بازارها گذشته مرجع
پول 3.43 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2018-12
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
نرخ تورم 3.3 2019-09
نرخ بهره 5 2020-02
موازنه تجاری 6676 2019-09
حساب جاری 2257 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 26.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2020-12
موارد کروناویروس 1 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 24 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2400 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3821 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
حداقل دستمزد 141 2019-09
جمعیت 8.42 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144 2019-09
تورم مواد غذایی 3 2019-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-02
نرخ بهره سپرده 0.5 2017-12
ذخایر ارزی 2338 2019-12
میزان رشد وام 6.1 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6676 2019-09
حساب جاری 2257 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 26.7 2018-12
صادرات 9191 2019-09
واردات 2515 2019-09
ذخایر طلا 1.96 2019-12
تولید نفت خام 51 2019-11
شاخص تروریسم 1.36 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.9 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 30 2020-03
مخارج نظامی 59.9 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 14.4 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.4 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7028 2017-03
آدرس های IP 3633 2017-03
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 120 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاپوآ گینه نو - شاخص های اقتصادی.