16/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
PK
موازنه تجاری NOV PKR-319.6B
02/01/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
PK
نرخ تورم (سالانه) DEC 12.3%
08:30 AM
PK
قیمت عمده فروشی (سالانه) DEC 11.8%


پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.