بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -19.00 5 5 5 5 6.3
نرخ بیکاری 4.20 7 7 7 7 6
نرخ تورم -1.30 -0.5 0.3 0.5 0.7 1.5
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
موازنه تجاری -152936.00 -170000 -150000 -155000 -282636 -359000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.60 -8 -8 -8 -8 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.30 73 73 73 73 70
بودجه دولت -4.80 -6 -6 -6 -6 -5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -19.00 5 5 5 5 6.3
تولید ناخالص داخلی 5.54 4.8 4.8 4.8 4.8 5.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 4810.90 4600 4700 4700 4700 4810
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13853.40 11100 12000 12000 12000 12800

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.20 7 7 7 7 6
جمعیت 0.89 0.9 0.9 0.9 0.9 0.91

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -1.30 -0.5 0.3 0.5 0.7 1.5
تورم مواد غذایی 5.80 -0.5 0.3 0.3 1.5 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.30 111 112 113 126 112
CPI مسکن آب و برق 93.40 91.55 93.93 92.68 108 92.19
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.80 94.28 99.5 95.49 113 94.94
قیمت تولید 106.20 107 108 109 110 109
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 1.5 1 1 1.4 2
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
نرخ بهره سپرده 3.70 4.06 4.06 4.06 3.33 4.31

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -152936.00 -170000 -150000 -155000 -282636 -359000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.60 -8 -8 -8 -8 -7
واردات 315492.00 323000 328000 450000 512000 612000
صادرات 162556.00 173000 173000 173000 153000 156000
درآمد گردشگری 3.10 120 150 180 220 500
ورود توریست 712.00 3000 4800 6500 7800 12500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.30 73 73 73 73 70
بودجه دولت -4.80 -6 -6 -6 -6 -5
مخارج نظامی 47.00 43 43 43 43 43


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -12.20 2.5 10 6.5 2.5 2.3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.10 1.8 4.5 4.5 3.5 3.2


فیجی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.