26/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار NOV 94.9 95.6 ®
08:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 88.3 89.2 ®
08:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده NOV 3.9% 3.5% ®
08:30 AM
SE
اعلام نرخ بهره Riksbank 0% 0%
08:30 AM
SE
Monetary Policy Report
08:30 AM
SE
رشد وام خانوار OCT 5.3% 5.2%
08:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.4% 0.4%
08:30 AM
SE
PPI (سالانه) OCT -4.2% -4.2%
27/11/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 4.9% -8.0% ®
08:30 AM
SE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 -2.5% -7.5% ®
08:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 0.5% 0.7% ®
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 3.6% 2.7% ®
08:30 AM
SE
موازنه تجاری OCT SEK4.7B SEK3.5B ®
01/12/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
پی ام آی توليد Swedbank NOV 58.2
03/12/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
شاخص PMI خدمات NOV 55.0
07/12/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
صورت جلسه سیاست های مالی
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه سفارشات جدید OCT -0.3%
08:30 AM
SE
حساب جاری Q3 SEK63.2B
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -2.4%
08:30 AM
SE
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT -1.4%
10/12/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
CPIF YoY NOV 0.3%
08:30 AM
SE
نرخ تورم (ماهانه) NOV -0.1%
08:30 AM
SE
مصرف خانگی (ماهیانه) OCT 0.6%
08:30 AM
SE
نرخ تورم (سالانه) NOV 0.3%
08:30 AM
SE
CPIF MoM NOV 0%
17/12/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
نرخ بیکاری NOV 7.8%
22/12/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار DEC 94.9
08:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC 88.3
08:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده DEC 3.9%
08:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI NOV 0.4%
08:30 AM
SE
PPI (سالانه) NOV -4.2%
08:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 0.5%
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 3.6%


سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.