27/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
LB
نرخ تورم (سالانه) JAN 145.8%
10:00 AM
LB
نرخ تورم (سالانه) FEB
10:00 AM
LB
نرخ تورم (سالانه) MAR
05/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
LB
لبنان BLOM PMI APR 46.4


لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.