بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 2.12 2.13 2.14 2.14 2.15 2.17

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -9 4 4 4 4
نرخ بیکاری 4.20 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ تورم -3.20 -1.5 -0.5 0.3 0.5 0.7
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری -171011.00 -282636 -400000 -357000 -357000 -282636
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.3 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 54 53 53 53 53
بودجه دولت -4.80 -7 -6 -6 -6 -6
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -9 4 4 4 4
تولید ناخالص داخلی 5.54 4.5 4.8 4.8 4.8 4.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 4810.90 4600 4600 4700 4700 4700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13853.40 11100 11100 12000 12000 12000

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.20 7.5 6.5 6.5 6.5 6.5
جمعیت 0.89 0.89 0.9 0.9 0.9 0.9

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -3.20 -1.5 -0.5 0.3 0.5 0.7
تورم مواد غذایی -2.10 -0.7 -0.5 0.3 0.3 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.00 112 112 113 112 113
CPI مسکن آب و برق 92.60 92.49 93.93 92.68 92.66 93.14
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.80 95.25 99.5 95.49 98.29 95.92
قیمت تولید 107.50 107 108 109 109 109
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 2 1.5 1 1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره سپرده 3.29 3.33 3.29 3.54 3.54 3.33

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -171011.00 -282636 -400000 -357000 -357000 -282636
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.3 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
واردات 281152.00 550000 530000 530000 530000 592000
صادرات 110141.00 150000 173000 173000 173000 153000
ورود توریست 709.00 35000 50000 65000 70000 78500

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 54 53 53 53 53
بودجه دولت -4.80 -7 -6 -6 -6 -6
مخارج نظامی 47.00 43 43 43 43 43


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی 2.40 2.1 2.5 2.5 2.5 2.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.90 3.9 3.3 3.7 3.7 6.02


فیجی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.