بازارها گذشته مرجع
پول 2.96 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-06
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
نرخ تورم 4.9 2019-08
نرخ بهره 7 2019-09
موازنه تجاری -435 2019-08
حساب جاری -233 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 16.21 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6620 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2382 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4469 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10152 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 335 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 324 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 620 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 64.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 530 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 363 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 504 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 192 2019-03
تولید ناخالص ملی 9458 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
افراد شاغل 684 2018-12
افراد بیکار 246 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.9 2018-12
دستمزد 1202 2018-12
جمعیت 3.73 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 999 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 26.6 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-03
اندازه اصل تورم 3.8 2019-08
CPI مسکن آب و برق 100 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-08
قیمت صادرات 102 2019-06
تورم مواد غذایی 7.9 2019-07
قیمت واردات 102 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-08
قیمت تولید 158 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 11.1 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2019-09
عرضه پول M0 3224363 2019-07
نرخ بهره سپرده 8.28 2019-07
ذخایر ارزی 2093583 2018-12
عرضه پول M1 7555223 2019-07
عرضه پول M2 10934057 2019-07
عرضه پول M3 23119415 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -435 2019-08
حساب جاری -233 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
صادرات 309 2019-08
واردات 744 2019-08
گردش سرمایه 208 2019-03
تولید نفت خام 0.4 2019-05
بدهی خارجی 17828 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 281 2019-03
حواله 421156 2018-12
شاخص تروریسم 1.42 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
هزینه های دولت 1722 2019-03
درآمدهای دولت 1032 2019-07
هزینه های مالی 931 2019-07
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت -22.1 2019-06
مخارج نظامی 312 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.9 2019-06
تولید صنعتی 0.4 2019-03
تغییرات موجودی انبار 312 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 6.1 2019-07
سرعت اینترنت 8774 2017-03
آدرس های IP 508938 2017-03
اطمینان کسب و کار 27 2019-06
شاخص رقابتی 60.88 2018-12
رتبه رقابتی 66 2018-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 6 2018-12
استخراج معدن -2.9 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.2 2019-06
هزینه های مصرف کننده 6237 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.6 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گرجستان - شاخص های اقتصادی.