بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 104.80 106 106 107 107 108

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.80 0.5 0.6 0.8 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.23 -1 2.2 4.5 2.5 3.8
نرخ بیکاری 12.50 15.3 15.1 14.6 14.6 13.8
نرخ تورم 1.50 2 2.3 2.3 2.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 1 1.25
موازنه تجاری -27109.70 -38500 -38500 -37000 -37000 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 -12.1 -10.4 -10.4 -10.4 -10.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.90 80 80.5 80.5 80.5 80.5
بودجه دولت -1.90 -8.4 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
اطمینان کسب و کار -20.30 -6 -12 -12 -12 -8
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.30 -14 -13 -12.5 -13 -12.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.80 0.5 0.6 0.8 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.23 -1 2.2 4.5 2.5 3.8
تولید ناخالص داخلی 15.28 14.1 14.1 15.35 15.35 15.35
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 344084.80 410778 380781 391908 400727 425977
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61148.00 98627 104037 62493 63900 102276
تولید ناخالص داخلی سرانه 5209.40 4700 5200 5200 5200 5200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13961.80 13100 13900 13900 13900 13900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 68397.46 71527 66381 69021 70575 74174
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30929.03 39494 31773 32131 32854 40956
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21073.36 27194 26099 24279 24826 28200
تولید ناخالص داخلی از معادن 46577.83 55962 52377 50976 52123 58032
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 41584.94 45245 43951 44942 45953 46919
تولید ناخالص داخلی از خدمات 43752.47 64547 60538 62417 63822 66935

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 12.50 15.3 15.1 14.6 14.6 13.8
افراد بیکار 85.00 80 80 80 80 80
دستمزد 54149.00 64000 64000 64000 64000 64000
حداقل دستمزد 26000.00 27000 27000 27000 27000 28000
جمعیت 2.86 2.85 2.84 2.84 2.84 2.84
سن بازنشستگی زنان 60.67 61 61 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.50 2 2.3 2.3 2.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.23 109 113 111 110 112
قیمت تولید 99.00 107 104 103 103 110
تغییر قیمت تولید کننده -4.10 2 2 2 2 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.30 111 111 111 111 117
تورم مواد غذایی 3.80 4.5 3.9 3.7 3.7 3.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.20 105 103 100 101 107

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 1 1.25
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ وام 0.90 1.9 0.9 0.9 0.9 1.9

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -27109.70 -38500 -38500 -37000 -37000 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 -12.1 -10.4 -10.4 -10.4 -10.4
واردات 52352.20 62500 62500 62500 62500 62500
صادرات 25242.50 25500 25500 25500 25500 25500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.90 80 80.5 80.5 80.5 80.5
بودجه دولت -1.90 -8.4 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
ارزش بودجه دولت -58423.00 -983 -983 -983 -983 -1002
هزینه های دولت 39688.00 42824 45826 40561 41474 44409
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.90 30.1 30.1 30.1 30.1 29.8

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -20.30 -6 -12 -12 -12 -8

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.30 -14 -13 -12.5 -13 -12.5
هزینه های مصرف کننده 270287.00 305379 273584 276233 282450 316678
قیمت گازوئیل 1.59 1.44 1.38 1.31 1.25 1.36
تسهیلات اعتباری خریدار 189889.60 188655 184645 196917 198435 195635
نرخ وام بانکی 3.79 4.8 3.79 3.79 3.79 4.8


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.