بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.49

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم 3.30 3.6 3.4 3.2 3.3 3.5
نرخ بهره 5.00 5 5 4.5 4.5 4
موازنه تجاری 6676.00 5568 5234 5552 5560 5511
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 26.70 25 25 25 25 24
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 41 41 41 41 42
بودجه دولت -2.30 -4 -4 -4 -4 -3.5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 24.00 23.95 23.95 23.95 23.95 26.58
تولید ناخالص داخلی سرانه 2400.20 2475 2475 2475 2475 2613
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3821.00 3940 3940 3940 3940 4160

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 2.40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
حداقل دستمزد 140.80 141 141 141 141 180
جمعیت 8.42 8.95 8.95 8.95 8.95 9.12

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 3.30 3.6 3.4 3.2 3.3 3.5
تورم مواد غذایی 3.00 2.5 2.3 2.5 2.8 3.6

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 5.00 5 5 4.5 4.5 4
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0 0 -0.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 6676.00 5568 5234 5552 5560 5511
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 26.70 25 25 25 25 24

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.90 41 41 41 41 42
بودجه دولت -2.30 -4 -4 -4 -4 -3.5پاپوآ گینه نو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.