بازارها گذشته مرجع
پول 3.22 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.3 2020-06
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
نرخ تورم 3.8 2020-09
نرخ بهره 8 2020-10
موازنه تجاری -399 2020-09
حساب جاری -337 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
موارد کروناویروس 32127 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 238 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 12632 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.3 2020-06
تولید ناخالص داخلی 17.74 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8916 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2805 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4986 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15014 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 882 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 738 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 738 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 107 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 655 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 448 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 482 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 84.1 2019-09
تولید ناخالص ملی 10589 2019-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
افراد شاغل 688 2019-06
افراد بیکار 246 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.9 2018-12
دستمزد 1150 2020-06
جمعیت 3.72 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 1051 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 26.6 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.8 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2020-06
اندازه اصل تورم 5.2 2020-09
CPI مسکن آب و برق 99.94 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-09
قیمت صادرات 98.5 2020-06
تورم مواد غذایی 6.3 2020-09
قیمت واردات 99.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-09
قیمت تولید 177 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده 5.9 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8 2020-10
عرضه پول M0 3470541 2020-08
نرخ بهره سپرده 9.6 2020-08
ذخایر ارزی 2706672 2019-12
عرضه پول M1 9289914 2020-08
عرضه پول M2 12638675 2020-08
عرضه پول M3 26739515 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -399 2020-09
حساب جاری -337 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
صادرات 332 2020-09
واردات 731 2020-09
گردش سرمایه 584 2019-12
تولید نفت خام 0.4 2020-06
بدهی خارجی 18762 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238 2020-06
حواله 421156 2018-12
شاخص تروریسم 1.34 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
هزینه های دولت 1515 2020-06
درآمدهای دولت 821 2020-08
هزینه های مالی 908 2020-08
ارزیابی اعتبار 45 2020-10
ارزش بودجه دولت -345 2020-06
مخارج نظامی 312 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -5.3 2020-06
تولید صنعتی 20.5 2019-09
تغییرات موجودی انبار 345 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم -5.3 2020-08
سرعت اینترنت 8774 2017-03
آدرس های IP 508938 2017-03
اطمینان کسب و کار -27.2 2020-06
شاخص رقابتی 60.61 2019-12
رتبه رقابتی 74 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 7 2019-12
استخراج معدن 8.3 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.5 2020-06
هزینه های مصرف کننده 7888 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -40.2 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 32127 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 238 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 12632 2020-10
تختخوابهای ICU 210 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گرجستان - شاخص های اقتصادی.