بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1505.50 1506 1506 1506 1506 1506
بازار سهام 570.63 555 540 526 511 483

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.1 1.1 1.1 2.5 2.5
نرخ بیکاری 6.20 6.7 6.7 6.7 6.9 6.9
نرخ تورم 10.04 9.5 5 2.4 2.4 2.4
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.75 8.5 10
موازنه تجاری -588.53 -1336 -1323 -1300 -1300 -1465
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.00 -26.5 -26.5 -26.5 -25.5 -25.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151.00 160 160 160 164 164
بودجه دولت -11.40 -14 -14 -14 -14.5 -14.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.1 1.1 1.1 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 56.90 57.26 57.26 57.26 58.75 58.75
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64161.72 64867 64867 64867 65766 66489
تولید ناخالص داخلی سرانه 6249.80 6207 6207 6207 6188 6188
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11607.20 12063 12063 12063 12734 13418
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16173.87 15709 15709 15709 15709 15675

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 6.20 6.7 6.7 6.7 6.9 6.9
جمعیت 6.90 7.2 7.2 7.2 7.5 7.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 10.04 9.5 5 2.4 2.4 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.00 119 114 118 121 121
تورم مواد غذایی 14.45 1.2 1.6 2 2 2
CPI مسکن آب و برق 110.73 117 112 111 113 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.18 107 102 109 110 112

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 6.75 6.75 6.75 6.75 8.5 10
نرخ بهره سپرده 7.72 7.72 7.72 4.91 7.72 4.91

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -588.53 -1336 -1323 -1300 -1300 -1465
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.00 -26.5 -26.5 -26.5 -25.5 -25.5
واردات 826.20 1660 1656 1650 1650 1825
صادرات 237.67 324 333 350 350 360
ورود توریست 231380.00 430000 380000 450000 450000 490000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151.00 160 160 160 164 164
بودجه دولت -11.40 -14 -14 -14 -14.5 -14.5
ارزش بودجه دولت -1259434.00 -683607 -683607 -681997 -681997 -682029
هزینه های دولت 13792.71 13944 13944 13944 14138 14293

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 11.00 11 11 11 15 15
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص PMI تولید 30.90 43 40 41 47 49

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 59149.07 59800 59800 59800 60628 61295
قیمت گازوئیل 0.78 0.74 0.7 0.67 0.64 0.6


لبنان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.