19/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
GE
موازنه تجاری APR $-482.6M $-500M
20/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
GE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 19.3% 16.1%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
GE
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه APR 10.6%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
GE
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه Q1 37.7% 38%
07:00 AM
GE
نرخ تورم (سالانه) MAY 12.8%
07:00 AM
GE
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه Q1 44.8% 45.5%

گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.