بازارها گذشته مرجع
پول 17.5 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.1 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.7 2020-09
نرخ بیکاری 3.4 2020-09
نرخ تورم 0.2 2021-01
نرخ بهره 2.65 2021-03
موازنه تجاری -349 2020-12
حساب جاری -345 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.5 2020-11
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
موارد کروناویروس 194605 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 4091 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 169623 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.1 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.7 2020-09
تولید ناخالص داخلی 11.96 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19068440 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3716 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13034 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199162184 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2020-09
افراد بیکار 34.2 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 41.5 2020-09
دستمزد 8860 2020-12
دستمزد در تولید 7423 2020-12
جمعیت 3.55 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 863 2020-09
نرخ اشتغال 40.1 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 13 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2625 2021-01
اندازه اصل تورم 1.6 2020-12
قیمت تولید 140 2021-01
تورم مواد غذایی 1.3 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 4.8 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.65 2021-03
عرضه پول M0 29866 2021-01
عرضه پول M3 106967 2021-01
نرخ بهره سپرده 0.15 2021-03
نسبت ذخیره نقدی 30 2021-03
ذخایر ارزی 3755080 2021-02
نرخ وام 5.15 2021-03
عرضه پول M1 55059 2021-01
عرضه پول M2 75652 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -349 2020-12
حساب جاری -345 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
صادرات 218 2020-12
واردات 567 2020-12
گردش سرمایه -380 2020-09
بدهی خارجی 7950 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 23.96 2020-09
حواله 287 2020-09
شاخص تروریسم 0.06 2019-12
ورود توریست 5549 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
درآمدهای دولت 62949 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2021-03
هزینه های مالی 65976 2019-12
ارزش بودجه دولت -3026 2019-12
هزینه های دولت 8229012 2020-09
مخارج نظامی 29.8 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 29 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2018-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.8 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.4 2020-12
تولید صنعتی -5.6 2020-12
تغییرات موجودی انبار 625585 2020-09
شاخص رقابتی 56.75 2019-12
رتبه رقابتی 86 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2020-12
رتبه فساد مالی 115 2020-12
آسانی کسب و کار 48 2019-12
استخراج معدن 32.5 2020-12
تولید فولاد 45 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.5 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.8 2020-11
هزینه های مصرف کننده 47122248 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 194605 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 4091 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 169623 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مولدووا - شاخص های اقتصادی.