گذشته قبلی
پول 10.03 10.04
بازار سهام 2003 2027 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 1.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 5.2 در صد
نرخ بیکاری 8.2 7.9 در صد
نرخ تورم 6.4 6 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 1.8 در صد
نرخ بهره 0.25 0 در صد
موازنه تجاری 4700 1500 SEK - میلیون
حساب جاری 68.5 60.8 SEK - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.2 5.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.7 39.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -0.2 -2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 115 115 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55 56.8 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 68.1 62.9 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.9 73.3 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.2 -0.1 در صد
نرخ مالیات شرکت 20.6 21.4 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.9 32.3 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 1.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 5.2 در صد
تولید ناخالص داخلی 541 534 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1329535 1314766 SEK - میلیون
تولید ناخالص ملی 1491778 1342464 SEK - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 331120 331531 SEK - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 51621 53490 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50683 52531 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 4.8 -2.8 در صد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17054 17301 SEK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74754 74691 SEK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 167743 166519 SEK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 7808 7766 SEK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 236145 236460 SEK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 629150 618406 SEK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 45465 44439 SEK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30099 30313 SEK - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 8.2 7.9 در صد
افراد شاغل 5092 5101 هزار
افراد بیکار 454 435 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 2.1 در صد
نرخ بیکاری جوانان 22.7 22.1 در صد
هزینه های کار 147 146 امتیاز
پست های خالی شغلی 1922 2174 صد
دستمزد 185 185 SEK / ساعت
دستمزد در تولید 196 196 SEK / ساعت
جمعیت 10.33 10.23 میلیون
سن بازنشستگی زنان 62 62
سن بازنشستگی مردان 62 62
تغییر اشتغال 0.5 0.5 در صد
نرخ اشتغال 67.7 67.9 در صد
استخدام تمام وقت 3877 3958 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 73.7 73.7 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 995 984 هزار
بهره وری 108 108 امتیاز
رشد دستمزد 1.9 2 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 6.4 6 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 1.8 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 362 360 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 117 116 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 237 236 امتیاز
اندازه اصل تورم 6.4 6.1 در صد
قیمت تولید 130 123 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 24.5 19.3 در صد
قیمت صادرات 130 122 امتیاز
قیمت واردات 136 126 امتیاز
تورم مواد غذایی 5.8 4 در صد
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 1.9 0.9 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 6.3 4.4 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 5.5 1.2 در صد
CPI مسکن آب و برق 456 456 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 534 529 امتیاز
انتظارات تورم 10.1 10.2 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 219 217 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 22231642 22072138 دوزها
موارد کروناویروس 2504894 2504526 افراد
مرگ و میر کروناویروس 18897 18896 افراد
تخت بیمارستان 2.07 2.13 به ازای هر 1000 نفر
پزشکان پزشکی 4.53 4.48 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 11.49 11.49 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 1.9 1.96 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0.25 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی 0.47 0.47 در صد
عرضه پول M0 64259 59734 SEK - میلیون
عرضه پول M3 4923595 4833780 SEK - میلیون
ترازنامه بانک 12577869 12625007 SEK - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 568334 557065 SEK - میلیون
وام به بخش خصوصی 1628256 1584858 SEK - میلیون
نرخ بهره سپرده 0.15 -0.1 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 1556952 1547654 SEK - میلیون
نرخ وام 0.35 0.1 در صد
میزان رشد وام 6.8 6.7 در صد
عرضه پول M1 4513777 4419717 SEK - میلیون
عرضه پول M2 4838594 4755744 SEK - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 310 294 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 4700 1500 SEK - میلیون
حساب جاری 68.5 60.8 SEK - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.2 5.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 182800 151200 SEK - میلیون
واردات 178100 149700 SEK - میلیون
بدهی خارجی 101092 99020 SEK - میلیون
رابطه مبادله 96.24 97.3 امتیاز
گردش سرمایه -194 43.8 SEK - میلیارد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 66.5 21.6 SEK - میلیارد
حواله 17.7 17.5 SEK - میلیارد
ذخایر طلا 126 126 تن
Crude Oil Imports from Russia 98.74 197 هزار تن
واردات گاز طبیعی 5923 5273 تراژول
شاخص تروریسم 2.89 3.45
فروش اسلحه 286 172 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.7 39.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -0.2 -2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 23441 85495 SEK - میلیون
هزینه های دولت 343062 342199 SEK - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.9 49.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 110859 161092 SEK - میلیون
بدهی های دولت 1132465 1109205 SEK - میلیون
هزینه های مالی 87418 75597 SEK - میلیون
درخواست پناهندگی 1050 2900 افراد
ارزیابی اعتبار 100
مخارج نظامی 6234 5840 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 20.6 21.4 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.9 32.3 در صد
نرخ مالیات بر فروش 25 25 در صد
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 7 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 115 115 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55 56.8 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 68.1 62.9 امتیاز
تولید صنعتی 0.8 1.4 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 -0.2 در صد
تولید صنعتی 0.7 1.6 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 90.8 90.7 در صد
میزان سفارشات جدید 130 113 امتیاز
تغییرات موجودی انبار -5763 15470 SEK - میلیون
ورشکستگی 594 541 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 23050 29893
سرعت اینترنت 22543 22847 KBps
آدرس های IP 5500163 5448834 IP
موجودی انبارهای تجاری 4239 1341 SEK - میلیون
شاخص رقابتی 81.25 81.66 امتیاز
رتبه رقابتی 8 9
شاخص فساد مالی 85 85 امتیاز
رتبه فساد مالی 4 3
آسانی کسب و کار 10 12
تولید الکتریسیته 16125 15368 گیگاوات ساعت
استخراج معدن 7 -2.5 در صد
تولید فولاد 410 420 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 74.9 73.3 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.2 -0.1 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.2 2.7 در صد
هزینه های مصرف کننده 593452 585173 SEK - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 632731 604831 SEK - میلیون
پس انداز های شخصی 13.26 13.94 در صد
اعتبار بخش خصوصی 6.9 6.9 در صد
تغییرات ماهیانه مخارج خانوار -0.1 0.2 در صد
قیمت گازوئیل 2.02 2.22 USD / لیتر
مخارج خانوار 3.1 3.8 در صد
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 94.4 94.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 172 172 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 3.6 -5.4 در صد
شاخص مسکن 303 303 امتیاز
جواز ساختمان 18418 12571 واحد
نرخ مالکیت مسکن 64.5 63.6 در صد
خانه های مسکونی نوساز 15.45 11.05 هزار واحد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.