19/08/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
PK
Balance of Trade JUL PKR-411B
02/09/2019 واقعی قبلی
05:30 AM
PK
Inflation Rate YoY AUG 10.3%
05:30 AM
PK
Wholesale Prices YoY AUG 13.46%
09/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
PK
Balance of Trade AUG


پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

پاکستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.