بازارها گذشته مرجع
پول 1506 2020-05
بازار سهام 571 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
نرخ بیکاری 6.2 2019-12
نرخ تورم 10.04 2020-01
نرخ بهره 6.75 2020-02
موازنه تجاری -589 2020-03
حساب جاری -557 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12
موارد کروناویروس 1097 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 26 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 663 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 56.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64162 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6250 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11607 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16174 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2019-12
جمعیت 6.9 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.04 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2020-01
CPI مسکن آب و برق 111 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-01
تورم مواد غذایی 14.45 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) 2.13 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.75 2020-02
نرخ بهره بین بانکی 3 2020-03
عرضه پول M0 13213 2020-03
عرضه پول M1 21936 2020-03
عرضه پول M2 59697 2020-03
عرضه پول M3 196483 2020-03
نرخ بهره سپرده 7.72 2018-12
ترازنامه بانک 314389 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 220518 2020-03
وام به بانک 20586 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -589 2020-03
حساب جاری -557 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
صادرات 238 2020-03
واردات 826 2020-03
بدهی خارجی 34068 2020-02
گردش سرمایه 536 2019-09
حواله 837 2019-09
ذخایر طلا 287 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 232 2019-09
شاخص تروریسم 4.39 2018-12
ورود توریست 231380 2020-01

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -1259434 2019-12
هزینه های دولت 13793 2018-12
درآمدهای دولت 1283024 2019-12
هزینه های مالی 2542458 2019-12
ارزیابی اعتبار 11 2020-05
بدهی های دولت 124464 2020-02
مخارج نظامی 2606 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 259 2020-01
شاخص رقابتی 56.29 2019-12
رتبه رقابتی 88 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 143 2019-12
تولید الکتریسیته 1113 2020-01
شاخص PMI تولید 30.9 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 59149 2018-12
قیمت گازوئیل 0.78 2020-04
اعتبار بخش خصوصی 64748 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1097 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 26 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 663 2020-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.