بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 363.71 363 364 366 367 369
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.40 -0.8 0.2 0.7 0.4 1.4
نرخ بیکاری 29.00 29 28 25 25 22
نرخ تورم 17.50 17.7 17.6 16.8 16.4 16
نرخ بهره 15.50 15.5 15.25 15 15 14.75
موازنه تجاری 4021.70 6230 6660 7140 6040 7150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 -4.2 -4.2 -2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.50 72 72 64 64 64
بودجه دولت -2.80 -2.4 -2.4 -3 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.40 -0.8 0.2 0.7 0.4 1.4
تولید ناخالص داخلی 105.75 115 115 110 110 110
تولید ناخالص داخلی سرانه 3229.60 3200 3200 3300 3300 3300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5725.33 5920 5920 6000 6000 6000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16651.00 18667 14755 16768 16718 14962
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44587.00 45331 55052 44899 44765 55823
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14950.00 16854 17905 15055 15010 18155
تولید ناخالص داخلی از معادن 6610.00 5117 8246 6656 6636 8362
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30278.00 32825 34287 30490 30399 34767
تولید ناخالص داخلی از خدمات 57180.00 44220 47135 57580 57409 47795
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9712.00 11261 7254 9780 9751 7356
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3858.00 3223 3727 3885 3873 3780
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 29.00 29 28 25 25 22
حداقل دستمزد 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
جمعیت 29.78 30.15 30.17 30.2 30.4 30.3
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 211500.00 205002 24000 24000 24000 250000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 47400.00 53749 77300 77300 77300 79300
هزینه زندگی خانواده 149400.00 149400 145400 145400 145400 155400
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 17.50 17.7 17.6 16.8 16.4 16
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254.87 262 273 280 288 316
قیمت تولید 218.51 222 231 240 249 271
تغییر قیمت تولید کننده 17.51 17.7 18.1 17.6 17.3 17.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 179.62 211 211 210 209 245
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 15.50 15.5 15.25 15 15 14.75
نرخ بهره بین بانکی 14.42 14.65 14.4 14.15 14.15 14.15
نرخ بهره سپرده 6.88 6.88 6.63 6.38 6.38 6.38
نرخ وام 17.00 17 16.75 16.5 16.5 16.5
ذخایر ارزی 3597.56 3470 3800 3400 3550 3600
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 4021.70 6230 6660 7140 6040 7150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.60 -4.2 -4.2 -2 -2 -2
تولید نفت خام 1328.00 1390 1360 1320 1360 1400
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.50 72 72 64 64 64
بودجه دولت -2.80 -2.4 -2.4 -3 -3 -3
هزینه های دولت 3812.80 3782 3820 3839 3828 3874
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ وام بانکی 18.88 18.88 18.63 18.38 18.38 18.38


آنگولا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.