بازارها گذشته مرجع
پول 9.33 2019-02
بازار سهام 1589 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.31 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
نرخ بیکاری 6.5 2019-01
نرخ تورم 1.9 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -1 2019-01
نرخ بهره -0.25 2019-02
موازنه تجاری -4700 2018-12
حساب جاری 38.6 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2017-12
بودجه دولت 1.3 2017-12
اطمینان کسب و کار 100 2019-01
شاخص PMI تولید 51.5 2019-01
شاخص PMI خدمات 54.1 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 92 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 538 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1169836 2018-09
تولید ناخالص ملی 1184338 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 299809 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11669 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65872 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 159412 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5136 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 205775 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 544867 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43175 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27846 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.5 2019-01
افراد شاغل 5065 2019-01
افراد بیکار 350 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 17.4 2019-01
هزینه های کار 133 2018-11
پست های خالی شغلی 1449 2019-01
دستمزد 173 2018-11
دستمزد در تولید 183 2018-11
جمعیت 10.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-09
نرخ اشتغال 67.6 2019-01
استخدام تمام وقت 3895 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 72.3 2019-01
قسمت مدت زمان اشتغال 1093 2018-09
بهره وری 114 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -1 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 329 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 215 2019-01
اندازه اصل تورم 2 2019-01
قیمت تولید 113 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 5.6 2018-12
قیمت صادرات 113 2018-12
قیمت واردات 111 2018-12
تورم مواد غذایی 1.6 2019-01
CPI مسکن آب و برق 415 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 438 2019-01
انتظارات تورم 3.4 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.25 2019-02
نرخ بهره بین بانکی -0.07 2019-02
عرضه پول M0 60695 2018-12
عرضه پول M3 3422669 2018-12
ترازنامه بانک 9272212 2018-12
ذخایر ارزی 538540 2019-01
وام به بخش خصوصی 1402143 2018-12
نرخ بهره سپرده -1 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 943125 2019-01
نرخ وام 0.5 2019-02
میزان رشد وام 5.5 2018-12
عرضه پول M1 2895402 2018-12
عرضه پول M2 3341036 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4700 2018-12
حساب جاری 38.6 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 2017-12
صادرات 110600 2018-12
واردات 115300 2018-12
بدهی خارجی 8815 2018-09
رابطه مبادله 101 2018-12
گردش سرمایه -88.4 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 54.6 2018-09
حواله 16.7 2018-09
ذخایر طلا 126 2019-03
شاخص تروریسم 3.94 2017-12
فروش اسلحه 83 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2017-12
بودجه دولت 1.3 2017-12
ارزش بودجه دولت -78325 2018-12
هزینه های دولت 301711 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 2017-12
درآمدهای دولت 65647 2018-12
بدهی های دولت 1204940 2019-01
هزینه های مالی 143972 2018-12
درخواست پناهندگی 1575 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5470 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 100 2019-01
شاخص PMI تولید 51.5 2019-01
شاخص PMI خدمات 54.1 2019-01
تولید صنعتی 2.6 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 2018-12
تولید صنعتی 2.7 2018-12
استفاده از ظرفیت 90.4 2018-12
میزان سفارشات جدید 111 2018-12
تغییرات موجودی انبار 15748 2018-09
ورشکستگی 623 2019-01
ثبت خودرو 21117 2019-01
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 3659 2018-12
شاخص رقابتی 81.66 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 12 2018-12
تولید الکتریسیته 15937 2018-12
استخراج معدن -2.6 2018-12
تولید فولاد 402 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 92 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.1 2018-12
هزینه های مصرف کننده 514511 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 530518 2018-09
پس انداز های شخصی 14.61 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 5.3 2018-12
قیمت گازوئیل 1.53 2019-01
مخارج خانوار -0.8 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.4 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 163 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.5 2018-12
شاخص مسکن 226 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 65.2 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 9.72 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.