بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1505.70 1501 1501 1501 1501 1501
بازار سهام 755.77 756 749 742 735 720
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.5 1.9 1.9 1.9 1.9
نرخ بیکاری 6.20 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7
نرخ تورم 1.09 1.5 3 2.5 2.3 2.4
نرخ بهره 10.00 8 8 8 8 8
موازنه تجاری -1129.15 -1597 -1597 -1597 -1597 -1597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.00 -28 -28.3 -28.3 -28.3 -28.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151.00 158 160 160 160 160
بودجه دولت -11.00 -11.5 -11 -11 -11 -11
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.5 1.9 1.9 1.9 1.9
تولید ناخالص داخلی 56.64 58.5 60.5 60.5 60.5 60.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64398.52 66168505 66168505 65622 65622 68352066
تولید ناخالص داخلی سرانه 6249.80 7400 7522 7522 7522 7522
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11607.20 13606 14063 14063 14063 14063
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.20 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.09 1.5 3 2.5 2.3 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.85 110 113 112 111 112
تورم مواد غذایی 0.48 0.9 1.1 1.2 1.6 2
CPI مسکن آب و برق 106.99 109 111 110 109 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.03 94.55 97.64 101 99.26 96.82
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 10.00 8 8 8 8 8
نرخ بهره سپرده 7.72 4.91 4.91 5.72 5.72 4.91
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1129.15 -1597 -1597 -1597 -1597 -1597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.00 -28 -28.3 -28.3 -28.3 -28.3
ورود توریست 574974.00 380000 320000 430000 380000 450000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151.00 158 160 160 160 160
بودجه دولت -11.00 -11.5 -11 -11 -11 -11
هزینه های دولت 8960.03 9972830 9972830 9130 9130 10301933
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص PMI تولید 48.30 50 50 50 51 51
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 64969.54 59255153 59255153 66204 66204 61210573
قیمت گازوئیل 0.81 0.72 0.7 0.68 0.66 0.62


لبنان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.