بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1505.70 1506 1506 1506 1506 1506
بازار سهام 605.20 579 564 548 534 504

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.00 -10 -10 2.5 2.5 2.5
نرخ بیکاری 6.20 6.7 6.7 6.9 6.9 6.9
نرخ تورم 89.74 115 10 10 1.5 2.4
نرخ بهره 4.53 3.75 3.75 3.75 3.75 4.5
موازنه تجاری 249982.32 -500 -600 -620 -630 -740
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.00 -26.5 -26.5 -25.5 -25.5 -25.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151.00 160 160 164 164 164
بودجه دولت -11.40 -14 -14 -14.5 -14.5 -14.5
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.00 -10 -10 2.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 53.37 52.3 52.3 53.5 53.5 53.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64161.72 57746 57746 65766 65766 59189
تولید ناخالص داخلی سرانه 5858.20 5720 5720 6100 6100 6100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14717.40 14000 14000 14200 14200 14200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16173.87 15709 15709 15709 15709 15675

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 6.20 6.7 6.7 6.9 6.9 6.9
جمعیت 6.90 7.2 7.2 7.5 7.5 7.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 89.74 115 10 10 1.5 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 206.83 234 127 141 210 130
تورم مواد غذایی 246.62 1.6 2 2 2 2
CPI مسکن آب و برق 111.08 230 120 121 113 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 181.16 209 117 133 184 120

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 4.53 3.75 3.75 3.75 3.75 4.5
نرخ بهره سپرده 9.70 8.92 8.92 8.92 8.92 8.92

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 249982.32 -500 -600 -620 -630 -740
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.00 -26.5 -26.5 -25.5 -25.5 -25.5
واردات 673.68 750 890 950 980 1100
صادرات 250656.00 250 290 330 350 360
ورود توریست 231380.00 380000 450000 450000 450000 490000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151.00 160 160 164 164 164
بودجه دولت -11.40 -14 -14 -14.5 -14.5 -14.5
ارزش بودجه دولت -166753.00 -683607 -681997 -681997 -681997 -682029
هزینه های دولت 13792.71 12413 12413 14138 14138 12724

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 11.00 11 11 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص PMI تولید 43.20 47 49 50 53 49

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 59149.07 53234 53234 60628 60628 54565
قیمت گازوئیل 0.80 0.74 0.7 0.67 0.64 0.6


لبنان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.