بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 3.51 3.51 3.52 3.53 3.54 3.56

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 -0.6 3.2 3.2 3.2 3.2
نرخ بیکاری 2.40 4.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم 3.10 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5
نرخ بهره 3.00 3 3 3.5 3.5 4
موازنه تجاری 6676.00 5511 5234 5552 5552 5476
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 26.70 25 24 24 24 24
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.80 41 41 41 41 42
بودجه دولت -4.90 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 -0.6 3.2 3.2 3.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 24.97 23 26 26 26 26
تولید ناخالص داخلی سرانه 2505.10 2400 2500 2500 2500 2500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4387.60 4100 4200 4200 4200 4200

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 2.40 4.5 3.5 3.5 3.5 3.5
حداقل دستمزد 140.80 141 180 180 180 180
جمعیت 8.42 8.95 9.12 9.12 9.12 9.12

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.10 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5
تورم مواد غذایی 2.40 2.8 3 3.1 3.1 3.6

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 3.00 3 3 3.5 3.5 4
نرخ بهره سپرده 0.88 0.5 0.88 0.88 1.38 0.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 6676.00 5511 5234 5552 5552 5476
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 26.70 25 24 24 24 24

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.80 41 41 41 41 42
بودجه دولت -4.90 -4 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5پاپوآ گینه نو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.