بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 3.07 3.09 3.1 3.12 3.14 3.17

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 -4.7 -1.8 -0.5 5.2 3
نرخ بیکاری 12.70 13.9 13.9 14.5 14.5 14.5
نرخ تورم 5.70 5.7 5 4.2 3 3.1
نرخ بهره 8.00 7.75 7.5 7.5 7.5 6
موازنه تجاری -309.40 -461 -490 -496 -496 -485
حساب جاری -417.70 -10 -350 -350 -350 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.70 -10.7 -10.7 -6.8 -6.8 -6.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.00 45.3 45.3 46.5 46.5 46.5
بودجه دولت -2.30 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 12.70 13.9 13.9 14.5 14.5 14.5
افراد بیکار 245.70 262 262 262 262 262
نرخ مشارکت نیروی کار 63.90 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
دستمزد 1202.73 1330 1400 1400 1400 1400
جمعیت 3.72 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
دستمزد در تولید 1051.00 1100 1200 1200 1200 1200
نرخ بیکاری جوانان 26.60 25 25 25 25 25
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 5.70 5.7 5 4.2 3 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 139.40 143 145 146 144 149
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.5 0.2 0.3 0.3 0.5
تورم مواد غذایی 11.50 6.5 5.5 3.5 3.5 3.5
CPI مسکن آب و برق 99.53 107 106 104 102 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.99 106 104 103 99.53 107
قیمت تولید 168.50 171 175 183 181 187
تغییر قیمت تولید کننده 10.10 5.5 7.7 7.5 7.5 7.1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 8.00 7.75 7.5 7.5 7.5 6
نرخ بهره سپرده 11.08 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -309.40 -461 -490 -496 -496 -485
حساب جاری -417.70 -10 -350 -350 -350 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.70 -10.7 -10.7 -6.8 -6.8 -6.8
واردات 576.30 797 845 845 845 859
صادرات 266.90 336 349 349 349 361
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 165.37 375 376 376 376 376
بدهی خارجی 18282.37 18790 20500 20500 20500 20500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.00 45.3 45.3 46.5 46.5 46.5
بودجه دولت -2.30 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7
هزینه های دولت 1524.90 1711 1799 1823 1927 1853
مخارج نظامی 312.00 333 333 333 333 333
ارزش بودجه دولت -345.40 192 169 169 169 169

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی 8.40 9.5 4.5 4.5 4.5 4
تولید صنعتی 20.50 11.2 13.4 13.4 13.4 13.4
تغییرات موجودی انبار 334.00 237 414 414 414 414
شاخص اقتصادی مقدم -7.70 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
استخراج معدن 8.30 19.4 22 22 22 22
اطمینان کسب و کار -27.20 -16 -12 -8 -8 -4

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.50 4.7 3.4 3.4 3.4 3
هزینه های مصرف کننده 8387.60 8009 10082 10216 10801 10385
ضریب اطمینان مصرف کننده -40.20 -25 -23 -20.5 -20.5 -19


گرجستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.