بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 98.28 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 1.2 0.5 0.6 0.6 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.1 2.4 2.2 2 2.3
نرخ تورم -0.49 -0.3 0.3 0.9 1.3 1.7
نرخ بهره 4.31 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2
موازنه تجاری -517.69 -556 -556 -556 -556 -556
حساب جاری -224.65 -410 -380 -200 -250 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -4.5 -4.5 -4.6 -4.6 -4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 77 77 75 75 75
بودجه دولت -1.10 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2 -1.2
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
جمعیت 6.42 6.44 6.42 6.46 6.46 6.46
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831.00 820 790 790 790 830
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291.00 296 345 345 345 370
هزینه زندگی خانواده 515.00 504 495 486 486 515
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -0.49 -0.3 0.3 0.9 1.3 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.16 112 113 114 114 115
قیمت تولید 116.35 117 118 118 118 120
تغییر قیمت تولید کننده 0.65 1.1 1.4 1.6 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.36 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
تورم مواد غذایی -0.02 0.6 1 1.3 1.6 1.8
CPI مسکن آب و برق 134.82 137 139 139 137 141
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.34 111 109 110 112 110
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 4.31 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -517.69 -556 -556 -556 -556 -556
حساب جاری -224.65 -410 -380 -200 -250 -390
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -4.5 -4.5 -4.6 -4.6 -4.6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 177.30 45 200 120 100 290
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 77 77 75 75 75
بودجه دولت -1.10 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2 -1.2
هزینه های دولت 4203.30 4141 4304 4296 4287 4403
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 3.80 1.6 2.2 2.2 2.2 2.4
تغییرات موجودی انبار 1037.48 -80 -80 265 265 265
شاخص اقتصادی مقدم 1.00 1.7 2.2 2.2 2.2 2.3
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 21664.20 21280 22184 22141 22097 22694
قیمت گازوئیل 0.81 0.77 0.75 0.73 0.71 0.71


السالوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.