بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 93.56 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 8 1.1 0.8 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -9 -6 0.8 1.1 2.5
نرخ بیکاری 6.30 7.4 7.4 7.1 7.1 7.1
نرخ تورم -0.20 -0.5 -0.3 0.1 0.3 0.9
نرخ بهره 4.22 4 4 4 4 4.4
موازنه تجاری -493.61 -535 -556 -475 -475 -556
حساب جاری -37.33 -80 -150 -280 -200 -330
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.6 -2.6 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 78 78 76 76 73
بودجه دولت -1.60 -3.8 -3.8 -2.8 -2.8 -2.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 6.30 7.4 7.4 7.1 7.1 7.1
جمعیت 6.45 6.46 6.48 6.48 6.48 6.51

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.20 -0.5 -0.3 0.1 0.3 0.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.59 111 112 112 113 113
قیمت تولید 115.61 116 116 116 116 117
نرخ تورم (ماهانه) 0.58 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2
تورم مواد غذایی 2.90 1.8 1.6 1.8 1.9 1.9
اندازه اصل تورم 0.17 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 131.83 134 135 132 132 136
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.77 108 108 107 103 109
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 -0.3 0.1 0.3 0.6 1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.22 4 4 4 4 4.4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -493.61 -535 -556 -475 -475 -556
حساب جاری -37.33 -80 -150 -280 -200 -330
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -2.6 -2.6 -3 -3 -3
واردات 787.41 1000 900 900 900 915
صادرات 293.80 465 425 425 425 432
گردش سرمایه -345.32 120 30 30 30 80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 48.10 50 290 290 290 350

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 78 78 76 76 73
بودجه دولت -1.60 -3.8 -3.8 -2.8 -2.8 -2.8
ارزش بودجه دولت -436.00 -68.11 -68.11 -68.11 -68.11 -0.63
هزینه های دولت 4312.40 3972 4054 4347 4360 4155
مخارج نظامی 263.00 260 260 260 260 260


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -24.90 -1.9 -0.7 0.5 1.5 2.6
تغییرات موجودی انبار 354.00 265 265 265 265 265
شاخص اقتصادی مقدم -18.00 -1.3 -0.9 0.3 0.7 2.3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 22437.40 20801 21091 22617 22684 21618
قیمت گازوئیل 0.68 0.6 0.57 0.54 0.51 0.49


السالوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.