03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
LB
BLOMشاخص مدیران خرید (پی ام آی) لبنان OCT 46.9
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LB
نرخ تورم (سالانه) SEP 137.75%

لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.