30/06/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 -0.3% -0.6% ®
10:00 AM
AL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -2.5% -0.1% ®
01/07/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
AL
تصمیم نرخ بهره 0.5% 0.5%
06/07/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
AL
اطمینان کسب و کار Q2 -4.8
10:30 AM
AL
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 -15.1
08/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.1%
17/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
موازنه تجاری JUN ALL-24B
20/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUN 2.7%


آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.