آرژانتین - ارزیابی اعتبار

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آرژانتین - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
S&PB Stable Apr 04 2017
Moody'sB3 Positive Mar 06 2017
FitchB Stable May 10 2016
S&PB- Stable May 06 2016
TE15 Negative Apr 16 2016
Moody'sB3 Stable Apr 15 2016
Moody'sCaa1 Positive Nov 24 2015
Moody'sCaa1 Stable Nov 02 2015
DBRSD N/A Jul 31 2014
FitchRD N/A Jul 31 2014
Moody'sCaa1 Negative Jul 31 2014
S&PSD N/A Jul 30 2014
S&PCCC- Negative Watch Jul 01 2014
S&PCCC- Negative Jun 17 2014
Moody'sCaa1 Stable Mar 17 2014
S&PCCC+ Negative Sep 10 2013
FitchCC N/A Nov 27 2012
FitchB Negative Watch Oct 30 2012
S&PB- Negative Oct 30 2012
Moody'sB3 Negative Sep 17 2012
S&PB Negative Apr 23 2012
S&PB Stable Sep 13 2010
FitchB Stable Jul 12 2010
S&PB- Stable Oct 31 2008
Moody'sB3 Stable Aug 14 2008
S&PB Stable Aug 11 2008
S&PB+ Negative Apr 25 2008
Moody'sB3 Positive Jan 16 2007
S&PB+ Stable Oct 02 2006
S&PB Stable Mar 23 2006
FitchRD N/A Dec 14 2005
Moody'sB3 Stable Jun 29 2005
FitchDDD N/A Jun 03 2005
S&PB- Stable Jun 01 2005
FitchD N/A Jan 14 2005
Moody'sCaa1 Stable Aug 20 2003
Moody'sCa Stable Dec 21 2001
FitchDDD N/A Dec 03 2001
S&PSD N/A Nov 06 2001
FitchC Negative Watch Nov 06 2001
FitchCC Negative Watch Nov 02 2001
S&PCC Negative Oct 30 2001
FitchCCC- Negative Oct 12 2001
Moody'sCaa3 Stable Oct 12 2001
S&PCCC+ Negative Oct 09 2001
Moody'sCaa1 Negative Jul 26 2001
Moody'sB3 Negative Watch Jul 13 2001
S&PB- Negative Jul 12 2001
FitchB- Negative Jul 11 2001
S&PB Negative Jun 06 2001
S&PB Negative Watch May 08 2001
FitchB+ Negative Watch Mar 28 2001
Moody'sB2 Negative Watch Mar 28 2001
S&PB+ Negative Watch Mar 26 2001
FitchBB- Negative Watch Mar 20 2001
S&PBB- Negative Watch Mar 19 2001
Moody'sB1 Negative Nov 21 2000
S&PBB- Stable Nov 14 2000
S&PBB Negative Watch Sep 22 2000
FitchBB Negative Sep 21 2000
S&PBB Stable Feb 10 2000
Moody'sB1 Stable Oct 06 1999
Moody'sBa3 Negative Watch Aug 20 1999
S&PBB Negative Jul 22 1999
Moody'sBa3 Negative Watch Sep 03 1998
Moody'sBa3 Stable Oct 02 1997
FitchBB N/A May 28 1997
S&PBB Stable Apr 02 1997
Moody'sB1 Positive Watch May 16 1995
S&PBB- Stable Mar 08 1995
S&PBB- Positive Feb 04 1994
S&PBB- Stable Aug 25 1993
Moody'sB1 Positive Jul 13 1992
Moody'sB3 Negative May 26 1989
Moody'sB2 Negative Dec 04 1987
Moody'sBa3 Stable Nov 18 1985

 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitchچشم اندازTRADING ECONOMICS
B+ Stable B1 Stable   35
BBB Stable   BBB Positive 65
B- Stable B1 Negative B Negative 41
B Stable B3 Positive B Stable 15
  B1 Stable B+ Stable 43
BBB+ Positive   BBB- Stable 63
AAA Negative Aaa Stable AAA Stable 97
AA+ Stable Aa1 Negative AA+ Stable 96
BB+ Negative Ba2 Stable BB+ Negative 55
BB+ Stable Baa3 Negative   65
BB- Negative B1 Negative BB+ Negative 60
BB- Stable Ba3 Stable BB- Stable 40
CCC Negative Caa3 Stable   53
B- Stable Caa1 Stable B- Positive 25
AA Stable Aa3 Stable AA- Stable 88
B- Stable B3 Stable   25
N/A N/A   N/A N/A 30
A+ Stable A2 Stable N/A N/A 91
BB Negative Ba3 Stable BB- Stable 38
B Stable B3 Stable   28
A- Negative A2 Stable   73
BB Negative Ba2 Negative BB Negative 34
BB+ Positive Baa2 Stable BBB- Positive 53
B Stable     30
N/A N/A B2 Stable   30
B Stable B2 Stable B Stable 30
AAA Stable Aaa Stable AAA Stable 99
B Stable   B Stable 35
  Aa3 Stable   85
A+ Stable Aa3 Negative A Stable 78
A+ Stable A1 Stable A+ Stable 80
BBB Negative Baa2 Stable BBB Stable 52
B- Negative B3 Stable   25
BB- Negative Ba2 Negative BB Stable 50
BB Positive Ba2 Stable BB Stable 45
  Caa2 Positive   20
BB+ Positive Ba3 Positive BB- Positive 36
