بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 3.52 3.56 3.59 3.63 3.66 3.73

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 4 4 4 4 4
نرخ بیکاری 2.70 2.9 2.9 2.9 2.9 2.5
نرخ تورم 6.90 7.5 5 4 3 4
نرخ بهره 3.00 3.5 3.5 3.75 3.75 3.75
موازنه تجاری 6832.00 5568 5234 5552 5560 5511
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.90 19.5 19.5 19.5 19.5 18.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 52.1 52.1 52.1 52.1 52.5
بودجه دولت -8.10 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -3.2
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 4 4 4 4 4
تولید ناخالص داخلی 23.59 26 26 26 26 26
تولید ناخالص داخلی سرانه 2690.81 2650 2650 2650 2650 2650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4101.22 4320 4320 4320 4320 4320

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 2.70 2.9 2.9 2.9 2.9 2.5
حداقل دستمزد 140.80 180 180 180 180 180
جمعیت 8.95 9.12 9.12 9.29 9.29 9.29

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 6.90 7.5 5 4 3 4
تورم مواد غذایی 6.20 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 3.00 3.5 3.5 3.75 3.75 3.75
نرخ بهره سپرده 0.88 1.13 1.38 1.38 1.63 1.63

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 6832.00 5568 5234 5552 5560 5511
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.90 19.5 19.5 19.5 19.5 18.4

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 52.1 52.1 52.1 52.1 52.5
بودجه دولت -8.10 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -3.2پاپوآ گینه نو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.