24/09/2020 واقعی قبلی
04:30 AM
FJ
تصمیم نرخ بهره 0.25% 0.25%
05/10/2020 واقعی قبلی
02:00 AM
FJ
نرخ تورم (سالانه) SEP -3.0%


فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.