بازارها گذشته مرجع
پول 1506 2019-09
بازار سهام 792 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
نرخ تورم 1.45 2019-07
نرخ بهره 10 2019-07
موازنه تجاری -1092 2019-06
حساب جاری 72.5 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 152 2018-12
بودجه دولت -11.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 56.64 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64399 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6250 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11607 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15074 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
جمعیت 6.84 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.45 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-07
CPI مسکن آب و برق 107 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.76 2019-07
تورم مواد غذایی 0.63 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.33 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 5 2019-07
عرضه پول M0 5159 2019-07
عرضه پول M1 10800 2019-07
عرضه پول M2 73729 2019-07
عرضه پول M3 211565 2019-07
نرخ بهره سپرده 7.72 2018-12
ترازنامه بانک 390720 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 196857 2019-07
وام به بانک 21017 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1092 2019-06
حساب جاری 72.5 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
صادرات 285 2019-06
واردات 1377 2019-06
بدهی خارجی 32275 2019-06
گردش سرمایه 3350 2018-12
حواله 576 2018-12
ذخایر طلا 287 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33.68 2018-12
شاخص تروریسم 5.15 2017-12
ورود توریست 310967 2019-05
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 152 2018-12
بودجه دولت -11.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 126174 2019-06
هزینه های دولت 8960 2017-12
درآمدهای دولت 1900949 2019-06
هزینه های مالی 1774775 2019-06
ارزیابی اعتبار 31.25
بدهی های دولت 115288 2019-06
مخارج نظامی 2606 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 297 2019-05
شاخص رقابتی 57.72 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 142 2018-12
تولید الکتریسیته 1201 2019-06
شاخص PMI تولید 47.8 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 64970 2017-12
قیمت گازوئیل 0.82 2019-08
اعتبار بخش خصوصی 77789 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.