07/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AL
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.1%
17/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AL
موازنه تجاری JAN ALL-34B
18/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AL
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JAN 1.4%


آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.