بازارها گذشته مرجع
پول 613 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2020-03
نرخ بیکاری 32.7 2020-06
نرخ تورم 23.41 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.83 2020-08
نرخ بهره 15.5 2020-08
موازنه تجاری 4087 2020-03
حساب جاری 1216 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
اطمینان کسب و کار -21 2020-06
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2020-12
موارد کروناویروس 3848 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 147 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 1443 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 94.64 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3104 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6654 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 382426 2020-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16727 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45857 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16591 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 6621 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30627 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52084 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9648 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4008 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 32.7 2020-06
حداقل دستمزد 21454 2020-12
جمعیت 31.7 2019-12
افراد شاغل 9751 2020-06
نرخ اشتغال 58.9 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 87.5 2020-06
افراد بیکار 4738 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 50.8 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 23.41 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 1.83 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 315 2020-08
CPI مسکن آب و برق 300 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 223 2020-08
قیمت تولید 271 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 24.1 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 15.5 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 15.28 2020-08
نرخ بهره سپرده 6.42 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 15 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 13431 2020-05
ذخایر ارزی 5928 2020-07
نرخ وام 15.5 2020-07
وام به بانک 869354 2020-05
وام به بخش خصوصی 4300995 2020-02
عرضه پول M1 5299487 2020-07
عرضه پول M2 10902754 2020-07
عرضه پول M3 10907566 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4087 2020-03
حساب جاری 1216 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2019-12
صادرات 6537 2020-03
واردات 2450 2020-03
گردش سرمایه -1415 2020-12
تولید نفت خام 1266 2020-08
بدهی خارجی 47554 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1559 2020-12
شاخص تروریسم 3.78 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
درآمدهای دولت 5986 2019-12
هزینه های مالی 5980 2019-12
ارزیابی اعتبار 21 2020-09
ارزش بودجه دولت 6.1 2019-12
هزینه های دولت 4956 2019-12
مخارج نظامی 2508 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -21 2020-06
تولید صنعتی 2.8 2020-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.8 2020-03
تولید صنعتی 8.6 2020-03
سرعت اینترنت 3719 2017-03
آدرس های IP 156892 2017-03
شاخص رقابتی 38.11 2019-12
رتبه رقابتی 136 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
خطوط نفت خام 1 2020-08
آسانی کسب و کار 177 2019-12
استخراج معدن 3.4 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 19.5 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3848 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 147 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 1443 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آنگولا - شاخص های اقتصادی.