30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
SV
حساب جاری Q1 $-520.15M $-295M
02:00 PM
SV
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q1 -0.06% 0.9%
02:00 PM
SV
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 3.7% 9%
08/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:40 PM
SV
نرخ تورم (سالانه) JUN 7.48% 7.18%
02:40 PM
SV
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.9% 0.35%
18/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
SV
موازنه تجاری JUN $ -769M

السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.