28/09/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
GE
حساب جاری Q2 $-337.1M $-417.9M ®
30/09/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه AUG -5.5%
02/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.8%
13/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
موازنه تجاری SEP $-350.8M
20/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
PPI (سالانه) SEP 4.9%


گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.