31/10/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FJ
تصمیم نرخ بهره 0.5%
02/11/2019 واقعی قبلی
04:00 AM
FJ
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.4%


فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.