بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 2.21 2.22 2.25 2.27 2.29 2.34

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 11 11 8.5 8.5 8.5
نرخ بیکاری 4.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ تورم 5.00 4 2.8 2 2 2.3
نرخ بهره 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
موازنه تجاری -327189.00 -359000 -359000 -456000 -456000 -456000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.80 -7 -7 -7 -7 -7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 73 70 70 70 70
بودجه دولت -6.00 -3 -3 -3 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.10 11 11 8.5 8.5 8.5
تولید ناخالص داخلی 4.38 4.8 5.1 5.1 5.1 5.1
تولید ناخالص داخلی سرانه 4716.65 4810 4810 4810 4810 4810
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10997.47 12800 12800 12800 12800 12800

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 4.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
جمعیت 0.89 0.9 0.91 0.91 0.91 0.91

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 5.00 4 2.8 2 2 2.3
تورم مواد غذایی 3.60 2 3 3 3 3
CPI مسکن آب و برق 101.50 99.8 101 102 101 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.50 124 124 125 125 126
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.20 117 117 117 119 120
قیمت تولید 109.10 109 110 111 111 114
تغییر قیمت تولید کننده 2.20 2 2 2 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره سپرده 2.58 2.83 2.83 2.71 2.83 2.83

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -327189.00 -359000 -359000 -456000 -456000 -456000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -13.80 -7 -7 -7 -7 -7
واردات 457928.00 512000 612000 612000 612000 612000
صادرات 130739.00 153000 156000 156000 156000 156000
درآمد گردشگری 30.80 220 500 500 500 500
ورود توریست 11014.00 7800 12500 12500 12500 12500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.20 73 70 70 70 70
بودجه دولت -6.00 -3 -3 -3 -3 -3
مخارج نظامی 75.10 43 43 43 43 43


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
تولید صنعتی -10.50 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -13.10 3.5 3.2 3.2 3.2 3.2


فیجی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.