بازارها گذشته مرجع
پول 17.52 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.5 2021-06
نرخ بیکاری 3.6 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 33.47 2021-09
نرخ تورم 4.6 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1346799 2021-09
نرخ بهره 4.65 2021-09
موازنه تجاری -321 2021-07
حساب جاری -342 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.9 2020-12
بودجه دولت -8 2020-12
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 7 2021-06
نرخ مالیات شرکت 12 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2021-12
موارد کروناویروس 277854 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 6559 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 249643 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.5 2021-06
تولید ناخالص داخلی 11.91 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10898830 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3514 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12325 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52951574 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2021-06
افراد بیکار 31.4 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 41.2 2021-06
دستمزد 9044 2021-06
دستمزد در تولید 7459 2021-06
جمعیت 2.61 2020-12
سن بازنشستگی زنان 59.5 2021-12
سن بازنشستگی مردان 63 2021-12
افراد شاغل 843 2021-06
نرخ اشتغال 39.7 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 6.3 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 33.47 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1346799 2021-09
موارد کروناویروس 277854 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 6559 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 249643 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.6 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2726 2021-08
اندازه اصل تورم 4.9 2021-08
قیمت تولید 146 2021-07
تورم مواد غذایی 4.8 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 7.9 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.65 2021-09
عرضه پول M0 32744 2021-07
عرضه پول M3 115457 2021-07
نرخ بهره سپرده 1.15 2021-09
نسبت ذخیره نقدی 26 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 3743064 2021-08
نرخ وام 7.15 2021-09
عرضه پول M1 60434 2021-07
عرضه پول M2 81923 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -321 2021-07
حساب جاری -342 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 2020-12
صادرات 241 2021-07
واردات 562 2021-07
گردش سرمایه -380 2020-09
بدهی خارجی 8254 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26.81 2020-12
حواله 257 2021-03
شاخص تروریسم 0.06 2019-12
ورود توریست 12301 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.9 2020-12
بودجه دولت -8 2020-12
درآمدهای دولت 62949 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2021-09
هزینه های مالی 65976 2019-12
ارزش بودجه دولت -3026 2019-12
هزینه های دولت 9784231 2021-03
مخارج نظامی 43.1 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 33 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 20.4 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 17.5 2021-06
تولید صنعتی 21.6 2021-06
تغییرات موجودی انبار 1537610 2021-03
شاخص رقابتی 56.75 2019-12
رتبه رقابتی 86 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2020-12
رتبه فساد مالی 115 2020-12
آسانی کسب و کار 48 2019-12
استخراج معدن 18.1 2021-06
تولید فولاد 45 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 7 2021-06
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 14.1 2021-06
هزینه های مصرف کننده 38553569 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مولدووا - شاخص های اقتصادی.