بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 531.26 519 524 529 535 545

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 -6 -2 -1.3 1.7 1.4
نرخ بیکاری 31.80 32.6 33 35 33 28
نرخ تورم 18.74 21 23 25 22.7 22
نرخ تورم (ماهانه) 1.72 2.35 2.6 2.7 2.3 2.5
نرخ بهره 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15
موازنه تجاری 4933.00 2000 4500 4500 3800 5600
حساب جاری 1894.10 -2500 -2500 -2500 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 -2 -2 2 -1.6 -1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111.00 130 130 130 100 100
بودجه دولت -2.80 0.6 0.6 0.6 1 1
اطمینان کسب و کار -7.00 -18 -12 -10 -7 -5
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 17.00 17 17 17 17 17

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.80 -6 -2 -1.3 1.7 1.4
تولید ناخالص داخلی 100.00 110 110 110 114 114
تولید ناخالص داخلی سرانه 3229.60 3300 3300 3300 3325 3325
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5725.33 5543 5543 6000 5543 6130
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 394217.00 360000 403000 407000 407000 410000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19019.00 20767 18639 18772 19342 19035
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 46962.00 27092 46023 46351 47760 47000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16729.00 14523 16394 16512 17013 16743
تولید ناخالص داخلی از معادن 7292.00 6775 7146 7197 7416 7298
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 34820.00 22323 34124 34367 35412 34848
تولید ناخالص داخلی از خدمات 48150.00 45232 47187 47524 48969 48189
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11629.00 9635 11396 11478 11827 11639
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3350.00 3524 3283 3306 3407 3353

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 31.80 32.6 33 35 33 28
حداقل دستمزد 21454.10 21454 21454 21454 21454 22000
جمعیت 31.70 32.8 32.8 32.79 33.6 33.78
نرخ مشارکت نیروی کار 88.40 86.5 86.7 87 87 87.3
هزینه زندگی خانواده 149400.00 145400 145400 155400 155400 169400
نرخ اشتغال 60.30 61.7 60.5 61.2 61.2 62
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 211500.00 24000 24000 250000 250000 26000
نرخ بیکاری جوانان 56.50 52 51.7 51.7 51.7 50.4

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 18.74 21 23 25 22.7 22
نرخ تورم (ماهانه) 1.72 2.35 2.6 2.7 2.3 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 281.53 299 318 339 345 414
CPI مسکن آب و برق 277.25 365 365 400 400 450
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 197.63 226 240 247 242 301
قیمت تولید 236.78 252 260 273 278 322
تغییر قیمت تولید کننده 19.35 18.7 17.3 17.4 17.6 18

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15
نرخ بهره بین بانکی 19.87 19.87 19.87 19.87 19.87 19.87
نرخ بهره سپرده 6.88 6.88 6.88 6.33 6.88 5.83
نرخ وام 27.51 27.51 27.51 27.51 27.51 27.51
وام به بانک 961986.00 743000 820000 820000 820000 809725
وام به بخش خصوصی 4391914.74 3727792 3914502 4334820 4466577 4395507
عرضه پول M1 4885333.85 3900000 3900000 3900000 3900000 3861507
عرضه پول M2 10050420.12 8450000 8450000 8450000 8450000 8899851
عرضه پول M3 10055297.43 8400000 8400000 6517000 6517000 6517000
ذخایر ارزی 5365.26 3150 2200 2400 2600 3200
نسبت ذخیره نقدی 15.00 15 15 15 15 15
ترازنامه بانک مرکزی 11987.80 12000 12400 12700 12500 13100

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 4933.00 2000 4500 4500 3800 5600
حساب جاری 1894.10 -2500 -2500 -2500 -1700 -1700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 -2 -2 2 -1.6 -1.6
واردات 3207.90 5000 3500 4500 4800 4700
صادرات 8140.90 7000 8000 9000 8600 10300
گردش سرمایه -1296.90 -6500 -6500 -6500 -5300 -5300
تولید نفت خام 1387.00 1420 1480 1490 1470 1510
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6245.65 5800 5800 5800 7300 7300
بدهی خارجی 47553.80 47311 47311 47311 47311 46900

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 111.00 130 130 130 100 100
بودجه دولت -2.80 0.6 0.6 0.6 1 1
درآمدهای دولت 3667.80 2250 2250 2250 2250 2250
هزینه های مالی 4807.70 4900 4900 4900 4900 4750
هزینه های دولت 3812.80 3698 3737 3763 3878 3816
ارزش بودجه دولت -1139.90 -2650 -2650 -2650 -2650 -2564


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار -7.00 -18 -12 -10 -7 -5
تولید صنعتی -3.20 -1.2 -3 -5 0.3 -1.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.40 0.7 -1.4 0.3 -0.5 -1.8
تولید صنعتی 14.90 2.8 7 2.6 1.8 4.3
استخراج معدن -7.80 -4 -2.6 -3.7 -3.7 -4.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ وام بانکی 19.76 19.76 19.76 19.76 19.76 19.76


آنگولا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.