بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 101.55 102 103 103 104 105

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.8 0.5 0.6 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.99 8 3.5 3.8 3.8 5
نرخ بیکاری 12.30 14.6 14.6 13.8 13.2 12.5
نرخ تورم 1.20 1.4 1.6 1.9 2.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -32779.40 -37000 -37000 -38500 -38500 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 -8.9 -8.9 -8.9 -8.4 -8.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.90 75.3 75.3 75.3 75.1 75.1
بودجه دولت -1.90 -5.5 -5.5 -5.5 -3 -3
اطمینان کسب و کار -1.50 -12 -12 -8 -8 -6
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.90 -12.5 -13 -12.5 -12.5 -12.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.8 0.5 0.6 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.99 8 3.5 3.8 3.8 5
تولید ناخالص داخلی 15.28 17.12 17.12 17.12 18.29 18.29
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 388600.00 395742 371612 425977 396227 416039
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 116497.00 63105 66040 102276 63472 66645
تولید ناخالص داخلی سرانه 5209.40 5200 5200 5200 5200 5500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13961.80 13900 13900 13900 13900 14000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67199.00 69697 73869 74174 70363 73881
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 37427.00 32446 33403 40956 36930 38776
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27070.00 24517 22759 28200 26698 28033
تولید ناخالص داخلی از معادن 58143.00 51475 50304 58032 54843 57585
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46025.00 45381 44912 46919 47805 50195
تولید ناخالص داخلی از خدمات 55632.00 63028 47253 66935 52472 55096

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 12.30 14.6 14.6 13.8 13.2 12.5
افراد بیکار 91.00 80 80 80 80 80
دستمزد 54951.00 64000 64000 64000 64000 64000
حداقل دستمزد 26000.00 27000 27000 28000 28000 28000
جمعیت 2.85 2.84 2.84 2.84 2.84 2.83
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.17 61.17 61.17 61.33 61.33
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.20 1.4 1.6 1.9 2.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.00 103 101 115 102 105
قیمت تولید 98.70 101 100 110 100 101
تغییر قیمت تولید کننده -3.40 1.5 1.8 1.9 0.8 1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.70 101 102 101 104 103
تورم مواد غذایی 3.10 2.7 2.7 3.8 1.8 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.00 104 102 112 102 105

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.35
نرخ وام 0.90 0.9 0.9 1.9 0.9 1.15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -32779.40 -37000 -37000 -38500 -38500 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 -8.9 -8.9 -8.9 -8.4 -8.4
واردات 64496.60 62500 62500 62500 62500 62500
صادرات 31717.10 25500 25500 25500 25500 25500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.90 75.3 75.3 75.3 75.1 75.1
بودجه دولت -1.90 -5.5 -5.5 -5.5 -3 -3
ارزش بودجه دولت -7162.00 -983 -983 -1002 -1002 -1002
هزینه های دولت 48086.00 40958 42863 44409 41196 43256
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.30 30.1 30.1 29.8 29.8 29.8

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار -1.50 -12 -12 -8 -8 -6

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.90 -12.5 -13 -12.5 -12.5 -12.5
هزینه های مصرف کننده 280772.00 279349 315271 316678 292598 307228
قیمت گازوئیل 1.42 1.36 1.29 1.36 1.16 1.11
تسهیلات اعتباری خریدار 200152.90 198844 206455 195635 206709 217045
نرخ وام بانکی 3.20 4.6 4.6 4.8 4.6 4.85


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.