01/06/2020 واقعی قبلی
09:15 AM
PK
نرخ تورم (سالانه) MAY 8.22% 8.5%
09:15 AM
PK
قیمت عمده فروشی (سالانه) MAY 1.5% 5.1%
15/06/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
PK
موازنه تجاری MAY PKR-369B


پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.