بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 106.70 108 108 109 109 111

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.11 1.2 1.2 0.9 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.90 5.8 3.5 3.6 4.2 5
نرخ بیکاری 12.10 13 13.1 13.1 13.2 13.3
نرخ تورم 2.40 3.1 3.1 2.8 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
موازنه تجاری -42747.30 -38500 -37000 -37000 -37000 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -8.9 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.90 75.3 75.1 75.1 75.1 75.1
بودجه دولت -6.90 -5.5 -3 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار -1.50 -8 -8 -8 -8 -6
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.31 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.11 1.2 1.2 0.9 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.90 5.8 3.5 3.6 4.2 5
تولید ناخالص داخلی 14.80 17.12 18.29 18.29 18.29 18.29
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 403051.40 411139 408517 417561 419980 431696
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110897.82 122012 76646 114890 115556 128112
تولید ناخالص داخلی سرانه 4424.31 5200 5200 5200 5200 5500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13295.41 13900 13900 13900 13900 14000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66840.75 70850 69405 69247 69648 74393
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 42013.41 39822 37589 43526 43778 41813
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27995.53 28600 28499 29003 29171 30030
تولید ناخالص داخلی از معادن 61291.16 57819 55964 63498 63865 60710
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48097.52 50913 50029 49829 50118 53458
تولید ناخالص داخلی از خدمات 58814.49 60927 63118 60932 61285 63974

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 12.10 13 13.1 13.1 13.2 13.3
افراد بیکار 98.00 80 80 80 80 80
دستمزد 56710.00 64000 64000 64000 64000 64000
حداقل دستمزد 30000.00 28000 28000 28000 28000 28000
جمعیت 2.85 2.84 2.84 2.84 2.84 2.83
سن بازنشستگی زنان 61.17 61.17 61.33 61.33 61.33 61.33
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 2.40 3.1 3.1 2.8 2.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.67 103 106 104 105 105
قیمت تولید 101.40 102 102 102 102 103
تغییر قیمت تولید کننده 1.60 2.5 1 0.8 0.7 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.10 101 104 103 103 103
تورم مواد غذایی 4.10 5.1 4.5 3.8 2.3 1.1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.92 108 109 110 112 113

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.35 0.35
نرخ وام 0.90 0.9 0.9 0.9 1.15 1.15

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -42747.30 -38500 -37000 -37000 -37000 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.90 -8.9 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4
واردات 76709.00 62500 62500 62500 62500 62500
صادرات 33961.70 25500 25500 25500 25500 25500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.90 75.3 75.1 75.1 75.1 75.1
بودجه دولت -6.90 -5.5 -3 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت -35905.00 -1002 -1002 -1002 -1002 -1002
هزینه های دولت 47207.85 50619 43946 48907 49191 53150
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.40 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار -1.50 -8 -8 -8 -8 -6

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.31 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
هزینه های مصرف کننده 316659.82 298357 285581 328060 329960 313275
قیمت گازوئیل 1.66 1.36 1.5 1.42 1.35 1.28
نرخ وام بانکی 3.92 3.92 3.92 3.92 4.17 4.17
تسهیلات اعتباری خریدار 214190.30 210692 209124 218295 223186 221227


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.