بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 645.53 652 659 665 672 686

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 -2 0.8 1.2 0.6 -0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.40 6 1.5 0.7 1.4 2.5
نرخ بیکاری 30.60 31.8 34 32 32.8 34
نرخ تورم 24.82 27 25 19.7 16 12
نرخ تورم (ماهانه) 2.09 2.1 1.7 1.7 1.4 1.6
نرخ بهره 15.50 15.5 15 15 15 15
موازنه تجاری 2814.10 3900 4720 7100 5600 5300
حساب جاری -133.50 1000 1000 1000 2100 2100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 0.7 0.7 0.7 0.4 0.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 115 115 115 108 108
بودجه دولت -2.50 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4 -0.4
اطمینان کسب و کار -9.00 -15 -10 -8 -4 -6
نرخ مالیات شرکت 25.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 17 17 17 17 17

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 -2 0.8 1.2 0.6 -0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.40 6 1.5 0.7 1.4 2.5
تولید ناخالص داخلی 94.64 100 100 100 100 118
تولید ناخالص داخلی سرانه 3103.50 2900 2900 2900 2900 3100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6653.91 6000 6000 6000 6000 6300
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 363914.00 407000 407000 410000 410000 410000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19271.00 19269 19022 18872 19003 19344
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26089.00 34429 28681 28455 28653 29166
تولید ناخالص داخلی از ساخت 17222.00 17140 18521 18375 18502 18834
تولید ناخالص داخلی از معادن 7006.00 6871 5804 5758 5798 5902
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28736.00 30919 30081 29843 30051 30590
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60129.00 51914 55014 54580 54960 55945
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8744.00 1884 1840 1826 1838 1871
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3706.00 4038 3837 3806 3833 3902

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 30.60 31.8 34 32 32.8 34
حداقل دستمزد 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
جمعیت 31.82 33.6 33.6 33.78 33.78 34.77
نرخ مشارکت نیروی کار 90.50 90.2 90.5 90.7 91 91.4
افراد شاغل 10749.50 10500 10800 11200 10870 10800
نرخ اشتغال 62.80 62.4 60.8 61 61.3 61
نرخ بیکاری جوانان 55.30 53 56 55.6 57.2 57.8
افراد بیکار 4747.60 4800 5100 4840 4700 4920

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 24.82 27 25 19.7 16 12
نرخ تورم (ماهانه) 2.09 2.1 1.7 1.7 1.4 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.70 114 118 120 122 134
قیمت تولید 322.69 338 351 366 385 432
تغییر قیمت تولید کننده 28.95 29.7 26.7 24 22 18
CPI مسکن آب و برق 330.28 380 400 425 425 425
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 256.81 275 285 287 290 321

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 15.50 15.5 15 15 15 15
نرخ بهره بین بانکی 15.14 14.03 13.53 13.53 13.53 13.53
نرخ بهره سپرده 6.42 6.42 5.92 5.92 5.92 5.92
نرخ وام 19.88 19.88 19.38 19.38 19.38 19.38
وام به بانک 1433161.30 818000 825000 806000 780000 810000
وام به بخش خصوصی 4341585.87 4126977 3969580 4159385 4225116 4263369
عرضه پول M1 6235646.74 6400000 6050000 5700000 5350000 5150000
عرضه پول M2 12634790.05 12200000 11800000 11650000 10800000 10350000
عرضه پول M3 12639798.71 12800000 12200000 11800000 11500000 11000000
ذخایر ارزی 7984.72 8600 8800 8710 8800 9200
نسبت ذخیره نقدی 22.00 22 22 22 22 24
ترازنامه بانک مرکزی 13522.80 14100 13700 14300 13650 14500

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 2814.10 3900 4720 7100 5600 5300
حساب جاری -133.50 1000 1000 1000 2100 2100
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 0.7 0.7 0.7 0.4 0.4
واردات 2362.10 2280 2600 2800 3200 3400
صادرات 5176.20 7000 8200 8400 8500 8700
گردش سرمایه -2083.20 -1600 -1600 -1600 -1300 -1300
تولید نفت خام 1125.00 1470 1470 1510 1510 1470
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2586.90 3100 3100 3100 4000 4000
بدهی خارجی 48797.00 49100 49100 49100 50000 50000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 120.00 115 115 115 108 108
بودجه دولت -2.50 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4 -0.4
درآمدهای دولت 5986.10 5300 5300 5300 5500 5500
هزینه های مالی 5980.00 5700 5700 5700 5400 5400
هزینه های دولت 4956.30 5254 5031 4991 5026 5116
ارزش بودجه دولت 6.10 -400 -400 -2564 -400 100
مخارج نظامی 1301.00 2000 2000 2000 2000 1800


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار -9.00 -15 -10 -8 -4 -6
تولید صنعتی -1.71 -0.9 1.6 2 1.3 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.80 -2.2 0.6 1.2 -0.6 -1.2
تولید صنعتی 18.50 4 2.8 3 1.9 2.8
استخراج معدن -4.90 2.2 -1.8 2 1.2 1.3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ وام بانکی 13.44 13.44 12.94 12.94 12.94 12.94


آنگولا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.