22/06/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
نرخ بیکاری MAY 9.4%
24/06/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 1.7%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 5.6%
28/06/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
رشد وام خانوار MAY 5.7%
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -1.4%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 7.2%
29/06/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار JUN 116.2
07:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 102.3
07:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده JUN 4.7%
07:30 AM
SE
موازنه تجاری MAY SEK1.8B
01/07/2021 واقعی قبلی
06:30 AM
SE
Swedbank توليد شاخص مدیران خرید (پی ام آی) JUN 66.4
07:30 AM
SE
اعلام نرخ بهره Riksbank 0%
07:30 AM
SE
گزارش سیاست های پولی
02/07/2021 واقعی قبلی
06:30 AM
SE
PMI شاخص خدمات JUN 71.7
07/07/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAY -5.5%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 26.4%
07:30 AM
SE
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 0.3%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه سفارشات جدید MAY 30.5%
09/07/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
مصرف خانگی (ماهیانه) MAY -5.1%
12/07/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
صورت جلسه سیاست های مالی
14/07/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
CPIF (سالانه) JUN 2.1%
07:30 AM
SE
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.2%
07:30 AM
SE
CPIF (ماهانه) JUN 0.2%
07:30 AM
SE
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.8%


سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.