بازارها گذشته مرجع
پول 1506 2020-01
بازار سهام 716 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
نرخ تورم 3.17 2019-11
نرخ بهره 10 2019-09
موازنه تجاری -1016 2019-10
حساب جاری 1143 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11 2018-12
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 56.64 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64162 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6250 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11607 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16174 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
جمعیت 6.84 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.17 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-11
CPI مسکن آب و برق 108 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.73 2019-11
تورم مواد غذایی 3.67 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 1.96 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 25 2019-11
عرضه پول M0 8151 2019-11
عرضه پول M1 15089 2019-11
عرضه پول M2 66054 2019-11
عرضه پول M3 205681 2019-11
نرخ بهره سپرده 7.72 2018-12
ترازنامه بانک 391487 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 210724 2019-11
وام به بانک 20787 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1016 2019-10
حساب جاری 1143 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
صادرات 292 2019-10
واردات 1308 2019-10
بدهی خارجی 32517 2019-10
گردش سرمایه 4280 2019-03
حواله 769 2019-03
ذخایر طلا 287 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33.68 2018-12
شاخص تروریسم 4.39 2018-12
ورود توریست 527308 2019-08
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11 2018-12
ارزش بودجه دولت -631831 2019-10
هزینه های دولت 13793 2018-12
درآمدهای دولت 1253225 2019-10
هزینه های مالی 1885056 2019-10
ارزیابی اعتبار 16 2020-01
بدهی های دولت 118698 2019-10
مخارج نظامی 2606 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 292 2019-08
شاخص رقابتی 56.29 2019-12
رتبه رقابتی 88 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 143 2019-12
تولید الکتریسیته 1251 2019-10
شاخص PMI تولید 45.1 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 59149 2018-12
قیمت گازوئیل 0.81 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 74354 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.