بازارها گذشته مرجع
پول 97.9 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-12
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
نرخ تورم -1.05 2020-04
نرخ بهره 4.23 2020-04
موازنه تجاری -431 2020-04
حساب جاری -63.65 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 2395 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 46 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 1063 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 26 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7090 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5163 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3511 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7393 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 348 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 419 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1080 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 18.71 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 567 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 830 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 331 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 177 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
افراد بیکار 190724 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2017-12
جمعیت 6.45 2019-12
افراد شاغل 275209 2017-12
نرخ اشتغال 45.24 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 325 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 14.4 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.05 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2020-04
قیمت تولید 116 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-03
اندازه اصل تورم -0.05 2020-03
CPI مسکن آب و برق 131 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-04
تورم مواد غذایی 2.08 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.35 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -0.9 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.23 2020-04
عرضه پول M0 1.9 2020-03
عرضه پول M1 4414 2020-03
عرضه پول M2 14968 2020-03
عرضه پول M3 16105 2020-03
ذخایر ارزی 3664 2020-04
وام به بخش خصوصی 13964 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -431 2020-04
حساب جاری -63.65 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 228 2020-04
واردات 659 2020-04
گردش سرمایه -287 2019-12
حواله 287 2020-04
ذخایر طلا 1.37 2019-12
بدهی خارجی 17410 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 283 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -436 2019-12
هزینه های دولت 4312 2019-12
درآمدهای دولت 5121 2019-12
هزینه های مالی 5557 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-05
مخارج نظامی 263 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 0 2020-02
تغییرات موجودی انبار 354 2019-12
سرعت اینترنت 3029 2017-03
آدرس های IP 185509 2017-03
شاخص رقابتی 52.57 2019-12
رتبه رقابتی 103 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 91 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.8 2020-02
تولید فولاد 10 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 22437 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 14898 2020-04
قیمت گازوئیل 0.54 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2395 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 46 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 1063 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.