بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 3.38 3.41 3.42 3.43 3.43 3.45
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2
نرخ تورم 4.00 4.1 4.3 4.5 4.2 4.8
نرخ بهره 5.50 4.5 4 4 4 4
موازنه تجاری 7349.00 5552 5552 5552 5552 5511
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 26.70 22.3 18.7 18.7 18.7 18.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 40 41 41 41 41
بودجه دولت -2.30 -2.6 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 23.43 24 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی سرانه 2400.20 2460 2490 2490 2490 2490
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3821.00 4000 4100 4100 4100 4100
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
حداقل دستمزد 140.00 180 180 180 180 180
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 4.00 4.1 4.3 4.5 4.2 4.8
تورم مواد غذایی 3.60 2.2 2.5 2.3 2.5 2.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.50 4.5 4 4 4 4
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 -1 -1 0.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 7349.00 5552 5552 5552 5552 5511
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 26.70 22.3 18.7 18.7 18.7 18.7
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 40 41 41 41 41
بودجه دولت -2.30 -2.6 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8


پاپوآ گینه نو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.