بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 90.37 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.00 0.8 0.3 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.20 1.5 14 8 5 2.3
نرخ بیکاری 6.30 8 8 8 8 7.5
نرخ تورم -0.10 0.1 0.3 0.5 0.9 1.5
نرخ بهره 3.90 3.9 4 4.2 4.2 4.2
موازنه تجاری -550.24 -556 -475 -475 -556 -556
حساب جاری 100.15 -280 -200 -290 -330 -330
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -3 -3 -3 -3 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.30 88 88 88 88 86
بودجه دولت -1.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.30 8 8 8 8 7.5
جمعیت 6.45 6.48 6.48 6.48 6.51 6.54

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.10 0.1 0.3 0.5 0.9 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.20 112 113 112 120 115
قیمت تولید 116.48 120 116 116 122 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 0.40 1.8 1.9 1.9 1.9 2.1
اندازه اصل تورم 0.78 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 131.97 132 132 130 148 135
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.64 107 103 104 116 106
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 0.3 0.6 0.6 1 1

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.90 3.9 4 4.2 4.2 4.2

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -550.24 -556 -475 -475 -556 -556
حساب جاری 100.15 -280 -200 -290 -330 -330
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -3 -3 -3 -3 -3.8
واردات 1085.12 900 900 900 915 915
صادرات 499.20 425 425 425 432 432
گردش سرمایه -1028.96 -200 -100 -50 20 20
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 283.36 290 290 290 350 350

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.30 88 88 88 88 86
بودجه دولت -1.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -1.8
ارزش بودجه دولت -436.00 -68.11 -68.11 -68.11 -0.63 -0.63
هزینه های دولت 4312.40 4098 3989 4377 4180 4180
مخارج نظامی 263.00 260 260 260 260 260


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -6.80 0.5 10 5 2.6 3.4
تغییرات موجودی انبار 354.00 265 265 265 265 265
شاخص اقتصادی مقدم -8.10 0.3 12.5 5.5 3.5 2.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 22437.40 21910 20755 22774 22348 22348
قیمت گازوئیل 0.69 0.67 0.57 0.54 0.64 0.64


السالوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.