کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 20.60 16.9 1.9 16.9 16.9 17.2
افراد بیکار 316.20 262 262 262 262 262
نرخ مشارکت نیروی کار 50.90 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
دستمزد 1463.79 1400 1400 1400 1400 1400
جمعیت 3.69 3.74 3.74 3.75 3.75 3.75
دستمزد در تولید 1475.30 1200 1200 1200 1200 1200
نرخ بیکاری جوانان 39.40 25 25 25 25 25
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 12.80 14 10.2 9 8 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171.30 175 174 175 182 184
نرخ تورم (ماهانه) 1.80 2.1 1.7 1.3 0.7 0.5
تورم مواد غذایی 21.30 24 20 17 14 8
CPI مسکن آب و برق 100.42 117 110 109 109 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.22 105 107 109 109 110
قیمت تولید 234.80 228 227 239 250 255
تغییر قیمت تولید کننده 19.30 13.5 9.5 6.6 6.6 6.6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 11.00 10.5 10.5 10 10 9.5
نرخ بهره سپرده 11.41 10.91 10.91 10.41 10.41 10.41

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -482.60 -500 -500 -500 -500 -500
حساب جاری -531.00 -450 -450 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.80 -8 -8 -8 -8 -6.5
واردات 895.70 850 850 850 850 850
صادرات 411.40 350 350 350 350 350
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 411.29 376 376 376 376 376
بدهی خارجی 21832.01 20500 20500 20500 20500 20500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10 53 53 53 53 53
بودجه دولت -6.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
هزینه های دولت 2523.50 1994 2155 2637 2637 2756
مخارج نظامی 304.00 333 333 333 333 333
ارزش بودجه دولت 96.60 169 169 169 169 169

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 37.70 40 32 36 40 40
تولید صنعتی 48.30 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
تغییرات موجودی انبار 363.00 414 414 414 414 414
استخراج معدن 1.56 22 22 22 22 22
اطمینان کسب و کار 30.60 -4 -4 1 1 1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 44.80 45.5 3 3 3 3
هزینه های مصرف کننده 13721.60 12719 12598 14339 14339 14984
ضریب اطمینان مصرف کننده -42.40 -19 -19 -17 -17 -17


گرجستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.