بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 8.44 8.47 8.52 8.57 8.62 8.71
بازار سهام 2060.80 2025 1978 1932 1886 1796
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.43 0.45 0.49 0.54 0.59 0.7

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 -1.2 0.8 2.4 1.1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.20 -0.8 7.5 4 3.8 2.6
نرخ بیکاری 9.30 9.9 9.2 9 8.8 7.5
نرخ تورم 1.60 0.8 1.1 1 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 5200.00 0 -2000 4000 -4000 -4000
حساب جاری 67.40 26 21 27 28 25
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 3.6 3.6 3.6 3.6 3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 40 40 40 40 36
بودجه دولت 0.50 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 0.5
اطمینان کسب و کار 100.20 85 88 87 91 95
شاخص PMI تولید 61.60 60.8 52 53.7 54 52
شاخص PMI خدمات 62.70 50.4 52 53.8 55 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.50 85 88 89 91 94
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.40 0.9 0.5 -1.2 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 21.40 22 21.4 21.4 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 61.85 57.2 57.2 61.85 61.85

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 -1.2 0.8 2.4 1.1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.20 -0.8 7.5 4 3.8 2.6
تولید ناخالص داخلی 530.83 510 510 510 510 575
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1231835.00 1254898 1251783 1270734 1268291 1301266
تولید ناخالص ملی 1335273.00 1270631 1357711 1277215 1274758 1307902
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304649.00 304605 317052 314055 313451 321601
تولید ناخالص داخلی سرانه 57975.10 58100 58100 58100 58100 60590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53205.10 53200 53200 53200 53200 54480
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17320.00 17563 19025 18379 18344 18820
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 75693.00 76499 82714 79687 79534 81602
تولید ناخالص داخلی از ساخت 163097.00 164766 138698 165669 165350 169649
تولید ناخالص داخلی از معادن 7999.00 8266 8761 8467 8450 8670
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 221864.00 225192 235797 232292 231846 237874
تولید ناخالص داخلی از خدمات 562496.00 577393 573191 579211 578097 593128
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38088.00 44147 36416 38284 38211 39204
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29895.00 31637 33450 31879 31818 32645

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 9.30 9.9 9.2 9 8.8 7.5
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.7 1.5 1.6 1.8 1.5
هزینه های کار 139.90 141 137 135 146 146
دستمزد 179.00 185 179 178 191 191
دستمزد در تولید 189.90 197 191 190 204 204
جمعیت 10.23 10.48 10.48 10.48 10.48 10.6
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
رشد دستمزد 1.40 1.1 1.6 1.8 1.7 2.2

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.60 0.8 1.1 1 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 338.09 337 341 341 343 348
قیمت مصرف کننده اصلی 221.33 219 222 223 230 229
اندازه اصل تورم 1.70 0.5 1 1.3 1.5 1.6
قیمت تولید 112.30 111 111 113 122 116
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 0.3 1 3.6 2.2 1.7
تورم مواد غذایی 1.90 1.2 1.6 1.7 1.9 2
انتظارات تورم 3.70 1.8 1.7 1.6 1.6 1.4
CPI مسکن آب و برق 424.40 415 418 422 424 430
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 468.19 458 468 465 475 482

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.03 -0.1 -0.1 -0.1 0.61 -0.1
نرخ بهره سپرده -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ وام 0.10 0.1 0.1 0.1 1.1 0.1
میزان رشد وام 5.50 5.4 4.6 4.5 4.2 3.8

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 5200.00 0 -2000 4000 -4000 -4000
حساب جاری 67.40 26 21 27 28 25
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 3.6 3.6 3.6 3.6 3
واردات 108200.00 127500 117900 128900 120300 126500
صادرات 113400.00 125500 121900 127800 114500 121500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20.70 36.2 38.4 25.9 26 32.2

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 40 40 40 40 36
بودجه دولت 0.50 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 0.5
ارزش بودجه دولت 7732.00 7695 -149400 -50400 7695 7695
هزینه های دولت 324389.00 329100 328500 325400 326400 330000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.30 51 51 51 51 49
درآمدهای دولت 107702.00 75900 52500 74200 47950 65000
هزینه های مالی 99970.00 126300 85900 79000 175000 161000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 21.40 22 21.4 21.4 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 61.85 57.2 57.2 61.85 61.85
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 100.20 85 88 87 91 95
شاخص PMI تولید 61.60 60.8 52 53.7 54 52
شاخص PMI خدمات 62.70 50.4 52 53.8 55 52
تولید صنعتی 5.90 2.5 3 3.8 3.2 2.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40 0.5 0.4 -0.7 0.6 0.6
تولید صنعتی 6.00 2.4 3.2 4.1 3 2.4
موجودی انبارهای تجاری -5026.01 -2400 -3800 -4600 -6200 -6200

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.50 85 88 89 91 94
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.40 0.9 0.5 -1.2 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 2 3.6 2.5 3 2.2
هزینه های مصرف کننده 544422.00 554401 553182 569000 567905 582671
درآمد قابل تصرف شخص 601293.00 584956 665878 597512 596363 611869
مخارج خانوار -0.40 1 0.6 -1.2 0.5 0.3
قیمت گازوئیل 1.75 1.59 1.51 1.43 1.36 1.29


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.