25/09/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
AO
ذخایر ارزی AUG AOA3598B
27/09/2019 واقعی قبلی
04:00 PM
AO
تصمیم نرخ بهره 15.5%
01/10/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
AO
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 AUG 13.7%
09/10/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
AO
ذخایر ارزی SEP


آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی

آنگولا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.