16/12/2019 واقعی قبلی
06:00 PM
SV
موازنه تجاری NOV $-591.1M
23/12/2019 واقعی قبلی
10:00 PM
SV
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 2.0%
10:00 PM
SV
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 0.3%
24/12/2019 واقعی قبلی
12:00 AM
SV
حساب جاری Q3 $-104.2M
08/01/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
SV
نرخ تورم (سالانه) DEC -0.58%


السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.