بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 110.49 111 111 112 112 114
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.68 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.31 2.9 3.6 3.5 3.2 3.7
نرخ بیکاری 12.00 11.8 12 11.8 11.7 11.9
نرخ تورم 1.30 1.4 2.5 2.3 2.4 2.5
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1.25
موازنه تجاری -32132.30 -38800 -38800 -33800 -31500 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6.3 -6 -6 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 61.3 60.5 60.5 60.5 60.5
بودجه دولت -2.00 -2.1 -2 -2 -2 -2
اطمینان کسب و کار 4.20 -3.3 -3.5 -3.8 -4.1 -4.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.30 -11 -11.4 -11.6 -11.9 -12
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.68 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.31 2.9 3.6 3.5 3.2 3.7
تولید ناخالص داخلی 15.06 15.7 16.9 16.9 16.9 16.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 386848.30 396122 393453 397239 396856 410778
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 90933.00 95108 94467 94833 94742 98627
تولید ناخالص داخلی سرانه 5075.40 5350 6000 6000 6000 6000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12306.30 12350 12700 12700 12700 12700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67874.00 68975 68510 69349 69282 71527
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35200.58 38085 37829 37384 37348 39494
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26022.51 26224 26047 26185 26160 27194
تولید ناخالص داخلی از معادن 52102.67 53965 53601 48333 48286 55962
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 44146.88 43630 43336 45196 45152 45245
تولید ناخالص داخلی از خدمات 62521.63 62244 61824 63117 63056 64547
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 12.00 11.8 12 11.8 11.7 11.9
افراد بیکار 72.00 82 82 82 82 80
دستمزد 52645.00 62500 62500 62500 62500 64000
حداقل دستمزد 26000.00 26000 27000 27000 27000 27000
جمعیت 2.87 2.88 2.86 2.86 2.86 2.86
سن بازنشستگی زنان 60.67 60.83 61 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.30 1.4 2.5 2.3 2.4 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.40 107 111 109 109 110
قیمت تولید 103.20 105 105 105 105 107
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 1 2.1 2 2.3 2
تورم مواد غذایی 3.20 3.6 3.6 3.6 3.6 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.20 104 104 104 105 107
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1.25
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ وام 1.90 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -32132.30 -38800 -38800 -33800 -31500 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6.3 -6 -6 -6 -6
واردات 59144.20 61300 57500 55200 55200 62500
صادرات 27012.00 23700 23700 23700 23700 25500
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 61.3 60.5 60.5 60.5 60.5
بودجه دولت -2.00 -2.1 -2 -2 -2 -2
هزینه های دولت 41296.00 41296 41018 41177 41137 42824
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 30.4 30.1 30.1 30.1 30.1
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 4.20 -3.3 -3.5 -3.8 -4.1 -4.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.30 -11 -11.4 -11.6 -11.9 -12
هزینه های مصرف کننده 313596.96 294483 292499 293633 293349 305379
قیمت گازوئیل 1.60 1.42 1.38 1.34 1.3 1.22
نرخ وام بانکی 3.92 4.8 4.8 4.59 4.59 4.8


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.