14/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
LB
لبنان BLOM PMI JUL 43.2
21/08/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LB
نرخ تورم (سالانه) JUL 89.74%
03/09/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
LB
لبنان BLOM PMI AUG


لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.