بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 14.02 14.06 14.1 14.14 14.18 14.26

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بیکاری 7.40 8.5 8.5 8.5 8.5 8
نرخ تورم 56.40 31 28 26 21 15
نرخ بهره 25.00 12.5 12.5 12.5 12.5 10
موازنه تجاری 357.70 82.79 125 125 77.32 77.32
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.60 90 90 90 83 87
بودجه دولت -7.90 -9.1 -9.1 -9.1 -10.5 -9.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 3.99 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 7966.70 8000 8000 8000 8000 8200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16328.70 16300 16300 16300 16300 16500

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 7.40 8.5 8.5 8.5 8.5 8
جمعیت 0.59 0.6 0.6 0.6 0.61 0.62

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 56.40 31 28 26 21 15
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 1.1 0.7 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 60.30 36 33 30 35 18
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 223.90 152 191 213 163 163

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 25.00 12.5 12.5 12.5 12.5 10
نرخ بهره بین بانکی 12.50 7.4 0.3 0.3 7.4 7.4
نرخ بهره سپرده 7.06 -2.6 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
نرخ وام 15.00 4.4 2.6 2.6 4.4 4.4

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 357.70 82.79 125 125 77.32 77.32
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5
واردات 292.50 415 415 415 422 450
صادرات 650.10 540 540 540 580 590
ذخایر طلا 1.46 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.60 90 90 90 83 87
بودجه دولت -7.90 -9.1 -9.1 -9.1 -10.5 -9.5
ارزش بودجه دولت -5857.10 -2526 -2526 -2526 -2751 -2751

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


سورینام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.