بازارها گذشته مرجع
پول 9.56 2020-01
بازار سهام 1813 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.08 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-09
نرخ بیکاری 6 2019-12
نرخ تورم 1.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-12
نرخ بهره 0 2019-12
موازنه تجاری 2900 2019-11
حساب جاری 68.8 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 94 2019-12
شاخص PMI تولید 47.1 2019-12
شاخص PMI خدمات 48.7 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.1 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-11
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی 551 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1225905 2019-09
تولید ناخالص ملی 1248418 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 309588 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47194 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17916 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72721 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 162654 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 6336 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 218239 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 563344 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44126 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34265 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2019-12
افراد شاغل 5115 2019-12
افراد بیکار 329 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 20.1 2019-11
هزینه های کار 135 2019-10
پست های خالی شغلی 933 2019-12
دستمزد 176 2019-10
دستمزد در تولید 187 2019-10
جمعیت 10.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2019-12
سن بازنشستگی مردان 61 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-09
نرخ اشتغال 68 2019-12
استخدام تمام وقت 3917 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 72.3 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 1092 2019-06
بهره وری 114 2019-09
رشد دستمزد 2.3 2019-10
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 338 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 221 2019-12
اندازه اصل تورم 1.7 2019-12
قیمت تولید 115 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 2019-11
قیمت صادرات 116 2019-11
قیمت واردات 116 2019-11
تورم مواد غذایی 2.5 2019-12
CPI مسکن آب و برق 416 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 467 2019-12
انتظارات تورم 3.2 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 0.2 2020-01
عرضه پول M0 61729 2019-11
عرضه پول M3 3738715 2019-11
ترازنامه بانک 10099580 2019-11
ذخایر ارزی 518098 2019-12
وام به بخش خصوصی 1446091 2019-11
نرخ بهره سپرده -0.75 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 899963 2019-12
نرخ وام 0.75 2019-12
میزان رشد وام 5 2019-11
عرضه پول M1 3142073 2019-11
عرضه پول M2 3599353 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 280 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2900 2019-11
حساب جاری 68.8 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 131000 2019-11
واردات 128100 2019-11
بدهی خارجی 8722 2019-09
رابطه مبادله 100 2019-11
گردش سرمایه 77.6 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 43.7 2019-06
حواله 19.4 2019-06
ذخایر طلا 126 2019-12
شاخص تروریسم 3.45 2018-12
فروش اسلحه 134 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 25295 2019-11
هزینه های دولت 316531 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.9 2018-12
درآمدهای دولت 102120 2019-11
بدهی های دولت 1112796 2019-12
هزینه های مالی 76825 2019-11
درخواست پناهندگی 1800 2019-11
ارزیابی اعتبار 100 2020-01
مخارج نظامی 5733 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94 2019-12
شاخص PMI تولید 47.1 2019-12
شاخص PMI خدمات 48.7 2019-12
تولید صنعتی 0.8 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.1 2019-11
تولید صنعتی 0.6 2019-11
استفاده از ظرفیت 91.4 2019-09
میزان سفارشات جدید 110 2019-11
تغییرات موجودی انبار 1179 2019-09
ورشکستگی 551 2019-12
ثبت خودرو 48365 2019-12
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -6137 2019-09
شاخص رقابتی 81.25 2019-12
رتبه رقابتی 8 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2019-12
رتبه فساد مالی 4 2019-12
آسانی کسب و کار 10 2019-12
تولید الکتریسیته 13924 2019-10
استخراج معدن 3.5 2019-11
تولید فولاد 309 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 94.1 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 2019-11
هزینه های مصرف کننده 547040 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 557200 2019-09
پس انداز های شخصی 13.85 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 5 2019-11
قیمت گازوئیل 1.58 2019-12
مخارج خانوار 0 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.1 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 162 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.5 2019-11
شاخص مسکن 238 2019-11
جواز ساختمان 11155 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 8.9 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.