بازارها گذشته مرجع
پول 649 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.8 2020-06
نرخ بیکاری 34 2020-09
نرخ تورم 24.34 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 1.81 2020-10
نرخ بهره 15.5 2020-10
موازنه تجاری 1343 2020-06
حساب جاری -134 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
اطمینان کسب و کار -21 2020-06
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2020-12
موارد کروناویروس 14493 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 337 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 7351 2020-11

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.8 2020-06
تولید ناخالص داخلی 94.64 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3104 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6654 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 328777 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 21899 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16489 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14473 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6572 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21659 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 47044 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2101 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3792 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 34 2020-09
حداقل دستمزد 21454 2020-12
جمعیت 31.7 2019-12
افراد شاغل 10113 2020-09
نرخ اشتغال 59.7 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 90.4 2020-09
افراد بیکار 5209 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 56.4 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 24.34 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 1.81 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 326 2020-10
CPI مسکن آب و برق 303 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 228 2020-09
قیمت تولید 277 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده 24.82 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 15.5 2020-10
نرخ بهره بین بانکی 14.13 2020-10
نرخ بهره سپرده 6.42 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 15 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 12577 2020-08
ذخایر ارزی 9298 2020-09
نرخ وام 15.5 2020-08
وام به بانک 963933 2020-08
وام به بخش خصوصی 3907173 2020-09
عرضه پول M1 5568173 2020-09
عرضه پول M2 11357688 2020-09
عرضه پول M3 11362633 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1343 2020-06
حساب جاری -134 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.1 2019-12
صادرات 3453 2020-06
واردات 2111 2020-06
گردش سرمایه -2083 2020-12
تولید نفت خام 1216 2020-09
بدهی خارجی 48797 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2587 2020-12
شاخص تروریسم 3.78 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111 2019-12
بودجه دولت -0.7 2019-12
درآمدهای دولت 5986 2019-12
هزینه های مالی 5980 2019-12
ارزیابی اعتبار 21 2020-11
ارزش بودجه دولت 6.1 2019-12
هزینه های دولت 4956 2019-12
مخارج نظامی 2508 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 17 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -21 2020-06
تولید صنعتی 2.8 2020-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.8 2020-03
تولید صنعتی 8.6 2020-03
سرعت اینترنت 3719 2017-03
آدرس های IP 156892 2017-03
شاخص رقابتی 38.11 2019-12
رتبه رقابتی 136 2019-12
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
خطوط نفت خام 2 2020-10
آسانی کسب و کار 177 2019-12
استخراج معدن 3.4 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 18.51 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 14493 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 337 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 7351 2020-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آنگولا - شاخص های اقتصادی.