03/08/2021 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
AIB شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید JUL 63.3 64
05/08/2021 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
PMI خدمات AIB JUL 66.6 63.1
10:00 AM
IE
نرخ بیکاری JUL 7.4% 6.8% ®
09/08/2021 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز JUL 66.5
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 29.9%
12/08/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) JUL 1.6%
10:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.2%
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ JUL 0.1%
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUL 1.6%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) JUN 5.5%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) JUN 0.9%
16/08/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
موازنه تجاری JUN €5.18B
20/08/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JUL 0.9%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUL -5.3%
23/08/2021 واقعی قبلی
11:01 PM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده AUG
27/08/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL 3.3%
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL 10.6%


ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.