بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 109.81 110 110 111 111 112
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.81 3.6 3.5 3.2 3.7 3.8
نرخ بیکاری 11.80 12 11.8 11.7 11.9 11.9
نرخ تورم 1.10 1.8 2.3 2.4 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.4 -0.2 -0.2 0.9 1.1
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1.25 1.25
موازنه تجاری -33600.30 -38800 -31500 -31500 -38500 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6 -6 -6 -6 -5.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 60.5 60.5 60.5 60.5 56
بودجه دولت -2.00 -2 -2 -2 -2 -1.9
اطمینان کسب و کار -1.10 -0.5 -3.8 -4.1 -4.5 -4.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.60 -11.4 -11.6 -11.9 -12 -12.3
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.81 3.6 3.5 3.2 3.7 3.8
تولید ناخالص داخلی 15.06 16.9 16.9 16.9 16.9 18.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 394099.20 391641 394278 400405 408681 424211
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 90933.00 73791 92524 92388 94298 97881
تولید ناخالص داخلی سرانه 5075.40 5500 5500 5500 5500 5700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12306.30 12700 12700 12700 12700 12700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 66963.40 68393 69062 68035 69441 72080
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35622.63 36897 35855 36193 36941 38344
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25392.67 25750 26516 25799 26332 27333
تولید ناخالص داخلی از معادن 49408.12 47599 53143 50199 51236 53183
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45605.66 44357 44839 46335 47293 49090
تولید ناخالص داخلی از خدمات 64044.95 62319 63938 65070 66415 68938
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 11.80 12 11.8 11.7 11.9 11.9
افراد بیکار 70.00 82 82 82 80 80
دستمزد 51870.00 62500 62500 62500 64000 64000
حداقل دستمزد 26000.00 27000 27000 27000 27000 28000
جمعیت 2.87 2.85 2.85 2.85 2.85 2.84
سن بازنشستگی زنان 60.67 61 61 61 61 61
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.10 1.8 2.3 2.4 2.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.4 -0.2 -0.2 0.9 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.10 110 109 109 109 112
قیمت تولید 102.40 105 105 105 104 107
تغییر قیمت تولید کننده -1.60 2.1 2 2.3 2 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.40 112 110 110 111 117
تورم مواد غذایی 2.70 3.6 3.6 3.6 4 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.80 104 104 105 105 107
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ وام 1.90 1.9 1.9 1.9 2.15 2.15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -33600.30 -38800 -31500 -31500 -38500 -38500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30 -6 -6 -6 -6 -5.8
واردات 55491.70 57500 55200 55200 62500 62500
صادرات 21891.40 23700 23700 23700 25500 25500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.63 60.5 60.5 60.5 60.5 56
بودجه دولت -2.00 -2 -2 -2 -2 -1.9
ارزش بودجه دولت -9421.00 -1271 -1271 -1271 -983 -1002
هزینه های دولت 40746.00 38556 42018 41398 42254 43859
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 29.70 30.1 30.1 30.1 30.1 29.8
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -1.10 -0.5 -3.8 -4.1 -4.5 -4.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.60 -11.4 -11.6 -11.9 -12 -12.3
هزینه های مصرف کننده 291199.00 269910 319284 295858 301973 313448
قیمت گازوئیل 1.63 1.79 1.83 1.88 1.92 1.92
نرخ وام بانکی 4.10 4.1 4.1 4.1 4.35 4.35
تسهیلات اعتباری خریدار 186279.20 181120 184134 187759 193172 200512


آلبانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.