07/07/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -16.5% -16.6%
07:30 AM
SE
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -0.1% -16.4%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه سفارشات جدید MAY -18.4% -20.6% ®
09/07/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
مصرف خانگی (ماهیانه) MAY -4.8%
10/07/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
صورت جلسه سیاست های مالی
14/07/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
CPIF YoY JUN 0.0%
07:30 AM
SE
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.6%
07:30 AM
SE
CPIF MoM JUN 0.6%
07:30 AM
SE
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.0%
23/07/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
نرخ بیکاری JUN 9%
24/07/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI JUN
07:30 AM
SE
PPI (سالانه) JUN -3.8%
27/07/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
رشد وام خانوار JUN 5.1%
28/07/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
موازنه تجاری JUN SEK2.4B
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 0.5%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 2.4%
29/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار JUL 68.6
07:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 84
07:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده JUL 3.5%


سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.