19/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
PK
موازنه تجاری SEP PKR -404B PKR-290B ®
06/11/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
PK
قیمت عمده فروشی (سالانه) OCT 4.3%
11:30 AM
PK
نرخ تورم (سالانه) OCT 9.04%
16/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
PK
موازنه تجاری OCT


پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.