بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 162.00 163 164 165 166 169
بازار سهام 41535.92 39960 38697 37476 36291 33923
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.23 10.28 10.4 10.53 10.65 10.9

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 -1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بیکاری 4.10 5.5 6 6 6 6
نرخ تورم 9.04 10 7.5 8.5 6.5 7.5
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
موازنه تجاری -403393.00 -330000 -330000 -300000 -319200 -329000
حساب جاری -282.00 -1200 -1500 -1700 -2000 -2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.80 90 85 85 85 85
بودجه دولت -5.80 -10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.04 45 48 50 50 50
نرخ مالیات شرکت 29.00 31 29 29 29 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 20 35 35 35 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.91 -1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 278.22 270 282 282 282 282
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13570459.00 14429516 13366902 13909720 13909720 15078844
تولید ناخالص ملی 14435379.00 15192429 14218848 14796263 14796263 15876089
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1829962.00 2176355 1802513 1875711 1875711 2274291
تولید ناخالص داخلی سرانه 1185.50 1130 1190 1190 1190 1190
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4690.50 4510 4590 4590 4590 4590
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2362209.00 2573919 2326776 2421264 2421264 2689745
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 318064.00 377992 313293 326016 326016 395002
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1663118.00 1835188 1638171 1704696 1704696 1917772
تولید ناخالص داخلی از معادن 349684.00 379808 344439 358426 358426 396900
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7803812.00 8176110 7686755 7998907 7998907 8544035
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1643625.00 1752498 1618971 1684716 1684716 1831361

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.10 5.5 6 6 6 6
افراد شاغل 61710.00 60000 59500 59500 59500 59500
جمعیت 219.00 221 225 225 225 225

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 9.04 10 7.5 8.5 6.5 7.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.86 248 144 142 143 263
اندازه اصل تورم 5.50 7.5 7 8.5 6 6.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 312.97 300 344 336 340 370
قیمت تولید 146.48 305 147 150 152 342
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 0.5 0.3 0.8 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 14.70 9.5 7.5 5.5 5.5 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 141.44 202 158 150 133 215
تغییر قیمت تولید کننده 4.30 4 5.5 12 3.5 4

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 7.00 7 7 7 7 7
نرخ بهره بین بانکی 7.16 10.6 7.01 7.01 7.01 9.1
عرضه پول M2 20529755.00 21085076 21248671 21812266 22333182 22939456
نرخ بهره سپرده 5.95 6.98 6.76 6.76 6.76 5.48
وام به بخش خصوصی 5145334.00 5000000 5916571 5494816 5477227 6064485
ذخایر ارزی 19907.50 20229 20930 21646 22133 23079

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -403393.00 -330000 -330000 -300000 -319200 -329000
حساب جاری -282.00 -1200 -1500 -1700 -2000 -2500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 -3.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
واردات 716717.00 614000 614000 656000 635000 641000
صادرات 313324.00 304000 314000 336800 315500 312000
بدهی خارجی 112858.00 118000 120000 117500 117500 118500
حواله 6122.00 5600 5700 5700 5900 5800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 112.30 250 290 300 280 300
تولید نفت خام 85.00 85 92 92 92 95

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.80 90 85 85 85 85
بودجه دولت -5.80 -10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
ارزش بودجه دولت -3444.90 -1400 -5000 -3700 -3700 -1400
هزینه های دولت 1661397.00 1748715 1636476 1702932 1702932 1827407
درآمدهای دولت 4900.70 4500 5000 5000 5000 5000
بدهی های دولت 35555.40 40000 45000 45000 39000 41000
هزینه های مالی 8345.60 9500 8700 8700 8700 8700
مخارج نظامی 12686.00 13000 13000 13000 13000 13000

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 29.00 31 29 29 29 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 20 35 35 35 20
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی 0.48 -1.5 5.5 20 8.5 10
تولید صنعتی 5.20 2.5 15 9.5 6.5 10
تغییرات موجودی انبار 213321.00 221602 241815 241815 241815 241815
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.65 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5
تولید سیمان 3067.00 3600 3600 3600 3600 3600
تولید الکتریسیته 8677.00 9300 9500 10000 9700 10300

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.04 45 48 50 50 50
هزینه های مصرف کننده 11101050.00 11704739 10934534 11378576 11378576 12231452
قیمت گازوئیل 0.63 0.6 0.54 0.51 0.49 0.56
تسهیلات اعتباری خریدار 709287.00 704856 689366 725786 695179 736574
اعتبار بخش خصوصی 6098897.00 6321232 6362517 6403801 6398500 6486370


پاکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.