بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 567.77 576 582 588 594 606

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 -4.7 -4.5 2 -0.8 2.5
نرخ بیکاری 31.80 34 35 33 34 34
نرخ تورم 21.82 23 25 22.7 22.3 22
نرخ تورم (ماهانه) 1.94 1.8 2 1.9 2.1 2.2
نرخ بهره 15.50 15.5 15.5 15.5 15 15
موازنه تجاری 5593.10 4500 4500 3800 3800 5600
حساب جاری 1894.10 -2500 -2500 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 3 3 -1.6 -1.6 -1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111.00 130 130 115 115 115
بودجه دولت -0.70 -1 -1 -0.6 -0.6 -0.6
اطمینان کسب و کار -4.00 -12 -10 -7 -5 -5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 -4.7 -4.5 2 -0.8 2.5
تولید ناخالص داخلی 94.64 70 70 100 100 100
تولید ناخالص داخلی سرانه 3103.50 2980 2980 2900 2900 2900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6653.91 6250 6250 6000 6000 6000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 400841.00 403000 407000 407000 407000 410000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14745.00 18125 14081 15040 14627 14434
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 56413.00 44755 53874 57541 55962 55221
تولید ناخالص داخلی از ساخت 18971.00 16219 18117 19350 18819 18570
تولید ناخالص داخلی از معادن 7303.00 7480 6974 7449 7245 7149
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 34614.00 30758 33056 35306 34337 33883
تولید ناخالص داخلی از خدمات 51392.00 46168 49079 52420 50981 50306
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10433.00 11082 9964 10642 10350 10213
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3930.00 3191 3753 4009 3899 3847

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 31.80 34 35 33 34 34
حداقل دستمزد 21454.10 21454 21454 21454 21454 22000
جمعیت 31.70 32.8 32.79 33.6 33.6 33.78
نرخ مشارکت نیروی کار 88.40 86.7 87 87 87 87.3
نرخ اشتغال 60.30 60.5 61.2 61.2 61.2 62
نرخ بیکاری جوانان 56.50 51.7 51.7 51.7 51.7 50.4

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 21.82 23 25 22.7 22.3 22
نرخ تورم (ماهانه) 1.94 1.8 2 1.9 2.1 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 298.29 318 339 352 365 414
قیمت تولید 255.21 260 273 289 300 322
تغییر قیمت تولید کننده 21.91 17.3 17.4 17.6 17.6 18
CPI مسکن آب و برق 291.57 365 400 400 400 450
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 212.75 240 255 258 260 311

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 15.50 15.5 15.5 15.5 15 15
نرخ بهره بین بانکی 15.20 14.81 14.81 14.81 14.31 14.31
نرخ بهره سپرده 6.42 6.42 6.42 6.42 5.92 5.92
نرخ وام 15.50 15.5 15.5 15.5 15 15
وام به بانک 1103771.00 820000 820000 820000 820000 809725
وام به بخش خصوصی 4300995.00 3806654 4222744 4387015 4266587 4328312
عرضه پول M1 5467777.15 3900000 3900000 3900000 3900000 3861507
عرضه پول M2 11032053.31 8450000 8450000 8450000 8450000 8899851
عرضه پول M3 11037132.01 8400000 6517000 6517000 6517000 6517000
ذخایر ارزی 5952.07 4500 5300 5500 5650 5600
نسبت ذخیره نقدی 15.00 15 15 15 15 15
ترازنامه بانک مرکزی 12545.50 13450 14050 14100 14250 14200

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 5593.10 4500 4500 3800 3800 5600
حساب جاری 1894.10 -2500 -2500 -1700 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 3 3 -1.6 -1.6 -1.6
واردات 3086.30 3500 4500 4800 4800 4700
صادرات 8669.40 8000 9000 8600 8600 10300
گردش سرمایه -1296.90 -6500 -6500 -5300 -5300 -5300
تولید نفت خام 1222.00 1480 1490 1470 1470 1510
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6245.65 5800 5800 7300 7300 7300
بدهی خارجی 47553.80 47311 47311 47311 47311 46900

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111.00 130 130 115 115 115
بودجه دولت -0.70 -1 -1 -0.6 -0.6 -0.6
درآمدهای دولت 3667.80 2250 2250 2250 2250 2250
هزینه های مالی 4807.70 4900 4900 4900 4900 4750
هزینه های دولت 3812.80 3634 3641 3889 3782 3732
ارزش بودجه دولت -1139.90 -2650 -2650 -2650 -2650 -2564


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -4.00 -12 -10 -7 -5 -5
تولید صنعتی -3.20 -3 -5 0.3 0.3 -1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.40 -1.4 0.3 -0.5 -0.5 -1.8
تولید صنعتی 14.90 7 2.6 1.8 1.8 4.3
استخراج معدن -7.80 -2.6 -3.7 -3.7 -3.7 -4.1

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ وام بانکی 19.24 19.24 19.24 19.24 18.74 18.74


آنگولا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.