بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 97.57 96.06 96.48 96.91 97.33 98
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.6 0.6 0.4 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 2.2 2 2.1 2.3 2.1
نرخ بیکاری 6.40 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
نرخ تورم 0.01 0.9 1.3 1.5 1.7 1.3
نرخ بهره 4.36 4.2 4.2 4.2 4.2 4.4
موازنه تجاری -452.72 -556 -450 -535 -556 -556
حساب جاری -193.70 -200 -250 -310 -390 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 75 75 75 75 73
بودجه دولت -1.10 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.40 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
جمعیت 6.42 6.46 6.44 6.44 6.48 6.51
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831.00 790 790 790 830 850
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291.00 345 345 345 370 390
هزینه زندگی خانواده 515.00 504 495 486 515 530
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.01 0.9 1.3 1.5 1.7 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.31 114 114 114 114 116
قیمت تولید 116.06 117 117 118 118 120
تغییر قیمت تولید کننده -0.04 0.5 0.8 1.1 1.4 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1
تورم مواد غذایی 1.20 1.3 1.6 1.7 1.8 1.4
اندازه اصل تورم -0.03 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3
CPI مسکن آب و برق 134.93 139 137 137 136 138
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.79 110 112 110 111 113
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.36 4.2 4.2 4.2 4.2 4.4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -452.72 -556 -450 -535 -556 -556
حساب جاری -193.70 -200 -250 -310 -390 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.8
صادرات 448.52 430 530 465 425 432
واردات 901.24 910 980 1000 900 915
گردش سرمایه 320.71 50 80 120 30 80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20.43 200 100 50 290 350
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 75 75 75 75 73
بودجه دولت -1.10 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.3
ارزش بودجه دولت -274.40 -68.11 -68.11 -68.11 -68.11 -0.63
هزینه های دولت 4203.30 4250 4245 4247 4300 4390
مخارج نظامی 263.00 260 260 260 260 260
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 2.40 2.2 2.2 1.9 2.4 2.6
تغییرات موجودی انبار 1037.48 265 265 265 265 265
شاخص اقتصادی مقدم 2.60 2.2 2.2 2 2.3 2.3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 21664.20 21903 21881 21892 22162 22628
قیمت گازوئیل 0.78 0.87 0.89 0.91 0.93 0.93


السالوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.