بازارها گذشته مرجع
پول 148 2019-05
بازار سهام 33167 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.65 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2018-12
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
نرخ تورم 8.82 2019-04
نرخ بهره 10.75 2019-04
موازنه تجاری -375354 2019-04
حساب جاری -1973 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -6.6 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.16 2019-03
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 305 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13100711 2018-12
تولید ناخالص ملی 13793368 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1223 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5035 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2336888 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 343183 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1666187 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 344832 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7423177 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1591112 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
افراد شاغل 62230 2017-12
افراد بیکار 3790 2017-12
جمعیت 200 2017-12
هزینه زندگی خانواده 29700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 13500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.82 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 244 2019-04
اندازه اصل تورم 7 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 263 2017-12
قیمت تولید 260 2019-04
قیمت صادرات 796 2018-12
قیمت واردات 1334 2018-12
CPI مسکن آب و برق 228 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 215 2019-04
تورم مواد غذایی 8.51 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.26 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 13.81 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10.75 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 10.6 2019-02
عرضه پول M0 6208509 2019-02
عرضه پول M1 13656456 2019-03
عرضه پول M2 16321338 2019-02
عرضه پول M3 20229589 2019-02
نرخ بهره سپرده 7.79 2019-02
ذخایر ارزی 17398 2019-03
وام به بخش خصوصی 5142126 2019-02
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -375354 2019-04
حساب جاری -1973 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2018-06
صادرات 295541 2019-04
واردات 670895 2019-04
بدهی خارجی 99108 2018-12
رابطه مبادله 59.6 2018-12
حواله 5473 2018-12
ذخایر طلا 64.6 2019-03
گردش سرمایه -5444 2019-03
تولید نفت خام 95 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3795 2018-12
شاخص تروریسم 8.18 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.5 2018-12
بودجه دولت -6.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -2260 2018-12
هزینه های دولت 1587677 2018-12
درآمدهای دولت 5228 2018-12
ارزیابی اعتبار 19.09
هزینه های مالی 4788 2018-12
بدهی های دولت 27458 2019-02
مخارج نظامی 12686 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.52 2019-02
تولید صنعتی -1.5 2019-02
تغییرات موجودی انبار 209611 2017-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 2881 2019-02
شاخص رقابتی 51.08 2018-12
رتبه رقابتی 107 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 136 2018-12
تولید الکتریسیته 8556 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.21 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 53.16 2019-03
هزینه های مصرف کننده 10626857 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 651631 2019-02
قیمت گازوئیل 0.7 2019-04
اعتبار بخش خصوصی 6062291 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاکستان - شاخص های اقتصادی.