14/11/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) SEP 8.2% 8.9% ®
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) SEP 0.7% 0.6% ®
15/11/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
IE
موازنه تجاری SEP €3.2B €4.3B ®
22/11/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) OCT -2.3%
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) OCT -2.6%
28/11/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 1.5%
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 6.5%
03/12/2018 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
IE
پی ام آی توليد Investec NOV 54.9
11:00 AM
IE
نرخ بیکاری NOV 5.3%
05/12/2018 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
IE
پی ام آی خدمات Investec NOV 57.2
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 6.7%
07/12/2018 واقعی قبلی توافق
12:01 AM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 93.5
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز Q3 13.9%
10/12/2018 واقعی قبلی توافق
01:01 AM
IE
پی ام آی ساخت و ساز NOV 52.9
11/12/2018 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) OCT 0.7%
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) OCT 8.2%


ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.