30/04/2020 واقعی قبلی
03:30 AM
FJ
تصمیم نرخ بهره 0.25%
01/05/2020 واقعی قبلی
06:20 AM
FJ
نرخ تورم (سالانه) APR -2.8%


فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.