بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 169.60 170 170 171 172 173
بازار سهام 45274.93 43983 42919 41878 40868 38915
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.38 10.09 10.17 10.24 10.32 10.47

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.94 2 2 3 3 3
نرخ بیکاری 4.40 5 5 4.7 4.7 4.7
نرخ تورم 8.40 9.5 8 9 8 3.5
نرخ بهره 7.25 7.25 7.5 8 8.5 9
موازنه تجاری -696238.00 -415400 -329000 -301176 -298064 -295730
حساب جاری -2482.00 -980 -1420 -1919 -1846 -1460
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.00 88 88 83 83 83
بودجه دولت -8.10 -7 -7 -5 -5 -5
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.57 42 46 48 44 48
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.94 2 2 3 3 3
تولید ناخالص داخلی 263.69 280 280 292 292 292
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13777357.00 13422274 14018461 14190678 14190678 14439015
تولید ناخالص ملی 15262040.00 14724087 15529126 15719901 15719901 15994999
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1910389.00 1866561 1943821 1967701 1967701 2002135
تولید ناخالص داخلی سرانه 1168.34 1190 1190 1250 1250 1250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4622.77 4590 4590 4680 4680 4680
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2502181.00 2409453 2545969 2577246 2577246 2622348
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 340146.00 324425 346099 350350 350350 356482
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1667362.00 1696380 1696541 1717383 1717383 1747437
تولید ناخالص داخلی از معادن 309823.00 356678 315245 319118 319118 324702
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8041169.00 7959888 8181889 8282404 8282404 8427346
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1588101.00 1676498 1615893 1635744 1635744 1664370

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 4.40 5 5 4.7 4.7 4.7
افراد شاغل 61710.00 59500 59500 60500 60500 60500
جمعیت 221.00 225 225 230 230 230

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 8.40 9.5 8 9 8 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 147.61 151 152 157 156 157
اندازه اصل تورم 6.30 6 6.5 5.5 4.1 6.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 346.29 343 374 377 374 387
قیمت تولید 169.82 173 178 184 172 187
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5
تورم مواد غذایی 9.96 12 12 10 4 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 149.96 155 150 156 155 155
تغییر قیمت تولید کننده 17.10 18 19 13 5 5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 7.25 7.25 7.5 8 8.5 9
نرخ بهره بین بانکی 7.50 7.5 7.75 8.25 8.75 9.25
عرضه پول M2 23576191.00 22453442 22646546 22839649 23032752 23418958
نرخ بهره سپرده 5.60 5.6 5.85 6.35 6.85 7.35
وام به بخش خصوصی 5608109.00 5273043 5586586 5717582 5883803 5754183
ذخایر ارزی خارجی 24776.90 22863 22967 23071 23175 23383

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -696238.00 -415400 -329000 -301176 -298064 -295730
حساب جاری -2482.00 -980 -1420 -1919 -1846 -1460
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
واردات 1063928.00 634189 645713 657237 668761 691808
صادرات 367690.00 318806 339292 356061 370697 396078
بدهی خارجی 122199.00 117500 118500 118000 118000 118500
حواله 7957.00 6100 6500 6300 6100 6100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89.90 161 162 163 164 167
تولید نفت خام 83.00 140 150 150 150 150

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.00 88 88 83 83 83
بودجه دولت -8.10 -7 -7 -5 -5 -5
ارزش بودجه دولت -3376.30 -4657 -1400 -4657 -4964 -4964
هزینه های دولت 1692596.00 1694625 1722216 1743374 1743374 1773883
درآمدهای دولت 6272.20 5000 5000 5500 5500 5500
بدهی های دولت 38697.50 38118 38767 39415 40064 41361
هزینه های مالی 9648.50 9657 9657 10464 10464 10464
مخارج نظامی 10097.00 10000 10000 12000 12000 12000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 1.77 8.5 6.5 3.5 5.5 10
تولید صنعتی 18.56 6.5 5.5 3.5 4.1 8
تغییرات موجودی انبار 220438.00 211815 211815 241815 241815 241815
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.62 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5
تولید سیمان 4100.00 5100 4800 4300 4100 4000
تولید الکتریسیته 14518.00 14830 9492 8579 15539 9804

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.57 42 46 48 44 48
هزینه های مصرف کننده 11242554.00 11323071 11439299 11579831 11579831 11782478
قیمت گازوئیل 0.72 0.68 0.65 0.62 0.59 0.56
تسهیلات اعتباری خریدار 902382.00 747676 796818 861382 912457 820723
اعتبار بخش خصوصی 6738824.00 6732446 6807146 6881846 6956547 7105947


پاکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.