15/04/2021 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
نرخ تورم (سالانه) MAR 40.7%
07:00 PM
AR
نرخ تورم (ماهانه) MAR 3.6%
21/04/2021 واقعی قبلی
02:30 PM
AR
شاخص رهبری (ماهانه) MAR 0.56%
22/04/2021 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
موازنه تجاری MAR $1062M
07:00 PM
AR
فعالیت های اقتصادی (سالانه) FEB -2%
26/04/2021 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 7.5%
29/04/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
AR
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 38.2
05/05/2021 واقعی قبلی
05:00 PM
AR
درآمد مالیاتی APR
06/05/2021 واقعی قبلی
07:00 PM
AR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 1.6%


آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی

آرژانتین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.