AA- Stable A1 Stable A+ Positive 81
AAA Stable Aaa Stable AAA Stable 100
BB- Stable Ba3 Stable BB- Stable 36
B- Stable B3 Stable B Negative 29
B- Stable B3 Stable B Stable 28
SD N/A Caa1 Stable CCC N/A 41
AA- Stable A1 Stable A+ Stable 81
B Stable B1 Stable B Stable 31
AA Stable     99
B+ Stable Ba3 Stable   33
AA+ Stable Aa1 Stable AA+ Stable 96
AA Stable Aa2 Stable AA Stable 90
B Stable B3 Negative B Negative 40
BB- Stable Ba2 Stable BB- Stable 38
AAA Stable Aaa Stable AAA Stable 100
B- Stable B3 Stable B Stable 31
B- Positive Caa2 Positive B- Positive 10
SD Negative    
BB- Stable Ba1 Stable BB Stable 49
BB- Stable B1 Stable   33
AA+ Stable Aa2 Stable AA+ Stable 95
BBB- Positive Baa3 Stable BBB- Stable 47
A Stable A3 Stable A- Positive 55
BBB- Stable Baa3 Positive BBB- Stable 48
BBB- Stable Baa3 Positive BBB- Positive 46
B- Stable Caa1 Stable B- Stable 25
A+ Stable A2 Stable A Stable 70
N/A N/A Aa2 Stable   98
A+ Positive A1 Stable A+ Stable 76
BBB- Stable Baa2 Negative BBB Stable 60
  Ba3 Stable B+ Stable 38
B Stable B3 Stable B Stable 24
A+ Stable A1 Stable A Stable 78
BB- Negative B1 Stable   45
BBB- Stable Baa3 Stable BBB Stable 61
B+ Stable B1 Under Review B+ Negative 20
AA Stable Aa2 Stable AA Stable 90
NR N/A B2 Stable   30
A- Positive A3 Stable A- Stable 69
B- Stable B3 Stable B- Stable 31
    B+ Stable 40
AAA Stable     100
A- Positive A3 Stable A- Stable 69
AAA Stable Aaa Stable AAA Stable 100
  Aa3 Stable AA- Stable 88
BB- Stable   BB Negative 48
A- Stable A3 Stable A- Stable 66
  B2 Stable B+ Stable
A- Positive A3 Stable A+ Stable 74
  Baa1 Stable   65
BBB+ Stable A3 Negative BBB+ Stable 60
  B3 Stable   25
B- Stable Caa1 Stable B- Stable 36
B+ Negative B1 Stable   40
BBB- Stable     55
BBB- Stable Ba1 Positive BBB- Stable 54
SD N/A Caa3 Negative CC N/A 30
  Ba1 Negative BBB- Negative 55
AAA Stable Aaa Stable AAA Stable 100
AA Stable Aaa Stable AA Stable 90
B+ Stable B2 Stable B+ Stable 33
B Stable B1 Stable B+ Negative 28
AAA Stable Aaa Stable AAA Stable 99
BB+ Negative Baa2 Negative BBB Negative 78
B Stable B3 Stable B Stable 19
BBB Stable Baa2 Positive BBB Stable 60
B+ Negative B2 Stable   35
BB Stable Ba1 Stable BB Stable 41
BBB+ Positive A3 Stable BBB+ Stable 60
BBB Stable Baa2 Stable BBB- Positive 53
BBB+ Stable A2 Stable A- Stable 67
BBB- Stable Ba1 Positive BB+ Positive 44
D Negative     0
AA- Negative Watch Aa3 Negative AA- Negative 87
CCC+ Stable Caa2 Negative CC N/A 30
BBB- Stable Baa3 Stable BBB- Stable 52
BB+ Positive Ba1 Stable BBB- Positive 43
B Stable B2 Stable B+ Stable 30
    BBB- Stable 65
A- Stable A1 Stable A+ Stable 86
B+ Stable Ba3 Stable   35
BB- Positive Ba3 Stable BB- Stable 36
    BB- Stable 30
AAA Stable Aaa Stable AAA Stable 98
A+ Stable A2 Positive A+ Stable 80
A+ Stable Baa1 Stable A- Stable 61
  B3 Stable   25
BB+ Negative Baa3 Negative BB+ Stable 49
AA Stable Aa2 Stable AA- Stable 84
BBB+ Positive Baa2 Stable BBB+ Positive 62
B+ Negative B1 Negative B+ Stable 38
  B3 Stable   25
B Negative B1 Stable B- Negative 39
AAA Stable Aaa Stable AAA Stable 99
AAA Stable Aaa Stable AAA Stable 100
AA- Stable Aa3 Stable AA- Stable 82
B- Stable B3 Stable  
BBB+ Stable Baa1 Stable BBB+ Stable 63
BBB+ Stable Ba1 Stable   68
BB- Negative B1 Negative B+ Stable 44
BB Negative Ba1 Negative BB+ Stable 44
B Stable B2 Stable B+ Stable 33
B- Stable Caa2 Positive B- Stable 15
AA Stable Aa2 Stable AA Stable 90
AA Negative Aa2 Stable AA Negative 95
AA+ Stable Aaa Stable AAA Stable 97
BBB Stable Baa2 Stable BBB- Stable 56
CCC- Negative CC N/A CCC N/A 5
BB- Stable B1 Positive BB- Positive 29
B Stable B3 Negative B Negative 34