بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 415.00 413 416 419 422 428

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 -1.5 1.6 2 0.8 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.7 2 2.4 2.3 2.6
نرخ بیکاری 32.90 33 34 32.8 32.5 33
نرخ تورم 25.79 27 24 20 18 16
نرخ تورم (ماهانه) 1.12 1.8 1.6 1.4 1.2 1.3
نرخ بهره 20.00 20 20 20 20 20
موازنه تجاری 6878.20 5800 5200 5100 3300 4300
حساب جاری 3740.20 1200 1200 1200 1200 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.40 8 8 8 6 6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.00 73 73 73 60 60
بودجه دولت -2.30 0.6 0.6 0.6 0.6 1.3
اطمینان کسب و کار 1.00 -6 -5 -6 -6 -3
نرخ مالیات شرکت 25.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 17 17 17 17 17

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 32.90 33 34 32.8 32.5 33
حداقل دستمزد 32181.20 32181 32181 32181 32181 32181
جمعیت 33.00 33.78 33.78 34.77 34.77 34.77
نرخ مشارکت نیروی کار 91.30 91.4 91.6 91.8 91.8 92
افراد شاغل 10888.05 10800 10750 10850 10800 11000
نرخ اشتغال 61.20 62 62.3 62 61.7 63
نرخ بیکاری جوانان 59.80 57 56.8 56.8 56.8 56.5
افراد بیکار 5348.62 5300 5400 5380 5400 5300

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 25.79 27 24 20 18 16
نرخ تورم (ماهانه) 1.12 1.8 1.6 1.4 1.2 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 135.42 142 148 152 158 177
تورم مواد غذایی 30.40 32 28 24 20 18
CPI مسکن آب و برق 382.00 425 425 425 425 425
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 318.70 324 330 334 338 343
قیمت تولید 419.73 432 453 465 488 539
تغییر قیمت تولید کننده 30.07 28 25 20 18 16

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 20.00 20 20 20 20 20
نرخ بهره بین بانکی 18.21 18.21 18.21 18.21 18.21 18.21
نرخ بهره سپرده 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05 7.05
نرخ وام 25.00 25 25 25 25 25
وام به بانک 752285.22 765000 750000 750000 730000 730000
وام به بخش خصوصی 4257888.21 4485033 4559341 4475691 4355820 4592059
عرضه پول M1 5643597.59 5450000 5400000 5400000 5400000 5200000
عرضه پول M2 10703458.08 11500000 11200000 11300000 11300000 10150000
عرضه پول M3 10703458.08 11250000 11200000 1100000 1100000 10500000
ذخایر ارزی خارجی 15342.00 14700 15100 15300 15500 16200
نسبت ذخیره نقدی 17.00 17 17 17 17 17
ترازنامه بانک مرکزی 11242.00 13100 13400 13400 13400 14000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 6878.20 5800 5200 5100 3300 4300
حساب جاری 3740.20 1200 1200 1200 1200 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.40 8 8 8 6 6
واردات 3145.30 3100 3300 3700 4000 4200
صادرات 10023.50 8900 8500 8800 7300 8500
گردش سرمایه -3189.50 -2100 -2100 -2100 -2100 700
تولید نفت خام 1183.00 1210 1280 1350 1350 1350
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3301.05 7000 7000 7000 7000 10000
بدهی خارجی 50132.50 51500 51500 51500 51500 53000
حواله 3.39 4.5 3.8 4.3 4.5 4.7

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.00 73 73 73 60 60
بودجه دولت -2.30 0.6 0.6 0.6 0.6 1.3
درآمدهای دولت 8104.90 8500 8500 8500 7800 7800
هزینه های مالی 9086.60 9400 9400 9400 9700 9700
مخارج نظامی 1301.00 2000 2000 1800 1800 1800
هزینه های دولت 5930.50 6031 6049 6073 6067 6231
ارزش بودجه دولت -981.80 -900 -900 -900 -1900 -1900


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 1.00 -6 -5 -6 -6 -3
تولید صنعتی 5.20 1.8 -0.7 -1.3 1.2 1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 2 1.4 1.2 0.8 -0.3
تولید صنعتی 7.40 6 4.5 6 4.7 5
استخراج معدن 4.80 -2 -1.8 2 1.4 1.6
خطوط نفت خام 6.00 6 6 6 8 8

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ وام بانکی 20.40 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4


آنگولا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.