بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1505.50 1506 1506 1506 1506 1506
بازار سهام 618.43 602 585 570 554 524

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.00 -10 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بیکاری 6.20 6.9 6.7 6.7 6.7 6.7
نرخ تورم 120.03 99 85 53 44 25
نرخ بهره 4.53 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -548.59 -1597 -600 -620 -630 -1597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.00 -26.5 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151.00 160 165 165 165 165
بودجه دولت -11.40 -14 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 20 24 24 24 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.00 -10 2.5 2.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 53.37 52.3 53.5 53.5 53.5 53.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64161.72 68352066 57746 65766 65766 69855811
تولید ناخالص داخلی سرانه 5858.20 5720 6100 6100 6100 6100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14717.40 14000 14200 14200 14200 14200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16173.87 14500 15000 15000 15000 15000

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 6.20 6.9 6.7 6.7 6.7 6.7
جمعیت 6.90 7.2 7.5 7.5 7.5 7.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 120.03 99 85 53 44 25
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 238.76 114 230 237 316 116
تورم مواد غذایی 367.19 250 100 35 25 20
CPI مسکن آب و برق 120.22 113 216 204 170 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 200.42 97.96 212 223 277 100

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 4.53 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 9.70 4.91 9.67 9.67 9.67 4.91

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -548.59 -1597 -600 -620 -630 -1597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.00 -26.5 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5
واردات 922.37 890 950 980 1000 1100
صادرات 373.79 290 330 330 390 360
ورود توریست 16586.00 8000 15000 29000 100000 290000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151.00 160 165 165 165 165
بودجه دولت -11.40 -14 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5
ارزش بودجه دولت 3739.00 -650000 -690000 -640000 -750500 -700000
هزینه های دولت 13792.71 10301933 12413 14138 14138 10528576

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 20 24 24 24 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00 11 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص PMI تولید 42.10 40 50 53 51 49

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 59149.07 61210573 53234 60628 60628 62557205
قیمت گازوئیل 0.82 0.75 0.7 0.67 0.64 0.71


لبنان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.