بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 7.40 7.45 7.47 7.49 7.52 7.56

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 -4 -4 -4 0.5 0.5
نرخ بیکاری 7.40 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6
نرخ تورم 17.60 7 6.5 6 5.5 4.7
نرخ بهره 25.00 15 15 15 12.5 12.5
موازنه تجاری 127.40 50 50 158 125 158
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.10 -7.5 -7.5 -7.5 -6.5 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.40 87 87 87 83 83
بودجه دولت -7.90 -12 -12 -12 -9.1 -10.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 -4 -4 -4 0.5 0.5
تولید ناخالص داخلی 3.60 3.8 3.8 3.8 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 8048.60 8192 8200 8200 8300 8300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13775.90 14100 14100 14100 14021 14300

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 7.40 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6
جمعیت 0.59 0.6 0.6 0.6 0.6 0.61

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 17.60 7 6.5 6 5.5 4.7
نرخ تورم (ماهانه) 10.00 0.5 0.3 0.5 0.1 0.5
تورم مواد غذایی 22.20 15 10 8 7.5 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 162.70 150 151 152 172 159

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 25.00 15 15 15 12.5 12.5
نرخ بهره بین بانکی 12.60 2.6 2.6 2.6 0.1 0.1
نرخ بهره سپرده 8.60 -1.4 -1.4 -1.4 -3.9 -3.9
نرخ وام 15.20 5.2 5.2 5.2 2.7 2.7

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 127.40 50 50 158 125 158
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.10 -7.5 -7.5 -7.5 -6.5 -6.5
واردات 448.60 450 430 412 415 422
صادرات 576.00 500 480 570 540 580
ذخایر طلا 1.70 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.40 87 87 87 83 83
بودجه دولت -7.90 -12 -12 -12 -9.1 -10.5
ارزش بودجه دولت -2956.90 -2526 -2526 -2526 -2526 -2751

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


سورینام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.