بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 99.72 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 -3.6 -2.5 0.2 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 -2.6 -2.3 -2.1 0.8 3
نرخ بیکاری 6.40 7.4 7.4 7.4 7.1 7.1
نرخ تورم -1.05 -1 -0.5 -0.3 0.1 0.9
نرخ بهره 4.23 4 4 4 4 4.4
موازنه تجاری -431.06 -450 -535 -556 -475 -556
حساب جاری -63.65 -250 -310 -390 -390 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.6 -2.6 -2.6 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 78 78 78 76 73
بودجه دولت -1.60 -3.8 -3.8 -3.8 -2.8 -2.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 6.40 7.4 7.4 7.4 7.1 7.1
جمعیت 6.45 6.46 6.44 6.48 6.48 6.51
هزینه زندگی خانواده 515.00 504 495 515 515 530
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831.00 790 790 830 830 850

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -1.05 -1 -0.5 -0.3 0.1 0.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.69 112 111 112 112 113
قیمت تولید 115.61 116 116 116 116 117
نرخ تورم (ماهانه) -0.35 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 2.08 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9
اندازه اصل تورم -0.05 0.03 0.1 0.1 0.2 0.3
CPI مسکن آب و برق 131.02 134 134 135 132 136
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.48 109 108 108 107 109
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 -0.6 -0.3 0.1 0.3 1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 4.23 4 4 4 4 4.4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -431.06 -450 -535 -556 -475 -556
حساب جاری -63.65 -250 -310 -390 -390 -400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.6 -2.6 -2.6 -3 -3
واردات 659.35 980 1000 900 900 915
صادرات 228.29 530 465 425 425 432
گردش سرمایه -287.22 80 120 30 30 80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 283.26 100 50 290 290 350

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 78 78 78 76 73
بودجه دولت -1.60 -3.8 -3.8 -3.8 -2.8 -2.8
ارزش بودجه دولت -436.00 -68.11 -68.11 -68.11 -68.11 -0.63
هزینه های دولت 4312.40 4105 4111 4222 4347 4348
مخارج نظامی 263.00 260 260 260 260 260


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی 0.00 -2.2 -1.9 -0.7 0.5 2.6
تغییرات موجودی انبار 354.00 265 265 265 265 265
شاخص اقتصادی مقدم 2.80 -1.8 -1.3 -0.9 0.3 2.3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 22437.40 21498 21531 21966 22617 22625
قیمت گازوئیل 0.49 0.64 0.61 0.57 0.55 0.52


السالوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.