بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 22.21 23.06 23.62 24.19 24.19 25.37

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.40 2 2 2 2 2
نرخ بیکاری 11.20 11 11 11 11 10.5
نرخ تورم 59.80 30 25 20 15 15
نرخ بهره 10.00 11 11.5 11.5 12 15
موازنه تجاری 367.30 77.32 158 158 158 140
حساب جاری 138.40 -159 -180 -180 -180 -195
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.40 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111.40 85 85 85 85 65
بودجه دولت -12.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -9
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.40 2 2 2 2 2
تولید ناخالص داخلی 3.81 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 7655.68 7500 7500 7500 7500 8000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16130.17 17200 17200 17200 17200 18500

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 11.20 11 11 11 11 10.5
جمعیت 0.60 0.6 0.6 0.61 0.61 0.61

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 59.80 30 25 20 15 15
نرخ تورم (ماهانه) 1.90 1 1 1 1 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 404.40 424 454 463 476 532
تورم مواد غذایی 60.90 35 20 10 10 8

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 10.00 11 11.5 11.5 12 15
نرخ بهره بین بانکی 9.30 9.3 10.3 10.8 10.8 13.8
نرخ بهره سپرده 7.40 7.4 8.4 8.9 8.9 11.9
نرخ وام 14.70 14.7 15.7 16.2 16.2 19.2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری 367.30 77.32 158 158 158 140
حساب جاری 138.40 -159 -180 -180 -180 -195
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.40 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
صادرات 649.90 580 590 590 590 590
واردات 282.60 422 450 450 450 450
ذخایر طلا 1.46 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111.40 85 85 85 85 65
بودجه دولت -12.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -9
ارزش بودجه دولت 4298.10 -2751 -2751 -2751 -2751 -2751

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


سورینام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.