13/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
موازنه تجاری NOV $-436.8M $-436.9M ®
19/12/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 4.5%
20/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
GE
PPI (سالانه) NOV 9.2%
27/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
GE
حساب جاری Q3 $-139.6M
31/12/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
GE
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه NOV 5.7%
03/01/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GE
نرخ تورم (سالانه) DEC 7.0%


گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

گرجستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.