01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:01 AM
IE
AIB شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید JUN 53.1 56.4 54.7
05/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:01 AM
IE
AIB PMI خدمات JUN 60.2 58.6
06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
IE
نرخ بیکاری JUN 4.7% 4.7%
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
IE
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY -28.7% -26.9%
11/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:01 AM
IE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز JUN 51.5 50.8
13/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) MAY 0.1%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) MAY 14.2%
14/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
IE
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) JUN 1.1% 0.9%
10:00 AM
IE
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه JUN 8.3% 9%
10:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) JUN 7.8% 8.6%
10:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.9% 0.8%
15/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
IE
موازنه تجاری MAY €6.4B
22/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
IE
نسبت پس انداز خانگی Q1 14.9% 13.2%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JUN 0.5%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) JUN 7.3% 8.6%
11:01 PM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 57.7

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.