بازارها گذشته مرجع
پول 152 2021-04
بازار سهام 45307 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.99 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.38 2020-12
نرخ بیکاری 4.4 2020-12
نرخ تورم 9.05 2021-03
نرخ بهره 7 2021-03
موازنه تجاری -511290 2021-03
حساب جاری 266 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2020-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87 2020-12
بودجه دولت -8.1 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.1 2021-03
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 766882 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 16453 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 672619 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.38 2020-12
تولید ناخالص داخلی 278 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13332570 2020-12
تولید ناخالص ملی 14435379 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1829962 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1186 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4690 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2362209 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 318064 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1663118 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 349684 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7803812 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1643625 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2020-12
افراد شاغل 61710 2018-12
جمعیت 219 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.05 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 144 2021-03
اندازه اصل تورم 6.3 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 313 2019-12
قیمت تولید 163 2021-03
قیمت صادرات 915 2020-12
قیمت واردات 1406 2020-12
CPI مسکن آب و برق 140 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 143 2021-03
تورم مواد غذایی 6.7 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.68 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 14.59 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 0.36 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 800000 2021-04
موارد کروناویروس 766882 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 16453 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 672619 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 7.49 2021-02
عرضه پول M0 7824250 2021-02
عرضه پول M1 18185570 2021-02
عرضه پول M2 21682946 2021-02
عرضه پول M3 25942202 2021-02
نرخ بهره سپرده 5.56 2021-01
ذخایر ارزی 20105 2021-02
وام به بخش خصوصی 5520617 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -511290 2021-03
حساب جاری 266 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 2020-06
صادرات 369149 2021-03
واردات 880439 2021-03
بدهی خارجی 115756 2020-12
رابطه مبادله 65.1 2020-12
حواله 7060 2020-12
ذخایر طلا 64.64 2020-12
گردش سرمایه -848 2020-12
تولید نفت خام 85 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 155 2021-02
شاخص تروریسم 7.54 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87 2020-12
بودجه دولت -8.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -3376 2020-12
هزینه های دولت 1661397 2019-12
درآمدهای دولت 6272 2020-12
ارزیابی اعتبار 25 2021-04
هزینه های مالی 9648 2020-12
بدهی های دولت 36613 2021-02
مخارج نظامی 11740 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 29 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 5.55 2021-02
تولید صنعتی 13.6 2020-11
تغییرات موجودی انبار 213321 2019-12
سرعت اینترنت 2327 2017-03
آدرس های IP 2921934 2017-03
تولید سیمان 4053 2021-02
شاخص رقابتی 51.36 2019-12
رتبه رقابتی 110 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
آسانی کسب و کار 108 2019-12
تولید الکتریسیته 14518 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.68 2021-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.1 2021-03
هزینه های مصرف کننده 11101050 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 783114 2020-12
قیمت گازوئیل 0.73 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 6572973 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پاکستان - شاخص های اقتصادی.