10/12/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
AL
نرخ تورم (سالانه) NOV 1.4% 1.3%
17/12/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
AL
موازنه تجاری NOV ALL-32B
11:00 AM
AL
نرخ بیکاری Q3 12%
18/12/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
AL
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ NOV 1.6%
03:00 PM
AL
تصمیم نرخ بهره 1%
24/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
AL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 0.68%
11:00 AM
AL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 2.3%
08/01/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
AL
اطمینان کسب و کار Q4 4.2
11:30 AM
AL
ضریب اطمینان مصرف کننده Q4 -12.3


آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.