بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 17.23 17.52 17.6 17.68 17.76 17.93
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 3.5 3.7 3.6 3.6 3.6
نرخ بیکاری 4.00 2.8 3.6 2.8 2 2.7
نرخ تورم 6.80 6.8 6.9 6.7 6.6 6.5
نرخ بهره 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
موازنه تجاری -262.90 -284 -287 -222 -222 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90 -7.6 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.40 27.8 31.9 31.9 31.9 31.9
بودجه دولت -1.00 -3.9 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 3.5 3.7 3.6 3.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 11.31 12 12.9 12.9 12.9 12.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14787996.00 11748617 11702947 8801319 8792831 12054081
تولید ناخالص داخلی سرانه 2684.10 2850 3200 3200 3200 3200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6489.74 6600 7000 7000 7000 7000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183851602.00 189183298 188447892 190654111 190470260 194102064
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 4.00 2.8 3.6 2.8 2 2.7
دستمزد 7385.00 6800 6800 6800 6800 7000
دستمزد در تولید 6764.90 6100 6100 6100 6100 6300
سن بازنشستگی زنان 58.00 58.5 59 59 59 59
سن بازنشستگی مردان 63.00 63.5 64 64 64 64
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 6.80 6.8 6.9 6.7 6.6 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2561.14 2585 2645 2693 2707 2754
قیمت تولید 132.80 133 133 135 136 137
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.50 2.7 2.2 2.3 2.5 2.7
تورم مواد غذایی 10.70 7 7 7 7 8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ بهره سپرده 4.50 3.5 3.5 4.5 4.5 3.5
نرخ وام 10.50 9.5 9.5 10.5 10.5 9.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -262.90 -284 -287 -222 -222 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90 -7.6 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9
واردات 501.70 529 537 482 472 545
صادرات 238.80 245 250 260 230 265
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.40 27.8 31.9 31.9 31.9 31.9
بودجه دولت -1.00 -3.9 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
هزینه های دولت 54522.40 56104 55885 56540 56485 57562
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 9.30 1.5 1.5 1.7 1.6 1.7
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 39601964.00 46225705 46046014 37159376 37123542 47427574


مولدووا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.