بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 456.46 495 498 501 505 511
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 -0.4 2 -0.6 1.3 1.4
نرخ بیکاری 30.70 28 25 27 25 22
نرخ تورم 16.08 17.6 16.8 16.3 15.7 16
نرخ بهره 15.50 15.25 15 15 14.75 14.75
موازنه تجاری 5920.10 6660 7140 4410 5100 7150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 2.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.50 82 77 77 77 77
بودجه دولت -2.80 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 -0.4 2 -0.6 1.3 1.4
تولید ناخالص داخلی 105.75 115 110 110 110 110
تولید ناخالص داخلی سرانه 3229.60 3200 3300 3300 3300 3300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5725.33 5920 6000 6000 6000 6000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 21409.00 14667 16984 21281 21687 14872
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27930.00 54722 45479 27762 28293 55488
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14972.00 17798 15249 14882 15167 18047
تولید ناخالص داخلی از معادن 6985.00 8197 6742 6943 7076 8312
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23013.00 34082 30884 22875 23312 34559
تولید ناخالص داخلی از خدمات 46631.00 46853 58324 46351 47237 47509
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9933.00 7211 9906 9654 9838 7312
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3633.00 3705 3935 3611 3680 3757
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 30.70 28 25 27 25 22
حداقل دستمزد 21454.10 21454 21454 21454 21454 21454
جمعیت 30.81 31.11 31.4 31.4 31.4 31.4
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 211500.00 24000 24000 24000 24000 250000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 47400.00 77300 77300 77300 77300 79300
هزینه زندگی خانواده 149400.00 145400 145400 145400 145400 155400
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 16.08 17.6 16.8 16.3 15.7 16
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 258.56 273 280 288 299 316
قیمت تولید 221.81 224 229 240 249 247
تغییر قیمت تولید کننده 17.76 18.1 17.6 17.3 17 17.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 179.62 211 210 209 208 245
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 15.50 15.25 15 15 14.75 14.75
نرخ بهره بین بانکی 15.31 16.26 16.26 14.15 14.15 16.26
نرخ بهره سپرده 6.88 6.33 6.33 6.38 6.38 6.33
نرخ وام 17.00 17 17 16.5 16.5 17
ذخایر ارزی 3814.64 3800 3400 3550 3700 3600
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 5920.10 6660 7140 4410 5100 7150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 2.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
تولید نفت خام 1369.00 1360 1320 1360 1380 1400
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.50 82 77 77 77 77
بودجه دولت -2.80 -2.5 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
هزینه های دولت 3812.80 3798 3889 3790 3862 3851
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ وام بانکی 18.84 20.73 20.73 18.38 18.38 20.73


آنگولا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.