بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 3.09 3.11 3.14 3.16 3.19 3.24

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 4.3 3 3.5 3.5 4.5
نرخ بیکاری 18.50 20 20 18.9 18.9 18.9
نرخ تورم 9.90 8.7 8.5 3.3 2.8 3
نرخ بهره 9.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10
موازنه تجاری -487.70 -500 -440 -500 -500 -500
حساب جاری -365.51 -350 -450 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.30 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40 56 56 56 56 53
بودجه دولت -9.30 -7.5 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 4.3 3 3.5 3.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 15.89 15.2 15.2 15.2 15.2 16.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8662.40 9632 9693 10465 8966 10936
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3003.20 3057 3750 3508 3525 3666
تولید ناخالص داخلی سرانه 4678.66 4850 4850 4850 4850 5000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14089.30 14500 14500 14500 14500 15200
تولید ناخالص ملی 10819.80 13209 13567 11198 11198 14178

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 18.50 20 20 18.9 18.9 18.9
افراد بیکار 281.90 262 262 262 262 262
نرخ مشارکت نیروی کار 50.48 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
دستمزد 1256.23 1400 1400 1400 1400 1400
جمعیت 3.73 3.74 3.74 3.74 3.74 3.75
دستمزد در تولید 1163.24 1200 1200 1200 1200 1200
نرخ بیکاری جوانان 39.40 25 25 25 25 25
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 9.90 8.7 8.5 3.3 2.8 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153.90 153 153 155 158 158
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
قیمت تولید 200.50 210 216 208 210 230
تغییر قیمت تولید کننده 15.70 18.6 19.2 5.5 3.5 6.6
تورم مواد غذایی 8.80 5.5 3.2 2.8 2.8 3.5
CPI مسکن آب و برق 102.67 109 84.65 141 106 87.19
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.44 111 107 106 103 111

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 9.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10
نرخ بهره سپرده 9.52 10.52 10.52 10.52 10.52 10.52

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -487.70 -500 -440 -500 -500 -500
حساب جاری -365.51 -350 -450 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.30 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
واردات 837.00 800 800 850 850 850
صادرات 349.30 300 360 350 350 350
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 125.42 376 376 376 376 376
بدهی خارجی 20592.04 20500 20500 20500 20500 20500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40 56 56 56 56 53
بودجه دولت -9.30 -7.5 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7
هزینه های دولت 1743.90 1651 2299 2128 2138 2224
ارزش بودجه دولت -156.50 169 169 169 169 169
مخارج نظامی 304.00 333 333 333 333 333

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 13.60 4.5 4 4 4 4
تولید صنعتی -2.60 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
تغییرات موجودی انبار 255.10 414 414 414 414 414
شاخص اقتصادی مقدم 18.70 6.5 5.5 3.5 4.3 5.5
اطمینان کسب و کار 1.70 -8 -4 -4 -4 1
استخراج معدن 50.30 22 22 22 22 22

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.30 3.4 3 3 3 3
هزینه های مصرف کننده 8461.60 8598 8186 11107 11161 11606
ضریب اطمینان مصرف کننده -33.20 -20 -19 -19 -19 -17


گرجستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.