بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 491.54 482 487 492 497 507
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 0.8 1 1.3 1.5 2.3
نرخ بیکاری 30.70 25 27 25 22 22
نرخ تورم 16.90 17.5 16.3 18 22 15
نرخ تورم (ماهانه) 1.91 0.6 0.9 1.2 1.2 0.8
نرخ بهره 15.50 15.25 15.25 15.25 15.25 14.5
موازنه تجاری 4933.00 4410 5100 6500 5450 5720
حساب جاری 1894.10 -1300 -1300 -1300 -1300 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.50 77 77 77 77 64
بودجه دولت -2.80 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
اطمینان کسب و کار -7.00 -6 -2 -12 -7 -5.2
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 0.8 1 1.3 1.5 2.3
تولید ناخالص داخلی 105.75 110 110 110 110 114
تولید ناخالص داخلی سرانه 3229.60 3300 3300 3300 3300 3325
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5725.33 6000 6000 6000 6000 6130
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 394217.00 385000 360000 403000 407000 410000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19019.00 16718 21516 21687 21730 22230
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46962.00 44765 28070 28293 28349 29001
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16729.00 15010 15047 15167 15197 15546
تولید ناخالص داخلی از معادن 7292.00 6636 7020 7076 7090 7253
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 34820.00 30399 23128 23312 23358 23895
تولید ناخالص داخلی از خدمات 48150.00 57409 46864 47237 47330 48419
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11629.00 9751 9983 10062 10082 10314
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3350.00 3873 3651 3680 3687 3772
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 30.70 25 27 25 22 22
حداقل دستمزد 21454.10 21454 21454 21454 21454 22000
جمعیت 30.81 32.8 32.8 32.8 32.79 33.78
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 211500.00 24000 24000 24000 250000 26000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 47400.00 77300 77300 77300 79300 82300
نرخ بیکاری جوانان 56.10 52 52 51.7 51.7 50.4
نرخ مشارکت نیروی کار 86.60 86.3 86.5 86.7 87 87.3
هزینه زندگی خانواده 149400.00 145400 145400 145400 155400 169400
نرخ اشتغال 60.00 61.4 61.7 60.5 61.2 62
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 16.90 17.5 16.3 18 22 15
نرخ تورم (ماهانه) 1.91 0.6 0.9 1.2 1.2 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 271.22 281 288 305 325 373
قیمت تولید 232.79 241 250 260 269 317
تغییر قیمت تولید کننده 18.92 18.5 18 17.3 17.4 18
CPI مسکن آب و برق 277.25 365 365 365 400 450
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 197.63 216 217 230 241 277
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 15.50 15.25 15.25 15.25 15.25 14.5
نرخ بهره بین بانکی 19.66 17.29 17.29 17.29 17.29 17.29
نرخ بهره سپرده 6.88 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63
نرخ وام 10.00 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
وام به بانک 972027.19 743000 743000 820000 820000 809725
وام به بخش خصوصی 4346343.02 3655038 3866580 4051628 4411538 4513004
عرضه پول M1 5074520.15 3865966 3900000 3900000 3900000 3861507
عرضه پول M2 10220310.39 8361135 8450000 8450000 8450000 8899851
عرضه پول M3 10227615.99 6342000 8400000 8400000 6517000 6517000
ذخایر ارزی 6075.82 7300 6800 7000 6500 7400
ترازنامه بانک مرکزی 11987.80 11500 12000 12400 12700 13100
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 4933.00 4410 5100 6500 5450 5720
حساب جاری 1894.10 -1300 -1300 -1300 -1300 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.3
واردات 3207.90 4590 5350 4100 4600 4780
صادرات 8140.90 9000 10450 10600 10050 10500
گردش سرمایه -1296.90 -9400 -9400 -9400 -9400 -700
تولید نفت خام 1273.00 1240 1360 1380 1400 1450
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6245.65 8000 8000 8000 8000 7500
بدهی خارجی 47553.80 48500 47311 47311 47311 46900
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.50 77 77 77 77 64
بودجه دولت -2.80 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
درآمدهای دولت 3667.80 2250 2250 2250 2250 2250
هزینه های مالی 4807.70 4900 4900 4900 4900 4750
هزینه های دولت 3812.80 3828 3832 3862 3870 3959
ارزش بودجه دولت -1139.90 -2650 -2650 -2650 -2650 -2564
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -7.00 -6 -2 -12 -7 -5.2
تولید صنعتی -3.20 -2.6 -0.5 -2.8 -5 -1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.40 -2 -2.5 0.7 0.3 -1.8
تولید صنعتی 14.90 -8 10 2 2.2 4.1
استخراج معدن -7.80 -5.1 -4 -2.6 -3.7 -4.1
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ وام بانکی 19.76 18.24 18.24 18.24 18.24 18.24


آنگولا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.