ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - گرجستان - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
TE41 Stable Mar 16 2018
FitchBB- Positive Mar 16 2018
TE41 Stable Mar 16 2018
TE40 Stable Sep 11 2017
TE40 Stable Sep 11 2017
Moody'sBa2 Stable Sep 11 2017
TE40 Stable Apr 16 2016
TE38 Stable Apr 16 2016
TE40 Stable Apr 16 2016
TE40 Stable Mar 11 2016
Moody'sBa3 Stable Mar 11 2016
TE40 Stable Mar 11 2016
FitchBB- Stable Apr 20 2015
TE40 Stable Apr 20 2015
TE40 Stable Apr 20 2015
TE40 Stable Oct 17 2014
FitchBB- Positive Oct 17 2014
TE40 Stable Oct 17 2014
TE40 Stable Aug 22 2014
Moody'sBa3 Positive Aug 22 2014
TE40 Stable Aug 22 2014
TE40 Stable Apr 22 2014
TE40 Stable Apr 22 2014
TE40 Stable Mar 21 2014
TE40 Stable Mar 21 2014
TE40 Stable Oct 15 2013
TE40 Stable Oct 15 2013
TE40 Stable Jul 18 2013
TE40 Stable Jul 18 2013
TE40 Stable Jun 10 2013
TE40 Stable Jun 10 2013
FitchBB- Stable Dec 15 2011
TE38 Stable Dec 15 2011
TE38 Stable Dec 15 2011
TE38 Stable Nov 28 2011
TE38 Stable Nov 28 2011
TE36 Positive Nov 22 2011
S&PBB- Stable Nov 22 2011
TE36 Positive Nov 22 2011
TE36 Positive Aug 05 2011
TE36 Positive Aug 05 2011
TE36 Positive Aug 02 2011
TE36 Positive Aug 02 2011
TE36 Positive Jul 14 2011
TE36 Positive Jul 14 2011
TE36 Positive Jul 13 2011
TE36 Positive Jul 13 2011
TE36 Positive Apr 18 2011
TE36 Positive Apr 18 2011
S&PB+ Positive Mar 29 2011
TE36 Stable Mar 29 2011
TE36 Stable Mar 29 2011
TE36 Stable Mar 03 2011
TE36 Stable Mar 03 2011
FitchB+ Positive Mar 03 2011
Moody'sBa3 Stable Oct 06 2010
TE35 Stable Oct 06 2010
TE35 Stable Oct 06 2010
TE32 Stable Apr 12 2010
TE32 Stable Apr 12 2010
S&PB+ Stable Apr 12 2010
FitchB+ Stable Aug 26 2009
TE32 Stable Aug 26 2009
TE32 Stable Aug 26 2009
FitchB+ Negative Watch Apr 07 2009
TE32 Stable Apr 07 2009
TE32 Stable Apr 07 2009
S&PB Stable Sep 25 2008
TE32 Negative Watch Sep 25 2008
TE32 Negative Watch Sep 25 2008
TE37 Stable Aug 08 2008
TE37 Stable Aug 08 2008
FitchB+ Negative Aug 08 2008
S&PB Negative Watch Aug 08 2008
S&PB+ Stable May 05 2008
TE37 Positive May 05 2008
TE37 Positive May 05 2008
TE37 Stable Oct 08 2007
TE37 Stable Oct 08 2007
S&PB+ Positive Oct 08 2007
FitchBB- Stable Jul 18 2007
TE35 Stable Jul 18 2007
TE35 Stable Jul 18 2007
TE35 Positive Nov 21 2006
TE35 Positive Nov 21 2006
S&PB+ Stable Nov 21 2006
S&PB+ Positive Dec 06 2005


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


گرجستان - ارزیابی اعتبار