بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 115.79 116 116 117 117 119

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.5 -0.3 0.4 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.15 -3.5 -0.3 1 2.5 3.2
نرخ بیکاری 11.60 14.1 14.6 15.3 16.5 14.5
نرخ تورم 1.20 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 -0.2 -0.2 0.9 0.9 1.1
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25
موازنه تجاری -27280.00 -31500 -31500 -37000 -37000 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6 -6 -6 -5.8 -5.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 68 68 68 73 73
بودجه دولت -1.60 -5.2 -5.2 -5.2 -7 -7
اطمینان کسب و کار -1.10 -26 -18 -16 -12 -8
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.60 -18.5 -15.9 -14 -13 -12.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 -0.5 -0.3 0.4 0.6 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.15 -3.5 -0.3 1 2.5 3.2
تولید ناخالص داخلی 15.70 16.9 16.9 16.9 18.5 18.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 387860.00 380716 393508 391739 397557 404274
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 87445.00 89412 87314 88319 89631 91146
تولید ناخالص داخلی سرانه 5075.40 5500 5500 5500 5700 5700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12306.30 12677 12700 12700 12677 13079
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67086.97 66686 66863 67758 68764 69926
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32407.13 34622 35569 32731 33217 33779
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26422.77 25603 25355 26687 27083 27541
تولید ناخالص داخلی از معادن 54405.49 51315 49334 54950 55766 56708
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 44328.81 43297 45537 44772 45437 46205
تولید ناخالص داخلی از خدمات 62103.45 61739 63949 62724 63656 64732

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 11.60 14.1 14.6 15.3 16.5 14.5
افراد بیکار 71.00 82 82 80 80 80
دستمزد 53458.00 62500 62500 64000 64000 64000
حداقل دستمزد 26000.00 27000 27000 27000 27000 28000
جمعیت 2.86 2.85 2.85 2.85 2.84 2.84
سن بازنشستگی زنان 60.67 61 61 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.20 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 -0.2 -0.2 0.9 0.9 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.54 109 109 110 112 113
قیمت تولید 102.20 105 105 104 104 106
تغییر قیمت تولید کننده -1.10 2 2.3 2 2 2.1
تورم مواد غذایی 1.90 3.6 3.6 4 4 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.48 104 105 105 105 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 11.80 110 110 111 111 117

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ وام 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -27280.00 -31500 -31500 -37000 -37000 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6 -6 -6 -5.8 -5.8
واردات 51597.50 55200 55200 62500 62500 62500
صادرات 24317.50 23700 23700 25500 25500 25500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 68 68 68 73 73
بودجه دولت -1.60 -5.2 -5.2 -5.2 -7 -7
ارزش بودجه دولت 3498.00 -1271 -1271 -983 -983 -1002
هزینه های دولت 40746.00 40572 40685 41153 41765 42470
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.90 30.1 30.1 30.1 30.1 29.8

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار -1.10 -26 -18 -16 -12 -8

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.60 -18.5 -15.9 -14 -13 -12.5
هزینه های مصرف کننده 291199.00 308302 290762 294111 298479 303523
تسهیلات اعتباری خریدار 186510.20 177800 184525 188375 191173 194403
نرخ وام بانکی 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
قیمت گازوئیل 1.46 1.39 1.32 1.25 1.19 1.13


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.