بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 108.82 110 110 111 111 112

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 0.3 1.2 0.6 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.52 -3 -1 2.2 4.5 3.8
نرخ بیکاری 11.90 14.6 15.3 15.1 14.6 13.8
نرخ تورم 1.80 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 -0.2 0.9 0.9 0.9 1.1
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
موازنه تجاری -23000.00 -31500 -37000 -37000 -37000 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6 -6 -5.8 -5.8 -5.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 68 68 73 73 73
بودجه دولت -1.60 -5.2 -5.2 -7 -7 -7
اطمینان کسب و کار -29.70 -7 -6 -12 -12 -8
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.80 -15.9 -14 -13 -13 -12.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.30 0.3 1.2 0.6 0.8 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.52 -3 -1 2.2 4.5 3.8
تولید ناخالص داخلی 15.28 14.1 14.1 14.1 15.35 15.35
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 383471.20 381249 380781 391908 400727 395251
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61148.00 86133 102451 105762 108143 106344
تولید ناخالص داخلی سرانه 5209.40 4700 4700 5200 5200 5200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13961.80 13100 13100 13900 13900 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 67535.52 66141 66381 69021 70575 68903
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31439.70 34063 31773 32131 32854 32980
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23756.66 25504 26099 24279 24826 27090
تولید ناخالص داخلی از معادن 49878.89 52260 52377 50976 52123 54367
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43974.18 44297 43951 44942 45953 45621
تولید ناخالص داخلی از خدمات 61073.32 60194 60538 62417 63822 62838

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 11.90 14.6 15.3 15.1 14.6 13.8
افراد بیکار 67.00 82 80 80 80 80
دستمزد 53232.00 62500 64000 64000 64000 64000
حداقل دستمزد 26000.00 27000 27000 27000 27000 28000
جمعیت 2.86 2.85 2.85 2.84 2.84 2.84
سن بازنشستگی زنان 60.67 61 61 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.80 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 -0.2 0.9 0.9 0.9 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.15 109 110 113 112 113
قیمت تولید 100.90 105 104 103 103 106
تغییر قیمت تولید کننده -2.10 2.3 2 2 2 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.90 110 111 111 111 117
تورم مواد غذایی 4.10 4.7 4.5 3.9 3.7 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.80 105 105 103 101 108

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.35
نرخ وام 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 1.15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -23000.00 -31500 -37000 -37000 -37000 -37000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6 -6 -5.8 -5.8 -5.8
واردات 45000.00 55200 62500 62500 62500 62500
صادرات 21000.00 23700 25500 25500 25500 25500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 68 68 73 73 73
بودجه دولت -1.60 -5.2 -5.2 -7 -7 -7
ارزش بودجه دولت -26329.00 -1271 -983 -983 -983 -1002
هزینه های دولت 39688.00 40135 45654 47130 48190 47389
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.90 30.1 30.1 30.1 30.1 29.8

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -29.70 -7 -6 -12 -12 -8

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.80 -15.9 -14 -13 -13 -12.5
هزینه های مصرف کننده 276653.86 286831 273887 282740 289103 284295
قیمت گازوئیل 1.53 1.45 1.38 1.31 1.25 1.18
تسهیلات اعتباری خریدار 192678.40 182030 184645 196917 201349 191662
نرخ وام بانکی 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.41


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.