بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 112.20 114 115 116 116 118

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 3.6 4.2 5 5 4
نرخ بیکاری 11.90 13.1 13.2 13.3 13.3 13.2
نرخ تورم 6.20 4.3 3.1 2.2 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 2.1 1.1 1.1 1.1 1.1
نرخ بهره 1.00 1.25 1.75 2.25 2.25 2.75
موازنه تجاری -35813.00 -37000 -37000 -37000 -37000 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -8.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.10 75.1 75.1 75.1 75.1 72
بودجه دولت -6.90 -3 -3 -3 -3 -2.5
اطمینان کسب و کار -7.00 -5.4 -8 -6 -6 -6
ضریب اطمینان مصرف کننده -36.17 -31 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 3.6 4.2 5 5 4
تولید ناخالص داخلی 14.80 18.29 18.29 18.29 18.29 19.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 409712.80 417561 424817 430198 430198 447406
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134934.00 119973 100850 141681 141681 147348
تولید ناخالص داخلی سرانه 4424.31 5200 5200 5500 5500 5500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13295.41 13900 13900 14000 14000 14000
رشد کامل تولید ناخالص داخلی -3.48 2.8 2.8 2.8 3.1 3.1
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 68041.47 69351 69744 71444 71444 74301
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 44977.61 43287 41755 47226 47226 49116
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29882.30 29113 29030 31376 31376 32631
تولید ناخالص داخلی از معادن 53378.18 65199 57121 56047 56047 58289
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49240.14 51101 52006 51702 51702 53770
تولید ناخالص داخلی از خدمات 62561.19 61743 63977 65689 65689 68317

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 11.90 13.1 13.2 13.3 13.3 13.2
افراد بیکار 75.00 80 80 80 80 80
دستمزد 59565.00 64000 64000 64000 64000 64000
حداقل دستمزد 32000.00 28000 28000 28000 28000 28000
جمعیت 2.85 2.84 2.84 2.83 2.83 2.83
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.33 61.33 61.33 61.33 61.5
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 6.20 4.3 3.1 2.2 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 2.1 1.1 1.1 1.1 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.68 106 106 106 111 108
قیمت تولید 105.10 104 104 104 106 107
تغییر قیمت تولید کننده 5.60 3 0.7 0.6 0.6 1.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.30 103 103 103 103 104
تورم مواد غذایی 10.40 3.8 2.3 1.1 1.1 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.93 127 128 129 131 132

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 1.00 1.25 1.75 2.25 2.25 2.75
ترازنامه بانک 1816376.40 1748696 1748696 1848696 1848696 1958696
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.35 0.85 1.35 1.85
نرخ وام 1.90 1.9 2.15 2.65 3.15 3.65

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -35813.00 -37000 -37000 -37000 -37000 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -8.1
واردات 77861.80 62500 62500 62500 62500 62500
صادرات 42048.80 25500 25500 25500 25500 25500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.10 75.1 75.1 75.1 75.1 72
بودجه دولت -6.90 -3 -3 -3 -3 -2.5
ارزش بودجه دولت 21856.00 -1002 -1002 -1002 -1002 -1002
هزینه های دولت 51411.00 49106 45923 53982 53982 56141
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.40 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار -7.00 -5.4 -8 -6 -6 -6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -36.17 -31 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
هزینه های مصرف کننده 283141.00 321565 303592 297298 297298 309190
قیمت گازوئیل 1.84 1.9 1.97 2.04 2.11 2.11
نرخ وام بانکی 4.34 4.59 5.09 5.59 5.59 5.59
تسهیلات اعتباری خریدار 226041.62 218295 225080 233983 237344 243342


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.