بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.19

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -9 -9 4 4 4
نرخ بیکاری 4.20 5 5 4.6 4.6 4.6
نرخ تورم -1.60 -1.5 -0.5 0.3 0.5 0.8
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
موازنه تجاری -171011.00 -310000 -400000 -357000 -357000 -439000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.3 -4.3 -4.5 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 54 54 53 53 53
بودجه دولت -4.80 -7 -7 -6 -6 -6
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -9 -9 4 4 4
تولید ناخالص داخلی 5.54 4.5 4.5 4.8 4.8 4.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 4810.90 4600 4600 4600 4700 4700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13853.40 11100 11100 11100 12000 12000

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.20 5 5 4.6 4.6 4.6
جمعیت 0.89 0.93 0.89 0.9 0.9 0.9

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -1.60 -1.5 -0.5 0.3 0.5 0.8
تورم مواد غذایی 0.50 -1 -0.7 -0.5 0.3 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.60 113 113 113 113 114
CPI مسکن آب و برق 92.40 93.18 93.43 94.68 92.86 94.18
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.60 95.45 96.22 100 95.68 96.99
قیمت تولید 105.00 105 106 106 106 107
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 0.7 0.6 0.8 1 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
نرخ بهره سپرده 3.29 3.33 3.33 3.33 3.58 3.58

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -171011.00 -310000 -400000 -357000 -357000 -439000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.3 -4.3 -4.5 -4.5 -4.5
واردات 281152.00 520000 550000 530000 530000 592000
صادرات 110141.00 210000 150000 173000 173000 153000
ورود توریست 709.00 21500 35000 50000 65000 78500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.00 54 54 53 53 53
بودجه دولت -4.80 -7 -7 -6 -6 -6
مخارج نظامی 47.00 43 43 43 43 43


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی 2.40 1.5 2.1 2.5 2.5 2.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.90 -2 3.9 3.3 3.7 6.02


فیجی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.