01/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
PK
نرخ تورم (سالانه) NOV 9.2% 9.6%
09:00 AM
PK
نرخ تورم (ماهانه) NOV 1.9%
09:00 AM
PK
قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) NOV 21.2% 26%
02/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
PK
موازنه تجاری NOV PKR-669B PKR-695B
03/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
PK
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 41.57 43

پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.