30/11/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
SR
موازنه تجاری Q3 $32.5M
03:00 PM
SR
حساب جاری Q3 $-197.3M


سورینام - تقویم - شاخص های اقتصادی

سورینام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.