24/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 PM
SV
موازنه تجاری DEC $-850.7M $ -483M
31/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 PM
SV
حساب جاری Q4 $-540.24
07/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
SV
نرخ تورم (سالانه) JAN 6.11%
03:00 PM
SV
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.11%
15/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
SV
موازنه تجاری JAN

السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.