بازارها گذشته مرجع
پول 111 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.81 2019-09
نرخ بیکاری 11.8 2019-09
نرخ تورم 1.1 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-12
نرخ بهره 1 2019-12
موازنه تجاری -33600 2019-12
حساب جاری -161 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
اطمینان کسب و کار -1.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.81 2019-09
تولید ناخالص داخلی 15.06 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 394099 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 87445 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5075 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12306 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66963 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35623 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25393 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 49408 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45606 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 64045 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 11.8 2019-09
افراد شاغل 1162 2019-09
افراد بیکار 70 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 69.8 2019-09
دستمزد 51870 2019-09
حداقل دستمزد 26000 2019-12
جمعیت 2.87 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 61.5 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 21.4 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-12
قیمت تولید 102 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -1.6 2019-09
CPI مسکن آب و برق 105 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-12
تورم مواد غذایی 2.7 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2019-12
عرضه پول M0 420167 2019-11
عرضه پول M1 513765 2019-11
عرضه پول M2 746625 2019-11
عرضه پول M3 1302982 2019-11
ترازنامه بانک 1515083 2019-11
نرخ بهره سپرده 0.1 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 531030 2019-11
نرخ وام 1.9 2019-12
وام به بخش خصوصی 334449 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -33600 2019-12
حساب جاری -161 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2018-12
صادرات 21891 2019-12
واردات 55492 2019-12
گردش سرمایه -105 2019-09
ذخایر طلا 2.18 2019-12
تولید نفت خام 14 2019-08
بدهی خارجی 8328 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 272 2019-09
حواله 185 2019-09
شاخص تروریسم 0.42 2018-12
ورود توریست 3325050 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 2018-12
بودجه دولت -1.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -9421 2019-11
هزینه های دولت 40746 2019-09
درآمدهای دولت 421266 2019-11
بدهی های دولت 1066769 2019-09
هزینه های مالی 430687 2019-11
ارزیابی اعتبار 26 2020-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.9 2018-12
مخارج نظامی 160 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.1 2019-12
تولید صنعتی 4.9 2019-09
سرعت اینترنت 6793 2017-03
آدرس های IP 122132 2017-03
شاخص رقابتی 57.61 2019-12
رتبه رقابتی 81 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 82 2019-12
تولید صنعتی 6.07 2019-09
استخراج معدن 1.2 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.6 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 2019-09
هزینه های مصرف کننده 291199 2019-09
نرخ وام بانکی 4.1 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 186945 2019-11
شاخص خوشبینی اقتصادی 109 2019-09
قیمت گازوئیل 1.55 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.9 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 293 2019-09
میزان ساخت و ساز -2.1 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آلبانی - شاخص های اقتصادی.