بازارها گذشته مرجع
پول 2.18 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-12
نرخ بیکاری 6.31 2017-12
نرخ تورم 0.7 2019-07
نرخ بهره 0.5 2019-07
موازنه تجاری -281249 2018-11
حساب جاری -105 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44 2017-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
جواز ساختمان 441 2018-06
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 5.48 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4858 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9781 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.31 2017-12
جمعیت 0.91 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2019-07
CPI مسکن آب و برق 94.6 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.8 2019-07
تورم مواد غذایی 3.2 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -1.6 2019-07
قیمت تولید 104 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2019-07
نرخ بهره سپرده 3.33 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -281249 2018-11
حساب جاری -105 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 2018-12
صادرات 214652 2018-11
واردات 495901 2018-11
درآمد گردشگری 649 2019-09
ورود توریست 63807 2019-01
ذخایر طلا 0.03 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44 2017-12
بودجه دولت -4.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 47 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 9 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 9530 2017-03
آدرس های IP 38087 2017-03
آسانی کسب و کار 101 2018-12
تولید صنعتی -1.2 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.8 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 441 2018-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فیجی - شاخص های اقتصادی.