بازارها گذشته مرجع
پول 17.11 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14 2020-06
نرخ بیکاری 4.2 2020-06
نرخ تورم 1.6 2020-10
نرخ بهره 2.65 2020-11
موازنه تجاری -296 2020-09
حساب جاری -19.23 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 2020-08
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
موارد کروناویروس 97941 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 2149 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 80882 2020-11

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14 2020-06
تولید ناخالص داخلی 11.96 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12752740 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3716 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13034 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199162184 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2020-06
افراد بیکار 34.2 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 39.9 2020-06
دستمزد 7849 2020-06
دستمزد در تولید 6564 2020-06
جمعیت 3.55 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 806 2020-03
نرخ اشتغال 38.2 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 13 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2601 2020-10
اندازه اصل تورم 2.1 2020-10
قیمت تولید 136 2020-10
تورم مواد غذایی 4 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.65 2020-11
عرضه پول M0 26429 2020-09
عرضه پول M3 99043 2020-09
نرخ بهره سپرده 0.15 2020-11
نسبت ذخیره نقدی 34 2020-06
ذخایر ارزی 3522519 2020-10
نرخ وام 5.25 2020-09
عرضه پول M1 48454 2020-09
عرضه پول M2 68599 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -296 2020-09
حساب جاری -19.23 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
صادرات 212 2020-09
واردات 508 2020-09
گردش سرمایه -254 2020-03
بدهی خارجی 7785 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22.38 2020-03
حواله 224 2020-03
شاخص تروریسم 0.12 2018-12
ورود توریست 660 2020-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
درآمدهای دولت 53378 2017-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-11
ارزش بودجه دولت -1145 2017-12
هزینه های دولت 54522 2017-12
مخارج نظامی 29.8 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 29 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2018-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -7.9 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.9 2020-09
تولید صنعتی -10.5 2020-09
تغییرات موجودی انبار -2164828 2020-06
شاخص رقابتی 56.75 2019-12
رتبه رقابتی 86 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2019-12
رتبه فساد مالی 120 2019-12
آسانی کسب و کار 48 2019-12
استخراج معدن 16.6 2020-09
تولید فولاد 40 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.9 2020-08
هزینه های مصرف کننده 34058975 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 97941 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 2149 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 80882 2020-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مولدووا - شاخص های اقتصادی.