بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 2.17 2.15 2.16 2.17 2.18 2.2
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 3.1 3.1 3.1 3.1 3
نرخ بیکاری 4.20 4.7 4.7 4.7 4.7 4.3
نرخ تورم -0.90 0.5 0.8 1.4 2 2
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.75 0.75 1
موازنه تجاری -193188.00 -295000 -247000 -290000 -370000 -379000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 53 53 53 53 51
بودجه دولت -4.80 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 3.1 3.1 3.1 3.1 3
تولید ناخالص داخلی 5.48 6.5 6.5 6.5 6.5 7
تولید ناخالص داخلی سرانه 4858.50 5440 5440 5440 5440 5780
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9781.10 10500 10500 10500 10500 10900
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.20 4.7 4.7 4.7 4.7 4.3
جمعیت 0.88 0.93 0.87 0.93 0.88 0.88
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -0.90 0.5 0.8 1.4 2 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.60 117 117 116 116 119
تورم مواد غذایی 2.80 3.3 3.5 3.7 3.9 4
CPI مسکن آب و برق 93.90 95.37 94.75 95.88 95.17 97.07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.70 96.58 95.96 98.21 99.14 101
قیمت تولید 104.40 106 106 106 106 109
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 1.5 1.7 1.6 2 2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.75 0.75 1
نرخ بهره سپرده 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -193188.00 -295000 -247000 -290000 -370000 -379000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.5
واردات 412460.00 463000 420000 470000 520000 532000
صادرات 219272.00 168000 173000 180000 150000 153000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 53 53 53 53 51
بودجه دولت -4.80 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.8
مخارج نظامی 47.00 43 43 43 43 43


فیجی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.