بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 95.67 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.53 0.8 0.8 0.8 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.69 2.7 1.5 2 2.8 2.4
نرخ بیکاری 6.90 6.5 6.5 6.5 6.5 6.7
نرخ تورم 6.11 5.4 4.9 3.5 2.5 2
نرخ بهره 4.07 4.1 4.3 4.2 4.5 5
موازنه تجاری -850.74 -556 -483 -483 -483 -483
حساب جاری -540.24 -382 -473 -473 -541 -675
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.17 78 78 78 78 73
بودجه دولت -9.20 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -1
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 6.90 6.5 6.5 6.5 6.5 6.7
جمعیت 6.49 6.51 6.51 6.51 6.54 6.54

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 6.11 5.4 4.9 3.5 2.5 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.06 120 121 121 122 124
قیمت تولید 121.82 124 126 127 127 129
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 7.40 0.6 0.5 0.4 0.5 0.7
اندازه اصل تورم 3.50 3.5 3.2 3 2.6 2.3
CPI مسکن آب و برق 141.17 142 144 147 145 148
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.44 114 114 114 115 115
تغییر قیمت تولید کننده 4.76 5.3 5.5 5.2 4.2 1.9

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 4.07 4.1 4.3 4.2 4.5 5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -850.74 -556 -483 -483 -483 -483
حساب جاری -540.24 -382 -473 -473 -541 -675
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -4
صادرات 567.95 432 432 432 432 432
واردات 1418.69 915 915 915 915 915
گردش سرمایه -178.33 20 20 20 20 20
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135.07 350 350 350 350 350

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.17 78 78 78 78 73
بودجه دولت -9.20 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -1
ارزش بودجه دولت -2269.50 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63
هزینه های دولت 4755.69 4180 5184 4884 4827 5329
مخارج نظامی 371.00 280 280 280 280 305


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
تولید صنعتی 8.68 4.4 4.2 3.6 2 2.3
تغییرات موجودی انبار 130.17 265 265 265 265 265
شاخص اقتصادی مقدم 14.16 8.5 7 5 3.5 3.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
هزینه های مصرف کننده 19976.34 22348 21774 20516 20276 22384
قیمت گازوئیل 1.02 0.97 0.92 0.87 0.83 0.79


السالوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.