29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 AM
FJ
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.8%
04/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:15 AM
FJ
نرخ تورم (سالانه) OCT

فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.