بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 167.80 169 170 171 172 175
بازار سهام 40029.69 39091 37855 36661 35502 33185
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.31 9.42 9.53 9.64 9.75 9.98

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بیکاری 4.10 6 6 5.5 5.5 5.5
نرخ تورم 9.26 8 11 7.5 8.5 8.5
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7.5 8.5
موازنه تجاری -273573.00 -260000 -330000 -300000 -319200 -329000
حساب جاری -282.00 -4000 -1200 -1500 -1200 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -3.5 -3.5 -2.1 -2.1 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.80 74 74 75 75 75
بودجه دولت -5.80 -10 -10 -6.5 -6.5 -6.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.61 40 45 45 50 50
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5
تولید ناخالص داخلی 278.22 270 270 282 282 282
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13570459.00 13066576 13502607 13774016 13774016 13705146
تولید ناخالص ملی 14435379.00 13737082 14363202 14651910 14651910 14578650
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1829962.00 1998145 1820812 1857411 1857411 1848124
تولید ناخالص داخلی سرانه 1185.50 1130 1130 1190 1190 1190
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4690.50 4510 4510 4590 4590 4590
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2362209.00 2330661 2350398 2397642 2397642 2385654
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 318064.00 342383 316474 322835 322835 321221
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1663118.00 1659202 1654802 1688065 1688065 1679624
تولید ناخالص داخلی از معادن 349684.00 354884 347936 354929 354929 353155
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7803812.00 7415368 7764793 7920869 7920869 7881265
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1643625.00 1582522 1635407 1668279 1668279 1659938

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.10 6 6 5.5 5.5 5.5
افراد شاغل 61710.00 60000 60000 60000 63000 63000
جمعیت 219.00 221 221 225 225 225

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 9.26 8 11 7.5 8.5 8.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135.38 137 145 142 143 157
اندازه اصل تورم 5.30 6.5 7.3 7 7.5 7.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 312.97 307 347 336 340 377
قیمت تولید 143.14 140 142 155 157 158
نرخ تورم (ماهانه) 2.50 0.2 0.3 0.3 0.8 0.5
تورم مواد غذایی 17.80 8.5 8.5 6.5 4.5 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 134.75 153 160 150 133 173
تغییر قیمت تولید کننده 3.20 -0.5 0.5 9 15 11

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7.5 8.5
نرخ بهره بین بانکی 7.75 11.19 11.19 11.19 11.69 11.69
عرضه پول M2 19874049.00 20121482 20685076 21248671 21812266 22939456
نرخ بهره سپرده 7.65 9.12 9.12 9.12 9.62 9.62
وام به بخش خصوصی 5343636.00 5064671 5976638 5375921 5375921 6066287
ذخایر ارزی 16942.90 19497 20229 20930 21646 23079

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -273573.00 -260000 -330000 -300000 -319200 -329000
حساب جاری -282.00 -4000 -1200 -1500 -1200 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -3.5 -3.5 -2.1 -2.1 -2.1
واردات 607073.00 510000 614000 614000 656000 641000
صادرات 333500.00 250000 304000 314000 336800 312000
بدهی خارجی 109949.00 114000 118000 108000 106000 119957
حواله 6122.00 5500 5600 5700 5700 5800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 120.00 180 250 300 300 300
تولید نفت خام 85.00 85 85 92 92 95

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.80 74 74 75 75 75
بودجه دولت -5.80 -10 -10 -6.5 -6.5 -6.5
ارزش بودجه دولت -3444.90 -5000 -5000 -3800 -3800 -3700
هزینه های دولت 1661397.00 1503306 1653090 1686318 1686318 1677886
درآمدهای دولت 4900.70 4500 4500 4900 4900 5000
بدهی های دولت 34489.20 36500 40000 45000 45000 43000
هزینه های مالی 8345.60 9500 9500 8700 8700 8700
مخارج نظامی 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -25.15 -15 -15 5.5 20 10
تولید صنعتی -41.89 -10 5 5 20 10
تغییرات موجودی انبار 213321.00 221602 221602 241815 241815 241815
تولیدات صنعتی (ماهانه) 31.73 0.5 0.5 2.5 2.5 2.5
تولید سیمان 2284.00 3250 3600 3600 3600 3600
تولید الکتریسیته 8677.00 14400 9300 9500 10000 10300

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.61 40 45 45 50 50
هزینه های مصرف کننده 11101050.00 10606637 11045545 11267566 11267566 11211228
قیمت گازوئیل 0.60 0.57 0.54 0.51 0.49 0.46
تسهیلات اعتباری خریدار 678223.00 677097 696365 716724 716724 706810
اعتبار بخش خصوصی 6258898.00 6279947 6321232 6362517 6403801 6486370


پاکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.