سوئد - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-06
نرخ بیکاری 7.2 2018-06
نرخ تورم 2.1 2018-07
نرخ بهره -0.5 2018-07
موازنه تجاری -500 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 9.15 2018-08
بازار سهام 1623 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.49 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 538 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1184757 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 1171746 SEK - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 297559 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12800 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 66560 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 161773 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5384 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 207611 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 551977 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43843 SEK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29644 SEK - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.2 % 2018-06
افراد شاغل 5197 هزار 2018-06
افراد بیکار 403 هزار 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 17.2 % 2018-06
هزینه های کار 131 نقاط شاخص 2018-05
پست های خالی شغلی 805 صد 2018-07
دستمزد 173 SEK / ساعت 2018-05
دستمزد در تولید 185 SEK / ساعت 2018-05
جمعیت 10.12 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2018-03
نرخ اشتغال 69.7 % 2018-06
استخدام تمام وقت 3687 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 73.2 % 2018-05
قسمت مدت زمان اشتغال 1132 هزار 2018-03
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 330 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 216 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 2.2 % 2018-07
قیمت تولید 127 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 8 % 2018-06
قیمت صادرات 124 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 124 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.6 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 404 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 457 نقاط شاخص 2018-07
انتظارات تورم 3.5 % 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.5 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.37 % 2018-08
عرضه پول M0 57498 SEK - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 3405637 SEK - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 13527421 SEK - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 550514 SEK - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 1408093 SEK - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده -1.25 % 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 933626 SEK - میلیون 2018-07
نرخ وام 0.25 % 2018-07
میزان رشد وام 6.3 % 2018-06
عرضه پول M1 2856210 SEK - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 3298888 SEK - میلیون 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 263 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -500 SEK - میلیون 2018-06
صادرات 124700 SEK - میلیون 2018-06
واردات 125200 SEK - میلیون 2018-06
حساب جاری 21.9 SEK - میلیارد 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 % 2017-12
بدهی خارجی 105437 SEK - میلیون 2018-07
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه -56.4 SEK - میلیارد 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22807 SEK - میلیون 2018-03
حواله 16.2 SEK - میلیارد 2018-03
ذخایر طلا 126 تن 2018-06
شاخص تروریسم 3.76 2016-12
فروش اسلحه 83 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 % 2017-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -17283 SEK - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 301346 SEK - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 61055 SEK - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 1195589 SEK - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 78339 SEK - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 1290 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5470 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 107 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 57.4 2018-07
شاخص PMI خدمات 59.1 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 5.4 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-06
تولید صنعتی 5.8 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 90.6 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 109 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 7192 SEK - میلیون 2018-06
ورشکستگی 635 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
ثبت خودرو 13798 2018-07
سرعت اینترنت 22543 KBps 2017-03
آدرس های IP 5500163 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 2934 SEK - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 5.52 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 7 2018-12
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 10 2017-12
تولید الکتریسیته 12839 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن -1 % 2018-06
تولید فولاد 378 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.8 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.2 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 519884 SEK - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 523433 SEK - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 15.16 % 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 6.3 % 2018-05
قیمت گازوئیل 1.73 USD / لیتر 2018-07
مخارج خانوار 0.3 % 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.7 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 163 % 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.3 % 2018-05
شاخص مسکن 228 نقاط شاخص 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 65.2 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 12.67 هزار واحد 2018-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 65.16 mm 2015-12
درجه حرارت -3.07 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.