30/07/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JUN 25.8%
03/08/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
نرخ تورم (سالانه) JUL 9.9%
04/08/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
GE
تصمیم نرخ بهره 9.5%
13/08/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
موازنه تجاری JUL $-487.7M
20/08/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUL 15.7%


گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.