بازارها گذشته مرجع
پول 18.4 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-12
نرخ بیکاری 4.3 2019-12
نرخ تورم 6.4 2020-02
نرخ بهره 4.5 2020-03
موازنه تجاری -160 2020-01
حساب جاری -377 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
موارد کروناویروس 591 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 8 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 26 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 12 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17835755 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2684 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6490 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183851602 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2019-12
افراد بیکار 38.1 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 40.8 2019-12
دستمزد 7813 2019-12
دستمزد در تولید 7112 2019-12
جمعیت 3.55 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 850 2019-12
نرخ اشتغال 39.1 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 11.3 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.4 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2619 2020-02
اندازه اصل تورم 4.5 2020-02
قیمت تولید 133 2020-01
تورم مواد غذایی 11 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.8 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2020-03
عرضه پول M0 22704 2020-02
عرضه پول M3 90887 2020-02
نرخ بهره سپرده 1.5 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 42.5 2019-11
ذخایر ارزی 2958559 2020-03
نرخ وام 8.5 2019-12
عرضه پول M1 42770 2020-02
عرضه پول M2 63311 2020-02

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -160 2020-01
حساب جاری -377 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
صادرات 219 2020-01
واردات 380 2020-01
گردش سرمایه -366 2019-09
بدهی خارجی 7317 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 101 2019-09
حواله 214 2019-09
شاخص تروریسم 0.12 2018-12
ورود توریست 43726 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
درآمدهای دولت 53378 2017-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-03
ارزش بودجه دولت -1145 2017-12
هزینه های دولت 54522 2017-12
مخارج نظامی 29.8 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 29 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2018-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 7.5 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -23.8 2020-01
تولید صنعتی 11.9 2020-01
تغییرات موجودی انبار 3352259 2019-09
شاخص رقابتی 56.75 2019-12
رتبه رقابتی 86 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2019-12
رتبه فساد مالی 120 2019-12
آسانی کسب و کار 48 2019-12
استخراج معدن 113 2020-01
تولید فولاد 20 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.2 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.6 2019-12
هزینه های مصرف کننده 49512481 2019-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 591 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 8 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 26 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مولدووا - شاخص های اقتصادی.