بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1507.00 1506 1506 1506 1506 1506
بازار سهام 1038.96 998 959 921 885 816

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.30 -2 -2 -2 -2 -2
نرخ بیکاری 6.60 6.5 6.5 6.5 6.5 6.2
نرخ تورم 206.24 160 135 100 80 35
نرخ بهره 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 8
موازنه تجاری -653.00 -740 -740 -740 -1490 -1490
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.20 -25.5 -25 -24.5 -24.5 -24.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 171.70 185 185 165 165 165
بودجه دولت -16.50 -14.5 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.30 -2 -2 -2 -2 -2
تولید ناخالص داخلی 33.38 35 35 35 35 45
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44442.70 43554 43554 43554 43554 42683
تولید ناخالص داخلی سرانه 5463.56 6100 6168 6168 6168 6168
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11649.05 10000 10000 10000 10000 12000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4042.12 15000 15000 15500 15500 15500

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.60 6.5 6.5 6.5 6.5 6.2
جمعیت 6.80 7.5 7.5 7.7 7.7 7.7

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 206.24 160 135 100 80 35
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1092.21 1079 1443 1843 1836 2488
نرخ تورم (ماهانه) 6.10 9 8 6 6 6
تورم مواد غذایی 390.39 320 300 330 330 100
CPI مسکن آب و برق 288.08 399 448 523 502 706
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2496.61 2721 2939 3115 3302 3500

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 8
نرخ بهره سپرده 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.78

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -653.00 -740 -740 -740 -1490 -1490
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.20 -25.5 -25 -24.5 -24.5 -24.5
واردات 1268.89 1100 1100 1850 1850 1850
صادرات 615.89 360 360 360 360 360
ذخایر طلا 286.83 287 287 287 287 287
ورود توریست 234519.00 290000 290000 380000 380000 380000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 171.70 185 185 165 165 165
بودجه دولت -16.50 -14.5 -14.2 -14.2 -14.2 -14.2
ارزش بودجه دولت 174702.00 -700000 -700000 -800000 -800000 -800000
هزینه های دولت 14764.13 14469 14469 14469 14469 14179

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 47.90 47 53 50 50 50

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 41687.69 40854 40854 40854 40854 40037
قیمت گازوئیل 15.72 16.27 16.84 17.43 18.04 18.04


لبنان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.