بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 153.93 156 157 158 160 162
بازار سهام 40312.45 38675 38070 37476 36891 35747
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.28 11.5 11.64 11.78 11.92 12.22
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 3.1 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بیکاری 5.70 5.9 6 6 6 6
نرخ تورم 12.30 14 12 11 8 13
نرخ بهره 13.25 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5
موازنه تجاری -319584.00 -330000 -340000 -458000 -368000 -330000
حساب جاری -1548.00 -3800 -4000 -3000 -4000 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.50 73.5 74 74 74 74
بودجه دولت -6.60 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.92 45.9 48 45 48 45.8
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 3.1 2.5 2.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 312.57 320 340 340 340 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13100711.00 13506833 13428229 13428229 13428229 13844504
تولید ناخالص ملی 13793368.00 14220962 14138202 14138202 14138202 14576486
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936.00 2037190 2025334 2025334 2025334 2088120
تولید ناخالص داخلی سرانه 1196.60 1410 1520 1520 1520 1520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4927.90 5269 5328 5328 5328 5328
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2336888.00 2409332 2395310 2395310 2395310 2469565
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 343183.00 353822 351763 351763 351763 362667
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1666187.00 1717839 1707842 1707842 1707842 1760785
تولید ناخالص داخلی از معادن 344832.00 355522 353453 353453 353453 364410
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7423177.00 7653295 7608756 7608756 7608756 7844628
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1591112.00 1640436 1630890 1630890 1630890 1681447
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.70 5.9 6 6 6 6
جمعیت 212.22 214 215 215 215 215
هزینه زندگی خانواده 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
هزینه زندگی انفرادی 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 12.30 14 12 11 8 13
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 263.59 267 270 274 278 301
اندازه اصل تورم 8.10 7.1 6.5 6 6.5 7.3
قیمت تولید 279.44 280 285 295 303 314
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 -0.1 0.2 0.3 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 16.50 15 10 6.5 4 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 236.86 242 237 248 253 274
تغییر قیمت تولید کننده 11.81 13 12.5 11.5 10 12
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 13.25 13.25 13.25 13.25 12.5 12.5
نرخ بهره بین بانکی 13.25 13.83 13.83 13.83 13.08 13.08
عرضه پول M2 17585793.00 18200000 18200000 18200000 18200000 19500000
نرخ بهره سپرده 10.20 9.57 9.57 9.57 8.82 8.82
وام به بخش خصوصی 5090122.00 5259581 5278087 5300923 5184423 5391070
ذخایر ارزی 15423.80 16500 15500 14800 14500 16200
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -319584.00 -330000 -340000 -458000 -368000 -330000
حساب جاری -1548.00 -3800 -4000 -3000 -4000 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
صادرات 315698.00 295000 265000 278000 250000 304000
واردات 635282.00 625000 565000 646000 560000 634000
بدهی خارجی 106891.00 109000 110334 112334 114000 118000
حواله 5478.00 5950 6000 5900 5500 5600
تولید نفت خام 92.00 97 93 93 93 98
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 108.00 280 110 210 180 250
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.50 73.5 74 74 74 74
بودجه دولت -6.60 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
ارزش بودجه دولت -2260.40 -1450 -1400 -2100 -2100 -1400
هزینه های دولت 1587677.00 1636895 1627369 1627369 1627369 1677817
درآمدهای دولت 5228.00 5900 6100 6100 6100 6100
بدهی های دولت 33247.90 33000 35000 36000 36500 40000
هزینه های مالی 7488.40 7850 8200 8200 8200 8200
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -5.42 5.6 5 -3 3.5 6.2
تولید صنعتی -5.51 6.5 3.2 2.5 2.2 7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.96 0.7 1.5 0.5 -1.5 0.8
تولید سیمان 3410.00 3100 3600 2600 3250 3600
تولید الکتریسیته 13482.00 9000 10500 15500 14400 9300
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.92 45.9 48 45 48 45.8
هزینه های مصرف کننده 11101050.00 11445183 11378576 11378576 11378576 11731312
تسهیلات اعتباری خریدار 684676.00 659784 672134 693211 701948 676279
قیمت گازوئیل 0.74 0.68 0.66 0.64 0.62 0.59
اعتبار بخش خصوصی 6003140.00 5780000 5780000 5780000 5780000 6800000


پاکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.