22/09/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
اعلام نرخ بهره Riksbank 0%
07:30 AM
SE
Monetary Policy Report
25/09/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
رشد وام خانوار AUG 5.2%
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI AUG -0.7%
07:30 AM
SE
PPI (سالانه) AUG -4.9%
28/09/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
موازنه تجاری AUG SEK2.9B
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 1.9%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 4.8%
29/09/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار SEP 86.4
07:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 84.4
07:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده SEP 2.8%
01/10/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
SE
پی ام آی توليد Swedbank SEP 53.4
07:30 AM
SE
صورت جلسه سیاست های مالی
05/10/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
SE
شاخص PMI خدمات SEP 56.6
06/10/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -8%
07:30 AM
SE
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 2.4%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه سفارشات جدید AUG -6.4%
09/10/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
مصرف خانگی (ماهیانه) AUG 3%
13/10/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
نرخ تورم (ماهانه) SEP -0.1%
07:30 AM
SE
CPIF YoY SEP 0.7%
07:30 AM
SE
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.8%
07:30 AM
SE
CPIF MoM SEP -0.1%
15/10/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
نرخ بیکاری SEP 8.8%


سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.