بازارها گذشته مرجع
پول 1506 2021-04
بازار سهام 909 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15 2019-12
نرخ بیکاری 6.6 2020-12
نرخ تورم 155 2021-02
نرخ بهره 10 2021-02
موازنه تجاری -723 2020-11
حساب جاری -380 2020-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 172 2020-12
بودجه دولت -16.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 513006 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 6995 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 433987 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15 2019-12
تولید ناخالص داخلی 53.37 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64162 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5858 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14717 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16174 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.6 2020-12
جمعیت 6.9 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 155 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 306 2021-02
CPI مسکن آب و برق 136 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 356 2021-02
تورم مواد غذایی 402 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 8.15 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 5.03 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 343286 2021-04
موارد کروناویروس 513006 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 6995 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 433987 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10 2021-02
نرخ بهره بین بانکی 3 2021-02
عرضه پول M0 32715 2021-02
عرضه پول M1 45298 2021-02
عرضه پول M2 71602 2021-02
عرضه پول M3 202917 2021-02
نرخ بهره سپرده 9.7 2019-12
ترازنامه بانک 283609 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 227648 2021-02
وام به بانک 19621 2021-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -723 2020-11
حساب جاری -380 2020-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.2 2019-12
صادرات 283 2020-11
واردات 1006 2020-11
بدهی خارجی 36244 2021-01
گردش سرمایه 1903 2020-06
حواله 817 2020-06
ذخایر طلا 287 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 278 2020-06
شاخص تروریسم 3.66 2019-12
ورود توریست 109267 2020-10

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 172 2020-12
بودجه دولت -16.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -588829 2020-08
هزینه های دولت 13793 2018-12
درآمدهای دولت 934632 2020-08
هزینه های مالی 1523461 2020-08
ارزیابی اعتبار 11 2021-04
بدهی های دولت 130131 2021-01
مخارج نظامی 2446 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 164 2020-11
شاخص رقابتی 56.29 2019-12
رتبه رقابتی 88 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
آسانی کسب و کار 143 2019-12
تولید الکتریسیته 1095 2020-12
شاخص PMI تولید 46.4 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 56012 2019-12
قیمت گازوئیل 1.32 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 51318 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.