17/06/2019 واقعی قبلی
09:45 AM
AL
موازنه تجاری MAY ALL-30B
18/06/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
AL
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAY 1.5%
28/06/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.57%
10:00 AM
AL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 3.1%
30/06/2019 واقعی قبلی
AL
انتخابات محلی
03/07/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
AL
تصمیم نرخ بهره 1%
08/07/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
AL
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.5%
09/07/2019 واقعی قبلی
10:40 AM
AL
اطمینان کسب و کار Q2 -2
10:40 AM
AL
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 -8.7


آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.