بازارها گذشته مرجع
پول 2.3 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-12
نرخ بیکاری 4.2 2019-12
نرخ تورم -3 2020-02
نرخ بهره 0.25 2020-03
موازنه تجاری -644663 2019-11
حساب جاری -460 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
جواز ساختمان 422 2019-03
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
موارد کروناویروس 5 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 5.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4858 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9781 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2019-12
جمعیت 0.89 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -3 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2020-02
CPI مسکن آب و برق 94.4 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-02
تورم مواد غذایی -6.1 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-02
قیمت تولید 105 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 1 2019-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-03
نرخ بهره سپرده 3.33 2017-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -644663 2019-11
حساب جاری -460 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
صادرات 172864 2019-11
واردات 817527 2019-11
درآمد گردشگری 649 2019-09
ورود توریست 65386 2020-01
ذخایر طلا 0.03 2019-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2018-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 37 2020-03
مخارج نظامی 47 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 9 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 18 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 9530 2017-03
آدرس های IP 38087 2017-03
آسانی کسب و کار 102 2019-12
تولید صنعتی 2.4 2019-06

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.9 2019-06

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 422 2019-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیجی - شاخص های اقتصادی.