بازارها گذشته مرجع
پول 155 2019-11
بازار سهام 37101 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.3 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2018-12
نرخ بیکاری 5.7 2017-12
نرخ تورم 11.08 2019-10
نرخ بهره 13.25 2019-10
موازنه تجاری -319584 2019-10
حساب جاری -1548 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2019-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -6.6 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.27 2019-09
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 313 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13100711 2018-12
تولید ناخالص ملی 13793368 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1197 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4928 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2336888 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 343183 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1666187 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 344832 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7423177 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1591112 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2017-12
افراد شاغل 61710 2018-12
جمعیت 212 2018-12
هزینه زندگی خانواده 29700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 13500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.08 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 260 2019-10
اندازه اصل تورم 7.9 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 284 2018-12
قیمت تولید 279 2019-10
قیمت صادرات 820 2019-06
قیمت واردات 1397 2019-06
CPI مسکن آب و برق 240 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 235 2019-10
تورم مواد غذایی 13.1 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 12.54 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.25 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 13.83 2019-09
عرضه پول M0 6325947 2019-09
عرضه پول M1 14440350 2019-08
عرضه پول M2 17430036 2019-08
عرضه پول M3 21287777 2019-08
نرخ بهره سپرده 9.57 2019-07
ذخایر ارزی 15644 2019-08
وام به بخش خصوصی 5057974 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -319584 2019-10
حساب جاری -1548 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2019-06
صادرات 315698 2019-10
واردات 635282 2019-10
بدهی خارجی 106891 2019-09
رابطه مبادله 58.7 2019-06
حواله 5478 2019-09
ذخایر طلا 64.63 2019-12
گردش سرمایه -1996 2019-09
تولید نفت خام 92 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 182 2019-09
شاخص تروریسم 7.89 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -6.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -2260 2018-12
هزینه های دولت 1587677 2018-12
درآمدهای دولت 5228 2018-12
ارزیابی اعتبار 19.09
هزینه های مالی 7488 2018-12
بدهی های دولت 32240 2019-08
مخارج نظامی 12686 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -7.04 2019-08
تولید صنعتی 123 2019-08
تغییرات موجودی انبار 217127 2018-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 2626 2019-08
شاخص رقابتی 51.36 2019-12
رتبه رقابتی 110 2019-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 108 2019-12
تولید الکتریسیته 13482 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.44 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.27 2019-09
هزینه های مصرف کننده 11101050 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 684827 2019-08
قیمت گازوئیل 0.73 2019-10
اعتبار بخش خصوصی 5973865 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاکستان - شاخص های اقتصادی.