بازارها گذشته مرجع
پول 97.72 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-09
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
نرخ تورم 0.01 2019-12
نرخ بهره 4.25 2019-12
موازنه تجاری -453 2019-12
حساب جاری -194 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2019-09
تولید ناخالص داخلی 26.06 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6665 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4288 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3511 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7393 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 337 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 362 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1028 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.69 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 500 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 760 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 330 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 209 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
افراد بیکار 190724 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2017-12
جمعیت 6.42 2018-12
افراد شاغل 275209 2017-12
نرخ اشتغال 45.24 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 325 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 14.4 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.01 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-12
قیمت تولید 116 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-11
اندازه اصل تورم -0.03 2019-11
CPI مسکن آب و برق 135 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-12
تورم مواد غذایی 1.2 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.04 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-12
عرضه پول M0 2.2 2019-11
عرضه پول M1 4290 2019-11
عرضه پول M2 14470 2019-11
عرضه پول M3 15606 2019-11
ذخایر ارزی 3936 2019-12
وام به بخش خصوصی 13533 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -453 2019-12
حساب جاری -194 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2018-12
صادرات 449 2019-12
واردات 901 2019-12
گردش سرمایه 321 2019-09
حواله 551 2019-12
ذخایر طلا 1.37 2019-06
بدهی خارجی 17859 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20.43 2019-09
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -274 2018-12
هزینه های دولت 4203 2018-12
درآمدهای دولت 5027 2018-12
هزینه های مالی 5301 2018-12
ارزیابی اعتبار 23 2020-01
مخارج نظامی 263 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 2.4 2019-11
تغییرات موجودی انبار 1037 2018-12
سرعت اینترنت 3029 2017-03
آدرس های IP 185509 2017-03
شاخص رقابتی 52.57 2019-12
رتبه رقابتی 103 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 91 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.6 2019-10
تولید فولاد 10 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 21664 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 14438 2019-11
قیمت گازوئیل 0.78 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.