17/09/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
AL
موازنه تجاری AUG ALL-37.1B ALL-39.5B
20/09/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه AUG 2.7%
30/09/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q2 2.3%
10:00 AM
AL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 5.5%
05/10/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
AL
اطمینان کسب و کار Q3
11:30 AM
AL
ضریب اطمینان مصرف کننده Q3
06/10/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
AL
تصمیم نرخ بهره 0.5%
08/10/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.4%

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.