بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 92.74 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -19.00 1.1 0.8 0.3 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -19.40 -7.5 1.5 14 8 5
نرخ بیکاری 6.30 8.5 8 8 8 8
نرخ تورم -0.40 0.2 0.1 0.3 0.5 0.9
نرخ بهره 3.93 3.9 3.9 4 4.2 4.2
موازنه تجاری -411.28 -556 -556 -475 -475 -556
حساب جاری -117.52 -150 -280 -200 -290 -330
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.6 -3 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.30 80 78 78 78 78
بودجه دولت -1.60 -3.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 6.30 8.5 8 8 8 8
جمعیت 6.45 6.48 6.48 6.48 6.48 6.51

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.40 0.2 0.1 0.3 0.5 0.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.56 113 112 113 112 114
قیمت تولید 116.23 120 116 116 116 122
نرخ تورم (ماهانه) -0.23 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
تورم مواد غذایی 1.40 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9
اندازه اصل تورم 0.34 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 129.00 135 132 132 130 136
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.45 109 107 103 104 110
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 0.1 0.3 0.6 0.6 1

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 3.93 3.9 3.9 4 4.2 4.2

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -411.28 -556 -556 -475 -475 -556
حساب جاری -117.52 -150 -280 -200 -290 -330
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.6 -3 -3 -3 -3
واردات 896.26 900 900 900 900 915
صادرات 484.97 425 425 425 425 432
گردش سرمایه -1028.96 -500 -200 -100 -50 20
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 283.36 290 290 290 290 350

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.30 80 78 78 78 78
بودجه دولت -1.60 -3.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
ارزش بودجه دولت -436.00 -68.11 -68.11 -68.11 -68.11 -0.63
هزینه های دولت 4312.40 4098 3989 4377 4916 4180
مخارج نظامی 263.00 260 260 260 260 260


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -15.70 -1.7 0.5 10 5 2.6
تغییرات موجودی انبار 354.00 265 265 265 265 265
شاخص اقتصادی مقدم -12.20 -0.9 0.3 0.7 0.7 2.3

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 22437.40 21910 20755 22774 25579 22348
قیمت گازوئیل 0.66 0.67 0.57 0.54 0.51 0.64


السالوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.