16/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
موازنه تجاری MAY ALL-29B ALL-34B
21/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAY 2.1%
29/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 1.15%
10:00 AM
AL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 3.0%
05/07/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
AL
اطمینان کسب و کار Q2 -1.5
10:30 AM
AL
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 -18.9
07/07/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
AL
تصمیم نرخ بهره 0.5%
08/07/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
AL
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.8%


آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.