بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 8.66 8.72 8.78 8.84 8.9 9.03
بازار سهام 2313.27 2256 2201 2147 2094 1992
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.33 0.37 0.4 0.44 0.49 0.59

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 2 1.4 0.9 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.70 4.5 4.9 4.5 3.8 2.4
نرخ بیکاری 8.50 8 8.5 8.4 8.3 7.7
نرخ تورم 2.10 1.8 1.9 1.7 2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 7100.00 900 -4000 1200 4200 -2000
حساب جاری 80.30 66.7 51 62 42 45
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.20 6 6 6.5 6.5 6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 40.8 40.8 39 39 39
بودجه دولت -3.10 -3.3 -3.3 -0.6 -0.6 -0.6
اطمینان کسب و کار 118.70 118 109 105 108 111
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 60.10 59.1 54 54.8 53.4 54.1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 64.70 63.4 57 57 55.7 55.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 108.60 108 107 106 108 110
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.20 -1.2 0.4 0.7 0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 20.60 20.6 22 20.6 20.6 20.6
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.90 52.9 61.85 52.9 52.9 52.9

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 2 1.4 0.9 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.70 4.5 4.9 4.5 3.8 2.4
تولید ناخالص داخلی 537.61 510 510 550 550 550
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1286979.00 1320252 1327363 1333086 1335884 1359219
تولید ناخالص ملی 1398215.00 1296953 1416940 1359537 1451347 1450946
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 325675.00 324293 326610 327977 338051 334449
تولید ناخالص داخلی سرانه 56068.26 58100 58100 60590 60590 60590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50683.32 53200 53200 54480 54480 54480
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16937.00 18012 17553 17444 17581 17974
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74877.00 77698 76968 76827 77722 78816
تولید ناخالص داخلی از ساخت 161441.00 167925 169398 169773 167576 173463
تولید ناخالص داخلی از معادن 8200.00 8768 8716 8636 8512 8925
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 236098.00 239079 242162 244730 245070 247974
تولید ناخالص داخلی از خدمات 599895.00 615928 616417 621405 622691 631211
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43746.00 41698 43343 44889 45408 44383
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29540.00 31522 30663 31396 30663 31399

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 8.50 8 8.5 8.4 8.3 7.7
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90 1.6 1.8 1.7 1.6 1.5
هزینه های کار 142.10 142 144 144 145 148
دستمزد 184.10 181 188 186 188 192
دستمزد در تولید 196.00 191 199 197 200 204
جمعیت 10.33 10.41 10.41 10.49 10.49 10.49
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
رشد دستمزد 2.20 2.5 2.7 2.4 2.2 2.4

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.10 1.8 1.9 1.7 2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 343.99 343 346 345 348 351
قیمت مصرف کننده اصلی 225.53 224 226 227 227 230
اندازه اصل تورم 2.40 1.4 1.9 1.9 1.6 1.7
قیمت تولید 126.20 115 117 121 125 120
تغییر قیمت تولید کننده 15.80 5.6 4.9 5 3.8 2.9
تورم مواد غذایی 0.30 0.2 1 1.5 1.4 1.7
انتظارات تورم 4.40 4 2.8 2.5 2.6 2.2
CPI مسکن آب و برق 432.95 426 427 430 433 433
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 492.88 469 478 485 496 485

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
نرخ بهره سپرده -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ وام 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
میزان رشد وام 6.30 5.8 5.4 5.1 4.8 4.2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 7100.00 900 -4000 1200 4200 -2000
حساب جاری 80.30 66.7 51 62 42 45
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.20 6 6 6.5 6.5 6.5
واردات 119400.00 128900 124300 147300 124900 134500
صادرات 126500.00 129800 125500 148500 129100 132500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80.70 25.9 26 45 42 32.2

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 40.8 40.8 39 39 39
بودجه دولت -3.10 -3.3 -3.3 -0.6 -0.6 -0.6
ارزش بودجه دولت 8124.00 5200 -109050 13850 -25400 -98000
هزینه های دولت 341045.00 346739 351270 353549 354005 359701
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.90 53 53 53 51 51
درآمدهای دولت 97640.00 84200 65950 96350 66200 68000
هزینه های مالی 89515.00 79000 175000 82500 91600 166000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 20.60 20.6 22 20.6 20.6 20.6
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.90 52.9 61.85 52.9 52.9 52.9
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 118.70 118 109 105 108 111
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 60.10 59.1 54 54.8 53.4 54.1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 64.70 63.4 57 57 55.7 55.1
تولید صنعتی 13.30 6.8 4.5 5.2 4.1 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20 -0.7 0.6 0.7 0.5 0.7
تولید صنعتی 15.20 6.5 4.8 5.1 4.4 3.4
موجودی انبارهای تجاری -6164.70 4600 -6200 4500 1500 -3200

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 108.60 108 107 106 108 110
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.20 -1.2 0.4 0.7 0.4 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.40 6.5 4.2 4.6 5 3.8
هزینه های مصرف کننده 563654.00 580406 580696 583069 585073 594633
درآمد قابل تصرف شخص 692195.00 603590 626566 634394 718498 641603
مخارج خانوار 0.70 -1.2 0.5 0.7 0.6 0.5
قیمت گازوئیل 1.88 1.79 1.7 1.61 1.53 1.45


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.