بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1505.50 1506 1506 1506 1506 1506
بازار سهام 715.70 773 765 758 750 736
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.1 1.1 1.1 1.1 2.5
نرخ بیکاری 6.20 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
نرخ تورم 3.17 3 2.5 2.3 2.4 2.4
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 10
موازنه تجاری -1016.06 -1347 -1336 -1323 -1300 -1465
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.00 -26.5 -26.5 -26.5 -26.5 -25.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151.00 160 160 160 160 164
بودجه دولت -11.00 -11 -11 -11 -11 -12
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.1 1.1 1.1 1.1 2.5
تولید ناخالص داخلی 56.64 57.26 57.26 57.26 57.26 58.75
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64161.72 64867 64867 64867 64867 66489
تولید ناخالص داخلی سرانه 6249.80 6207 6207 6207 6207 6188
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11607.20 12063 12063 12063 12063 12063
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16173.87 15709 15709 15709 15709 15675
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.20 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
جمعیت 6.84 8.34 8.34 8.34 8.34 9.09
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.17 3 2.5 2.3 2.4 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.49 113 112 111 115 118
تورم مواد غذایی 3.67 1.1 1.2 1.6 2 2
CPI مسکن آب و برق 108.38 111 110 109 111 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.73 97.64 101 99.21 101 104
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 7.72 4.91 7.72 7.72 4.91 4.91
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1016.06 -1347 -1336 -1323 -1300 -1465
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.00 -26.5 -26.5 -26.5 -26.5 -25.5
واردات 1308.08 1667 1660 1656 1650 1825
صادرات 292.02 320 324 333 350 360
ورود توریست 527308.00 320000 430000 380000 450000 490000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151.00 160 160 160 160 164
بودجه دولت -11.00 -11 -11 -11 -11 -12
ارزش بودجه دولت -631831.00 -683607 -683607 -683607 -681997 -682029
هزینه های دولت 13792.71 13944 13944 13944 13944 14293
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 45.10 46.5 49 49 50 51
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 59149.07 59800 59800 59800 59800 61295
قیمت گازوئیل 0.81 0.89 0.91 0.93 0.96 0.96


لبنان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.