بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 2.04 2.03 2.04 2.04 2.05 2.07

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -19.00 5 5 5 5 6.3
نرخ بیکاری 4.80 7 7 7 6 6
نرخ تورم -2.40 3.6 2.4 1.7 2 1.8
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
موازنه تجاری -187835.00 -170000 -150000 -282636 -282636 -359000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.60 -8 -8 -8 -8 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 73 73 73 73 70
بودجه دولت -6.00 -6 -6 -6 -6 -5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -19.00 5 5 5 5 6.3
تولید ناخالص داخلی 5.54 4.8 4.8 4.8 4.8 5.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 4810.90 4700 4700 4700 4700 4810
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13853.40 12000 12000 12000 12000 12800

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 4.80 7 7 7 6 6
جمعیت 0.89 0.9 0.9 0.9 0.9 0.91

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم -2.40 3.6 2.4 1.7 2 1.8
تورم مواد غذایی 2.40 8 6 3.5 2 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.60 116 116 126 112 114
CPI مسکن آب و برق 95.70 96.76 95.73 108 94.38 96.08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.40 102 98.63 113 97.84 99.6
قیمت تولید 106.70 107 108 110 110 109
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 1 1 1.4 1.4 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
نرخ بهره سپرده 3.70 3.7 3.7 3.33 3.7 3.7

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -187835.00 -170000 -150000 -282636 -282636 -359000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.60 -8 -8 -8 -8 -7
واردات 313226.00 328000 450000 512000 512000 612000
صادرات 125391.00 173000 173000 153000 153000 156000
درآمد گردشگری 3.40 150 180 220 220 500
ورود توریست 1961.00 4800 6500 7800 7800 12500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 73 73 73 73 70
بودجه دولت -6.00 -6 -6 -6 -6 -5
مخارج نظامی 83.60 43 43 43 43 43


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی -12.20 10 6.5 2.5 2.5 2.3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.11 4.5 4.5 3.5 3.5 3.2


فیجی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.