گذشته قبلی
پول 1.07 1.07
بازار سهام 7253 7247 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.4 0.9 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.6 11.4 در صد
نرخ بیکاری 4.8 5.1 در صد
نرخ تورم 7 6.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 1.9 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری 9128741 6979442 EUR هزار
حساب جاری 1500 23259 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 -11.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56 58.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -0.1 -5.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 17 50 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.1 59.4 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 61.7 63.4 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.2 57.7 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.6 0.9 در صد
نرخ مالیات شرکت 12.5 12.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 48 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.8 5.1 در صد
افراد شاغل 2484 2466 هزار
افراد بیکار 127 149 هزار
استخدام تمام وقت 1956 1923 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 550 531 هزار
تغییر نرخ بیکاری -1992 15748 افراد
نرخ مشارکت نیروی کار 64.9 65.2 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 1.7 در صد
نرخ بیکاری جوانان 12.6 13 در صد
هزینه های کار 97.7 83.8 امتیاز
حداقل دستمزد 10.2 10.1 EUR / ساعت
دستمزد در تولید 979 929 EUR / هفته
جمعیت 4.96 4.9 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66 66
سن بازنشستگی مردان 66 66
درآمد متوسط ساعتی 26.22 25.31 EUR
میانگین ساعات کار در هفته 33 33.1
تغییر اشتغال 0.7 5.1 در صد
نرخ اشتغال 73 72.2 در صد
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 54372 55137 افراد
بهره وری 124 132 امتیاز
رشد دستمزد 2 5.4 در صد
دستمزد 865 837 EUR / هفته
گذشته قبلی
نرخ تورم 7 6.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 1.9 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 110 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 109 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 108 106 امتیاز
اندازه اصل تورم 4.5 3.8 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 99.11 امتیاز
قیمت تولید 86.8 85.8 امتیاز
قیمت صادرات 93.4 94.2 امتیاز
قیمت واردات 96.7 99.3 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.9 2.1 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 7.3 6.9 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 1.2 2.5 در صد
CPI مسکن آب و برق 132 131 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 122 امتیاز
تورم مواد غذایی 3.5 3.1 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 5.2 4.4 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 219 219 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10917281 10911110 دوزها
موارد کروناویروس 1555838 1555118 افراد
مرگ و میر کروناویروس 7244 7239 افراد
تخت بیمارستان 2.88 2.97 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 17.43 17.67 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 3.3 3.26 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 12.88 12.16 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 2.69 2.79 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.43 -0.46 در صد
عرضه پول M1 283696 281449 EUR - میلیون
عرضه پول M2 323709 324800 EUR - میلیون
عرضه پول M3 369802 380596 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 11911 11643 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 31431 30907 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 204018 208534 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 322 383 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 9128741 6979442 EUR هزار
حساب جاری 1500 23259 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 -11.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 20164567 15790774 EUR هزار
واردات 11035826 8811332 EUR هزار
بدهی خارجی 2886281 2779318 EUR - میلیون
رابطه مبادله 96.6 94.3 امتیاز
گردش سرمایه 8697 12640 EUR - میلیون
ذخایر طلا 9.52 7.03 تن
واردات گاز طبیعی 13262 11389 تراژول
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16954 -2454 EUR - میلیون
شاخص تروریسم 2.85 2.69
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56 58.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -0.1 -5.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 3541 -2558 EUR - میلیون
هزینه های دولت 10566 10443 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.4 24.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 31119 23576 EUR - میلیون
بدهی های دولت 235851 236165 EUR - میلیون
هزینه های مالی 27668 26133 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی 455 385 افراد
ارزیابی اعتبار 80
مخارج نظامی 1126 1113 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 12.5 12.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 48 در صد
نرخ مالیات بر فروش 23 21 در صد
نرخ تامین اجتماعی 15.05 15.05 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.05 11.05 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 4 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 17 50 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.1 59.4 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 61.7 63.4 امتیاز
تولید صنعتی -6.6 -15.7 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.4 -6.5 در صد
تولید صنعتی -5.7 -16.2 در صد
تغییرات موجودی انبار -785 1655 EUR - میلیون
ثبت خودرو 10045 11872
سرعت اینترنت 15614 15285 KBps
آدرس های IP 1663376 1600356 IP
شاخص رقابتی 75.12 75.68 امتیاز
رتبه رقابتی 24 23
شاخص فساد مالی 74 72 امتیاز
رتبه فساد مالی 13 20
آسانی کسب و کار 24 23
تولید الکتریسیته 2767 2783 گیگاوات ساعت
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.2 57.7 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.6 0.9 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.9 2.2 در صد
هزینه های مصرف کننده 27134 27212 EUR - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 286059 276707 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 14.9 17.1 در صد
اعتبار بخش خصوصی 164191 164406 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 0.8 0.8 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 11605 11634 EUR - میلیون
قیمت گازوئیل 1.91 1.82 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.3 32 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 107 112 در صد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 160 159 امتیاز
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن 0.6 0.7 در صد
شاخص بهای مسکن (سالانه) 15.2 15.1 در صد
جواز ساختمان 2355 2355
میزان ساخت و ساز 0.1 -0.5 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 52.5 53.9 امتیاز
فروش خانه موجود 3288 3036 واحد
نرخ مالکیت مسکن 70.3 68.7 در صد
فروش خانه جدید 630 548 واحد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.