20/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
GE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 16.4% 16.5%
27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
GE
تصمیم نرخ بهره 10% 10%
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
GE
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه SEP 10.3%
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
GE
نرخ تورم (سالانه) OCT 12.3%

گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.