بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 103.24 103 104 104 105 106

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.80 0.9 0.8 0.5 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.65 3.2 8 3.5 3.8 5
نرخ بیکاری 11.60 15.1 14.6 14.6 13.8 13.8
نرخ تورم 0.40 1.5 1.3 1.4 1.7 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
موازنه تجاری -21684.00 -37000 -37000 -37000 -38500 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 -10.4 -10.4 -10.4 -10.4 -8.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.90 80.5 80.5 80.5 80.5 75
بودجه دولت -1.90 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
اطمینان کسب و کار -11.70 -12 -12 -12 -8 -6
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.20 -13 -12.5 -13 -12.5 -12.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.80 0.9 0.8 0.5 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.65 3.2 8 3.5 3.8 5
تولید ناخالص داخلی 15.28 14.1 15.35 15.35 15.35 15.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 381722.00 380781 395742 371612 425977 395251
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61148.00 104037 63105 66040 102276 107991
تولید ناخالص داخلی سرانه 5209.40 5200 5200 5200 5200 5500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13961.80 13900 13900 13900 13900 14000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67787.00 66381 69697 73869 74174 68903
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35578.00 31773 32446 33403 40956 32980
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25721.00 26099 24517 22759 28200 27090
تولید ناخالص داخلی از معادن 52835.00 52377 51475 50304 58032 54367
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46055.00 43951 45381 44912 46919 45621
تولید ناخالص داخلی از خدمات 50551.00 60538 63028 47253 66935 62838

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 11.60 15.1 14.6 14.6 13.8 13.8
افراد بیکار 88.00 80 80 80 80 80
دستمزد 52815.00 64000 64000 64000 64000 64000
حداقل دستمزد 26000.00 27000 27000 27000 28000 28000
جمعیت 2.86 2.84 2.84 2.84 2.84 2.83
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.17 61.17 61.17 61.17 61.33
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.40 1.5 1.3 1.4 1.7 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.26 103 101 101 102 104
قیمت تولید 98.20 101 100 99.97 100 101
تغییر قیمت تولید کننده -4.10 0.5 1.5 1.8 1.9 1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.00 3.1 111 111 117 117
تورم مواد غذایی 1.20 3.9 3.7 3.7 3.8 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.20 104 101 102 102 104

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ وام 0.90 0.9 0.9 0.9 1.9 0.9

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -21684.00 -37000 -37000 -37000 -38500 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 -10.4 -10.4 -10.4 -10.4 -8.8
واردات 45420.00 62500 62500 62500 62500 62500
صادرات 23736.00 25500 25500 25500 25500 25500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.90 80.5 80.5 80.5 80.5 75
بودجه دولت -1.90 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
ارزش بودجه دولت -110569.00 -983 -983 -983 -1002 -1002
هزینه های دولت 39688.00 45826 40958 42863 44409 47568
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 30.1 30.1 30.1 29.8 29.8

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -11.70 -12 -12 -12 -8 -6

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.20 -13 -12.5 -13 -12.5 -12.5
هزینه های مصرف کننده 281886.00 273584 278936 291910 316678 283980
قیمت گازوئیل 1.42 1.36 1.29 1.23 1.16 1.11
تسهیلات اعتباری خریدار 199142.10 184645 198844 206455 195635 191662
نرخ وام بانکی 4.60 3.73 3.73 3.73 4.8 3.73


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.