بازارها گذشته مرجع
پول 92.87 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -19 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -19.4 2020-06
نرخ بیکاری 6.3 2019-12
نرخ تورم -0.4 2020-09
نرخ بهره 3.93 2020-09
موازنه تجاری -411 2020-09
حساب جاری -118 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.3 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 32585 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 944 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 28127 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -19 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -19.4 2020-06
تولید ناخالص داخلی 27.02 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5382 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5163 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3572 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8776 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 389 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 243 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 681 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.19 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 486 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 524 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 258 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 157 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2019-12
افراد بیکار 196747 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2019-12
جمعیت 6.45 2019-12
افراد شاغل 2908119 2019-12
نرخ اشتغال 46.31 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 13.4 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2020-09
قیمت تولید 116 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-09
اندازه اصل تورم 0.34 2020-09
CPI مسکن آب و برق 129 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-09
تورم مواد غذایی 1.4 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.23 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.93 2020-09
عرضه پول M0 1.9 2020-07
عرضه پول M1 4422 2020-07
عرضه پول M2 15217 2020-07
عرضه پول M3 16270 2020-07
ذخایر ارزی 3810 2020-09
وام به بخش خصوصی 13828 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -411 2020-09
حساب جاری -118 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 485 2020-09
واردات 896 2020-09
گردش سرمایه -1029 2020-06
حواله 553 2020-09
ذخایر طلا 1.37 2020-03
بدهی خارجی 18223 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 283 2020-06
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.3 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -436 2019-12
هزینه های دولت 4312 2019-12
درآمدهای دولت 5121 2019-12
هزینه های مالی 5557 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-10
مخارج نظامی 263 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -15.7 2020-06
تغییرات موجودی انبار 354 2019-12
سرعت اینترنت 3029 2017-03
آدرس های IP 185509 2017-03
شاخص رقابتی 52.57 2019-12
رتبه رقابتی 103 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 91 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -12.2 2020-06
تولید فولاد 5 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 22437 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 14783 2020-08
قیمت گازوئیل 0.66 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 32585 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 944 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 28127 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.