بازارها گذشته مرجع
پول 93.53 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2020-03
نرخ بیکاری 6.3 2019-12
نرخ تورم -0.2 2020-06
نرخ بهره 4.22 2020-05
موازنه تجاری -494 2020-06
حساب جاری -37.33 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 19978 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 549 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 9515 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.8 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2020-03
تولید ناخالص داخلی 27.02 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6519 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5163 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3572 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8776 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 261 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 377 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1092 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 26.89 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 453 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 710 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 286 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 182 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2019-12
افراد بیکار 196747 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2017-12
جمعیت 6.45 2019-12
افراد شاغل 275209 2017-12
نرخ اشتغال 46.31 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 14.4 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.2 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2020-06
قیمت تولید 116 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-05
اندازه اصل تورم 0.17 2020-05
CPI مسکن آب و برق 132 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-06
تورم مواد غذایی 2.9 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.58 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.22 2020-05
عرضه پول M0 1.9 2020-06
عرضه پول M1 4332 2020-05
عرضه پول M2 15014 2020-05
عرضه پول M3 16147 2020-05
ذخایر ارزی 3104 2020-06
وام به بخش خصوصی 13970 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -494 2020-06
حساب جاری -37.33 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 294 2020-06
واردات 787 2020-06
گردش سرمایه -345 2020-03
حواله 508 2020-06
ذخایر طلا 1.37 2019-12
بدهی خارجی 17494 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 48.1 2020-03
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -436 2019-12
هزینه های دولت 4312 2019-12
درآمدهای دولت 5121 2019-12
هزینه های مالی 5557 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-08
مخارج نظامی 263 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -24.9 2020-05
تغییرات موجودی انبار 354 2019-12
سرعت اینترنت 3029 2017-03
آدرس های IP 185509 2017-03
شاخص رقابتی 52.57 2019-12
رتبه رقابتی 103 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 91 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -18 2020-04
تولید فولاد 5 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 22437 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 14960 2020-06
قیمت گازوئیل 0.68 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 19978 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 549 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 9515 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.