بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 105.39 8.77 8.79 8.81 8.83 8.88

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.06 0.3 0.6 0.8 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 8.3 5.6 3 2.5 2.4
نرخ بیکاری 6.90 6.5 6.5 6.5 6.5 6.7
نرخ تورم 7.48 7.8 7.1 5.9 5.5 4.3
نرخ بهره 4.39 4.3 4.3 4.5 4.5 5
موازنه تجاری -862.22 -769 -802 -822 -754 -842
حساب جاری -520.15 -301 -367 -329 -285 -319
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.17 78 78 78 78 73
بودجه دولت -9.20 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -1
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.90 6.5 6.5 6.5 6.5 6.7
جمعیت 6.52 6.55 6.55 6.55 6.58 6.58

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.48 7.8 7.1 5.9 5.5 4.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.43 125 125 126 128 132
قیمت تولید 125.85 126 127 127 129 130
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 13.28 10 9.4 8.5 7 6
اندازه اصل تورم 4.98 3.2 3 2.6 2.6 2.3
CPI مسکن آب و برق 141.47 148 152 150 149 156
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.52 118 119 119 119 120
تغییر قیمت تولید کننده 5.80 5.5 5.2 4.2 4.2 1.9

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 4.39 4.3 4.3 4.5 4.5 5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -862.22 -769 -802 -822 -754 -842
حساب جاری -520.15 -301 -367 -329 -285 -319
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -4
صادرات 684.25 610 586 577 654 594
واردات 1546.47 1379 1388 1399 1408 1436
گردش سرمایه -515.89 20 20 20 20 20
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -80.64 350 350 350 350 350

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.17 78 78 78 78 73
بودجه دولت -9.20 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -1
ارزش بودجه دولت -1416.80 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63
هزینه های دولت 4755.69 5150 5022 4898 4875 5016
مخارج نظامی 371.00 280 280 280 280 305


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی -0.24 4.2 3.6 2 2 2.3
تغییرات موجودی انبار 130.17 265 265 265 265 265
شاخص اقتصادی مقدم 2.70 7 5 3.5 3.5 3.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 19976.34 21634 21095 20576 20476 21069
قیمت گازوئیل 1.09 1.13 1.17 1.21 1.26 1.26


السالوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.