بازارها گذشته مرجع
پول 16.88 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2020-03
نرخ بیکاری 4.1 2020-03
نرخ تورم 4.3 2020-06
نرخ بهره 3.25 2020-06
موازنه تجاری -136 2020-04
حساب جاری -225 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.2 2020-03
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
موارد کروناویروس 19208 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 640 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 12667 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2020-03
تولید ناخالص داخلی 11.96 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9252132 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3716 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13034 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199162184 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2020-03
افراد بیکار 34.2 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 39.1 2020-03
دستمزد 7634 2020-03
دستمزد در تولید 7112 2019-12
جمعیت 3.55 2019-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 806 2020-03
نرخ اشتغال 37.5 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 13 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.3 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2631 2020-06
اندازه اصل تورم 3.1 2020-06
قیمت تولید 135 2020-05
تورم مواد غذایی 8.5 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.25 2020-06
عرضه پول M0 24412 2020-05
عرضه پول M3 93227 2020-05
نرخ بهره سپرده 0.25 2020-06
نسبت ذخیره نقدی 34 2020-04
ذخایر ارزی 3196418 2020-06
نرخ وام 6.25 2020-06
عرضه پول M1 43778 2020-05
عرضه پول M2 63746 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -136 2020-04
حساب جاری -225 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
صادرات 150 2020-04
واردات 286 2020-04
گردش سرمایه -254 2020-03
بدهی خارجی 7581 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22.38 2020-03
حواله 224 2020-03
شاخص تروریسم 0.12 2018-12
ورود توریست 18475 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
درآمدهای دولت 53378 2017-12
ارزیابی اعتبار 25 2020-07
ارزش بودجه دولت -1145 2017-12
هزینه های دولت 54522 2017-12
مخارج نظامی 29.8 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 29 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2018-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -25 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.4 2020-03
تولید صنعتی -8.7 2020-03
تغییرات موجودی انبار 412057 2020-03
شاخص رقابتی 56.75 2019-12
رتبه رقابتی 86 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2019-12
رتبه فساد مالی 120 2019-12
آسانی کسب و کار 48 2019-12
استخراج معدن -20.9 2020-03
تولید فولاد 30 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.2 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2 2020-03
هزینه های مصرف کننده 37070599 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 19208 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 640 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 12667 2020-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مولدووا - شاخص های اقتصادی.