بازارها گذشته مرجع
پول 90.21 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.2 2020-09
نرخ بیکاری 6.3 2019-12
نرخ تورم -0.1 2020-12
نرخ بهره 3.9 2020-11
موازنه تجاری -586 2020-12
حساب جاری 100 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.3 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
موارد کروناویروس 52672 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 1540 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 46370 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.2 2020-09
تولید ناخالص داخلی 27.02 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5976 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5163 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3572 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8776 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 349 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 315 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 914 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 16.28 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 501 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 694 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 247 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 166 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2019-12
افراد بیکار 196747 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2019-12
جمعیت 6.45 2019-12
افراد شاغل 2908119 2019-12
نرخ اشتغال 46.31 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 13.4 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.1 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2020-12
قیمت تولید 116 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-12
اندازه اصل تورم 0.78 2020-12
CPI مسکن آب و برق 132 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-12
تورم مواد غذایی 0.4 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.9 2020-11
عرضه پول M0 1.9 2020-10
عرضه پول M1 4895 2020-09
عرضه پول M2 15728 2020-09
عرضه پول M3 16749 2020-09
ذخایر ارزی 2915 2020-12
وام به بخش خصوصی 14236 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -586 2020-12
حساب جاری 100 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 499 2020-12
واردات 1085 2020-12
گردش سرمایه -1029 2020-06
حواله 645 2020-12
ذخایر طلا 1.37 2020-06
بدهی خارجی 18462 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 283 2020-06
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.3 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -436 2019-12
هزینه های دولت 4312 2019-12
درآمدهای دولت 5121 2019-12
هزینه های مالی 5557 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2021-01
مخارج نظامی 263 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6.8 2020-09
تغییرات موجودی انبار 354 2019-12
سرعت اینترنت 3029 2017-03
آدرس های IP 185509 2017-03
شاخص رقابتی 52.57 2019-12
رتبه رقابتی 103 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2019-12
رتبه فساد مالی 113 2019-12
آسانی کسب و کار 91 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -8.1 2020-08
تولید فولاد 7 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 22437 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 15234 2020-11
قیمت گازوئیل 0.69 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 52672 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 1540 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 46370 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.