18/10/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
AL
موازنه تجاری SEP ALL-27B ALL-32B
10:15 AM
AL
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ SEP 1.3% 1.4%
06/11/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
AL
تصمیم نرخ بهره 1%
08/11/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
AL
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.3%


آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

آلبانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.