بازارها گذشته مرجع
پول 1506 2021-01
بازار سهام 660 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15 2019-12
نرخ بیکاری 6.2 2019-12
نرخ تورم 133 2020-11
نرخ بهره 4.53 2020-12
موازنه تجاری -582 2020-09
حساب جاری -380 2020-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 169 2019-12
بودجه دولت -11.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12
موارد کروناویروس 260315 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2020 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 156084 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15 2019-12
تولید ناخالص داخلی 53.37 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64162 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5858 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14717 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16174 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2019-12
جمعیت 6.9 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 133 2020-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 263 2020-11
CPI مسکن آب و برق 123 2020-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 226 2020-11
تورم مواد غذایی 423 2020-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.52 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.53 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 3 2020-11
عرضه پول M0 26520 2020-11
عرضه پول M1 37372 2020-11
عرضه پول M2 65312 2020-11
عرضه پول M3 198875 2020-11
نرخ بهره سپرده 9.7 2019-12
ترازنامه بانک 286892 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 235435 2020-11
وام به بانک 20057 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -582 2020-09
حساب جاری -380 2020-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.2 2019-12
صادرات 373 2020-09
واردات 955 2020-09
بدهی خارجی 35618 2020-10
گردش سرمایه 5313 2020-03
حواله 764 2020-03
ذخایر طلا 287 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 224 2020-03
شاخص تروریسم 3.66 2019-12
ورود توریست 81928 2020-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 169 2019-12
بودجه دولت -11.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -588829 2020-08
هزینه های دولت 13793 2018-12
درآمدهای دولت 934632 2020-08
هزینه های مالی 1523461 2020-08
ارزیابی اعتبار 11 2021-01
بدهی های دولت 128642 2020-10
مخارج نظامی 2606 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 158 2020-09
شاخص رقابتی 56.29 2019-12
رتبه رقابتی 88 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2019-12
رتبه فساد مالی 137 2019-12
آسانی کسب و کار 143 2019-12
تولید الکتریسیته 0 2020-08
شاخص PMI تولید 43.2 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 59149 2018-12
قیمت گازوئیل 0.86 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 53654 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 260315 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2020 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 156084 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.