بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 158.20 161 163 164 166 170
بازار سهام 31884.45 29078 28659 28246 27839 27043
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.77 14.18 14.34 14.51 14.68 15.02
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 2.8 2.8 3.3 3.3 3.3
نرخ بیکاری 5.70 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
نرخ تورم 10.30 8.7 6.5 6.5 5 6
نرخ بهره 13.25 13.25 15 15 14.5 12
موازنه تجاری -410970.00 -337000 -330000 -340000 -458000 -330000
حساب جاری -3242.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.50 73.5 73.5 74 74 74
بودجه دولت -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.39 46.1 46.3 48 45 45.8
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 2.8 2.8 3.3 3.3 3.3
تولید ناخالص داخلی 312.57 320 320 340 340 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13100711.00 12773906 13467531 13533034 13533034 13911959
تولید ناخالص ملی 13793368.00 14179582 14179582 14248549 14248549 14647509
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936.00 1921737 2031262 2041142 2041142 2098294
تولید ناخالص داخلی سرانه 1196.60 1410 1410 1520 1520 1520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4927.90 5269 5269 5328 5328 5328
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2336888.00 2348529 2402321 2414005 2414005 2481597
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 343183.00 329751 352792 354508 354508 364434
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1666187.00 1616991 1712840 1721171 1721171 1769364
تولید ناخالص داخلی از معادن 344832.00 349260 354487 356211 356211 366185
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7423177.00 7214015 7631026 7668142 7668142 7882850
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1591112.00 1595162 1635663 1643619 1643619 1689640
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.70 5.9 5.9 5.7 5.6 5.7
جمعیت 200.16 221 193 185 185 185
هزینه زندگی خانواده 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
هزینه زندگی انفرادی 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 10.30 8.7 6.5 6.5 5 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 252.46 249 249 257 259 264
اندازه اصل تورم 7.80 7.2 7.1 6.5 6 7.3
قیمت تولید 272.34 262 272 283 291 305
نرخ تورم (ماهانه) 2.30 -0.9 -0.1 0.2 0.3 0.5
تورم مواد غذایی 7.88 7.5 6.5 6 3.5 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 232.44 223 226 225 235 240
تغییر قیمت تولید کننده 13.46 9.8 10 11.5 10 12
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 13.25 13.25 15 15 14.5 12
نرخ بهره بین بانکی 12.70 12.7 14.45 14.45 13.95 13.45
عرضه پول M2 16801403.00 17500000 18200000 18200000 18200000 19500000
نرخ بهره سپرده 8.38 7.93 9.68 9.68 9.18 8.68
وام به بخش خصوصی 5127862.00 4825110 5244276 5319282 5297081 5417337
ذخایر ارزی 17397.60 17450 17500 17500 17300 17200
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -410970.00 -337000 -330000 -340000 -458000 -330000
حساب جاری -3242.00 -4000 -3800 -4000 -3000 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5.2 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1
صادرات 266540.00 221000 295000 265000 238000 304000
واردات 677510.00 558000 625000 605000 696000 634000
بدهی خارجی 105841.00 99199 101860 109334 109334 105222
حواله 5065.00 5120 5150 5150 5200 5200
تولید نفت خام 92.00 96 97 93 93 98
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3794.70 3900 3900 4100 4100 4100
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.50 73.5 73.5 74 74 74
بودجه دولت -6.60 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1
ارزش بودجه دولت -2260.40 -1450 -1450 -1400 -1400 -1400
هزینه های دولت 1587677.00 1429780 1632132 1640070 1640070 1685992
درآمدهای دولت 5228.00 5900 5900 6100 6100 6100
بدهی های دولت 27794.90 25700 26000 26000 26000 27000
هزینه های مالی 4788.40 7350 7350 7500 7500 7500
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -3.96 5.4 5.6 5 -3 6.2
تولید صنعتی -10.63 6.6 6.5 3.2 2.5 7
تغییرات موجودی انبار 217127.00 214000 214000 221000 221000 221000
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 0.6 0.7 1.5 0.5 0.8
تولید سیمان 3537.00 3180 3100 3600 2600 3600
تولید الکتریسیته 7699.00 14180 9000 9000 14500 9300
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.39 46.1 46.3 48 45 45.8
هزینه های مصرف کننده 11101050.00 10924409 11411879 11467385 11467385 11788471
تسهیلات اعتباری خریدار 664786.00 640189 657864 677379 686724 679574
قیمت گازوئیل 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.63
اعتبار بخش خصوصی 6049651.00 5740000 5780000 5780000 5780000 6800000


پاکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.