بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 3.51 3.52 3.54 3.55 3.57 3.6

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 1.6 4 4 4 4
نرخ بیکاری 2.70 3.5 2.9 2.9 2.9 2.9
نرخ تورم 3.30 4.4 3.8 3.5 4.4 4
نرخ بهره 3.00 3 3.25 3.5 3.5 3.75
موازنه تجاری 5606.00 5568 5234 5552 5552 5511
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.90 18.6 19.5 19.5 19.5 19.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 51.5 52.1 52.1 52.1 52.1
بودجه دولت -8.10 -7.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.80 1.6 4 4 4 4
تولید ناخالص داخلی 23.59 26 26 26 26 26
تولید ناخالص داخلی سرانه 2346.80 2500 2650 2650 2650 2650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4101.22 4200 4320 4320 4320 4320

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 2.70 3.5 2.9 2.9 2.9 2.9
حداقل دستمزد 140.80 180 180 180 180 180
جمعیت 8.95 9.12 9.12 9.12 9.12 9.29

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 3.30 4.4 3.8 3.5 4.4 4
تورم مواد غذایی 4.90 3.6 3.3 3.3 3.3 3.3

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 3.00 3 3.25 3.5 3.5 3.75
نرخ بهره سپرده 0.88 0.5 0.88 1.13 1.38 1.63

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 5606.00 5568 5234 5552 5552 5511
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 16.90 18.6 19.5 19.5 19.5 19.5

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 51.5 52.1 52.1 52.1 52.1
بودجه دولت -8.10 -7.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3پاپوآ گینه نو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.