30/08/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
GDP YoY JUL 5.0%
03/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
GE
Industrial Production YoY Q2 9%
06:00 AM
GE
Retail Sales YoY Q2 9.6%
07:00 AM
GE
Inflation Rate YoY AUG 4.6%
04/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
GE
Interest Rate Decision 6.5%
13/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
Balance of Trade AUG $-435.7M
18/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
GDP Growth Rate YoY Q2 4.9%
20/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
PPI YoY AUG 10.7%


گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.