14/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
PK
موازنه تجاری AUG PKR-337B
01/11/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
PK
نرخ تورم (سالانه) OCT 12.55%
06:30 AM
PK
قیمت عمده فروشی (سالانه) OCT 15.63%


پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.