04/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
PPI YoY Q2 -0.2%
09/09/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
AL
Inflation Rate YoY AUG 1.5%
10/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
Unemployment Rate Q2 12.6%
17/09/2019 واقعی قبلی
09:40 AM
AL
Balance of Trade AUG ALL-32B
18/09/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
AL
Harmonised Inflation Rate YoY AUG 1.4%


آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.