بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 91.89 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.70 3 0.5 0.3 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 8 4 2.7 1.5 2.8
نرخ بیکاری 7.00 8 8 7.5 7.5 7.5
نرخ تورم 2.59 3.6 3.6 2.4 1 2
نرخ بهره 3.82 4 4.1 4.1 4.3 4.5
موازنه تجاری -716.59 -475 -483 -483 -483 -483
حساب جاری -273.21 -334 -363 -382 -473 -541
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -3 -3 -2.7 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.17 88 88 88 88 86
بودجه دولت -9.20 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 7.00 8 8 7.5 7.5 7.5
جمعیت 6.49 6.48 6.51 6.51 6.51 6.54

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.59 3.6 3.6 2.4 1 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.51 115 120 116 117 119
قیمت تولید 119.35 119 119 120 120 120
نرخ تورم (ماهانه) 0.58 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی -1.02 1.9 1.9 1.9 1.9 2.1
اندازه اصل تورم 1.24 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 136.96 135 148 137 138 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.93 107 107 112 114 110
تغییر قیمت تولید کننده 2.70 2.2 2 2 0.6 1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 3.82 4 4.1 4.1 4.3 4.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -716.59 -475 -483 -483 -483 -483
حساب جاری -273.21 -334 -363 -382 -473 -541
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -3 -3 -2.7 -2.7 -2.7
واردات 1271.59 900 915 915 915 915
صادرات 555.01 425 432 432 432 432
گردش سرمایه -178.33 -50 20 20 20 20
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135.07 290 350 350 350 350

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.17 88 88 88 88 86
بودجه دولت -9.20 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.8
ارزش بودجه دولت -2269.50 -68.11 -0.63 -0.63 -0.63 -0.63
هزینه های دولت 4755.69 4846 4180 4946 4884 5084
مخارج نظامی 371.00 260 260 280 280 280


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 4.80 5 2.6 2.6 2.6 3.4
تغییرات موجودی انبار 130.17 265 265 265 265 265
شاخص اقتصادی مقدم -0.90 5.5 3.5 3.5 3.5 2.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 19976.34 24933 22348 20775 20516 21357
قیمت گازوئیل 0.94 0.89 0.85 0.81 0.77 0.73


السالوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.