23/01/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
نرخ بیکاری DEC 6% 6.8%
28/01/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
موازنه تجاری DEC SEK2.9B
08:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI DEC 0.3%
08:30 AM
SE
PPI (سالانه) DEC 1.2%
08:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -0.4%
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 1.3%
29/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار JAN 94
08:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 94.1
08:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده JAN 3.2%
08:30 AM
SE
رشد وام خانوار DEC 5%
03/02/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
پی ام آی توليد Swedbank JAN 47.1
05/02/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
شاخص PMI خدمات JAN 48.7
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 0.8%
08:30 AM
SE
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 2.1%
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه سفارشات جدید DEC -1.2%
07/02/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
مصرف خانگی (ماهیانه) DEC 0.0%
12/02/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
اعلام نرخ بهره Riksbank
08:30 AM
SE
Monetary Policy Report
17/02/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
Industrial Inventories QoQ Q4
18/02/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
نرخ بیکاری JAN
19/02/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.4%
08:30 AM
SE
CPIF YoY JAN 1.7%
08:30 AM
SE
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.8%
08:30 AM
SE
CPIF MoM JAN 0.4%
21/02/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
صورت جلسه سیاست های مالی
08:30 AM
SE
ظرفیت چهار ماهه استفاده Q4


سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.