بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 649.82 653 660 666 673 687

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.80 -5 -3 0.3 0.7 1
نرخ بیکاری 34.00 34.5 35 35.3 34.7 34
نرخ تورم 24.34 25.7 26.9 26.5 25.8 25
نرخ تورم (ماهانه) 1.81 2 1.9 2.1 2.3 2.2
نرخ بهره 15.50 15.5 15.5 15 15 15
موازنه تجاری 1342.60 4300 4900 4200 5300 4850
حساب جاری -133.50 1600 1000 1000 1000 1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 -10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111.00 120 115 115 115 115
بودجه دولت -0.70 -9.5 -7 -7 -7 -7
اطمینان کسب و کار -21.00 -16 -13 -15 -8 -8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.80 -5 -3 0.3 0.7 1
تولید ناخالص داخلی 94.64 70 100 100 100 100
تولید ناخالص داخلی سرانه 3103.50 2980 2900 2900 2900 2900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6653.91 6250 6250 6000 6000 6000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 328777.00 407000 407000 407000 407000 410000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 21899.00 14008 16225 16777 16844 14148
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16489.00 53592 44481 45995 46178 54128
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14473.00 18245 16093 16641 16707 18427
تولید ناخالص داخلی از معادن 6572.00 6938 6422 6641 6667 7007
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 21659.00 32883 29708 30719 30841 33212
تولید ناخالص داخلی از خدمات 47044.00 48927 50521 52240 52449 49416
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2101.00 9911 9359 9677 9716 10010
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3792.00 3743 3888 4020 4036 3780

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 34.00 34.5 35 35.3 34.7 34
حداقل دستمزد 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
جمعیت 31.70 32.79 33.6 33.6 33.6 33.78
نرخ مشارکت نیروی کار 90.40 90 90.7 91 91.5 91
افراد شاغل 10112.90 10000 10100 10150 10200 10100
نرخ اشتغال 59.70 60.1 61 61 60.8 61
نرخ بیکاری جوانان 56.40 54 54.5 55.3 56 55.6
افراد بیکار 5208.60 4780 4790 4800 4830 4840

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 24.34 25.7 26.9 26.5 25.8 25
نرخ تورم (ماهانه) 1.81 2 1.9 2.1 2.3 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 325.95 341 364 384 403 426
قیمت تولید 282.81 294 311 325 345 365
تغییر قیمت تولید کننده 25.51 26.5 26.8 25 24.7 24
CPI مسکن آب و برق 302.60 350 365 380 400 425
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 227.78 256 267 274 281 320

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 15.50 15.5 15.5 15 15 15
نرخ بهره بین بانکی 14.13 16.26 15.28 15.28 14.78 15.76
نرخ بهره سپرده 6.42 6.33 6.42 6.42 5.92 5.83
نرخ وام 15.50 17 15.5 15.5 15 16.5
وام به بانک 963933.48 939000 920000 930000 880000 880000
وام به بخش خصوصی 4001173.37 4224631 4318105 3905757 3923962 4266878
عرضه پول M1 5588580.70 3900000 3900000 3900000 3900000 3861507
عرضه پول M2 12151683.79 8450000 8450000 8450000 8450000 8899851
عرضه پول M3 12156696.82 6517000 6517000 6517000 6517000 6517000
ذخایر ارزی 9173.00 8800 8750 8700 8900 9000
نسبت ذخیره نقدی 15.00 15 15 15 15 15
ترازنامه بانک مرکزی 12577.30 130000 135000 140000 143500 140000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 1342.60 4300 4900 4200 5300 4850
حساب جاری -133.50 1600 1000 1000 1000 1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.10 -10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
واردات 2110.70 2700 3300 4300 4000 4150
صادرات 3453.30 7000 8200 8500 9300 9000
گردش سرمایه -2083.20 -1600 -1300 -1300 -1300 -1300
تولید نفت خام 1216.00 1490 1470 1470 1470 1510
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2586.90 1500 3500 3500 3500 3500
بدهی خارجی 48797.00 49500 51200 51200 51200 51200

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111.00 120 115 115 115 115
بودجه دولت -0.70 -9.5 -7 -7 -7 -7
درآمدهای دولت 5986.10 2300 3200 3200 3200 3200
هزینه های مالی 5980.00 6600 4800 4800 4900 4800
مخارج نظامی 2508.00 2200 2000 2000 2000 2000
هزینه های دولت 4956.30 4708 4808 4971 4991 4756
ارزش بودجه دولت 6.10 -2650 -4300 -1600 -1600 -2564


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -21.00 -16 -13 -15 -8 -8
تولید صنعتی 2.80 -5 -3.8 -3.8 -3 -1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.80 0.3 -0.5 -0.5 -0.5 -1.8
تولید صنعتی 8.60 -4 4 -5 3 3
استخراج معدن 3.40 -4.5 2.5 2.5 -3 -3

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ وام بانکی 18.51 20.73 19.5 19.5 19 20.23


آنگولا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.