بازارها گذشته مرجع
پول 7.4 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-12
نرخ بیکاری 7.4 2019-12
نرخ تورم 17.6 2020-03
نرخ بهره 25 2020-05
موازنه تجاری 127 2019-12
حساب جاری -102 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.4 2018-12
بودجه دولت -7.9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 36 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2020-12
موارد کروناویروس 11 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 9 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 3.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8049 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13776 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9643 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2019-12
جمعیت 0.59 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 17.6 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 163 2020-03
تورم مواد غذایی 22.2 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 10 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 25 2020-05
نرخ بهره بین بانکی 12.6 2019-09
نرخ بهره سپرده 8.6 2020-03
نرخ وام 15.2 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 127 2019-12
حساب جاری -102 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.1 2019-12
صادرات 576 2019-12
واردات 449 2019-12
ذخایر طلا 1.7 2019-12
گردش سرمایه 218 2019-12
تولید نفت خام 14 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -42.5 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.4 2018-12
بودجه دولت -7.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 23 2020-05
هزینه های مالی 7934 2018-12
ارزش بودجه دولت -2957 2018-12
بدهی های دولت 22375 2019-12
درآمدهای دولت 5970 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 36 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2103 2017-03
آدرس های IP 49087 2017-03
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 162 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 11 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 1 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 9 2020-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سورینام - شاخص های اقتصادی.