بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 200.10 194 195 195 196 198
بازار سهام 43100.70 42399 41338 40308 39299 37357
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.87 13.02 13.17 13.33 13.48 13.8

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.94 4 4 4 4.5 4.5
نرخ بیکاری 4.40 12 12 12 9 9
نرخ تورم 13.40 16.2 14 12 10.5 8
نرخ بهره 12.25 11.5 11.75 11.75 12 12
موازنه تجاری -692526.00 -1098064 -974854 -895730 -895730 -799740
حساب جاری -4078.00 -4346 -3045 -3519 -3519 -2588
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -7.8 -7.8 -7.8 -3.7 -3.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.00 88 90 88 90 90
بودجه دولت -7.10 -9 -5 -9 -5 -5
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.40 40 38 40 42 44
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.94 4 4 4 4.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 263.69 292 292 292 292 292
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41510838.00 40458115 40458115 43171272 43378826 45113979
تولید ناخالص ملی 44442285.00 15872522 15872522 46219976 46442188 48299875
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4915681.00 1986805 1986805 5112308 5136887 5342362
تولید ناخالص داخلی سرانه 1465.89 1250 1250 1250 1250 1250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4622.77 4680 4680 4680 4680 4680
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8791447.00 2602268 2602268 9143105 9187062 9554545
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 992747.00 353752 353752 1032457 1037421 1078917
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4817690.00 1734056 1734056 5010398 5034486 5235865
تولید ناخالص داخلی از معادن 663084.00 322216 322216 689607 692923 720640
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22555934.00 8362816 8362816 23458171 23570951 24513789
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1588101.00 1651625 1651625 1651625 1651625 1725948

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 4.40 12 12 12 9 9
افراد شاغل 64030.00 60500 60500 60500 60500 61500
جمعیت 221.00 230 230 230 230 233

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 13.40 16.2 14 12 10.5 8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 164.50 168 172 177 179 191
اندازه اصل تورم 9.10 4.1 4.1 6.5 6.5 6.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 161.28 402 395 181 178 195
قیمت تولید 207.79 172 184 199 212 208
نرخ تورم (ماهانه) 1.61 0.8 0.5 1.3 0.7 0.7
تورم مواد غذایی 17.04 4 4 4 4 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 181.63 183 184 186 188 189
تغییر قیمت تولید کننده 28.20 5 5 5 5 5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 12.25 11.5 11.75 11.75 12 12
نرخ بهره بین بانکی 13.53 12.78 13.03 13.03 13.28 13.28
عرضه پول M2 24726565.00 23032752 23032752 23418958 23418958 24193447
نرخ بهره سپرده 7.25 6.5 6.75 6.75 7 7
وام به بخش خصوصی 6486286.00 5940927 6125474 6835539 6778169 7143139
ذخایر ارزی خارجی 17476.90 23175 23175 23383 23383 23799

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -692526.00 -1098064 -974854 -895730 -895730 -799740
حساب جاری -4078.00 -4346 -3045 -3519 -3519 -2588
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -7.8 -7.8 -7.8 -3.7 -3.7
صادرات 531692.00 670697 663234 696078 696078 438164
واردات 1224218.00 1768761 1638088 1591808 1591808 1237904
بدهی خارجی 128920.00 118000 118000 118500 118500 118500
حواله 7144.00 6100 6100 6100 6100 6100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 90.80 164 164 167 167 172
گردش سرمایه 1659.00 -8020 -6880 -7430 -7430 -5800
تولید نفت خام 83.00 87 85 87 87 100

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.00 88 90 88 90 90
بودجه دولت -7.10 -9 -5 -9 -5 -5
ارزش بودجه دولت -3403.30 -4964 -4964 -4964 -4964 -5557
هزینه های دولت 4019571.00 1760300 1760300 4180354 4200452 4368470
درآمدهای دولت 6903.40 5500 5500 5500 5500 5500
بدهی های دولت 42761.50 40064 40064 41361 41361 43975
هزینه های مالی 10306.70 10464 10464 10464 10464 11057
مخارج نظامی 10097.00 12000 12000 12000 12000 12000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 27.01 5.5 5.5 10 10 10
تولید صنعتی 8.20 4.1 4.1 8 8 8
تغییرات موجودی انبار 664173.00 241815 241815 241815 241815 241815
تولیدات صنعتی (ماهانه) 15.56 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
تولید سیمان 4605.00 4100 4100 4000 4000 4000
تولید الکتریسیته 9966.00 15539 15539 9804 9804 10104

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.40 40 38 40 42 44
هزینه های مصرف کننده 36948148.00 11692256 11692256 38426074 38610815 40155247
قیمت گازوئیل 0.81 0.84 0.87 0.9 0.93 0.93
تسهیلات اعتباری خریدار 1031172.00 1041316 1062198 1086202 1077575 1147663
اعتبار بخش خصوصی 7730344.00 6956547 6956547 7105947 7105947 7404748


پاکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.