27/03/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
AL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 -0.2% 1.7%
11:30 AM
AL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -0.2% 4.2% ®
06/04/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
AL
اطمینان کسب و کار Q1 -1.1
10:30 AM
AL
ضریب اطمینان مصرف کننده Q1 -13.6
08/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.2%
17/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
موازنه تجاری MAR ALL-27B
21/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 1.4%


آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.