18/06/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 50.4% 17% ®
21/06/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 7%
09/07/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.09%
15/07/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
موازنه تجاری MAI $-342.9M


مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.