بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 9.78 9.58 9.64 9.69 9.75 9.86
بازار سهام 1879.10 1763 1742 1722 1703 1663
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.11 0 0.01 0.02 0.02 0.04

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 0.9 0.8 1.2 1.5 1.6
نرخ بیکاری 7.50 7.5 7.2 6.2 6.5 6.2
نرخ تورم 1.30 1.5 1.4 1.5 1.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -1.40 0.6 0.19 0.21 0.21 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 300.00 2100 4400 -200 -4000 -4000
حساب جاری 68.80 21 15 34.4 30 28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 3.6 3.6 3.6 3.6 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 33 33 33 33 32
بودجه دولت 0.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
اطمینان کسب و کار 97.40 99 99.5 100 101 102
شاخص PMI تولید 51.50 52.5 53.6 54 54.5 54.5
شاخص PMI خدمات 52.50 56 55.4 55 54.5 55.1
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.60 95 92 96 98 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 0.8 -0.4 0.6 0.4 0.3
نرخ مالیات شرکت 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 0.9 0.8 1.2 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی 551.03 600 600 600 600 625
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1225905.00 1223245 1225712 1240616 1244294 1264202
تولید ناخالص ملی 1248418.00 1261251 1298885 1263399 1267144 1287419
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 309588.00 311630 308843 313303 314232 319260
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232.10 58000 58000 58000 58000 58790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47193.60 48400 48400 48400 48400 49000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17916.00 17416 17718 18131 18185 18476
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72721.00 74508 73336 73594 73812 74993
تولید ناخالص داخلی از ساخت 162654.00 163148 162928 164606 165094 167735
تولید ناخالص داخلی از معادن 6336.00 6263 6410 6412 6431 6534
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 218239.00 220429 219732 220858 221513 225057
تولید ناخالص داخلی از خدمات 563344.00 557415 560034 570104 571794 580943
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44126.00 44000 43969 44656 44788 45504
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34265.00 33151 34207 34676 34779 35335

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 7.50 7.5 7.2 6.2 6.5 6.2
هزینه های کار 135.60 136 138 138 139 144
دستمزد 176.70 178 182 179 181 187
دستمزد در تولید 187.80 189 196 191 192 199
جمعیت 10.12 10.36 10.36 10.36 10.36 10.48
سن بازنشستگی زنان 61.00 61 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 61.00 61 62 62 62 62
رشد دستمزد 2.30 2.4 2.5 2.6 2.8 3.3

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 1.30 1.5 1.4 1.5 1.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -1.40 0.6 0.19 0.21 0.21 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 332.82 337 339 341 343 349
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.73 108 108 108 112 115
قیمت مصرف کننده اصلی 217.68 221 223 225 226 230
اندازه اصل تورم 1.20 1.9 2.1 2.2 1.8 2
قیمت تولید 114.30 118 118 117 118 121
تغییر قیمت تولید کننده 1.30 2.5 2.9 2.4 2.8 3.2
تورم مواد غذایی 2.40 2.2 2.3 2.1 2.4 2.8
انتظارات تورم 3.40 2.9 2.5 2.6 2.4 2.5
CPI مسکن آب و برق 413.68 420 416 421 423 431
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 460.63 452 467 464 475 483

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.14 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
نرخ بهره سپرده -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
نرخ وام 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 300.00 2100 4400 -200 -4000 -4000
حساب جاری 68.80 21 15 34.4 30 28
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.70 3.6 3.6 3.6 3.6 4
واردات 115700.00 127800 123400 120100 124500 129500
صادرات 116000.00 129900 127800 119900 120500 125500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 43.70 29.5 27 25.9 37.8 40.5

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80 33 33 33 33 32
بودجه دولت 0.80 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
ارزش بودجه دولت -3015.00 7687 7687 7687 7695 7695
هزینه های دولت 316531.00 317697 316852 320329 321279 326419
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.90 49.5 49.5 49.5 49.5 49.6

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 21.40 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.20 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار 97.40 99 99.5 100 101 102
شاخص PMI تولید 51.50 52.5 53.6 54 54.5 54.5
شاخص PMI خدمات 52.50 56 55.4 55 54.5 55.1
تولید صنعتی -2.40 2.7 3.2 2.9 3 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5
تولید صنعتی 0.60 2.8 3 2.6 3.2 3.4
موجودی انبارهای تجاری 3270.05 8900 800 -6400 -3200 -2200

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 92.60 95 92 96 98 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 0.8 -0.4 0.6 0.4 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 2.2 2.4 2.1 2.5 2.7
هزینه های مصرف کننده 547040.00 540633 546136 553604 555246 564130
درآمد قابل تصرف شخص 557200.00 546672 696533 563886 565558 574607
قیمت گازوئیل 1.54 1.37 1.41 1.44 1.49 1.49
مخارج خانوار 0.50 0.9 -0.6 0.4 0.5 0.4


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.