بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1505.70 1506 1506 1506 1506 1506
بازار سهام 660.10 642 625 608 592 559

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بیکاری 6.20 6.7 6.7 6.7 6.7 6.5
نرخ تورم 133.47 85 53 44 25 15
نرخ بهره 4.53 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -582.17 -600 -620 -650 -1597 -740
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.20 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5 -24.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 169.00 185 185 185 185 165
بودجه دولت -11.40 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.2
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 20 24 24 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 53.37 53.5 53.5 53.5 53.5 55.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64161.72 51329 65766 65766 69855811 52613
تولید ناخالص داخلی سرانه 5858.20 6100 6100 6100 6100 6168
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14717.40 14200 14200 14200 14200 14300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16173.87 15000 15000 15000 15000 15500

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.20 6.7 6.7 6.7 6.7 6.5
جمعیت 6.90 7.5 7.5 7.5 7.5 7.7

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 133.47 85 53 44 25 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 262.64 274 237 316 116 342
تورم مواد غذایی 423.20 100 35 25 20 10
CPI مسکن آب و برق 122.88 258 204 170 116 322
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 226.03 252 223 277 100 315

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 4.53 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 9.70 4.91 9.67 9.67 4.91 4.91

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -582.17 -600 -620 -650 -1597 -740
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.20 -25.5 -25.5 -25.5 -25.5 -24.5
واردات 954.82 950 980 1000 1100 1850
صادرات 372.65 330 330 390 360 360
ورود توریست 81928.00 15000 29000 100000 290000 380000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 169.00 185 185 185 185 165
بودجه دولت -11.40 -14.5 -14.5 -14.5 -14.5 -14.2
ارزش بودجه دولت -588829.00 -690000 -640000 -750500 -700000 -800000
هزینه های دولت 13792.71 11034 14138 14138 10528576 11310

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 20 24 24 20 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص PMI تولید 43.20 50 53 51 49 50

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 59149.07 47319 60628 60628 62557205 48502
قیمت گازوئیل 0.86 0.75 0.7 0.67 0.71 0.71


لبنان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.