بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 7.43 7.37 7.39 7.41 7.43 7.47
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1 1.2 1.2 1.2 0.8
نرخ بیکاری 7.60 8 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تورم 4.00 4.5 4.7 4.8 4.9 5
نرخ بهره 25.00 15 15 15 15 15
موازنه تجاری 32.50 87.58 87.58 87.58 87.58 82.79
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -3.5 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.40 76 74 74 74 74
بودجه دولت -7.90 -5.7 -5.7 -7.9 -7.9 -5.7
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1 1.2 1.2 1.2 0.8
تولید ناخالص داخلی 3.43 4 4.5 4.5 4.5 4.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 8048.60 8100 8200 8200 8200 8200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13775.90 13900 14100 14100 14100 14100
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.60 8 7.5 7.5 7.5 7.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 4.00 4.5 4.7 4.8 4.9 5
تورم مواد غذایی 5.40 5.5 5.7 5.9 5.9 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141.90 144 145 147 148 151
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 25.00 15 15 15 15 15
نرخ بهره بین بانکی 12.60 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ بهره سپرده 8.90 -1 -1 -1 -1 -1
نرخ وام 15.20 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 32.50 87.58 87.58 87.58 87.58 82.79
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -3.5 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.40 76 74 74 74 74
بودجه دولت -7.90 -5.7 -5.7 -7.9 -7.9 -5.7
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


سورینام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.