
AR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 3.6% -0.9%

آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی

آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.