23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
AO
قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) APR 31.11% 30.8%
25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
AO
ذخایر ارزی خارجی APR $14.767B $15B
AO
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول APR -13.1%
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
AO
تصمیم نرخ بهره 20% 20%
14/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
AO
نرخ تورم (سالانه) MAY 25.79%
AO
نرخ تورم (ماهانه) MAY 1.12%
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
AO
قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) MAY
11:00 AM
AO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q1

آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی

آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.