بازارها گذشته مرجع
پول 9.76 2019-09
بازار سهام 1639 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.2 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-06
نرخ بیکاری 7.1 2019-08
نرخ تورم 1.4 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-08
نرخ بهره -0.25 2019-09
موازنه تجاری 6700 2019-07
حساب جاری 37 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 96.6 2019-08
شاخص PMI تولید 52.4 2019-08
شاخص PMI خدمات 54.1 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-07
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 551 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1223004 2019-06
تولید ناخالص ملی 1290409 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 309440 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47194 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17212 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 73445 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 162923 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6471 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 220414 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 558574 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43862 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 33990 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2019-08
افراد شاغل 5129 2019-08
افراد بیکار 393 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 21.4 2019-08
هزینه های کار 134 2019-06
پست های خالی شغلی 731 2019-08
دستمزد 178 2019-06
دستمزد در تولید 191 2019-06
جمعیت 10.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2019-12
سن بازنشستگی مردان 61 2019-12
تغییر اشتغال -0.2 2019-06
نرخ اشتغال 68.3 2019-08
استخدام تمام وقت 3777 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 73.5 2019-08
قسمت مدت زمان اشتغال 1117 2019-03
بهره وری 105 2019-06
رشد دستمزد 2.4 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 334 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 219 2019-08
اندازه اصل تورم 1.3 2019-08
قیمت تولید 115 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 2 2019-07
قیمت صادرات 117 2019-07
قیمت واردات 115 2019-07
تورم مواد غذایی 3.3 2019-08
CPI مسکن آب و برق 415 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 460 2019-08
انتظارات تورم 3.3 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.25 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.06 2019-09
عرضه پول M0 61849 2019-07
عرضه پول M3 3644738 2019-07
ترازنامه بانک 10028783 2019-07
ذخایر ارزی 536943 2019-08
وام به بخش خصوصی 1456743 2019-07
نرخ بهره سپرده -1 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 912237 2019-08
نرخ وام 0.5 2019-09
میزان رشد وام 4.9 2019-07
عرضه پول M1 3052306 2019-07
عرضه پول M2 3509682 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 280 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6700 2019-07
حساب جاری 37 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
صادرات 122800 2019-07
واردات 116100 2019-07
بدهی خارجی 8301 2019-06
رابطه مبادله 101 2019-07
گردش سرمایه 9.8 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 43.7 2019-06
حواله 19.4 2019-06
ذخایر طلا 126 2019-09
شاخص تروریسم 3.94 2017-12
فروش اسلحه 134 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 28220 2019-07
هزینه های دولت 317312 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.9 2018-12
درآمدهای دولت 84091 2019-07
بدهی های دولت 1072931 2019-08
هزینه های مالی 55871 2019-07
درخواست پناهندگی 2385 2019-07
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5733 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 96.6 2019-08
شاخص PMI تولید 52.4 2019-08
شاخص PMI خدمات 54.1 2019-08
تولید صنعتی 3.2 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2019-07
تولید صنعتی 3.1 2019-07
استفاده از ظرفیت 90.8 2019-06
میزان سفارشات جدید 91 2019-07
تغییرات موجودی انبار 8870 2019-06
ورشکستگی 488 2019-08
ثبت خودرو 30493 2019-08
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 1763 2019-06
شاخص رقابتی 81.66 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 12 2018-12
تولید الکتریسیته 12834 2019-06
استخراج معدن 5.1 2019-07
تولید فولاد 352 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.3 2019-07
هزینه های مصرف کننده 543790 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 694678 2019-06
پس انداز های شخصی 15.66 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 4.9 2019-06
قیمت گازوئیل 1.53 2019-08
مخارج خانوار 0.8 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.6 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 162 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.1 2019-07
شاخص مسکن 236 2019-08
جواز ساختمان 12890 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 11.21 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.