بازارها گذشته مرجع
پول 7.43 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-12
نرخ بیکاری 7.6 2017-12
نرخ تورم 4.6 2019-04
نرخ بهره 25 2019-06
موازنه تجاری 148 2019-03
حساب جاری -33 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.22 2016-12
بودجه دولت -5.7 2016-12
نرخ مالیات شرکت 36 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3.43 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8049 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13776 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9224 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.6 2017-12
جمعیت 0.56 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.6 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140 2019-05
تورم مواد غذایی 5.2 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 25 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 10.1 2019-02
نرخ بهره سپرده 9 2019-05
نرخ وام 14.9 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 148 2019-03
حساب جاری -33 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
صادرات 563 2019-03
واردات -415 2019-03
ذخایر طلا 1.4 2019-03
گردش سرمایه 56 2018-09
تولید نفت خام 17 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5.1 2018-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.22 2016-12
بودجه دولت -5.7 2016-12
ارزیابی اعتبار 38.75
هزینه های مالی 6279 2017-12
ارزش بودجه دولت -1852 2017-12
بدهی های دولت 17915 2017-12
درآمدهای دولت 4427 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 36 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2103 2017-03
آدرس های IP 49087 2017-03
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 165 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سورینام - شاخص های اقتصادی.