بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 2.22 2.23 2.24 2.24 2.25 2.27

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -3 -3 -3 1.3 1.3
نرخ بیکاری 4.20 4.6 4.6 4.6 4.4 4.4
نرخ تورم -1.70 -0.8 -0.2 0.1 0.3 0.8
نرخ بهره 0.25 0 0 0 0.25 1
موازنه تجاری -218427.00 -227000 -310000 -400000 -357000 -439000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.3 -4.3 -4.3 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 54 54 54 53 53
بودجه دولت -4.80 -7 -7 -7 -6 -6
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -3 -3 -3 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی 5.60 5.8 5.8 5.8 6 6
تولید ناخالص داخلی سرانه 4858.50 5440 5440 5440 5780 5780
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9781.10 10500 10500 10500 9609 10900

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 4.20 4.6 4.6 4.6 4.4 4.4
جمعیت 0.89 0.93 0.93 0.89 0.9 0.9

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -1.70 -0.8 -0.2 0.1 0.3 0.8
تورم مواد غذایی -1.00 3.5 3.7 3.9 3.9 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.40 115 114 114 113 115
CPI مسکن آب و برق 93.20 93.25 94.41 93.99 94.68 94.75
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.10 94.44 96.71 96.8 100 97.57
قیمت تولید 105.00 105 105 106 106 107
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 0.9 0.7 0.6 0.8 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.25 0 0 0 0.25 1
نرخ بهره سپرده 3.33 3.33 3.08 3.33 3.08 3.33

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -218427.00 -227000 -310000 -400000 -357000 -439000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.3 -4.3 -4.3 -4.5 -4.5
واردات 362452.00 380000 520000 550000 530000 592000
صادرات 144025.00 153000 210000 150000 173000 153000
ورود توریست 8166.00 25000 31500 45000 50000 78500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 54 54 54 53 53
بودجه دولت -4.80 -7 -7 -7 -6 -6
مخارج نظامی 47.00 43 43 43 43 43


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی 2.40 -1.1 1.5 2.1 2.5 2.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.90 -3.5 -2 3.9 3.3 6.02


فیجی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.