بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 10.13 10.32 10.51 10.7 10.89 11.3
بازار سهام 1865.54 1805 1747 1691 1637 1533
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.79 1.97 2.17 2.38 2.62 3.17

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.9 1.5 1 1.5 1.3
نرخ بیکاری 8.50 8.3 8.1 7.7 7.6 7
نرخ تورم 7.30 7.8 7.2 6 5.2 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
نرخ بهره 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
موازنه تجاری -1800.00 4200 1600 -2000 1800 1600
حساب جاری 57.50 42 54 45 46 48
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.20 6.5 6.5 6.5 5.8 5.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.70 39 39 39 38 38
بودجه دولت -0.20 -0.6 -0.6 -0.6 0.5 0.5
اطمینان کسب و کار 115.10 114 110 111 108 106
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.20 53.4 54 54.1 53.8 52.9
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 68.20 55.7 54.9 55.1 55 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.40 68.8 109 110 109 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.40 0.4 -1 0.5 0.7 0.6
نرخ مالیات شرکت 20.60 22 20.6 20.6 20.6 20.6
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.90 61.85 52.9 52.9 52.9 52.9

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.9 1.5 1 1.5 1.3
تولید ناخالص داخلی 541.06 570 570 570 570 595
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1377350.00 1329490 1334487 1342830 1398010 1360287
تولید ناخالص ملی 1414526.00 1438651 1362601 1506696 1435744 1526283
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 345863.00 336747 336504 334431 351051 338779
تولید ناخالص داخلی سرانه 51620.70 60590 60590 60590 60590 61990
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50683.32 54480 54480 54480 54480 55050
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 4.80 3.4 3.4 3.4 2.9 2.9
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17390.00 17833 17561 17225 17310 17448
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 82195.00 76491 75811 75502 75875 76483
تولید ناخالص داخلی از ساخت 173270.00 166035 169017 169420 170259 171623
تولید ناخالص داخلی از معادن 9810.00 8241 7882 7886 7925 7989
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 241309.00 243414 240007 238506 239687 241607
تولید ناخالص داخلی از خدمات 643221.00 622000 627682 635442 638587 643702
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 46958.00 44402 45106 45920 46147 46517
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 39480.00 30435 30768 30400 30550 30795

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 8.50 8.3 8.1 7.7 7.6 7
نرخ بیکاری بلند مدت 1.90 1.6 1.5 1.5 1.5 1.1
هزینه های کار 147.70 146 145 147 151 150
دستمزد 182.80 189 183 187 187 192
دستمزد در تولید 193.70 201 196 199 198 203
جمعیت 10.33 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
رشد دستمزد 1.90 2.5 2.3 2.4 2.4 2.4

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.30 7.8 7.2 6 5.2 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 365.82 368 371 374 379 387
قیمت مصرف کننده اصلی 239.65 233 235 238 243 244
اندازه اصل تورم 7.20 4.2 3.7 3 2.8 2.5
قیمت تولید 133.70 117 120 124 134 128
تغییر قیمت تولید کننده 24.40 6.8 3.4 2.9 2.9 2.9
تورم مواد غذایی 8.80 3.2 3.1 3 3 1.7
انتظارات تورم 9.90 10.2 2.4 2.2 2.2 2.1
CPI مسکن آب و برق 460.77 458 471 486 480 504
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 532.57 535 536 538 540 542

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی 0.70 0.95 0.7 0.7 0.7 0.7
نرخ بهره سپرده 0.15 0.4 0.15 0.15 0.15 0.15
نرخ وام 0.35 0.6 0.35 0.35 0.35 0.35
میزان رشد وام 6.80 4.8 4.5 4.2 4.2 3.6

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -1800.00 4200 1600 -2000 1800 1600
حساب جاری 57.50 42 54 45 46 48
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.20 6.5 6.5 6.5 5.8 5.8
واردات 157400.00 124900 134600 134500 132700 136800
صادرات 155600.00 129100 136200 132500 134500 138400
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 66.50 42 34 32.2 32.2 29

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.70 39 39 39 38 38
بودجه دولت -0.20 -0.6 -0.6 -0.6 0.5 0.5
ارزش بودجه دولت 69179.00 -25400 6900 -98000 -98000 -99500
هزینه های دولت 351905.00 353707 347332 346493 357184 350997
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.90 51 51 51 51 51
درآمدهای دولت 158771.00 66200 87900 68000 68000 72500
هزینه های مالی 89592.00 91600 81000 166000 166000 172000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 20.60 22 20.6 20.6 20.6 20.6
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.90 61.85 52.9 52.9 52.9 52.9
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 115.10 114 110 111 108 106
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.20 53.4 54 54.1 53.8 52.9
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 68.20 55.7 54.9 55.1 55 54
تولید صنعتی 0.10 4.1 3.8 3.6 3.6 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.60 0.5 -0.6 0.7 0.7 0.4
تولید صنعتی 0.70 4.4 4 3.4 3.4 2.6
موجودی انبارهای تجاری 4239.00 1500 -2800 -3200 -3200 -2400

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.40 68.8 109 110 109 105
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.40 0.4 -1 0.5 0.7 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.40 5 4.3 3.8 3.8 2.3
هزینه های مصرف کننده 613999.00 586382 593951 599387 623209 607179
درآمد قابل تصرف شخص 645530.00 705097 613903 639058 655213 647366
تغییرات ماهیانه مخارج خانوار -0.40 0.6 -1 0.5 0.6 0.4
مخارج خانوار 7.50 1.6 -1 0.5 0.5 0.4
قیمت گازوئیل 2.23 2.31 2.39 2.48 2.57 2.57


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.