بازارها گذشته مرجع
پول 1506 2019-11
بازار سهام 756 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
نرخ تورم 1.09 2019-09
نرخ بهره 10 2019-08
موازنه تجاری -1129 2019-08
حساب جاری -47.4 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11 2018-12
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 56.64 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64399 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6250 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11607 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15074 2017-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
جمعیت 6.84 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.09 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-09
CPI مسکن آب و برق 107 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.03 2019-09
تورم مواد غذایی 0.48 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.31 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 25 2019-09
عرضه پول M0 5572 2019-09
عرضه پول M1 11692 2019-09
عرضه پول M2 70440 2019-09
عرضه پول M3 209290 2019-09
نرخ بهره سپرده 7.72 2018-12
ترازنامه بانک 395233 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 204071 2019-09
وام به بانک 20938 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1129 2019-08
حساب جاری -47.4 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
صادرات 375 2019-08
واردات 1504 2019-08
بدهی خارجی 32500 2019-08
گردش سرمایه 3350 2018-12
حواله 576 2018-12
ذخایر طلا 287 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33.68 2018-12
شاخص تروریسم 5.15 2017-12
ورود توریست 574974 2019-07
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11 2018-12
ارزش بودجه دولت 43788 2019-07
هزینه های دولت 8960 2017-12
درآمدهای دولت 1739090 2019-07
هزینه های مالی 1695302 2019-07
ارزیابی اعتبار 31.25
بدهی های دولت 116952 2019-08
مخارج نظامی 2606 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 304 2019-07
شاخص رقابتی 56.29 2019-12
رتبه رقابتی 88 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 143 2019-12
تولید الکتریسیته 1457 2019-08
شاخص PMI تولید 48.3 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 64970 2017-12
قیمت گازوئیل 0.81 2019-10
اعتبار بخش خصوصی 76307 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.