بازارها گذشته مرجع
پول 16.63 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14 2020-06
نرخ بیکاری 4.2 2020-06
نرخ تورم 3.5 2020-08
نرخ بهره 2.75 2020-09
موازنه تجاری -287 2020-07
حساب جاری -189 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 37.9 2020-05
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
موارد کروناویروس 46796 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 1211 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 35018 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14 2020-06
تولید ناخالص داخلی 11.96 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12752740 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3716 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13034 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199162184 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2020-06
افراد بیکار 34.2 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 39.9 2020-06
دستمزد 7849 2020-06
دستمزد در تولید 6564 2020-06
جمعیت 3.55 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 806 2020-03
نرخ اشتغال 38.2 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 13 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.5 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2605 2020-08
اندازه اصل تورم 2.8 2020-08
قیمت تولید 135 2020-07
تورم مواد غذایی 7.6 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.75 2020-09
عرضه پول M0 25419 2020-07
عرضه پول M3 96749 2020-07
نرخ بهره سپرده 0.25 2020-09
نسبت ذخیره نقدی 34 2020-06
ذخایر ارزی 3387768 2020-08
نرخ وام 5.5 2020-08
عرضه پول M1 46500 2020-07
عرضه پول M2 66414 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -287 2020-07
حساب جاری -189 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
صادرات 209 2020-07
واردات 496 2020-07
گردش سرمایه -254 2020-03
بدهی خارجی 7581 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22.38 2020-03
حواله 224 2020-03
شاخص تروریسم 0.12 2018-12
ورود توریست 660 2020-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
درآمدهای دولت 53378 2017-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-09
ارزش بودجه دولت -1145 2017-12
هزینه های دولت 54522 2017-12
مخارج نظامی 29.8 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 29 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2018-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.4 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.5 2020-07
تولید صنعتی -3.7 2020-07
تغییرات موجودی انبار -2164828 2020-06
شاخص رقابتی 56.75 2019-12
رتبه رقابتی 86 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2019-12
رتبه فساد مالی 120 2019-12
آسانی کسب و کار 48 2019-12
استخراج معدن 15.7 2020-07
تولید فولاد 20 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 37.9 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.4 2020-05
هزینه های مصرف کننده 34058975 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 46796 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 1211 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 35018 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مولدووا - شاخص های اقتصادی.