بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.2
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 2.8 2.4 2.2 2.8 2.4
نرخ تورم 5.10 3.8 3.7 3.6 3.5 3
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 1 1 1.5
موازنه تجاری -320118.00 -282575 -282626 -282649 -282636 -282636
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 55 55 55 55 53
بودجه دولت -4.50 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 2.8 2.4 2.2 2.8 2.4
تولید ناخالص داخلی 5.06 6 6 6 6 6.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 4323.00 4578 4578 4578 4578 4614
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8703.00 8900 8900 8900 8900 9020
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.10 3.8 3.7 3.6 3.5 3
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124.10 124 125 127 127 131
تورم مواد غذایی 7.80 6.01 5.52 5.18 4.97 4.66
CPI مسکن آب و برق 97.30 101 99.66 100 100 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.60 104 105 106 106 110
قیمت تولید 103.70 105 105 104 106 108
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 1.8 1.7 0.92 2.2 2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.50 0.5 0.5 1 1 1.5
نرخ بهره سپرده 3.33 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -320118.00 -282575 -282626 -282649 -282636 -282636
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.40 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00 55 55 55 55 53
بودجه دولت -4.50 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.5
مخارج نظامی 43.63 43 43 43 43 43


فیجی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.