04/11/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
AL
تصمیم نرخ بهره 0.5%
09/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AL
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.5%
17/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AL
موازنه تجاری OCT ALL-27B
18/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
AL
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ OCT 2.3%


آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.