بازارها گذشته مرجع
پول 3.29 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.6 2020-09
نرخ بیکاری 17.6 2019-12
نرخ تورم 2.4 2020-12
نرخ بهره 8 2020-12
موازنه تجاری -473 2021-12
حساب جاری -557 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 2019-12
بودجه دولت -3.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
موارد کروناویروس 253816 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 3096 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 244446 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.6 2020-09
تولید ناخالص داخلی 17.74 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9783 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3228 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 4986 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15014 2019-12
تولید ناخالص ملی 12664 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17.6 2019-12
افراد شاغل 688 2019-06
افراد بیکار 277 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 51.8 2019-12
دستمزد 1240 2020-09
جمعیت 3.72 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
سن بازنشستگی زنان 60 2020-12
دستمزد در تولید 1150 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 27.8 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-09
اندازه اصل تورم 5.3 2020-12
CPI مسکن آب و برق 78.02 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.05 2020-12
قیمت صادرات 102 2020-11
تورم مواد غذایی 6.8 2020-12
قیمت واردات 103 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) -1 2020-12
قیمت تولید 181 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 11.7 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8 2020-12
عرضه پول M0 3542631 2020-11
نرخ بهره سپرده 9.28 2020-10
ذخایر ارزی 3701 2020-12
عرضه پول M1 9138455 2020-11
عرضه پول M2 12615034 2020-11
عرضه پول M3 28835734 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -473 2021-12
حساب جاری -557 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.1 2019-12
صادرات 326 2020-12
واردات 799 2020-12
گردش سرمایه 537 2020-09
تولید نفت خام 0.4 2020-09
بدهی خارجی 19662 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 303 2020-09
حواله 565652 2020-09
شاخص تروریسم 0.64 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.2 2019-12
بودجه دولت -3.4 2019-12
هزینه های دولت 1742 2020-09
درآمدهای دولت 817 2020-11
هزینه های مالی 987 2020-11
ارزیابی اعتبار 45 2021-01
ارزش بودجه دولت -350 2020-11
مخارج نظامی 312 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.1 2020-09
تولید صنعتی -5.34 2020-06
تغییرات موجودی انبار 64.8 2020-09
شاخص اقتصادی مقدم -7.7 2020-11
سرعت اینترنت 8774 2017-03
آدرس های IP 508938 2017-03
اطمینان کسب و کار -28.6 2020-12
شاخص رقابتی 60.61 2019-12
رتبه رقابتی 74 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 7 2019-12
استخراج معدن 8.3 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 2020-09
هزینه های مصرف کننده 10573 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -34.2 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 253816 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 3096 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 244446 2021-01
تختخوابهای ICU 210 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گرجستان - شاخص های اقتصادی.