بازارها گذشته مرجع
پول 1506 2020-10
بازار سهام 618 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5 2019-06
نرخ بیکاری 6.2 2019-12
نرخ تورم 120 2020-08
نرخ بهره 4.53 2020-09
موازنه تجاری -549 2020-07
حساب جاری -1968 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12
موارد کروناویروس 67029 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 552 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 31409 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 53.37 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64162 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5858 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14717 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16174 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2019-12
جمعیت 6.9 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 120 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 239 2020-08
CPI مسکن آب و برق 120 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 200 2020-08
تورم مواد غذایی 367 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 3.61 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.53 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 3 2020-08
عرضه پول M0 20677 2020-08
عرضه پول M1 30887 2020-08
عرضه پول M2 60614 2020-08
عرضه پول M3 196773 2020-08
نرخ بهره سپرده 9.7 2019-12
ترازنامه بانک 295032 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 232843 2020-08
وام به بانک 20267 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -549 2020-07
حساب جاری -1968 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
صادرات 374 2020-07
واردات 922 2020-07
بدهی خارجی 35012 2020-07
گردش سرمایه 536 2019-09
حواله 837 2019-09
ذخایر طلا 287 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 288 2019-12
شاخص تروریسم 4.39 2018-12
ورود توریست 16586 2020-05

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11.4 2019-12
ارزش بودجه دولت 3739 2020-06
هزینه های دولت 13793 2018-12
درآمدهای دولت 1191468 2020-06
هزینه های مالی 1187729 2020-06
ارزیابی اعتبار 11 2020-10
بدهی های دولت 126974 2020-07
مخارج نظامی 2606 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 163 2020-05
شاخص رقابتی 56.29 2019-12
رتبه رقابتی 88 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 143 2019-12
تولید الکتریسیته 890 2020-06
شاخص PMI تولید 42.1 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 59149 2018-12
قیمت گازوئیل 0.82 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 57023 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 67029 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 552 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 31409 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.