بازارها گذشته مرجع
پول 2.04 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.4 2019-12
نرخ بیکاری 4.2 2019-12
نرخ تورم -2.8 2020-12
نرخ بهره 0.25 2020-11
موازنه تجاری -152936 2020-08
حساب جاری -347 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2019-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
جواز ساختمان 318 2020-06
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
موارد کروناویروس 55 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 53 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 5.54 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4811 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13853 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2019-12
جمعیت 0.89 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -2.8 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2020-12
CPI مسکن آب و برق 92.8 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.2 2020-12
تورم مواد غذایی 0.6 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-12
قیمت تولید 108 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 3 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-11
نرخ بهره سپرده 4.06 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -152936 2020-08
حساب جاری -347 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.6 2019-12
صادرات 162556 2020-08
واردات 315492 2020-08
درآمد گردشگری 4 2020-06
ورود توریست 1005 2020-09
ذخایر طلا 0.03 2020-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2019-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 40 2021-01
مخارج نظامی 47 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 9 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 18 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 9530 2017-03
آدرس های IP 38087 2017-03
آسانی کسب و کار 102 2019-12
تولید صنعتی -12.2 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.1 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 318 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 55 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 53 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیجی - شاخص های اقتصادی.