بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 9.12 9.08 9.15 9.21 9.28 9.41
بازار سهام 2335.72 2299 2240 2184 2129 2022
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.37 0.4 0.44 0.48 0.53 0.64

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 4 3.8 3.2 3.2 1.3
نرخ بیکاری 7.50 8.4 8.3 8.1 7.7 7
نرخ تورم 3.90 3.7 3.4 3 2.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 300.00 1200 1200 4200 1600 -2000
حساب جاری 63.00 62 42 54 45 48
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.20 6.5 6.5 6.5 6.5 5.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 39 39 39 39 39
بودجه دولت -3.10 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
اطمینان کسب و کار 116.30 109 108 110 111 106
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 62.10 54.8 53.4 54 54.1 52.9
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 67.30 56.4 55.7 54.9 55.1 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.70 106 108 109 110 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.90 0.7 0.4 -1 0.5 0.6
نرخ مالیات شرکت 20.60 22 20.6 20.6 20.6 20.6
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.90 61.85 52.9 52.9 52.9 52.9

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 4 3.8 3.2 3.2 1.3
تولید ناخالص داخلی 541.06 570 570 570 570 595
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1317606.00 1330933 1341118 1359769 1359769 1377446
تولید ناخالص ملی 1346934.00 1359365 1451234 1390036 1390036 1408106
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 335773.00 326790 339693 346518 346518 351022
تولید ناخالص داخلی سرانه 51620.70 60590 60590 60590 60590 61990
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50683.32 54480 54480 54480 54480 55050
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17498.00 17733 17989 18058 18058 18293
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 75634.00 75931 77160 78054 78054 79069
تولید ناخالص داخلی از ساخت 166812.00 168674 167488 172150 172150 174388
تولید ناخالص داخلی از معادن 7754.00 8475 8313 8002 8002 8106
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 236541.00 244954 245543 244110 244110 247284
تولید ناخالص داخلی از خدمات 618648.00 620496 627440 638445 638445 646745
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43710.00 44327 44791 45109 45109 45695
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30405.00 31235 30701 31378 31378 31786

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 7.50 8.4 8.3 8.1 7.7 7
نرخ بیکاری بلند مدت 2.10 1.7 1.6 1.5 1.5 1.1
هزینه های کار 142.50 144 144 146 145 148
دستمزد 181.60 188 187 189 183 192
دستمزد در تولید 193.80 199 198 201 196 204
جمعیت 10.33 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
رشد دستمزد 2.90 2.8 2.5 2.3 2.4 2.4

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 3.90 3.7 3.4 3 2.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 352.47 352 353 356 362 368
قیمت مصرف کننده اصلی 231.28 227 227 231 235 239
اندازه اصل تورم 4.10 2 1.6 1.7 1.7 1.8
قیمت تولید 129.80 131 127 129 132 134
تغییر قیمت تولید کننده 18.10 10 6.8 3.4 2.9 2.9
تورم مواد غذایی 1.70 1.5 1.4 1.5 1.7 1.7
انتظارات تورم 6.20 4.5 3 2.4 2.2 2.1
CPI مسکن آب و برق 458.74 438 439 453 471 479
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 497.46 499 501 502 504 505

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
نرخ بهره سپرده -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ وام 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
میزان رشد وام 6.60 5.1 4.8 4.5 4.2 3.6

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 300.00 1200 1200 4200 1600 -2000
حساب جاری 63.00 62 42 54 45 48
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.20 6.5 6.5 6.5 6.5 5.8
واردات 153000.00 147300 124900 134600 134500 136800
صادرات 153300.00 148500 129100 136200 132500 138400
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29.90 45 42 34 32.2 29

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 39 39 39 39 39
بودجه دولت -3.10 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
ارزش بودجه دولت 37550.00 -109050 13850 -25400 6900 -98000
هزینه های دولت 344549.00 354953 356801 355575 355575 360197
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.90 53 51 51 51 51
درآمدهای دولت 121647.00 96350 66200 87900 68000 72500
هزینه های مالی 84098.00 82500 91600 81000 166000 172000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 20.60 22 20.6 20.6 20.6 20.6
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.90 61.85 52.9 52.9 52.9 52.9
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 116.30 109 108 110 111 106
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 62.10 54.8 53.4 54 54.1 52.9
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 67.30 56.4 55.7 54.9 55.1 54
تولید صنعتی 4.20 5.2 4.1 3.8 3.6 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 0.7 0.5 -0.6 0.7 0.4
تولید صنعتی 4.30 5.1 4.4 4 3.4 2.6
موجودی انبارهای تجاری -4964.20 4500 1500 -2800 -3200 -2400

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.70 106 108 109 110 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.90 0.7 0.4 -1 0.5 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 6.00 4.6 5 4.3 3.8 2.3
هزینه های مصرف کننده 583305.00 584512 591511 601971 601971 609796
درآمد قابل تصرف شخص 604831.00 625057 711264 624186 624186 632300
تغییرات ماهیانه مخارج خانوار 1.00 0.7 0.6 -1 0.5 0.4
مخارج خانوار 8.30 0.7 0.6 -1 0.5 0.4
قیمت گازوئیل 1.86 1.77 1.68 1.6 1.52 1.44


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.