بازارها گذشته مرجع
پول 2.96 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-06
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
نرخ تورم 6.9 2019-10
نرخ بهره 8.5 2019-10
موازنه تجاری -532 2019-10
حساب جاری -140 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 16.21 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7564 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3213 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4469 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10152 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 464 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 423 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 596 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 68.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 858 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 448 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 592 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 166 2019-06
تولید ناخالص ملی 9458 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 12.7 2018-12
افراد شاغل 688 2019-06
افراد بیکار 246 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.9 2018-12
دستمزد 1180 2019-06
جمعیت 3.73 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
دستمزد در تولید 999 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 26.6 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.9 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 136 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2019-06
اندازه اصل تورم 4.7 2019-10
CPI مسکن آب و برق 102 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-10
قیمت صادرات 101 2019-09
تورم مواد غذایی 13.5 2019-10
قیمت واردات 101 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-10
قیمت تولید 162 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 11.2 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.5 2019-10
عرضه پول M0 3332273 2019-09
نرخ بهره سپرده 8.43 2019-09
ذخایر ارزی 2093583 2018-12
عرضه پول M1 7926829 2019-09
عرضه پول M2 11419133 2019-09
عرضه پول M3 24056910 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -532 2019-10
حساب جاری -140 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.7 2018-12
صادرات 316 2019-10
واردات 848 2019-10
گردش سرمایه 370 2019-06
تولید نفت خام 0.4 2019-07
بدهی خارجی 18184 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 187 2019-06
حواله 421156 2018-12
شاخص تروریسم 1.42 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
هزینه های دولت 1737 2019-06
درآمدهای دولت 925 2019-09
هزینه های مالی 749 2019-09
ارزیابی اعتبار 37.5
ارزش بودجه دولت 176 2019-09
مخارج نظامی 312 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.9 2019-06
تولید صنعتی -3.7 2019-06
تغییرات موجودی انبار 327 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 5.2 2019-09
سرعت اینترنت 8774 2017-03
آدرس های IP 508938 2017-03
اطمینان کسب و کار 8.3 2019-09
شاخص رقابتی 60.61 2019-12
رتبه رقابتی 74 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 7 2019-12
استخراج معدن -6.6 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.2 2019-06
هزینه های مصرف کننده 6340 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.3 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: گرجستان - شاخص های اقتصادی.