بازارها گذشته مرجع
پول 160 2021-01
بازار سهام 45903 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.11 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 2019-12
نرخ بیکاری 4.1 2019-12
نرخ تورم 8 2020-12
نرخ بهره 7 2020-11
موازنه تجاری -430507 2020-12
حساب جاری 778 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2020-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.8 2019-12
بودجه دولت -5.8 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.8 2020-11
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 521211 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 10997 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 476471 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 2019-12
تولید ناخالص داخلی 278 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13570459 2019-12
تولید ناخالص ملی 14435379 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1829962 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1186 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4690 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2362209 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 318064 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1663118 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 349684 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7803812 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1643625 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2019-12
افراد شاغل 61710 2018-12
جمعیت 219 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 141 2020-12
اندازه اصل تورم 5.6 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 313 2019-12
قیمت تولید 150 2020-12
قیمت صادرات 887 2020-09
قیمت واردات 1378 2020-09
CPI مسکن آب و برق 134 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139 2020-12
تورم مواد غذایی 13.3 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.68 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 5.7 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2020-11
نرخ بهره بین بانکی 7.2 2020-11
عرضه پول M0 7572196 2020-11
عرضه پول M1 17540777 2020-11
عرضه پول M2 21063278 2020-11
عرضه پول M3 25419095 2020-11
نرخ بهره سپرده 5.77 2020-10
ذخایر ارزی 19908 2020-08
وام به بخش خصوصی 5145334 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -430507 2020-12
حساب جاری 778 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2020-06
صادرات 377366 2020-12
واردات 807873 2020-12
بدهی خارجی 113803 2020-09
رابطه مبادله 64.3 2020-09
حواله 7147 2020-09
ذخایر طلا 64.64 2020-09
گردش سرمایه 818 2020-09
تولید نفت خام 85 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 112 2020-08
شاخص تروریسم 7.54 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.8 2019-12
بودجه دولت -5.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -3445 2019-12
هزینه های دولت 1661397 2019-12
درآمدهای دولت 4901 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2021-01
هزینه های مالی 8346 2019-12
بدهی های دولت 35555 2020-07
مخارج نظامی 12686 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 14.37 2020-11
تولید صنعتی 5.2 2020-07
تغییرات موجودی انبار 213321 2019-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 4009 2020-11
شاخص رقابتی 51.36 2019-12
رتبه رقابتی 110 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2019-12
رتبه فساد مالی 120 2019-12
آسانی کسب و کار 108 2019-12
تولید الکتریسیته 14735 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.36 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.8 2020-11
هزینه های مصرف کننده 11101050 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 709287 2020-08
قیمت گازوئیل 0.65 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 6098897 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 521211 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 10997 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 476471 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاکستان - شاخص های اقتصادی.