بازارها گذشته مرجع
پول 573 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-12
نرخ بیکاری 32 2020-03
نرخ تورم 22.62 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.74 2020-06
نرخ بهره 15.5 2020-06
موازنه تجاری 4087 2020-03
حساب جاری 5137 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
اطمینان کسب و کار -16 2020-03
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2020-12
موارد کروناویروس 541 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 26 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 118 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 94.64 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3104 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6654 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 400841 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14745 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 56413 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18971 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 7303 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 34614 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 51392 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10433 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3930 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 32 2020-03
حداقل دستمزد 21454 2020-12
جمعیت 31.7 2019-12
افراد شاغل 10084 2020-03
نرخ اشتغال 60.7 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 89.2 2020-03
افراد بیکار 4736 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 57.8 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 22.62 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 1.74 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 303 2020-06
CPI مسکن آب و برق 292 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 213 2020-04
قیمت تولید 260 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 22.7 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 15.5 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 15.2 2020-06
نرخ بهره سپرده 6.42 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 15 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 13431 2020-05
ذخایر ارزی 5952 2020-05
نرخ وام 15.5 2020-05
وام به بانک 869354 2020-05
وام به بخش خصوصی 4300995 2020-02
عرضه پول M1 5467777 2020-05
عرضه پول M2 11032053 2020-05
عرضه پول M3 11037132 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4087 2020-03
حساب جاری 5137 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2019-12
صادرات 6537 2020-03
واردات 2450 2020-03
گردش سرمایه -1297 2019-12
تولید نفت خام 1230 2020-06
بدهی خارجی 47554 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6246 2019-12
ذخایر طلا 19.07 2018-10
شاخص تروریسم 3.78 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
درآمدهای دولت 3668 2017-12
هزینه های مالی 4808 2017-12
ارزیابی اعتبار 23 2020-07
ارزش بودجه دولت -1140 2017-12
هزینه های دولت 3813 2017-12
مخارج نظامی 2508 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -16 2020-03
تولید صنعتی -3.2 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.4 2019-09
تولید صنعتی 14.9 2019-09
سرعت اینترنت 3719 2017-03
آدرس های IP 156892 2017-03
شاخص رقابتی 38.11 2019-12
رتبه رقابتی 136 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
خطوط نفت خام 0 2020-06
آسانی کسب و کار 177 2019-12
استخراج معدن -7.8 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 19.5 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 541 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 26 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 118 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آنگولا - شاخص های اقتصادی.