بازارها گذشته مرجع
پول 10.11 2020-04
بازار سهام 1427 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.16 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2019-12
نرخ بیکاری 8.2 2020-02
نرخ تورم 1 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-02
نرخ بهره 0 2020-02
موازنه تجاری 13200 2020-02
حساب جاری 38.8 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 91 2020-03
شاخص PMI تولید 43.2 2020-03
شاخص PMI خدمات 56.7 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.6 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2020-02
نرخ مالیات شرکت 21.4 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2020-12
موارد کروناویروس 5466 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 282 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 103 2020-04
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 575 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1229282 2019-12
تولید ناخالص ملی 1350155 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 308516 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47194 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18452 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74079 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160486 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 6588 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 218387 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 564166 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43627 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 33970 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.2 2020-02
افراد شاغل 5077 2020-02
افراد بیکار 454 2020-02
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 20.2 2020-02
هزینه های کار 136 2019-12
پست های خالی شغلی 1358 2020-02
دستمزد 178 2019-12
دستمزد در تولید 190 2019-12
جمعیت 10.23 2019-12
سن بازنشستگی زنان 61 2019-12
سن بازنشستگی مردان 61 2019-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-12
نرخ اشتغال 67.4 2020-02
استخدام تمام وقت 3776 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 73.4 2020-02
قسمت مدت زمان اشتغال 1151 2019-12
بهره وری 108 2019-12
رشد دستمزد 2.4 2019-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 334 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 219 2020-02
اندازه اصل تورم 1 2020-02
قیمت تولید 112 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -1.2 2020-02
قیمت صادرات 113 2020-02
قیمت واردات 113 2020-02
تورم مواد غذایی 2.5 2020-02
CPI مسکن آب و برق 413 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 460 2020-02
انتظارات تورم 3.1 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-02
نرخ بهره بین بانکی 0.3 2020-03
عرضه پول M0 58775 2020-02
عرضه پول M3 3746233 2020-02
ترازنامه بانک 10671089 2020-02
ذخایر ارزی 512655 2020-02
وام به بخش خصوصی 1463707 2020-02
نرخ بهره سپرده -0.75 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 898992 2020-02
نرخ وام 0.75 2020-02
میزان رشد وام 5.2 2020-02
عرضه پول M1 3144864 2020-02
عرضه پول M2 3600782 2020-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 280 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 13200 2020-02
حساب جاری 38.8 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 127000 2020-02
واردات 113800 2020-02
بدهی خارجی 8255 2019-12
رابطه مبادله 99.73 2020-02
گردش سرمایه 77.6 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 43.7 2019-09
حواله 16.5 2019-09
ذخایر طلا 126 2019-12
شاخص تروریسم 3.45 2018-12
فروش اسلحه 134 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -3015 2020-01
هزینه های دولت 316814 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.9 2018-12
درآمدهای دولت 88265 2020-01
بدهی های دولت 1055288 2020-02
هزینه های مالی 91280 2020-01
درخواست پناهندگی 1800 2019-11
ارزیابی اعتبار 100 2020-03
مخارج نظامی 5733 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.4 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 91 2020-03
شاخص PMI تولید 43.2 2020-03
شاخص PMI خدمات 56.7 2020-02
تولید صنعتی 0.1 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2020-01
تولید صنعتی 0.6 2019-11
استفاده از ظرفیت 89.2 2019-12
میزان سفارشات جدید 105 2020-01
تغییرات موجودی انبار -9700 2019-12
ورشکستگی 629 2020-02
ثبت خودرو 22489 2020-02
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 3270 2019-12
شاخص رقابتی 81.25 2019-12
رتبه رقابتی 8 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2019-12
رتبه فساد مالی 4 2019-12
آسانی کسب و کار 10 2019-12
تولید الکتریسیته 15914 2019-12
استخراج معدن 3.5 2019-11
تولید فولاد 399 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.6 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 2020-02
هزینه های مصرف کننده 551791 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 569752 2019-12
پس انداز های شخصی 13.85 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 5 2019-11
قیمت گازوئیل 1.22 2020-03
مخارج خانوار -0.2 2020-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.2 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 162 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.9 2019-12
شاخص مسکن 246 2020-02
جواز ساختمان 11149 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 14.1 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 5466 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 282 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 103 2020-04
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.