بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 615.77 620 623 627 630 637

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.8 1.2 0.6 1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40 0.6 0.3 1.7 2 2.4
نرخ بیکاری 31.60 32 31.8 31.6 31.8 32
نرخ تورم 26.09 26.5 25 20 18 12
نرخ تورم (ماهانه) 2.13 1.7 2.1 1.4 1.8 1.8
نرخ بهره 20.00 20 20 20 20 20
موازنه تجاری 4382.90 4100 7100 4200 5200 5500
حساب جاری 893.80 750 750 1200 1200 1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 115 115 108 108 108
بودجه دولت -2.50 2.1 2.1 0.6 0.6 0.6
اطمینان کسب و کار -9.00 -10 -8 -5 -6 -6
نرخ مالیات شرکت 25.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 17 17 17 17 17

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.8 1.2 0.6 1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40 0.6 0.3 1.7 2 2.4
تولید ناخالص داخلی 62.31 100 100 100 100 118
تولید ناخالص داخلی سرانه 2890.89 2900 2900 2900 2900 3100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6198.08 6000 6000 6000 6000 6300
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 364928.00 407000 410000 410000 410000 410000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19498.00 18956 19329 19829 19888 19793
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28845.00 29505 26768 29335 29422 27410
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17120.00 18233 17274 17411 17462 17688
تولید ناخالص داخلی از معادن 9254.00 5730 7694 9411 9439 7879
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 29177.00 29700 29595 29673 29761 30305
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60371.00 55456 60309 61397 61578 61757
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6118.00 5066 8886 6222 6240 9099
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3773.00 3792 3728 3837 3848 3818

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 31.60 32 31.8 31.6 31.8 32
حداقل دستمزد 21454.10 21454 21454 24000 24000 24000
جمعیت 33.00 33.6 33.78 33.78 33.78 34.77
نرخ مشارکت نیروی کار 90.20 90.5 90.7 91 90.8 91.1
افراد شاغل 10715.23 10800 11200 10870 11100 10800
نرخ اشتغال 61.70 61.8 61.6 61.3 62 61.5
نرخ بیکاری جوانان 57.70 56 55.6 57.2 57 57.8
افراد بیکار 4960.16 4710 4740 4680 4700 4700

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 26.09 26.5 25 20 18 12
نرخ تورم (ماهانه) 2.13 1.7 2.1 1.4 1.8 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.88 119 125 127 132 140
قیمت تولید 353.76 351 366 385 405 432
تغییر قیمت تولید کننده 30.46 26.7 24 22 20 18
CPI مسکن آب و برق 337.50 400 425 425 425 425
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 270.23 288 299 300 316 335

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 20.00 20 20 20 20 20
نرخ بهره بین بانکی 19.03 19.03 19.03 19.03 19.03 19.03
نرخ بهره سپرده 6.20 6.2 5.83 6.2 6.2 6.2
نرخ وام 25.00 25 25 25 25 25
وام به بانک 959431.00 950000 925000 875000 865000 850000
وام به بخش خصوصی 4464061.34 3934382 4117764 4328799 4496383 4216591
عرضه پول M1 5696666.00 6050000 5800000 5650000 5450000 5250000
عرضه پول M2 12338061.00 11800000 11650000 10800000 10500000 10350000
عرضه پول M3 12342873.00 12450000 11800000 11500000 11250000 11000000
ذخایر ارزی خارجی 8265.19 8300 8500 8800 9100 9200
نسبت ذخیره نقدی 17.00 22 22 22 24 24
ترازنامه بانک مرکزی 13754.97 13400 12800 13300 13100 13000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 4382.90 4100 7100 4200 5200 5500
حساب جاری 893.80 750 750 1200 1200 1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4
واردات 2500.80 2600 2800 3000 3200 3200
صادرات 6883.70 7200 7000 8200 9100 8700
گردش سرمایه -2083.20 -1600 -1600 -1300 -1300 -1300
تولید نفت خام 1129.00 1470 1510 1510 1510 1470
حواله 3.27 4.5 4.8 5.1 5.3 5.5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6310.85 5500 5500 7000 7000 7000
بدهی خارجی 50132.50 49100 49100 50000 50000 50000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 115 115 108 108 108
بودجه دولت -2.50 2.1 2.1 0.6 0.6 0.6
درآمدهای دولت 5986.10 5300 5300 5500 5500 5500
هزینه های مالی 5980.00 6400 6400 4800 4800 4800
هزینه های دولت 4956.30 4986 4971 5041 5055 5090
ارزش بودجه دولت 6.10 -1100 -2564 700 700 700
مخارج نظامی 1301.00 2000 2000 2000 2000 1800


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار -9.00 -10 -8 -5 -6 -6
تولید صنعتی -3.94 1.7 2 1.3 1.5 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60 1.4 1.2 -0.6 0.6 0.3
تولید صنعتی 10.40 16 8 7.5 6 7
استخراج معدن -12.90 4.5 4 1.4 2 2

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ وام بانکی 17.43 17.43 20.23 17.43 17.43 17.43


آنگولا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.