بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1505.70 1506 1506 1506 1506 1506
بازار سهام 792.28 788 780 773 766 752
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.5 1.5 1.9 1.9 1.9
نرخ بیکاری 6.20 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7
نرخ تورم 1.45 1.3 2.2 3 2.5 2.4
نرخ بهره 10.00 10 8 8 8 8
موازنه تجاری -1092.23 -1597 -1597 -1597 -1597 -1597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.00 -25.6 -25.6 -24 -24 -24
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 152.00 150 150 155 155 155
بودجه دولت -11.20 -8.8 -8.8 -8 -8 -8
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.5 1.5 1.9 1.9 1.9
تولید ناخالص داخلی 56.64 58.5 58.5 60.5 60.5 60.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64398.52 65364 65364 65622 65622 66606
تولید ناخالص داخلی سرانه 6249.80 7400 7400 7522 7522 7522
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11607.20 13606 13606 14063 14063 14063
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.20 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.45 1.3 2.2 3 2.5 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.50 109 110 113 112 113
تورم مواد غذایی 0.63 3.9 3.1 3.1 3.1 2.9
CPI مسکن آب و برق 107.09 110 110 111 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.76 99.85 95.2 97.64 101 97.48
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 10.00 10 8 8 8 8
نرخ بهره سپرده 7.72 7.72 5.72 5.72 5.72 5.72
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1092.23 -1597 -1597 -1597 -1597 -1597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.00 -25.6 -25.6 -24 -24 -24
ورود توریست 310967.00 370000 400000 400000 400000 450000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 152.00 150 150 155 155 155
بودجه دولت -11.20 -8.8 -8.8 -8 -8 -8
هزینه های دولت 8960.03 9094 9094 9130 9130 9267
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص PMI تولید 47.80 47.5 50 50 50 51
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 64969.54 65944 65944 66204 66204 67197
قیمت گازوئیل 0.82 0.78 0.76 0.74 0.72 0.72


لبنان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.