29/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
AL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q1 0.2% 1%
10:00 AM
AL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 5.5% 5.1%
06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
AL
تصمیم نرخ بهره 1% 1.25%
08/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
AL
نرخ تورم (سالانه) JUN 6.7% 7.3%
12:00 PM
AL
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.5%
17/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
AL
موازنه تجاری JUN ALL-35B ALL -37B
21/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
AL
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه JUN 6%

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.