بازارها گذشته مرجع
پول 17.4 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-06
نرخ بیکاری 4.5 2019-06
نرخ تورم 6.3 2019-09
نرخ بهره 7.5 2019-09
موازنه تجاری -279 2019-07
حساب جاری -312 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.4 2019-05
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 11.31 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14787996 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2684 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6490 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183851602 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2019-06
افراد بیکار 34.2 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 40.2 2018-12
دستمزد 7303 2019-06
دستمزد در تولید 6558 2019-06
جمعیت 3.55 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1164 2018-12
نرخ اشتغال 39 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.5 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2539 2019-09
اندازه اصل تورم 6.1 2019-09
قیمت تولید 133 2019-08
تورم مواد غذایی 9.3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.5 2019-09
عرضه پول M0 23234 2019-08
عرضه پول M3 87773 2019-08
نرخ بهره سپرده 4.5 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 42.5 2019-08
ذخایر ارزی 2900099 2019-09
نرخ وام 10.5 2019-09
عرضه پول M1 41693 2019-08
عرضه پول M2 61383 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -279 2019-07
حساب جاری -312 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
صادرات 220 2019-07
واردات 499 2019-07
گردش سرمایه -285 2018-12
بدهی خارجی 7352 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51.02 2018-12
حواله 229 2018-12
شاخص تروریسم 0.23 2017-12
ورود توریست 47932 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
درآمدهای دولت 53378 2017-12
ارزیابی اعتبار 25
ارزش بودجه دولت -1145 2017-12
هزینه های دولت 54522 2017-12
مخارج نظامی 29.8 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 29 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 5.9 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2019-07
تولید صنعتی 6.6 2019-07
تغییرات موجودی انبار -349068 2019-06
شاخص رقابتی 56.75 2019-12
رتبه رقابتی 86 2019-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 47 2018-12
استخراج معدن -9.7 2019-07
تولید فولاد 35 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.4 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.9 2019-05
هزینه های مصرف کننده 39601964 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مولدووا - شاخص های اقتصادی.