02/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
AL
تصمیم نرخ بهره 0.5%
10/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
AL
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.7%
11:00 AM
AL
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.8%
18/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
AL
موازنه تجاری JAN ALL-56B

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.