بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 2.96 2.95 2.97 2.98 3 3.03
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 5.1 4.9 4.2 4.6 4.8
نرخ بیکاری 12.70 13 13 12.5 12.5 12.5
نرخ تورم 4.90 5 4.8 4 3.5 3.1
نرخ بهره 7.00 7 7.5 7.5 7 6.75
موازنه تجاری -435.10 -418 -496 -496 -496 -485
حساب جاری -233.40 -395 -409 -409 -409 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.70 -8 -8 -7.9 -7.9 -7.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.00 44 44 43.3 43.3 43.3
بودجه دولت -2.30 -3 -3 -3.2 -3.2 -3.2
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 12.70 13 13 12.5 12.5 12.5
افراد بیکار 245.70 265 265 262 262 262
نرخ مشارکت نیروی کار 63.90 66.8 66.8 65.9 65.9 65.9
دستمزد 1202.05 1060 1330 1330 1330 1400
جمعیت 3.73 3.71 3.73 3.73 3.73 3.73
دستمزد در تولید 999.10 974 1100 1100 1100 1200
نرخ بیکاری جوانان 26.60 26 26 25 25 25
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 4.90 5 4.8 4 3.5 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.90 133 135 138 137 139
قیمت تولید 157.80 156 160 162 162 169
تغییر قیمت تولید کننده 11.10 6.5 6.6 6.6 5.8 5.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 -0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
تورم مواد غذایی 7.90 1.9 1.8 1.8 1.8 2.5
CPI مسکن آب و برق 100.08 106 105 104 104 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.63 105 104 103 104 107
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 7.00 7 7.5 7.5 7 6.75
نرخ بهره سپرده 8.28 8.27 8.27 8.27 7.77 7.52
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -435.10 -418 -496 -496 -496 -485
حساب جاری -233.40 -395 -409 -409 -409 -560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.70 -8 -8 -7.9 -7.9 -7.9
واردات 744.50 728 834 752 797 845
صادرات 309.40 310 340 332 336 349
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 281.10 384 375 375 375 376
بدهی خارجی 17828.44 18510 18790 18620 18496 20500
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.00 44 44 43.3 43.3 43.3
بودجه دولت -2.30 -3 -3 -3.2 -3.2 -3.2
هزینه های دولت 1722.40 1687 2117 1795 1802 2219
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 2.90 6.9 6.5 6 6 4.5
تولید صنعتی 0.40 6.9 11.2 11.2 11.2 13.4
تغییرات موجودی انبار 311.50 288 237 237 237 414
شاخص اقتصادی مقدم 6.10 5.3 5.9 4.1 4.1 4.2
استخراج معدن -2.90 15.5 19.4 19.4 19.4 22
اطمینان کسب و کار 27.00 27.6 29 29 29 32
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.20 3.7 4 4.2 3.6 3.4
هزینه های مصرف کننده 6237.40 5721 7539 6499 6524 7901
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.60 -18.8 -19.1 -19.1 -19.1 -18.5


گرجستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.