بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 153.83 155 156 157 158 160
بازار سهام 40249.22 40973 40324 39687 39062 37813
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.19 11.28 11.41 11.55 11.68 11.95

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30 2.5 2.5 2.5 2.5 3
نرخ بیکاری 5.70 6 6 6 6 6.1
نرخ تورم 13.07 12.3 11 8 13 11
نرخ بهره 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5 10
موازنه تجاری -319722.00 -340000 -458000 -310000 -330000 -329000
حساب جاری -661.00 -4000 -3000 -4000 -1200 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.50 74 74 74 74 75
بودجه دولت -5.80 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.59 41.5 45 45 45.8 45.8
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30 2.5 2.5 2.5 2.5 3
تولید ناخالص داخلی 312.57 340 340 340 340 350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13100711.00 13428229 13428229 13428229 13428229 13831076
تولید ناخالص ملی 13793368.00 14138202 14138202 14138202 14138202 14562348
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936.00 2025334 2025334 2025334 2025334 2086094
تولید ناخالص داخلی سرانه 1196.60 1230 1230 1230 1230 1250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4927.90 5328 5328 5328 5328 5328
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2336888.00 2395310 2395310 2395310 2395310 2467170
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 343183.00 351763 351763 351763 351763 362315
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1666187.00 1707842 1707842 1707842 1707842 1759077
تولید ناخالص داخلی از معادن 344832.00 353453 353453 353453 353453 364056
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7423177.00 7608756 7608756 7608756 7608756 7837019
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1591112.00 1630890 1630890 1630890 1630890 1679816

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 5.70 6 6 6 6 6.1
افراد شاغل 61710.00 63000 63000 63000 63000 72000
جمعیت 212.22 221 221 221 221 225
هزینه زندگی خانواده 29700.00 31000 31000 31000 32000 32000
هزینه زندگی انفرادی 13500.00 17000 17000 17000 18000 18000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400.00 52000 52000 52000 54000 54000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700.00 21600 21600 21600 22000 23000

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 13.07 12.3 11 8 13 11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 266.97 271 274 278 297 330
اندازه اصل تورم 8.20 6.5 6 6.5 7.3 7.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 284.14 319 315 307 321 356
قیمت تولید 282.43 282 295 303 312 349
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 19.30 10 6.5 4 3.5 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 239.96 237 248 253 269 298
تغییر قیمت تولید کننده 14.20 11.3 11.5 10 12 12

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5 10
نرخ بهره بین بانکی 13.27 13.25 13.25 12.5 12.5 12.5
عرضه پول M2 18349494.00 18200000 18200000 18200000 19500000 19500000
نرخ بهره سپرده 10.35 10.32 10.32 9.57 9.57 9.57
وام به بخش خصوصی 6006671.00 5278087 5300923 5217375 6156838 6341543
ذخایر ارزی 16003.40 15500 14800 14500 16200 16800

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -319722.00 -340000 -458000 -310000 -330000 -329000
حساب جاری -661.00 -4000 -3000 -4000 -1200 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.1
صادرات 304640.00 265000 278000 250000 304000 312000
واردات 624362.00 565000 646000 560000 634000 641000
بدهی خارجی 106891.00 110334 112334 114000 118000 119957
حواله 5918.00 6000 5900 5500 5600 5600
تولید نفت خام 92.00 93 93 93 98 98
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 487.00 110 210 180 250 300

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.50 74 74 74 74 75
بودجه دولت -5.80 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -5.5
ارزش بودجه دولت -2260.40 -2100 -2100 -2100 -2100 -2600
هزینه های دولت 1587677.00 1627369 1627369 1627369 1627369 1676190
درآمدهای دولت 5228.00 6100 6100 6100 6100 6100
بدهی های دولت 32130.60 35000 36000 36500 40000 43000
هزینه های مالی 7488.40 8200 8200 8200 8200 8700
مخارج نظامی 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید صنعتی -4.61 5 -3 3.5 6.2 6.2
تولید صنعتی 128.34 3.2 2.5 2.2 7 7
تغییرات موجودی انبار 217127.00 221000 221000 221000 221000 221000
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.09 1.5 0.5 -1.5 0.8 0.8
تولید سیمان 3546.00 3600 2600 3250 3600 3600
تولید الکتریسیته 13482.00 10500 15500 14400 9300 10300

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.59 41.5 45 45 45.8 45.8
هزینه های مصرف کننده 11101050.00 11378576 11378576 11378576 11378576 11719934
تسهیلات اعتباری خریدار 699864.00 672134 693211 697511 701793 722847
قیمت گازوئیل 0.75 0.67 0.69 0.7 0.73 0.73
اعتبار بخش خصوصی 6232764.00 5780000 5780000 5780000 6800000 6800000


پاکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.