بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 14.02 14.06 14.1 14.14 14.18 14.27

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 -4 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بیکاری 7.40 9.1 8.5 8.5 8.5 8.5
نرخ تورم 40.00 33 31 28 26 21
نرخ بهره 25.00 15 12.5 12.5 12.5 12.5
موازنه تجاری 192.50 82.79 82.79 125 125 77.32
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.10 -7.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.40 87 83 83 83 83
بودجه دولت -7.90 -12 -9.1 -9.1 -9.1 -10.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 -4 2.5 2.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 3.99 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 7966.70 7920 8000 8000 8000 8000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16328.70 15900 16300 16300 16300 16300

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 7.40 9.1 8.5 8.5 8.5 8.5
جمعیت 0.59 0.6 0.6 0.6 0.6 0.61

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 40.00 33 31 28 26 21
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 1.5 1.1 0.7 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 56.30 42 36 33 25 18
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 197.60 152 191 213 243 163

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 25.00 15 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ بهره بین بانکی 12.50 7.4 0.3 0.3 0.3 7.4
نرخ بهره سپرده 7.20 -2.6 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
نرخ وام 15.00 4.4 2.6 2.6 2.6 4.4

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 192.50 82.79 82.79 125 125 77.32
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.10 -7.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
واردات 333.10 412 415 415 415 422
صادرات 525.60 570 540 540 540 580
ذخایر طلا 1.70 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.40 87 83 83 83 83
بودجه دولت -7.90 -12 -9.1 -9.1 -9.1 -10.5
ارزش بودجه دولت -2956.90 -2526 -2526 -2526 -2526 -2751

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.00 38 38 38 38 38
نرخ مالیات شرکت 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10


سورینام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.