بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 8.92 8.88 8.93 8.99 9.04 9.14
بازار سهام 1716.03 1682 1643 1604 1567 1492
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.06 0.01 0.03 0.05 0.07 0.11

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.30 1.5 0.9 1.1 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.70 -2.3 -0.8 7.5 4 3.8
نرخ بیکاری 8.30 10.4 9.9 9.2 9 8.8
نرخ تورم 0.40 0.3 0.8 1.1 1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 2600.00 -4000 -7000 -2000 4000 -4000
حساب جاری 63.20 32 26 21 27 28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 3.2 3.6 3.6 3.6 3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 45 40 40 40 40
بودجه دولت 0.50 -6.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار 95.70 83 85 88 87 91
شاخص PMI تولید 55.30 47 50 52 53.7 54
شاخص PMI خدمات 54.70 48 50.4 52 53.8 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 84 85 88 89 91
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 1 0.9 0.5 -1.2 0.4
نرخ مالیات شرکت 21.40 22 21.4 21.4 21.4 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 61.85 57.2 57.2 57.2 61.85

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.30 1.5 0.9 1.1 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.70 -2.3 -0.8 7.5 4 3.8
تولید ناخالص داخلی 530.83 450 510 510 510 510
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1157760.00 1219558 1231166 1252484 1244592 1241510
تولید ناخالص ملی 1261063.00 1332238 1315904 1267867 1355643 1356218
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 292736.00 300012 301803 304194 314691 305412
تولید ناخالص داخلی سرانه 57975.10 56000 58100 58100 58100 58100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53205.10 52400 53200 53200 53200 53200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17501.00 11874 17778 18042 18814 12088
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 75560.00 69591 74825 76182 81227 70844
تولید ناخالص داخلی از ساخت 126528.00 166683 159988 165246 136018 169683
تولید ناخالص داخلی از معادن 8077.00 5266 7988 8242 8683 5361
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 217623.00 215328 221360 225256 233945 219203
تولید ناخالص داخلی از خدمات 535737.00 567109 565636 573806 575917 577317
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 33998.00 44427 44029 43998 36548 45227
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30441.00 29856 30292 31553 32724 30393

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 8.30 10.4 9.9 9.2 9 8.8
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 2.1 1.7 1.5 1.6 1.8
هزینه های کار 137.90 141 137 135 135 146
دستمزد 172.80 185 179 178 182 191
دستمزد در تولید 187.40 197 191 190 193 204
جمعیت 10.23 10.36 10.48 10.48 10.48 10.48
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
رشد دستمزد 1.10 0.5 1.1 1.6 1.8 1.7

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.40 0.3 0.8 1.1 1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 337.27 348 339 337 341 359
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.06 112 112 112 112 115
قیمت مصرف کننده اصلی 220.47 226 222 220 223 230
اندازه اصل تورم 0.30 0.6 1 1.2 1.3 1.5
قیمت تولید 109.30 119 113 111 111 122
تغییر قیمت تولید کننده -4.20 -1 0.3 1 3.6 2.2
تورم مواد غذایی 0.90 1.5 1.2 1.6 1.7 1.9
انتظارات تورم 3.10 2.2 1.8 1.7 1.6 1.6
CPI مسکن آب و برق 418.20 430 418 415 418 443
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 460.76 470 469 458 468 484

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.07 0.11 -0.02 -0.02 -0.02 0.61
نرخ بهره سپرده -0.10 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ وام 0.10 0.6 0.1 0.1 0.1 1.1

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 2600.00 -4000 -7000 -2000 4000 -4000
حساب جاری 63.20 32 26 21 27 28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 3.2 3.6 3.6 3.6 3.6
واردات 122000.00 116500 127500 117900 128900 120300
صادرات 124600.00 109500 125500 121900 127800 114500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -12.50 -12 36.2 38.4 25.9 26

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 45 40 40 40 40
بودجه دولت 0.50 -6.5 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3
ارزش بودجه دولت -13062.00 7695 -149400 -50400 -33400 7695
هزینه های دولت 318880.00 326200 329100 328500 325400 326400
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.30 54 51 51 51 51
درآمدهای دولت 78465.00 41600 75900 52500 74200 47950
هزینه های مالی 91527.00 191000 126300 85900 79000 175000

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 21.40 22 21.4 21.4 21.4 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 61.85 57.2 57.2 57.2 61.85
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 95.70 83 85 88 87 91
شاخص PMI تولید 55.30 47 50 52 53.7 54
شاخص PMI خدمات 54.70 48 50.4 52 53.8 55
تولید صنعتی -0.20 -2 2.5 3 3.8 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.80 -0.6 0.5 0.4 -0.7 0.6
تولید صنعتی -0.10 -1.8 2.4 3.2 4.1 3
موجودی انبارهای تجاری 2075.12 10900 -2400 -3800 -4600 -6200

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.00 84 85 88 89 91
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 1 0.9 0.5 -1.2 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90 -2.6 2 3.6 2.5 3
هزینه های مصرف کننده 516524.00 533354 562987 555256 555263 542954
درآمد قابل تصرف شخص 619134.00 549249 570142 586841 665569 559135
مخارج خانوار 0.30 0.5 1 0.6 -1.2 0.5
قیمت گازوئیل 1.50 1.54 1.39 1.32 1.25 1.47


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.