بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 7.43 7.45 7.47 7.49 7.51 7.56
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.2 1.2 1.2 0.8 1.2
نرخ بیکاری 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 6.3
نرخ تورم 4.30 4.7 4.8 4.9 5 5.4
نرخ بهره 25.00 15 15 15 15 12.5
موازنه تجاری 97.40 110 50 50 158 168
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.40 74 74 74 74 70
بودجه دولت -7.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -9.1
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.2 1.2 1.2 0.8 1.2
تولید ناخالص داخلی 3.43 4.5 4.5 4.5 4.5 4.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 8048.60 8200 8200 8200 8200 8300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13775.90 14100 14100 14100 14100 14300
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 6.3
جمعیت 0.58 0.6 0.6 0.6 0.6 0.61
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.30 4.7 4.8 4.9 5 5.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.5 0.3 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 5.00 5.7 5.9 5.9 6 5.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 143.10 145 147 149 150 158
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 25.00 15 15 15 15 12.5
نرخ بهره بین بانکی 12.60 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
نرخ بهره سپرده 8.90 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
نرخ وام 15.20 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 97.40 110 50 50 158 168
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -1.8
صادرات 553.60 530 500 480 570 580
واردات 456.20 420 450 430 412 412
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.40 74 74 74 74 70
بودجه دولت -7.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -9.1
ارزش بودجه دولت -2956.90 -2526 -2526 -2526 -2526 -2751
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


سورینام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.