بازارها گذشته مرجع
پول 1506 2020-08
بازار سهام 605 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5 2019-06
نرخ بیکاری 6.2 2019-12
نرخ تورم 89.74 2020-06
نرخ بهره 4.53 2020-06
موازنه تجاری 249982 2020-05
حساب جاری -888 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12
موارد کروناویروس 5672 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 70 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 1974 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 53.37 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64162 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5858 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14717 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16174 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2019-12
جمعیت 6.9 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 89.74 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 207 2020-06
CPI مسکن آب و برق 111 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 181 2020-06
تورم مواد غذایی 247 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 20.21 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.53 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 3 2020-05
عرضه پول M0 16420 2020-05
عرضه پول M1 24829 2020-05
عرضه پول M2 58467 2020-05
عرضه پول M3 195473 2020-05
نرخ بهره سپرده 9.7 2019-12
ترازنامه بانک 307293 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 227001 2020-05
وام به بانک 20442 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 249982 2020-05
حساب جاری -888 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
صادرات 250656 2020-05
واردات 674 2020-05
بدهی خارجی 34085 2020-03
گردش سرمایه 536 2019-09
حواله 837 2019-09
ذخایر طلا 287 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 232 2019-09
شاخص تروریسم 4.39 2018-12
ورود توریست 231380 2020-01

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -166753 2020-05
هزینه های دولت 13793 2018-12
درآمدهای دولت 917078 2020-05
هزینه های مالی 1083831 2020-05
ارزیابی اعتبار 11 2020-08
بدهی های دولت 125432 2020-03
مخارج نظامی 2606 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 259 2020-01
شاخص رقابتی 56.29 2019-12
رتبه رقابتی 88 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 143 2019-12
تولید الکتریسیته 944 2020-05
شاخص PMI تولید 43.2 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 59149 2018-12
قیمت گازوئیل 0.8 2020-07
اعتبار بخش خصوصی 60965 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5672 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 70 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 1974 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.