بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 16.77 16.88 16.96 17.04 17.12 17.29

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.00 0.5 0.8 1 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.00 -3.6 1.4 1.8 5.5 2.2
نرخ بیکاری 4.20 8.5 9.1 10 9 8
نرخ تورم 3.50 2.5 1 2 3.8 6
نرخ بهره 2.75 3 3 3 3 3
موازنه تجاری -287.30 -242 -280 -280 -280 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90 -10.6 -10.6 -9.7 -9.7 -9.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.40 31.9 31.9 33.8 33.8 33.8
بودجه دولت -1.00 -5.2 -5.2 -6.3 -6.3 -6.3
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.00 0.5 0.8 1 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -14.00 -3.6 1.4 1.8 5.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 11.96 10.3 10.3 11.4 11.4 11.4
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12752740.00 17514355 12425359 9418670 9760999 12698717
تولید ناخالص داخلی سرانه 3715.77 3200 3200 3600 3600 3600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13033.90 12100 12100 13000 13000 13000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 199162184.20 180538596 201950455 202747104 210116104 206393365

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.20 8.5 9.1 10 9 8
دستمزد 7849.00 6800 7000 7000 7000 7000
دستمزد در تولید 6563.70 6100 6300 6300 6300 6300
جمعیت 3.55 3.54 3.55 3.54 3.54 3.55
سن بازنشستگی زنان 58.00 59 59 59 59 59
سن بازنشستگی مردان 63.00 64 64 64 64 64

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 3.50 2.5 1 2 3.8 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2604.70 2603 2629 2674 2731 2787
اندازه اصل تورم 2.80 5.7 5.5 5 5 4.7
قیمت تولید 135.50 136 137 137 139 140
تغییر قیمت تولید کننده 2.10 2.5 2.7 2.7 2.7 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
تورم مواد غذایی 7.60 6.9 7 6.3 6.3 5.9

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 2.75 3 3 3 3 3
نرخ بهره سپرده 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ وام 5.50 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -287.30 -242 -280 -280 -280 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90 -10.6 -10.6 -9.7 -9.7 -9.7
واردات 496.50 472 545 545 545 565
صادرات 209.20 230 265 265 265 285

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.40 31.9 31.9 33.8 33.8 33.8
بودجه دولت -1.00 -5.2 -5.2 -6.3 -6.3 -6.3
هزینه های دولت 54522.40 53541 55286 55504 57521 56502


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -2.40 -4 -2 9 5 2

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 34058975.00 48620266 50809960 37737870 39109482 51927779


مولدووا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.