08/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
PPI (سالانه) Q4 -4.1%
11:00 AM
AL
نرخ تورم (سالانه) FEB 0.4%
10/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
AL
نرخ بیکاری Q4 11.6%
17/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
AL
موازنه تجاری FEB ALL-22B
19/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
AL
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ FEB 0.6%
24/03/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
AL
تصمیم نرخ بهره 0.5%
31/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 9.8%
10:00 AM
AL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -3.7%


آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.