بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 109.33 110 111 112 112 114
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.56 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.21 2.7 2.9 3.6 3.5 3.7
نرخ بیکاری 12.00 11.9 11.8 12 11.8 11.9
نرخ تورم 1.40 1.5 1.8 2.5 2.3 2.5
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1.25
موازنه تجاری -31500.00 0 -38800 -38800 -31500 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6.3 -6.3 -6 -6 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 61.3 61.3 60.5 60.5 60.5
بودجه دولت -2.00 -2.1 -2.1 -2 -2 -2
اطمینان کسب و کار -4.10 -3.1 -3.3 -3.5 -3.8 -4.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.30 -10.9 -11 -11.4 -11.6 -12
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.56 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.21 2.7 2.9 3.6 3.5 3.7
تولید ناخالص داخلی 15.06 15.7 15.7 16.9 16.9 16.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 383435.30 391547 393602 397239 396856 408166
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 91538.00 94010 94193 94833 94742 97678
تولید ناخالص داخلی سرانه 5075.40 5350 5350 6000 6000 6000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12306.30 12350 12350 12700 12700 12700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66938.96 68178 68513 69349 69282 71048
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36085.42 37645 36510 37384 37348 37861
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25275.27 25921 26143 26185 26160 27111
تولید ناخالص داخلی از معادن 46653.17 53342 52857 48333 48286 54813
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43625.25 43126 45212 45196 45152 46885
تولید ناخالص داخلی از خدمات 60924.05 61525 61909 63117 63056 64199
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 12.00 11.9 11.8 12 11.8 11.9
افراد بیکار 72.00 83 82 82 82 80
دستمزد 52645.00 63513 62500 62500 62500 64000
حداقل دستمزد 26000.00 26000 26000 27000 27000 27000
جمعیت 2.87 2.87 2.86 2.85 2.85 2.85
سن بازنشستگی زنان 60.67 60.67 60.83 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.40 1.5 1.8 2.5 2.3 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.50 107 108 111 109 110
قیمت تولید 103.20 103 104 105 105 106
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 -0.5 1 2.1 2 2
تورم مواد غذایی 2.60 3.5 3.6 3.6 3.6 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.50 105 104 104 104 107
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1.25
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.35
نرخ وام 1.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.15
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -31500.00 0 -38800 -38800 -31500 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6.3 -6.3 -6 -6 -6
واردات 51544.60 50000 61300 57500 55200 62500
صادرات 20044.60 24600 23700 23700 23700 25500
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 61.3 61.3 60.5 60.5 60.5
بودجه دولت -2.00 -2.1 -2.1 -2 -2 -2
هزینه های دولت 39746.00 40819 40899 41177 41137 42412
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 30.4 30.4 30.1 30.1 30.1
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -4.10 -3.1 -3.3 -3.5 -3.8 -4.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.30 -10.9 -11 -11.4 -11.6 -12
هزینه های مصرف کننده 283429.09 291082 291649 293633 293349 302440
قیمت گازوئیل 1.62 1.55 1.5 1.46 1.42 1.42
نرخ وام بانکی 3.96 4.59 4.59 4.59 4.59 4.84


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.