بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 3.42 3.44 3.46 3.47 3.49 3.53

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.80 9 4.3 3 2.5 4.5
نرخ بیکاری 18.50 20 20 20 18.9 18.9
نرخ تورم 7.20 8.8 8.7 8.5 3.3 3
نرخ بهره 9.50 8.5 8.5 8.5 8.75 8.75
موازنه تجاری -441.60 -350 -500 -350 -350 -500
حساب جاری -560.19 -350 -350 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.10 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40 56 56 56 56 53
بودجه دولت -3.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.80 9 4.3 3 2.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 17.74 15.2 15.2 15.2 15.2 16.8
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10160.30 8901 9719 9693 10077 10530
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3405.70 2363 3057 3750 3325 3475
تولید ناخالص داخلی سرانه 4985.80 4850 4850 4850 4850 5000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15014.30 14500 14500 14500 14500 15200
تولید ناخالص ملی 12664.20 10430 11542 11358 10907 11397

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 18.50 20 20 20 18.9 18.9
افراد بیکار 281.90 262 262 262 262 262
نرخ مشارکت نیروی کار 50.48 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
دستمزد 1314.67 1400 1400 1400 1400 1400
جمعیت 3.72 3.74 3.74 3.74 3.74 3.75
دستمزد در تولید 1264.33 1200 1200 1200 1200 1200
نرخ بیکاری جوانان 27.80 25 25 25 25 25
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 7.20 8.8 8.7 8.5 3.3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 151.90 152 153 153 155 158
CPI مسکن آب و برق 99.46 108 109 84.65 141 87.19
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.99 105 111 107 106 111
تورم مواد غذایی 3.00 5.5 5.5 3.2 2.8 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
قیمت تولید 196.80 204 210 216 208 230
تغییر قیمت تولید کننده 15.50 17.4 18.6 19.2 5.5 6.6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 9.50 8.5 8.5 8.5 8.75 8.75
نرخ بهره سپرده 8.95 9.32 9.32 9.4 9.32 9.32

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -441.60 -350 -500 -350 -350 -500
حساب جاری -560.19 -350 -350 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.10 -6.8 -6.8 -6.8 -6.8 -5.6
واردات 767.90 700 800 800 850 850
صادرات 326.30 350 300 360 350 350
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -102.83 376 376 376 376 376
بدهی خارجی 20285.08 20500 20500 20500 20500 20500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.40 56 56 56 56 53
بودجه دولت -3.40 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1
هزینه های دولت 2065.80 1502 1651 2299 1794 1875
ارزش بودجه دولت -181.30 169 169 169 169 169
مخارج نظامی 337.00 333 333 333 333 333

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی 5.80 4.5 4.5 4 4 4
تولید صنعتی -5.34 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
تغییرات موجودی انبار 485.10 414 414 414 414 414
شاخص اقتصادی مقدم 4.00 5.9 6.5 5.5 3.5 5.5
اطمینان کسب و کار -28.60 -8 -8 -4 -4 1
استخراج معدن 8.30 22 22 22 22 22

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.70 3.4 3.4 3 3 3
هزینه های مصرف کننده 10783.10 8262 8598 8186 10890 11380
ضریب اطمینان مصرف کننده -38.30 -22 -20 -19 -19 -17


گرجستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.