بازارها گذشته مرجع
پول 3.06 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2020-03
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
نرخ تورم 5.7 2020-07
نرخ بهره 8 2020-08
موازنه تجاری -442 2020-07
حساب جاری -418 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
موارد کروناویروس 1283 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 17 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 1068 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 17.74 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9036 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2399 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4986 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15014 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 882 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 738 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 738 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 107 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 655 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 448 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 482 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 84.1 2019-09
تولید ناخالص ملی 10589 2019-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
افراد شاغل 688 2019-06
افراد بیکار 246 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.9 2018-12
دستمزد 1203 2020-03
جمعیت 3.72 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 1051 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 26.6 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.7 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139 2020-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2020-03
اندازه اصل تورم 6.6 2020-06
CPI مسکن آب و برق 99.53 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2020-07
قیمت صادرات 98.5 2020-06
تورم مواد غذایی 11.5 2020-07
قیمت واردات 99.3 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-07
قیمت تولید 168 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 10.1 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8 2020-08
عرضه پول M0 3461672 2020-06
نرخ بهره سپرده 11.08 2020-06
ذخایر ارزی 2706672 2019-12
عرضه پول M1 8798331 2020-06
عرضه پول M2 12050548 2020-06
عرضه پول M3 25569648 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -442 2020-07
حساب جاری -418 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
صادرات 267 2020-06
واردات 576 2020-06
گردش سرمایه 584 2019-12
تولید نفت خام 0.4 2020-04
بدهی خارجی 18282 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 165 2020-03
حواله 421156 2018-12
شاخص تروریسم 1.34 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
هزینه های دولت 1525 2020-03
درآمدهای دولت 654 2020-06
هزینه های مالی 999 2020-06
ارزیابی اعتبار 45 2020-08
ارزش بودجه دولت -345 2020-06
مخارج نظامی 312 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 8.4 2020-03
تولید صنعتی 20.5 2019-09
تغییرات موجودی انبار 334 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم -7.7 2020-06
سرعت اینترنت 8774 2017-03
آدرس های IP 508938 2017-03
اطمینان کسب و کار -27.2 2020-06
شاخص رقابتی 60.61 2019-12
رتبه رقابتی 74 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 7 2019-12
استخراج معدن 8.3 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.5 2020-03
هزینه های مصرف کننده 8388 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -40.2 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1283 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 17 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 1068 2020-08
تختخوابهای ICU 210 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گرجستان - شاخص های اقتصادی.