بازارها گذشته مرجع
پول 3.17 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2019-12
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
نرخ تورم 6.9 2020-04
نرخ بهره 8.5 2020-05
موازنه تجاری -235 2020-04
حساب جاری -539 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
موارد کروناویروس 783 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 12 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 522 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 20 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10958 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3434 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4469 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10152 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 882 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 738 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 738 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 107 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 655 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 448 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 482 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 84.1 2019-09
تولید ناخالص ملی 10589 2019-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
افراد شاغل 688 2019-06
افراد بیکار 246 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.9 2018-12
دستمزد 1320 2019-12
جمعیت 3.72 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 1051 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 26.6 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.9 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 142 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2019-12
اندازه اصل تورم 4.6 2020-04
CPI مسکن آب و برق 99.93 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.96 2020-04
قیمت صادرات 104 2020-03
تورم مواد غذایی 16.1 2020-04
قیمت واردات 105 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-04
قیمت تولید 173 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده 10.1 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.5 2020-05
عرضه پول M0 3394263 2020-04
نرخ بهره سپرده 10.64 2020-03
ذخایر ارزی 2706672 2019-12
عرضه پول M1 8332496 2020-04
عرضه پول M2 11397641 2020-04
عرضه پول M3 25135389 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -235 2020-04
حساب جاری -539 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
صادرات 223 2020-04
واردات 458 2020-04
گردش سرمایه 584 2019-12
تولید نفت خام 0.4 2020-01
بدهی خارجی 18631 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 347 2019-12
حواله 421156 2018-12
شاخص تروریسم 1.34 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
هزینه های دولت 1832 2019-12
درآمدهای دولت 799 2020-04
هزینه های مالی 801 2020-04
ارزیابی اعتبار 45 2020-05
ارزش بودجه دولت -3.1 2019-11
مخارج نظامی 312 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 12.2 2019-12
تولید صنعتی 20.5 2019-09
تغییرات موجودی انبار 638 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -16.6 2020-04
سرعت اینترنت 8774 2017-03
آدرس های IP 508938 2017-03
اطمینان کسب و کار 25.8 2020-03
شاخص رقابتی 60.61 2019-12
رتبه رقابتی 74 2019-12
شاخص فساد مالی 56 2019-12
رتبه فساد مالی 44 2019-12
آسانی کسب و کار 7 2019-12
استخراج معدن 8.3 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 15.3 2019-12
هزینه های مصرف کننده 10267 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -48.3 2020-04

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 783 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 12 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 522 2020-05
تختخوابهای ICU 210 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گرجستان - شاخص های اقتصادی.