بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1505.50 1506 1506 1506 1506 1506
بازار سهام 1000.97 953 912 873 836 765

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.30 -9 5 5 5 5
نرخ بیکاری 6.60 6.7 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ تورم 144.10 25 15 15 15 15
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 10
موازنه تجاری -1065.01 -1597 -1597 -740 -740 -1490
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.20 -25.5 -25.5 -25.5 -25 -24.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 171.70 185 185 185 185 165
بودجه دولت -16.50 -14.5 -14.5 -14.5 -14.2 -14.2
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 20 20 20 20 20

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.30 -9 5 5 5 5
تولید ناخالص داخلی 33.38 53.5 53.5 53.5 53.5 55.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 59911.88 54520 62907 62907 62907 57246
تولید ناخالص داخلی سرانه 4636.90 6100 6100 6100 6168 6168
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11649.05 14200 14200 14200 14200 14300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10917.41 15000 15000 15000 15000 15500

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 6.60 6.7 6.5 6.5 6.5 6.5
جمعیت 6.80 7.5 7.5 7.5 7.5 7.7

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 144.10 25 15 15 15 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 613.96 355 381 477 706 408
نرخ تورم (ماهانه) 8.16 0.53 0.54 0.53 0.54 0.54
تورم مواد غذایی 280.86 20 20 20 15 10
CPI مسکن آب و برق 190.48 161 161 176 219 185
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1027.64 1033 1039 1044 1050 1055

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 10.00 10 10 10 10 10
نرخ بهره سپرده 9.70 4.91 4.91 9.7 9.7 9.7

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -1065.01 -1597 -1597 -740 -740 -1490
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.20 -25.5 -25.5 -25.5 -25 -24.5
واردات 1380.10 1100 1100 1100 1100 1850
صادرات 315.09 360 360 360 360 360
ورود توریست 234519.00 290000 290000 290000 290000 380000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 171.70 185 185 185 185 165
بودجه دولت -16.50 -14.5 -14.5 -14.5 -14.2 -14.2
ارزش بودجه دولت -43720.00 -700000 -700000 -700000 -700000 -800000
هزینه های دولت 14618.83 10528576 13303 15350 15350 13968

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 46.90 49 53 53 53 50

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 56011.78 50971 58812 58812 58812 53519
قیمت گازوئیل 6.72 6.38 6.06 5.76 5.47 5.2


لبنان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.