بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 620.56 627 633 640 646 659

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 -6 -5 -3 0.3 1.3
نرخ بیکاری 32.70 33 34.5 35 35.3 34
نرخ تورم 23.41 24.7 27.6 26.9 26.5 25
نرخ تورم (ماهانه) 1.83 1.8 2 1.9 2.1 2.2
نرخ بهره 15.50 15.5 15.5 15.5 15 15
موازنه تجاری 4086.90 4400 4700 4000 4300 4850
حساب جاری 5137.40 1600 1600 1000 1000 1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 -10 -10 -6.5 -6.5 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111.00 120 120 115 115 115
بودجه دولت -0.70 -9.5 -9.5 -7 -7 -7
اطمینان کسب و کار -21.00 -18 -16 -13 -15 -8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 -6 -5 -3 0.3 1.3
تولید ناخالص داخلی 94.64 70 70 100 100 100
تولید ناخالص داخلی سرانه 3103.50 2980 2980 2900 2900 2900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6653.91 6250 6250 6000 6000 6000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 382426.00 403000 407000 407000 407000 410000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16727.00 17878 14008 16225 16777 14190
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 45857.00 44144 53592 44481 45995 54289
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16591.00 15912 18245 16093 16641 18482
تولید ناخالص داخلی از معادن 6621.00 7378 6938 6422 6641 7028
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30627.00 30339 32883 29708 30719 33311
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52084.00 45765 48927 50521 52240 49563
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9648.00 10931 9911 9359 9677 10040
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4008.00 3147 3743 3888 4020 3792

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 32.70 33 34.5 35 35.3 34
حداقل دستمزد 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
جمعیت 31.70 32.8 32.79 33.6 33.6 33.78
نرخ مشارکت نیروی کار 87.50 89.6 90 90.7 91 91
افراد شاغل 9751.46 9900 10000 10100 10150 10100
نرخ اشتغال 58.90 59.3 60.1 61 61.2 61
نرخ بیکاری جوانان 50.80 53 54 54.5 55.3 55.6
افراد بیکار 4737.70 4750 4780 4790 4800 4840

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 23.41 24.7 27.6 26.9 26.5 25
نرخ تورم (ماهانه) 1.83 1.8 2 1.9 2.1 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 314.52 322 346 364 384 433
قیمت تولید 271.17 277 294 311 325 365
تغییر قیمت تولید کننده 24.10 24.8 26.5 26.8 25 24
CPI مسکن آب و برق 300.11 325 350 365 380 425
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 223.43 244 260 267 274 325

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 15.50 15.5 15.5 15.5 15 15
نرخ بهره بین بانکی 15.28 15.28 15.28 15.28 14.78 14.78
نرخ بهره سپرده 6.42 6.42 6.42 6.42 5.92 5.92
نرخ وام 15.50 15.5 15.5 15.5 15 15
وام به بانک 963933.48 945000 939000 920000 930000 880000
وام به بخش خصوصی 3896685.08 3754727 4200635 4171965 4313898 4255243
عرضه پول M1 5364286.40 3900000 3900000 3900000 3900000 3861507
عرضه پول M2 11150865.52 8450000 8450000 8450000 8450000 8899851
عرضه پول M3 11155745.02 8400000 6517000 6517000 6517000 6517000
ذخایر ارزی 9581.65 9100 8800 8750 8700 9000
نسبت ذخیره نقدی 15.00 15 15 15 15 15
ترازنامه بانک مرکزی 126748.00 128000 130000 135000 140000 140000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 4086.90 4400 4700 4000 4300 4850
حساب جاری 5137.40 1600 1600 1000 1000 1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 -10 -10 -6.5 -6.5 -6.5
واردات 2449.70 3500 3800 4000 4300 4150
صادرات 6536.60 7900 8500 8000 8600 9000
گردش سرمایه -1296.90 -1600 -1600 -1300 -1300 -1300
تولید نفت خام 1266.00 1480 1490 1470 1470 1510
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6245.65 1500 1500 3500 3500 3500
بدهی خارجی 47553.80 49500 49500 51200 51200 51200

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111.00 120 120 115 115 115
بودجه دولت -0.70 -9.5 -9.5 -7 -7 -7
درآمدهای دولت 5986.10 2300 2300 3200 3200 3200
هزینه های مالی 5980.00 6600 6600 4800 4800 4800
مخارج نظامی 2508.00 2200 2200 2000 2000 2000
هزینه های دولت 4956.30 3977 4708 4808 4971 4770
ارزش بودجه دولت 6.10 -4300 -4300 -1600 -1600 -1600


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -21.00 -18 -16 -13 -15 -8
تولید صنعتی 2.80 -6.5 -5 -3.8 0.3 -1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.80 -1.4 0.3 -0.5 -0.5 -1.8
تولید صنعتی 8.60 -7 -4 4 -5 3
استخراج معدن 3.40 -7 -4.5 2.5 -3.7 -3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ وام بانکی 19.50 19.5 19.5 19.5 19 19


آنگولا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.