29/06/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 29.5% -35.8% ®
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -26.6% -43.7% ®
30/06/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
نرخ بیکاری JUN 5.3% 5.6%
01/07/2020 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
AIB Manufacturing PMI JUN 51.0 39.2
03/07/2020 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
AIB Services PMI JUN 23.4
06/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 4.7%
09/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) JUN -0.5%
10:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.5%
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ JUN -0.6%
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUN -0.8%
10/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) MAY -0.2%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) MAY 0.5%
13/07/2020 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
پی ام آی ساخت و ساز JUN 19.9
15/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
موازنه تجاری MAY €5.75B
11:01 PM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 61.6
22/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JUN -1%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUN -7.4%
24/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
Household Saving Ratio Q1 11.5%
27/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 29.5%
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -26.6%


ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.