بازارها گذشته مرجع
پول 164 2020-03
بازار سهام 28110 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.66 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 2019-12
نرخ بیکاری 5.7 2017-12
نرخ تورم 12.03 2020-02
نرخ بهره 11 2020-03
موازنه تجاری -298169 2020-02
حساب جاری -661 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2019-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -5.8 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.03 2020-03
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
موارد کروناویروس 1526 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 14 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 29 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 320 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13100711 2018-12
تولید ناخالص ملی 13793368 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1197 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4928 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2336888 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 343183 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1666187 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 344832 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7423177 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1591112 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2017-12
افراد شاغل 61710 2018-12
جمعیت 219 2019-12
هزینه زندگی خانواده 29700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 13500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.03 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 266 2020-02
اندازه اصل تورم 8.2 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 284 2018-12
قیمت تولید 281 2020-02
قیمت صادرات 830 2019-09
قیمت واردات 1371 2019-09
CPI مسکن آب و برق 244 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 240 2020-02
تورم مواد غذایی 16.2 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 12.83 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 13.24 2020-01
عرضه پول M0 6520247 2020-01
عرضه پول M1 15152486 2019-12
عرضه پول M2 18349494 2019-12
عرضه پول M3 22417592 2019-12
نرخ بهره سپرده 10.43 2019-12
ذخایر ارزی 16003 2019-11
وام به بخش خصوصی 6006671 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -298169 2020-02
حساب جاری -661 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2019-06
صادرات 330203 2020-02
واردات 628372 2020-02
بدهی خارجی 111047 2019-12
رابطه مبادله 60.6 2019-09
حواله 5918 2019-12
ذخایر طلا 64.63 2019-12
گردش سرمایه -3516 2019-12
تولید نفت خام 92 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 487 2019-12
شاخص تروریسم 7.89 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -5.8 2019-12
ارزش بودجه دولت -2260 2018-12
هزینه های دولت 1587677 2018-12
درآمدهای دولت 5228 2018-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-03
هزینه های مالی 7488 2018-12
بدهی های دولت 32131 2019-11
مخارج نظامی 12686 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -6.3 2020-01
تولید صنعتی 160 2020-01
تغییرات موجودی انبار 217127 2018-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 3136 2020-01
شاخص رقابتی 51.36 2019-12
رتبه رقابتی 110 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2019-12
رتبه فساد مالی 120 2019-12
آسانی کسب و کار 108 2019-12
تولید الکتریسیته 13482 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.18 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.03 2020-03
هزینه های مصرف کننده 11101050 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 699864 2019-12
قیمت گازوئیل 0.57 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 6232764 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1526 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 14 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 29 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاکستان - شاخص های اقتصادی.