29/08/2019 واقعی قبلی
02:45 AM
FJ
Interest Rate Decision 0.5%
05/09/2019 واقعی قبلی
12:40 AM
FJ
Inflation Rate YoY AUG 0.7%


فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.