بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 3.53 3.54 3.55 3.56 3.57 3.59

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5
نرخ بیکاری 2.40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم 5.80 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 4898.00 5568 5234 5552 5476 5511
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 26.70 24 24 24 24 23.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.60 47 47 47 47 47
بودجه دولت -7.60 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5
تولید ناخالص داخلی 24.97 26 26 26 26 26
تولید ناخالص داخلی سرانه 2505.10 2500 2500 2500 2500 2650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4387.60 4200 4200 4200 4200 4320

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 2.40 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
حداقل دستمزد 140.80 180 180 180 180 180
جمعیت 8.95 9.12 9.12 9.12 9.12 9.29

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 5.80 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6
تورم مواد غذایی 2.00 3 3.1 3.1 3.6 3.3

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره سپرده 0.88 0.88 0.88 0.88 0.5 0.88

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 4898.00 5568 5234 5552 5476 5511
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 26.70 24 24 24 24 23.5

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.60 47 47 47 47 47
بودجه دولت -7.60 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.3پاپوآ گینه نو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.