بازارها گذشته مرجع
پول 3.09 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 29.9 2021-06
نرخ بیکاری 18.5 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 41.99 2021-09
نرخ تورم 12.8 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1671295 2021-09
نرخ بهره 10 2021-09
موازنه تجاری -503 2021-08
حساب جاری -366 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.3 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.4 2020-12
بودجه دولت -9.3 2020-12
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
موارد کروناویروس 598396 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 8621 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 351747 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 29.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 15.89 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 11475 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3003 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4679 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14089 2020-12
تولید ناخالص ملی 10820 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 18.5 2020-12
افراد شاغل 1215 2021-06
افراد بیکار 282 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 50.48 2020-12
دستمزد 1328 2021-06
جمعیت 3.73 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
دستمزد در تولید 1296 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 39.4 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 41.99 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1671295 2021-09
موارد کروناویروس 598396 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 8621 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 351747 2021-09
تختخوابهای ICU 210 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.8 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 157 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2021-06
اندازه اصل تورم 6.4 2021-07
CPI مسکن آب و برق 101 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2021-08
قیمت صادرات 100 2021-07
تورم مواد غذایی 14.1 2021-07
قیمت واردات 98.3 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.3 2021-07
قیمت تولید 202 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 16.4 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10 2021-09
عرضه پول M0 3707809 2021-07
نرخ بهره سپرده 11.12 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 3626750 2021-08
عرضه پول M1 10603039 2021-07
عرضه پول M2 14815509 2021-07
عرضه پول M3 31463800 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -503 2021-08
حساب جاری -366 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.3 2020-12
صادرات 335 2021-08
واردات 838 2021-08
گردش سرمایه -321 2021-03
تولید نفت خام 0 2021-05
بدهی خارجی 20592 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 234 2021-06
حواله 499307 2021-03
شاخص تروریسم 0.64 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.4 2020-12
بودجه دولت -9.3 2020-12
هزینه های دولت 1744 2021-03
درآمدهای دولت 1099 2021-07
هزینه های مالی 1280 2021-07
ارزیابی اعتبار 45 2021-09
ارزش بودجه دولت -337 2021-07
مخارج نظامی 304 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 47.8 2021-06
تولید صنعتی 53.5 2021-06
تغییرات موجودی انبار 255 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم 9.9 2021-07
سرعت اینترنت 8774 2017-03
آدرس های IP 508938 2017-03
اطمینان کسب و کار 1.7 2021-06
شاخص رقابتی 60.61 2019-12
رتبه رقابتی 74 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2020-12
رتبه فساد مالی 45 2020-12
آسانی کسب و کار 7 2019-12
استخراج معدن 13.03 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 51.1 2021-06
هزینه های مصرف کننده 8462 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.1 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گرجستان - شاخص های اقتصادی.