21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
SE
نرخ بیکاری SEP 8.2% 8.5% 8%
26/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
SE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه SEP 2% 1.1%
07:30 AM
SE
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 15.8% 16.7%
27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
SE
موازنه تجاری SEP SEK-10.3B SEK 0.9B
07:30 AM
SE
رشد وام خانوار SEP 6.4% 6.4%
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار OCT 118.8 118.2
07:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 107.3 106.8
07:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده OCT 5.1% 4.9%
07:30 AM
SE
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 0.9% 2%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 9.7% 4.5%
07:30 AM
SE
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP 0.7% 0.5%
07:30 AM
SE
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 6.6% 4.8%
02/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
SE
Swedbank توليد شاخص مدیران خرید (پی ام آی) OCT 64.6
04/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:30 AM
SE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات OCT 69.6
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
SE
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه SEP -5.6%
08:30 AM
SE
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 0.8%
08:30 AM
SE
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -3.7%
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه سفارشات جدید SEP 2.3%
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
SE
مصرف خانگی (تغییرات ماهیانه) SEP -1.1%
15/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
SE
CPIF (ماهانه) OCT 0.7% 0.4%
08:30 AM
SE
CPIF (سالانه) OCT 2.8% 3.3%
08:30 AM
SE
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.5% 2.9%
08:30 AM
SE
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.5% 0.3%
17/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:30 AM
SE
(تغییرات فصلی)موجودی های صنعتی Q3 SEK-6.2B

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.