بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 155.90 157 158 160 162 165
بازار سهام 33898.56 31559 31049 30545 30051 29087
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.30 12.85 13.02 13.18 13.35 13.7
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 2.8 3.3 3.3 3.3 3.3
نرخ بیکاری 5.70 5.9 5.7 5.6 5.7 5.7
نرخ تورم 12.55 6.5 6.5 5 6 6
نرخ بهره 13.25 14.25 14.25 13.25 12.5 12.5
موازنه تجاری -314835.00 -330000 -340000 -458000 -368000 -330000
حساب جاری -3168.00 -3800 -4000 -3000 -4000 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.50 73.5 74 74 74 74
بودجه دولت -6.60 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.27 46.3 48 45 48 45.8
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 2.8 3.3 3.3 3.3 3.3
تولید ناخالص داخلی 312.57 320 340 340 340 340
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13100711.00 13808149 13690243 13533034 13533034 14429516
تولید ناخالص ملی 13793368.00 14538210 14414070 14248549 14248549 15192429
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1975936.00 2082637 2064853 2041142 2041142 2176355
تولید ناخالص داخلی سرانه 1196.60 1410 1520 1520 1520 1520
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4927.90 5269 5328 5328 5328 5328
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2336888.00 2463080 2442048 2414005 2414005 2573919
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 343183.00 361715 358626 354508 354508 377992
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1666187.00 1756161 1741165 1721171 1721171 1835188
تولید ناخالص داخلی از معادن 344832.00 363453 360349 356211 356211 379808
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7423177.00 7824029 7757220 7668142 7668142 8176110
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1591112.00 1677032 1662712 1643619 1643619 1752498
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.70 5.9 5.7 5.6 5.7 5.7
جمعیت 212.22 214 215 215 215 215
هزینه زندگی خانواده 29700.00 31000 31000 31000 31000 32000
هزینه زندگی انفرادی 13500.00 17000 17000 17000 17000 18000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 51400.00 52000 52000 52000 52000 54000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 28700.00 21600 21600 21600 21600 22000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 12.55 6.5 6.5 5 6 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 257.87 234 251 257 259 248
اندازه اصل تورم 8.20 7.1 6.5 6 6.5 7.3
قیمت تولید 275.49 280 285 295 303 314
نرخ تورم (ماهانه) 0.75 -0.1 0.2 0.3 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 13.35 6.5 6 3.5 4 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 234.20 191 221 225 235 202
تغییر قیمت تولید کننده 15.63 13 12.5 11.5 10 12
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 13.25 14.25 14.25 13.25 12.5 12.5
نرخ بهره بین بانکی 13.94 10.6 10.6 14.85 13.85 10.6
عرضه پول M2 17430036.00 18200000 18200000 18200000 18200000 19500000
نرخ بهره سپرده 9.57 7.73 7.48 10.23 9.23 6.98
وام به بخش خصوصی 5057974.00 4795000 5244276 5319282 5297081 5000000
ذخایر ارزی 15644.00 16500 15500 14800 14500 16200
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -314835.00 -330000 -340000 -458000 -368000 -330000
حساب جاری -3168.00 -3800 -4000 -3000 -4000 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.80 -5.2 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
صادرات 276276.00 295000 265000 278000 250000 304000
واردات 591111.00 625000 565000 646000 560000 634000
بدهی خارجی 106312.00 109000 110334 112334 114000 118000
حواله 5747.00 5950 6000 5900 5500 5600
تولید نفت خام 92.00 97 93 93 93 98
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 198.00 280 110 210 180 250
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.50 73.5 74 74 74 74
بودجه دولت -6.60 -7.2 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
ارزش بودجه دولت -2260.40 -1450 -1400 -2100 -2100 -1400
هزینه های دولت 1587677.00 1673412 1659122 1640070 1640070 1748715
درآمدهای دولت 5228.00 5900 6100 6100 6100 6100
بدهی های دولت 32240.20 33000 35000 36000 36500 40000
هزینه های مالی 7488.40 7850 8200 8200 8200 8200
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 31.00 31 31 31 31 31
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -3.24 5.6 5 -3 3.5 6.2
تولید صنعتی -3.28 6.5 3.2 2.5 2.2 7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.72 0.7 1.5 0.5 -1.5 0.8
تولید سیمان 3110.00 3100 3600 2600 3250 3600
تولید الکتریسیته 13482.00 9000 10500 15500 14400 9300
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.27 46.3 48 45 48 45.8
هزینه های مصرف کننده 11101050.00 11200707 11105066 11467385 11467385 11704739
تسهیلات اعتباری خریدار 684827.00 674503 668744 677379 686724 704856
قیمت گازوئیل 0.73 0.61 0.59 0.64 0.62 0.6
اعتبار بخش خصوصی 5973865.00 5780000 5780000 5780000 5780000 6800000


پاکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.