بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 2.19 2.2 2.21 2.22 2.23 2.25
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 2.7 3.1 3.1 3.1 3.1
نرخ تورم 0.40 2.2 2.4 2.6 2.8 3
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
موازنه تجاری -230602.00 -282636 -282636 -295000 -247000 -282636
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.9 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 55 53 53 53 53
بودجه دولت -4.80 -3.6 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 2.7 3.1 3.1 3.1 3.1
تولید ناخالص داخلی 5.48 6 6.5 6.5 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 4858.50 5120 5440 5440 5440 5440
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9781.10 10100 10500 10500 10500 10500
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.40 2.2 2.4 2.6 2.8 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.70 117 119 119 118 121
تورم مواد غذایی 3.30 5.2 5.5 5.1 4.9 4.5
CPI مسکن آب و برق 94.60 97.81 97.18 96.44 97.25 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.90 99.34 98.41 97.68 99.61 102
قیمت تولید 104.40 105 106 106 106 107
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 1.1 1.5 1.7 1.6 2
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75
نرخ بهره سپرده 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -230602.00 -282636 -282636 -295000 -247000 -282636
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.9 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 55 53 53 53 53
بودجه دولت -4.80 -3.6 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5


فیجی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.