بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 8.76 8.78 8.82 8.88 8.93 9.03
بازار سهام 1731.46 1712 1672 1633 1595 1519
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.10 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 2.4 1.5 1.4 1.1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -7.2 -5.8 -2.2 7.5 6.2
نرخ بیکاری 9.80 9.8 10.4 9.9 9.2 8.8
نرخ تورم 0.70 0.2 0.3 0.8 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 4900.00 5800 -4000 -9000 1300 -4000
حساب جاری 80.60 34 32 26 21 28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 3.2 3.2 3.6 3.6 3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 45 45 40 40 40
بودجه دولت 0.50 -6.5 -6.5 -2.3 -2.3 -2.3
اطمینان کسب و کار 80.70 79 83 85 88 91
شاخص PMI تولید 51.00 42 47 50 52 54
شاخص PMI خدمات 49.20 44 48 50.4 52 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.30 75 78 85 88 91
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.6 1 0.9 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 2.4 1.5 1.4 1.1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -7.2 -5.8 -2.2 7.5 6.2
تولید ناخالص داخلی 530.83 450 450 510 510 510
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1259853.00 1228405 1185337 1232136 1354342 1258828
تولید ناخالص ملی 1279738.00 1224798 1266702 1251584 1375718 1345237
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306157.00 300208 290907 299422 329119 308943
تولید ناخالص داخلی سرانه 57975.10 56000 56000 58100 58100 58100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53205.10 52400 52400 53200 53200 53200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17470.00 17536 17002 17086 18780 18056
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 75893.00 73640 71886 74223 81585 76343
تولید ناخالص داخلی از ساخت 164117.00 160746 153412 160506 176426 162924
تولید ناخالص داخلی از معادن 8413.00 7936 7763 8228 9044 8244
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 225529.00 220835 212915 220567 242444 226115
تولید ناخالص داخلی از خدمات 582269.00 566554 547541 569459 625939 581489
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44468.00 44535 42496 43490 47803 45130
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 31428.00 30370 29108 30737 33785 30912

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 9.80 9.8 10.4 9.9 9.2 8.8
هزینه های کار 132.80 135 137 135 136 139
دستمزد 179.50 175 179 178 179 183
دستمزد در تولید 190.70 186 191 190 191 195
جمعیت 10.23 10.36 10.36 10.48 10.48 10.48
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
رشد دستمزد 1.40 0.2 0.5 1.1 1.6 1.9

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.70 0.2 0.3 0.8 1.1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 -0.3 0.5 0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 336.84 337 339 337 339 343
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.93 108 112 112 112 115
قیمت مصرف کننده اصلی 220.21 220 226 220 222 230
اندازه اصل تورم 0.70 0.2 0.6 1 1.2 1.5
قیمت تولید 109.90 111 119 111 111 122
تغییر قیمت تولید کننده -3.80 -2.3 -1 0.3 1 1.4
تورم مواد غذایی 2.60 0.9 1 1.2 1.6 1.9
انتظارات تورم 3.60 0.2 0.5 0.8 1.1 1.2
CPI مسکن آب و برق 413.75 416 418 415 416 423
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 463.34 458 469 458 455 474

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.03 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
نرخ بهره سپرده -0.10 -0.1 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ وام 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 4900.00 5800 -4000 -9000 1300 -4000
حساب جاری 80.60 34 32 26 21 28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 3.2 3.2 3.6 3.6 3.6
واردات 114100.00 114100 116500 118500 114600 120300
صادرات 119000.00 119900 109500 109500 115900 114500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 49.00 25.9 15.1 36.2 38.4 26

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.10 45 45 40 40 40
بودجه دولت 0.50 -6.5 -6.5 -2.3 -2.3 -2.3
ارزش بودجه دولت -56526.00 62600 -168400 -1400 -23400 -127050
هزینه های دولت 325528.00 318731 307451 318366 349943 326513
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.30 54 54 51 51 51
درآمدهای دولت 43217.00 67400 41600 75900 62500 47950
هزینه های مالی 99743.00 4800 210000 77300 85900 175000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 80.70 79 83 85 88 91
شاخص PMI تولید 51.00 42 47 50 52 54
شاخص PMI خدمات 49.20 44 48 50.4 52 55
تولید صنعتی -16.50 -2.9 -2 2.5 3 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 -0.8 -0.6 0.5 0.4 0.6
تولید صنعتی -16.90 -2.6 -1.8 2.4 3.2 3
موجودی انبارهای تجاری 5242.49 16400 10900 -2400 -3800 -6200

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.30 75 78 85 88 91
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.6 1 0.9 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.50 -2.1 -2.6 2 3.6 3
هزینه های مصرف کننده 562816.00 556359 539114 550434 605027 572539
درآمد قابل تصرف شخص 596414.00 549582 548814 583293 641145 582840
مخارج خانوار 1.20 0.7 0.5 1 0.6 0.5
قیمت گازوئیل 1.52 1.36 1.29 1.23 1.16 1.11


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.