بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 8.30 8.47 8.52 8.57 8.62 8.71
بازار سهام 2260.13 2194 2143 2092 2044 1946
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.38 0.43 0.48 0.52 0.58 0.68

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 2.4 1.1 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 7.5 4 3.8 3.8 2.6
نرخ بیکاری 10.00 9.2 9 8.8 8.4 7.9
نرخ تورم 1.70 1.1 1 1.2 1.5 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 4100.00 0 -2000 -4000 -4000 -4000
حساب جاری 57.40 21 27 28 28 25
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 40 40 40 40 36
بودجه دولت -3.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 0.5
اطمینان کسب و کار 112.30 97 95 98 102 100
شاخص PMI تولید 69.10 52 53.7 54 54 52
شاخص PMI خدمات 65.60 52 53.8 55 55 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.20 96 95 97.5 99 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.60 0.5 -1.2 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 21.40 22 21.4 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.90 61.85 57.2 61.85 61.85 61.85

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 2.4 1.1 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 7.5 4 3.8 3.8 2.6
تولید ناخالص داخلی 530.83 510 510 510 510 575
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1231835.00 1247246 1284199 1278645 1278645 1311889
تولید ناخالص ملی 1335273.00 1356738 1280133 1386013 1386013 1422050
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304649.00 319183 316646 316226 316226 324448
تولید ناخالص داخلی سرانه 57975.10 58100 58100 58100 58100 60590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53205.10 53200 53200 53200 53200 54480
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17320.00 18820 18168 17978 17978 18446
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 75693.00 82397 80433 78569 78569 80612
تولید ناخالص داخلی از ساخت 163097.00 137118 171672 169295 169295 173696
تولید ناخالص داخلی از معادن 7999.00 8704 8440 8303 8303 8519
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 221864.00 233646 229626 230295 230295 236282
تولید ناخالص داخلی از خدمات 562496.00 569852 583168 583871 583871 599051
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38088.00 35728 37522 39535 39535 40563
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29895.00 33191 32406 31031 31031 31838

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 10.00 9.2 9 8.8 8.4 7.9
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.5 1.6 1.8 1.8 1.5
هزینه های کار 140.10 141 137 146 146 146
دستمزد 184.00 185 179 191 191 191
دستمزد در تولید 193.60 197 191 204 204 204
جمعیت 10.33 10.41 10.41 10.41 10.49 10.49
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 62 62 62
رشد دستمزد 1.40 1.6 1.8 1.7 1.7 2.2

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.70 1.1 1 1.2 1.5 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 339.54 341 341 343 345 348
قیمت مصرف کننده اصلی 222.38 222 223 225 226 229
اندازه اصل تورم 1.90 1 1.3 1.5 1.5 1.6
قیمت تولید 115.30 111 113 122 117 116
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 1 3.6 2.2 2.2 1.7
تورم مواد غذایی -0.10 0.6 1.3 1.9 1.5 2
انتظارات تورم 3.70 2.7 2.2 2.4 2.5 1.9
CPI مسکن آب و برق 422.75 418 422 424 429 430
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 477.31 468 465 475 484 482

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
نرخ بهره سپرده -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ وام 0.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
میزان رشد وام 5.70 4.6 4.5 4.2 4.2 3.8

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 4100.00 0 -2000 -4000 -4000 -4000
حساب جاری 57.40 21 27 28 28 25
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.20 3.6 3.6 3.6 3.6 3
واردات 139800.00 117900 128900 120300 120300 126500
صادرات 143900.00 121900 127800 114500 114500 121500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20.70 38.4 25.9 26 26 32.2

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 40 40 40 40 36
بودجه دولت -3.10 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 0.5
ارزش بودجه دولت 9200.00 7695 -149400 7695 7695 7695
هزینه های دولت 324389.00 328500 325400 326400 326400 330000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.30 51 51 51 51 49
درآمدهای دولت 94747.00 52500 74200 47950 47950 65000
هزینه های مالی 85547.00 85900 79000 175000 175000 161000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 21.40 22 21.4 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.90 61.85 57.2 61.85 61.85 61.85
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.00 7 7 7 7 7

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 112.30 97 95 98 102 100
شاخص PMI تولید 69.10 52 53.7 54 54 52
شاخص PMI خدمات 65.60 52 53.8 55 55 52
تولید صنعتی 5.70 3 3.8 3.2 3.2 2.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 0.4 -0.7 0.6 0.6 0.6
تولید صنعتی 6.00 3.2 4.1 3 3 2.4
موجودی انبارهای تجاری -5026.01 -3800 -4600 -6200 -6200 -6200

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 103.20 96 95 97.5 99 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.60 0.5 -1.2 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.10 3.6 2.5 3 3 2.2
هزینه های مصرف کننده 544422.00 554947 570643 565110 565110 579803
درآمد قابل تصرف شخص 601293.00 669356 600998 624142 624142 640370
مخارج خانوار 0.60 0.6 -1.2 0.5 0.5 0.3
قیمت گازوئیل 1.79 1.59 1.51 1.47 1.36 1.29


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.