بازارها گذشته مرجع
پول 17.6 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-03
نرخ بیکاری 2.9 2018-12
نرخ تورم 5.4 2019-07
نرخ بهره 7.5 2019-07
موازنه تجاری -243 2019-06
حساب جاری -242 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.4 2019-05
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-03
تولید ناخالص داخلی 11.31 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8487289 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2684 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6490 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183851602 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2018-12
افراد بیکار 34.2 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 40.2 2018-12
دستمزد 6923 2019-03
دستمزد در تولید 5984 2019-03
جمعیت 3.55 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1164 2018-12
نرخ اشتغال 39 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.5 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.4 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2519 2019-07
اندازه اصل تورم 5.7 2019-07
قیمت تولید 133 2019-07
تورم مواد غذایی 8.6 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.5 2019-07
عرضه پول M0 23160 2019-06
عرضه پول M3 87293 2019-06
نرخ بهره سپرده 4.5 2019-07
نسبت ذخیره نقدی 42.5 2019-04
ذخایر ارزی 2939011 2019-07
نرخ وام 10.5 2019-07
عرضه پول M1 41270 2019-06
عرضه پول M2 60641 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -243 2019-06
حساب جاری -242 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
صادرات 202 2019-06
واردات 446 2019-06
گردش سرمایه -285 2018-12
بدهی خارجی 7234 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51.02 2018-12
حواله 229 2018-12
شاخص تروریسم 0.23 2017-12
ورود توریست 47932 2019-06
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
درآمدهای دولت 53378 2017-12
ارزیابی اعتبار 25
ارزش بودجه دولت -1145 2017-12
هزینه های دولت 54522 2017-12
مخارج نظامی 29.8 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 29 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.2 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 2019-06
تولید صنعتی -2.9 2019-06
تغییرات موجودی انبار -691431 2019-03
شاخص رقابتی 55.53 2018-12
رتبه رقابتی 88 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 47 2018-12
استخراج معدن -19.8 2019-06
تولید فولاد 45 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.4 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 17.9 2019-05
هزینه های مصرف کننده 35833535 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مولدووا - شاخص های اقتصادی.