02/06/2021 واقعی قبلی
02:20 AM
FJ
نرخ تورم (سالانه) MAY -2.4%


فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.