بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1505.70 1506 1506 1506 1506 1506
بازار سهام 908.66 869 846 823 801 756

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بیکاری 6.60 6.7 6.7 6.7 6.5 6.5
نرخ تورم 155.40 75 44 25 15 15
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 10
موازنه تجاری -723.36 -600 -620 -1597 -1597 -740
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.20 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5 -24.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 171.70 185 185 185 185 165
بودجه دولت -16.50 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.2
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 20 24 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 53.37 53.5 53.5 53.5 53.5 55.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64161.72 51329 65766 69855811 69855811 52613
تولید ناخالص داخلی سرانه 5858.20 6100 6100 6100 6100 6168
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14717.40 14200 14200 14200 14200 14300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16173.87 15000 15000 15000 15000 15500

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 6.60 6.7 6.7 6.7 6.5 6.5
جمعیت 6.90 7.5 7.5 7.5 7.5 7.7

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 155.40 75 44 25 15 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 305.53 338 362 116 355 408
CPI مسکن آب و برق 135.76 289 194 116 161 185
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 355.57 318 317 100 407 468
تورم مواد غذایی 402.25 35 25 20 20 10

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 9.70 9.7 9.7 4.91 9.7 9.7

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -723.36 -600 -620 -1597 -1597 -740
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.20 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5 -24.5
واردات 1006.14 980 1000 1100 1100 1850
صادرات 282.78 330 390 360 360 360
ورود توریست 109267.00 29000 100000 290000 290000 380000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 171.70 185 185 185 185 165
بودجه دولت -16.50 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.2
ارزش بودجه دولت -588829.00 -640000 -750500 -700000 -700000 -800000
هزینه های دولت 13792.71 11034 14138 10528576 10528576 11310

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 20 24 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص PMI تولید 46.40 47 51 49 53 50

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 56011.78 47319 60628 62557205 62557205 48502
قیمت گازوئیل 1.32 0.9 0.86 0.71 0.77 0.74


لبنان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.