بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 102.35 103 104 104 105 106

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.30 0.5 0.6 0.6 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.53 3.5 3.8 3.8 4.3 5
نرخ بیکاری 12.60 13.2 13.8 13.2 13.2 12.5
نرخ تورم 1.60 2.6 2.9 2.1 1.8 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.90 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -32318.60 -37000 -37000 -37000 -37000 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -8.9 -8.9 -8.4 -8.4 -8.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.90 75.3 75.3 75.1 75.1 75.1
بودجه دولت -6.90 -5.5 -5.5 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار -1.50 -12 -8 -8 -8 -6
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.90 -13 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.30 0.5 0.6 0.6 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.53 3.5 3.8 3.8 4.3 5
تولید ناخالص داخلی 14.80 17.12 17.12 18.29 18.29 18.29
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 394702.10 385375 425977 403367 403367 423535
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73757.72 94745 119705 76561 76929 125691
تولید ناخالص داخلی سرانه 5064.06 5200 5200 5200 5200 5500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13295.41 13900 13900 13900 13900 14000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67057.65 76605 74174 69753 69753 73240
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36317.72 34641 40956 38849 38849 40792
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27534.91 23602 28200 28099 28099 29504
تولید ناخالص داخلی از معادن 54071.04 52167 58032 60352 60352 63370
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48337.02 46575 46919 47774 47774 50163
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60983.70 49003 66935 57746 57746 60633

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 12.60 13.2 13.8 13.2 13.2 12.5
افراد بیکار 95.00 80 80 80 80 80
دستمزد 56019.00 64000 64000 64000 64000 64000
حداقل دستمزد 30000.00 27000 28000 28000 28000 28000
جمعیت 2.85 2.84 2.84 2.84 2.84 2.83
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.17 61.17 61.33 61.33 61.33
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 1.60 2.6 2.9 2.1 1.8 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.90 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.52 103 103 105 103 106
قیمت تولید 101.10 100 110 101 99.49 102
تغییر قیمت تولید کننده -0.60 1.8 1.9 0.8 0.8 1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.20 102 101 104 103 103
تورم مواد غذایی 3.70 2.7 3.8 1.8 1.8 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.57 103 103 103 104 106

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ وام 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -32318.60 -37000 -37000 -37000 -37000 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -8.9 -8.9 -8.4 -8.4 -8.4
واردات 67175.10 62500 62500 62500 62500 62500
صادرات 34856.50 25500 25500 25500 25500 25500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.90 75.3 75.3 75.1 75.1 75.1
بودجه دولت -6.90 -5.5 -5.5 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت -14653.00 -983 -1002 -1002 -1002 -1002
هزینه های دولت 41813.24 42937 49662 43402 43611 52145
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.40 30.1 29.8 29.8 29.8 29.8

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار -1.50 -12 -8 -8 -8 -6

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.90 -13 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
هزینه های مصرف کننده 276246.00 293389 292717 286743 288125 307353
قیمت گازوئیل 1.41 1.34 1.27 1.21 1.15 1.09
تسهیلات اعتباری خریدار 203621.80 214102 195635 206709 209730 217045
نرخ وام بانکی 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.