بازارها گذشته مرجع
پول 7.43 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-12
نرخ بیکاری 7.6 2017-12
نرخ تورم 4.3 2019-07
نرخ بهره 25 2019-08
موازنه تجاری 32.5 2019-06
حساب جاری -197 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.33 2016-12
بودجه دولت -7.9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 36 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 3.43 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8049 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13776 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9433 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.6 2017-12
جمعیت 0.58 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.3 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 2019-07
تورم مواد غذایی 5.5 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 25 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 10.1 2019-06
نرخ بهره سپرده 9 2019-06
نرخ وام 14.7 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 32.5 2019-06
حساب جاری -197 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.9 2018-12
صادرات 518 2019-06
واردات 486 2019-06
ذخایر طلا 1.3 2019-06
گردش سرمایه 152 2019-06
تولید نفت خام 16 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -22.5 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.33 2016-12
بودجه دولت -7.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 38.75
هزینه های مالی 7934 2018-12
ارزش بودجه دولت -2957 2018-12
بدهی های دولت 18729 2018-12
درآمدهای دولت 5970 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 36 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2103 2017-03
آدرس های IP 49087 2017-03
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 165 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سورینام - شاخص های اقتصادی.