بازارها گذشته مرجع
پول 9.69 2019-11
بازار سهام 1757 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.01 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-06
نرخ بیکاری 6 2019-10
نرخ تورم 1.6 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-10
نرخ بهره -0.25 2019-10
موازنه تجاری 2000 2019-09
حساب جاری 37 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 94 2019-10
شاخص PMI تولید 46 2019-10
شاخص PMI خدمات 49.5 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.7 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-09
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 551 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1223004 2019-06
تولید ناخالص ملی 1290409 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 309440 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47194 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17212 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 73445 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 162923 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6471 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 220414 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 558574 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43862 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 33990 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6 2019-10
افراد شاغل 5138 2019-10
افراد بیکار 330 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 20.1 2019-09
هزینه های کار 134 2019-08
پست های خالی شغلی 775 2019-09
دستمزد 172 2019-08
دستمزد در تولید 185 2019-08
جمعیت 10.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2019-12
سن بازنشستگی مردان 61 2019-12
تغییر اشتغال -0.2 2019-06
نرخ اشتغال 68.3 2019-10
استخدام تمام وقت 3869 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 72.7 2019-10
قسمت مدت زمان اشتغال 1092 2019-06
بهره وری 105 2019-06
رشد دستمزد 2.4 2019-08
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 336 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 220 2019-10
اندازه اصل تورم 1.5 2019-10
قیمت تولید 114 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 2019-09
قیمت صادرات 116 2019-09
قیمت واردات 116 2019-09
تورم مواد غذایی 2.7 2019-10
CPI مسکن آب و برق 415 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 460 2019-10
انتظارات تورم 3.3 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.25 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 0.04 2019-11
عرضه پول M0 61418 2019-09
عرضه پول M3 3691924 2019-09
ترازنامه بانک 10191250 2019-09
ذخایر ارزی 536996 2019-10
وام به بخش خصوصی 1436596 2019-09
نرخ بهره سپرده -1 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 923834 2019-10
نرخ وام 0.5 2019-10
میزان رشد وام 4.8 2019-09
عرضه پول M1 3100429 2019-09
عرضه پول M2 3561868 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 280 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2000 2019-09
حساب جاری 37 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 127800 2019-09
واردات 125800 2019-09
بدهی خارجی 8301 2019-06
رابطه مبادله 100 2019-09
گردش سرمایه 9.8 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 43.7 2019-06
حواله 19.4 2019-06
ذخایر طلا 126 2019-12
شاخص تروریسم 3.94 2017-12
فروش اسلحه 134 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 74438 2019-09
هزینه های دولت 317312 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.9 2018-12
درآمدهای دولت 75815 2019-09
بدهی های دولت 1034777 2019-10
هزینه های مالی 1377 2019-09
درخواست پناهندگی 2665 2019-08
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5733 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94 2019-10
شاخص PMI تولید 46 2019-10
شاخص PMI خدمات 49.5 2019-10
تولید صنعتی 1 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2019-09
تولید صنعتی 1.4 2019-09
استفاده از ظرفیت 90.8 2019-06
میزان سفارشات جدید 113 2019-09
تغییرات موجودی انبار 8870 2019-06
ورشکستگی 635 2019-09
ثبت خودرو 30493 2019-10
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 1763 2019-06
شاخص رقابتی 81.25 2019-12
رتبه رقابتی 8 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 10 2019-12
تولید الکتریسیته 10807 2019-08
استخراج معدن -8.7 2019-09
تولید فولاد 398 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.7 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.6 2019-09
هزینه های مصرف کننده 543790 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 694678 2019-06
پس انداز های شخصی 30.52 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 4.9 2019-09
قیمت گازوئیل 1.61 2019-10
مخارج خانوار 0.8 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.4 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 162 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 6.8 2019-08
شاخص مسکن 237 2019-09
جواز ساختمان 12890 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 11.21 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.