بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 2.16 2.15 2.17 2.18 2.19 2.21
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.2 3.2 3.2 3.6 3.6
نرخ تورم 2.10 3.7 3.6 3.5 3.4 3
نرخ بهره 0.50 0.5 1 1 1 1.5
موازنه تجاری -281249.00 -282626 -282649 -282636 -282636 -282636
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.9 -4.9 -4.9 -4.3 -4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 55 55 55 53 53
بودجه دولت -4.80 -3.6 -3.6 -3.6 -3.5 -3.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 3.2 3.2 3.2 3.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 5.06 6 6 6 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 4323.00 4578 4578 4578 4614 4614
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8703.00 8900 8900 8900 9020 9020
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.10 3.7 3.6 3.5 3.4 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.1 0.3 0.4 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.90 117 118 119 120 122
تورم مواد غذایی 2.00 6.2 5.8 5.2 5.5 4.5
CPI مسکن آب و برق 94.00 99.66 100 101 101 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.10 105 106 106 105 110
قیمت تولید 103.70 105 105 106 106 108
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 1.7 0.92 2.2 2.2 2
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 1 1 1 1.5
نرخ بهره سپرده 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -281249.00 -282626 -282649 -282636 -282636 -282636
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.9 -4.9 -4.9 -4.3 -4.3
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 55 55 55 53 53
بودجه دولت -4.80 -3.6 -3.6 -3.6 -3.5 -3.5


فیجی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.