25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
SE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه APR 5.5% 1.4%
06:00 AM
SE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 24.5% 26.3%
06:00 AM
SE
نرخ بیکاری APR 8.2% 8%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
SE
رشد وام خانوار APR 6.8% 6.9%
06:00 AM
SE
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR 0.2% 0.8%
06:00 AM
SE
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 1.2% 1.6%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
SE
موازنه تجاری APR SEK4.7B SEK5.1B
06:00 AM
SE
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 1.1% -0.4%
06:00 AM
SE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 5.2% 3%
07:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار MAY 114.6
07:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 74.9
07:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده MAY 10.1%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:30 AM
SE
Swedbank توليد شاخص مدیران خرید (پی ام آی) MAY 55
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:30 AM
SE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات MAY 68.1
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
SE
حساب جاری Q1 SEK68.5B SEK62B
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
SE
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه APR 3.6% 1.8%
06:00 AM
SE
مصرف خانگی (سالانه) APR 3.1% 2.6%
06:00 AM
SE
مصرف خانگی (تغییرات ماهیانه) APR -0.1% -0.5%
06:00 AM
SE
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 0.8% -2.1%
06:00 AM
SE
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 0.4% -0.3%
06:00 AM
SE
تغییرات سالیانه سفارشات جدید APR 6.5% 6.7%
14/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
SE
CPIF (ماهانه) MAY 0.6%
06:00 AM
SE
CPIF (سالانه) MAY 6.4%
06:00 AM
SE
نرخ تورم (سالانه) MAY 6.4%
06:00 AM
SE
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.6%

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.