بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 164.70 166 167 168 169 171
بازار سهام 34375.19 33307 32255 31237 30249 28275
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.49 8.58 8.68 8.79 8.89 9.09

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 -0.5 -0.5 -0.5 3 3
نرخ بیکاری 5.70 6 6 6 6.1 6.1
نرخ تورم 8.22 7.5 8 13 13 11
نرخ بهره 8.00 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5
موازنه تجاری -369468.00 -458000 -310000 -330000 -330000 -329000
حساب جاری -736.00 -3000 -4000 -1200 -1200 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -3.5 -3.5 -3.5 -2.1 -2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.80 74 74 74 75 75
بودجه دولت -5.80 -7.1 -7.1 -8.5 -5.5 -8.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.45 30.5 33 35 40 42
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 -0.5 -0.5 -0.5 3 3
تولید ناخالص داخلی 320.00 340 340 340 350 350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13570459.00 13066576 13066576 13502607 13977573 13907685
تولید ناخالص ملی 14435379.00 13737082 13737082 14363202 14868440 14794098
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1829962.00 1998145 1998145 1820812 1884861 1875437
تولید ناخالص داخلی سرانه 1196.60 1230 1230 1230 1250 1250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4927.90 4951 5328 5328 4951 4926
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2362209.00 2330661 2330661 2350398 2433075 2420910
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 318064.00 342383 342383 316474 327606 325968
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1663118.00 1659202 1659202 1654802 1713012 1704446
تولید ناخالص داخلی از معادن 349684.00 354884 354884 347936 360175 358374
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7803812.00 7415368 7415368 7764793 8037926 7997737
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1643625.00 1582522 1582522 1635407 1692934 1684469

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 5.70 6 6 6 6.1 6.1
افراد شاغل 61710.00 63000 63000 63000 63000 72000
جمعیت 219.00 221 221 221 225 225
هزینه زندگی خانواده 29700.00 31000 31000 32000 32000 32000
هزینه زندگی انفرادی 13500.00 17000 17000 18000 18000 18000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400.00 52000 52000 54000 54000 54000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 8.22 7.5 8 13 13 11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.59 265 278 297 149 330
اندازه اصل تورم 6.40 6 6.5 7.3 7.3 7.3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 312.97 305 307 321 321 356
قیمت تولید 136.23 140 148 159 159 178
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5
تورم مواد غذایی 11.70 6.5 4 3.5 3.5 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132.85 241 253 269 157 298
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 3.8 5 12 12 12

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 8.00 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5
نرخ بهره بین بانکی 11.19 11.84 11.84 11.84 11.84 12.84
عرضه پول M2 19064231.00 18200000 18200000 19500000 19500000 19500000
نرخ بهره سپرده 7.88 8.97 8.97 8.97 8.97 9.97
وام به بخش خصوصی 5296474.00 5145774 5064671 5976638 5455368 6155937
ذخایر ارزی 18881.00 18781 19497 20229 20930 23079

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -369468.00 -458000 -310000 -330000 -330000 -329000
حساب جاری -736.00 -3000 -4000 -1200 -1200 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -3.5 -3.5 -3.5 -2.1 -2.1
واردات 526880.00 646000 560000 634000 634000 641000
صادرات 157412.00 278000 250000 304000 304000 312000
بدهی خارجی 109949.00 112334 114000 118000 118000 119957
حواله 5627.00 5900 5500 5600 5600 5600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 289.00 210 180 250 300 300
تولید نفت خام 85.00 93 93 98 98 98

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.80 74 74 74 75 75
بودجه دولت -5.80 -7.1 -7.1 -8.5 -5.5 -8.5
ارزش بودجه دولت -3444.90 -2100 -2100 -2100 -2100 -2600
هزینه های دولت 1661397.00 1503306 1503306 1653090 1711239 1702683
درآمدهای دولت 4900.70 6100 6100 6100 6100 6100
بدهی های دولت 33421.10 36000 36500 40000 40000 43000
هزینه های مالی 8345.60 8200 8200 8200 8200 8700
مخارج نظامی 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی -23.08 -3 3.5 6.2 6.2 6.2
تولید صنعتی 125.05 2.5 2.2 7 7 7
تغییرات موجودی انبار 213321.00 221000 221000 221000 221000 221000
تولیدات صنعتی (ماهانه) -26.45 0.5 -1.5 0.8 0.8 0.8
تولید سیمان 2982.00 2600 3250 3600 3600 3600
تولید الکتریسیته 8677.00 15500 14400 9300 9300 10300

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.45 30.5 33 35 40 42
هزینه های مصرف کننده 11101050.00 10606637 10606637 11045545 11434082 11376911
قیمت گازوئیل 0.51 0.54 0.51 0.49 0.46 0.44
تسهیلات اعتباری خریدار 706132.00 672921 677097 696365 727316 717256
اعتبار بخش خصوصی 6247227.00 5780000 5780000 6800000 6800000 6800000


پاکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.