بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 9.17 9.22 9.27 9.32 9.38 9.48
بازار سهام 1730.51 1690 1650 1612 1574 1499
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.05 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 -9.2 2.4 1.5 1.4 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -12.6 -7.2 -5.8 -2.2 6.2
نرخ بیکاری 8.20 9.1 9.8 10.4 9.9 8.8
نرخ تورم -0.40 -0.6 0.2 0.3 0.8 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 -0.6 -0.3 0.5 0.4 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 7600.00 2400 5800 -4000 2000 -4000
حساب جاری 38.80 15 34 32 26 28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 3.2 3.2 3.2 3.6 3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 41 41 41 40 40
بودجه دولت 0.50 -4.9 -4.9 -4.9 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار 58.20 78 79 83 85 91
شاخص PMI تولید 39.20 46.4 42 47 50 54
شاخص PMI خدمات 40.90 38 44 48 50.4 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.30 72 75 78 85 91
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 -0.4 0.6 1 0.9 0.4
نرخ مالیات شرکت 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 -9.2 2.4 1.5 1.4 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -12.6 -7.2 -5.8 -2.2 6.2
تولید ناخالص داخلی 575.00 495 495 495 555 555
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1259853.00 1171422 1197894 1157984 1202238 1229779
تولید ناخالص ملی 1279738.00 1241018 1218456 1271846 1320452 1350700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306157.00 294996 302435 290622 301729 308641
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232.10 56000 56000 56000 58100 58100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47193.60 46400 46400 46400 48200 48200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17470.00 16929 17486 17382 18046 18459
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 75893.00 70069 70976 69782 72449 74109
تولید ناخالص داخلی از ساخت 164117.00 155669 158750 151178 156955 160551
تولید ناخالص داخلی از معادن 8413.00 6124 6184 6206 6443 6591
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 225529.00 209943 213001 205721 213582 218475
تولید ناخالص داخلی از خدمات 582269.00 535084 549824 531444 551754 564394
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44468.00 42010 43067 41097 42667 43645
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 31428.00 32683 33443 32000 33223 33984

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 8.20 9.1 9.8 10.4 9.9 8.8
هزینه های کار 133.80 136 135 137 138 139
دستمزد 176.50 179 175 179 180 183
دستمزد در تولید 187.70 193 186 191 192 195
جمعیت 10.23 10.36 10.36 10.36 10.48 10.48
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
رشد دستمزد 2.50 1 0.2 0.5 1.1 1.9

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم -0.40 -0.6 0.2 0.3 0.8 1.2
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 -0.6 -0.3 0.5 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 332.90 332 337 339 337 343
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.58 108 108 112 112 115
قیمت مصرف کننده اصلی 217.59 216 220 222 220 226
اندازه اصل تورم -0.40 -1 0.2 0.6 1 1.5
قیمت تولید 111.10 110 111 113 111 115
تغییر قیمت تولید کننده -3.00 -4.2 -2.3 -1 0.3 1.4
تورم مواد غذایی 3.50 1.5 0.9 1 1.2 1.9
انتظارات تورم 3.10 -0.8 0.2 0.5 0.8 1.2
CPI مسکن آب و برق 409.64 408 416 418 415 423
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 448.96 458 458 469 458 474

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.15 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
نرخ بهره سپرده -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ وام 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 7600.00 2400 5800 -4000 2000 -4000
حساب جاری 38.80 15 34 32 26 28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 3.2 3.2 3.2 3.6 3.6
واردات 99100.00 109400 114100 116500 118500 120300
صادرات 106700.00 111800 119900 109500 120500 114500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21.40 27 25.9 15.1 36.2 26

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 41 41 41 40 40
بودجه دولت 0.50 -4.9 -4.9 -4.9 -2.3 -2.3
ارزش بودجه دولت -38834.00 -42100 62600 -168400 -1400 -127050
هزینه های دولت 325528.00 302657 309317 298439 309844 316942
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.30 54 54 54 51 51
درآمدهای دولت 49286.00 52900 67400 41600 75900 47950
هزینه های مالی 88120.00 95000 4800 210000 77300 175000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 58.20 78 79 83 85 91
شاخص PMI تولید 39.20 46.4 42 47 50 54
شاخص PMI خدمات 40.90 38 44 48 50.4 55
تولید صنعتی -16.60 -6.2 -2.9 -2 2.5 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -16.40 1 -0.8 -0.6 0.5 0.6
تولید صنعتی -17.30 -6 -2.6 -1.8 2.4 3
موجودی انبارهای تجاری 5242.49 25600 16400 10900 -2400 -6200

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.30 72 75 78 85 91
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 -0.4 0.6 1 0.9 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.30 -4.7 -2.1 -2.6 2 3
هزینه های مصرف کننده 562816.00 522204 534631 519787 539652 552014
درآمد قابل تصرف شخص 596414.00 665502 543827 536706 557217 569982
مخارج خانوار -5.40 -0.6 0.7 0.5 1 0.5
قیمت گازوئیل 1.37 1.16 1.1 1.05 0.99 0.94


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.