بازارها گذشته مرجع
پول 3.51 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2020-12
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
نرخ تورم 5.1 2020-12
نرخ بهره 3 2021-04
موازنه تجاری 4898 2020-09
حساب جاری 4090 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2020-12
بودجه دولت -8.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2020-12
موارد کروناویروس 12997 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 121 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 10312 2021-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی 24.97 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2505 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4388 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2019-12
حداقل دستمزد 141 2020-09
جمعیت 8.95 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.1 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 153 2020-12
تورم مواد غذایی 1.6 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 0.03 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2900 2021-05
موارد کروناویروس 12997 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 121 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 10312 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2021-04
نرخ بهره سپرده 0.88 2019-12
ذخایر ارزی 2100 2020-11
میزان رشد وام 5.5 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4898 2020-09
حساب جاری 4090 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.9 2020-12
صادرات 7035 2020-09
واردات 2136 2020-09
ذخایر طلا 1.96 2020-12
گردش سرمایه -4791 2020-09
تولید نفت خام 14 2021-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 127 2020-09
شاخص تروریسم 0.69 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2020-12
بودجه دولت -8.1 2020-12
ارزیابی اعتبار 27 2021-05
مخارج نظامی 78.7 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 14.4 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.4 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 7028 2017-03
آدرس های IP 3633 2017-03
شاخص فساد مالی 27 2020-12
رتبه فساد مالی 142 2020-12
آسانی کسب و کار 120 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاپوآ گینه نو - شاخص های اقتصادی.