بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 19.05 19.44 19.59 19.74 19.74 20.04

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.40 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 -14 -6 -4.5 -4.5 5.5
نرخ بیکاری 3.00 3.2 3.8 3.8 3.8 3.9
نرخ تورم 29.10 29.5 27.3 24.5 18.2 8.5
نرخ بهره 18.50 23.5 20.5 18.5 15 10
موازنه تجاری -374.50 -280 -280 -280 -280 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.60 -8 -8 -8 -8 -7.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.10 39.5 39.5 39.5 39.5 41.3
بودجه دولت -8.00 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -3.4
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 18 18 12 12 12

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.40 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 -14 -6 -4.5 -4.5 5.5
تولید ناخالص داخلی 11.91 12.61 12.61 12.61 12.61 13.19
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12081383.00 10755457 14374950 14693354 11537721 15501489
تولید ناخالص داخلی سرانه 3250.40 3600 3800 3800 3800 3800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12324.74 13000 13800 13800 13800 13800
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 13.90 -0.9 -0.9 2.5 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 241870520.00 139813579 171770968 227358289 230986347 239862995

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 3.00 3.2 3.8 3.8 3.8 3.9
دستمزد 9560.80 7000 7000 7000 7000 7000
دستمزد در تولید 8194.20 6300 6300 6300 6300 6300
جمعیت 2.59 2.57 2.57 2.57 2.57 2.55
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60.5
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 29.10 29.5 27.3 24.5 18.2 8.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 3430.98 3556 3589 3791 4047 4113
اندازه اصل تورم 15.40 10 6 6 6 5.5
قیمت تولید 183.60 185 184 192 192 204
تورم مواد غذایی 30.20 22 17 13 10 8
تغییر قیمت تولید کننده 26.40 26 20 11.6 7.2 6
نرخ تورم (ماهانه) 2.00 1 0.5 0.1 0.1 0.2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 18.50 23.5 20.5 18.5 15 10
نرخ بهره سپرده 16.50 16.5 21.5 18.5 16.5 11.5
نرخ وام 10.50 10.5 15.5 12.5 10.5 5.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -374.50 -280 -280 -280 -280 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.60 -8 -8 -8 -8 -7.7
واردات 770.80 565 565 565 565 565
صادرات 396.30 285 285 285 285 285

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.10 39.5 39.5 39.5 39.5 41.3
بودجه دولت -8.00 -4.1 -4.1 -4.1 -4.1 -3.4
هزینه های دولت 12351912.00 7932300 8142168 11922102 11796076 12577817


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
تولید صنعتی -10.40 1 0.8 0.8 0.8 0.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 7 4 3.7 3.7 5
تولید صنعتی 2.90 3.4 4 2.8 2.8 2.8
استخراج معدن -13.60 8 6 10 10 12

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
هزینه های مصرف کننده 45902695.00 30633297 47809077 52470639 43837074 55356524


مولدووا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.