بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 160.20 161 162 163 165 167
بازار سهام 46357.98 45005 43582 42207 40873 38206
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.92 10.04 10.15 10.27 10.39 10.63

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 1.5 1.5 1.5 1.5 4
نرخ بیکاری 4.10 6.5 6.5 6.5 6.5 6
نرخ تورم 8.00 8.5 7.5 6.5 7.5 7.5
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -422370.00 -290000 -300000 -319200 -329000 -329000
حساب جاری 266.00 -1500 -1700 -2000 -2500 -3000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.80 85 85 85 85 85
بودجه دولت -5.80 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.80 48 50 50 50 50
نرخ مالیات شرکت 29.00 31 29 29 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 20 35 35 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 1.5 1.5 1.5 1.5 4
تولید ناخالص داخلی 278.22 282 282 282 282 310
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13570459.00 13502607 13774016 13774016 15078844 13705146
تولید ناخالص ملی 14435379.00 14363202 14651910 14651910 15876089 14578650
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1829962.00 1820812 1857411 1857411 2274291 1848124
تولید ناخالص داخلی سرانه 1185.50 1190 1190 1190 1190 1250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4690.50 4590 4590 4590 4590 4680
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2362209.00 2350398 2397642 2397642 2689745 2385654
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 318064.00 316474 322835 322835 395002 321221
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1663118.00 1654802 1688065 1688065 1917772 1679624
تولید ناخالص داخلی از معادن 349684.00 347936 354929 354929 396900 353155
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7803812.00 7764793 7920869 7920869 8544035 7881265
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1643625.00 1635407 1668279 1668279 1831361 1659938

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.10 6.5 6.5 6.5 6.5 6
افراد شاغل 61710.00 59500 59500 59500 59500 59500
جمعیت 219.00 225 225 225 225 230

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 8.00 8.5 7.5 6.5 7.5 7.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 140.86 142 143 142 263 153
اندازه اصل تورم 5.60 7 8.5 6 6.5 6.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 312.97 341 340 336 333 367
قیمت تولید 149.79 150 152 152 342 163
نرخ تورم (ماهانه) -0.68 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 13.30 7.5 5.5 5.5 4 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 138.91 157 151 132 215 169
تغییر قیمت تولید کننده 5.70 5.5 12 3.5 4.4 4

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
نرخ بهره بین بانکی 7.20 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
عرضه پول M2 21063278.00 21248671 21812266 22333182 22939456 25193835
نرخ بهره سپرده 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77
وام به بخش خصوصی 5145334.00 5976638 5441208 5349810 5222514 6066287
ذخایر ارزی 19907.50 20930 21646 22133 23079 25960

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -422370.00 -290000 -300000 -319200 -329000 -329000
حساب جاری 266.00 -1500 -1700 -2000 -2500 -3000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -3.5
واردات 801162.00 614000 656000 635000 641000 641000
صادرات 378792.00 314000 336800 315500 312000 312000
بدهی خارجی 113803.00 120000 117500 117500 118500 118500
حواله 7060.00 5700 5700 5900 5800 5900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 112.30 290 300 280 300 300
تولید نفت خام 85.00 92 92 92 95 95

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.80 85 85 85 85 85
بودجه دولت -5.80 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
ارزش بودجه دولت -3444.90 -1400 -5000 -3700 -1400 -1400
هزینه های دولت 1661397.00 1653090 1686318 1686318 1827407 1677886
درآمدهای دولت 4900.70 5000 5000 5000 5000 5500
بدهی های دولت 35555.40 45000 45000 39000 41000 41000
هزینه های مالی 8345.60 8700 8700 8700 8700 8700
مخارج نظامی 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 29.00 31 29 29 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 20 35 35 20 20
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی 14.37 5.5 20 8.5 10 10
تولید صنعتی 13.60 15 9.5 6.5 10 10
تغییرات موجودی انبار 213321.00 241815 241815 241815 241815 251723
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.36 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5
تولید سیمان 4009.00 3600 3600 3600 3600 3600
تولید الکتریسیته 14735.00 9500 10000 9700 10300 10300

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.80 48 50 50 50 50
هزینه های مصرف کننده 11101050.00 11045545 11267566 11267566 12231452 11211228
قیمت گازوئیل 0.65 0.6 0.54 0.51 0.56 0.56
تسهیلات اعتباری خریدار 709287.00 696365 718705 687317 736574 706810
اعتبار بخش خصوصی 6098897.00 6362517 6403801 6398500 6486370 6651953


پاکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.