ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آلبانی - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Analyst  Oct 17 2019
Analyst  Oct 17 2019
Analyst30 Oct 17 2019
Analyst0 Oct 17 2019
Analyst32 Oct 17 2019
Analyst0 Oct 17 2019
Analyst15 Oct 17 2019
Analyst10 Oct 17 2019
Analyst  Oct 17 2019
Analyst20 Oct 17 2019
Analyst  Oct 10 2019
Analyst35 Oct 10 2019
Analyst  Oct 10 2019
Analyst40 Oct 10 2019
S&PB+ Stable Feb 05 2016
S&PB Positive Oct 10 2014
S&PB Stable Apr 11 2014
S&PB Negative Dec 06 2013
S&PB+ Stable Apr 19 2010
Moody'sB1 Stable Jun 29 2007

 S&PMoody'sFitchDBRSTE
B+ B1 26
BBB BBB+ 62
CCC+ B3 B- 25
CCC- Caa2 CC CC 12
Ba3 BB- 14
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 35
BB- Ba3 BB- 40
B- Caa1 22
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ B2 B 32
A+ A2 N/A 78
BB- B1 B+ 38
B B3 27
BBB+ A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 78
A+ A1 A+ A (high) 80
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ Caa1 20
B+ B2 B+ 35
BBB- Ba2 BBB- 50
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BBB (low) 50
AA- Aa3 AA- 83
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
CCC- Caa1 CC 21
B B2 B+ 30
B- B3 B- 25
AA- A1 AA- AA (low) 83
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
BB- Ba3 37
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB Ba2 BB 43
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 23
BB- B1 BB BB (low) 36
SD
BB- Ba1 BB 45
BB- B1 35
AA+ Aa3 AA 91
BBB Baa3 BBB 58
A A2 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 57
BBB Baa2 BBB 58
B- Caa1 B- 25
AA- A2 A+ A (high) 78
N/A Aa2 90
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 37
B+ B2 B+ 33
A+ A1 A A (high) 77
B+ B1 BB- 35
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA- Aa2 AA 90
NR B2 30
B3 B- 25
A+ A3 A- A (low) 71
SD Ca RD 11
B 35
AAA 100
A+ A3 A A 73
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 87
BB- BB+ 42
A- A3 A- 66
B2 B+ 32
B3
A- A2 A+ A (high) 75
Baa1 65
BBB A3 BBB BBB (high) 63
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
CCC+ Caa2 CCC 14
Ba2 BB 47
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B3 B- 26
B3
B- B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB- Ba2 BB 45
B- B3 B- 25
BBB+ Baa1 BBB 63
B B2 30
BB Ba1 BB+ 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB+ Baa2 BBB 61
A- A2 A- A 71
BBB Baa3 BBB BBB (high) 71
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CCC 20
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Baa3 BBB 55
B+ B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A 76
B+ Ba3 37
BB+ Ba3 BB+ 45
BB 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
AA- Baa1 A A (high) 75
B3 25
BB Ba1 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A Baa1 A- A 70
B B2 B 30
B3 25
B B2 CCC 28
B2 30
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3 25
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
B B3 30
BBB- Ba1 55
N/A B2 B+ 31
B+ B1 BB- BB (high) 36
B B2 B+ 33
B Caa1 B 26
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA- AAA 92
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
BB- B1 BB- 40
SD WR RD 11
BB Ba3 BB 43
CCC Caa2 CCC 30