01/03/2021 واقعی قبلی
01:01 AM
IE
AIB Manufacturing PMI FEB 51.8
11:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN 14.3%
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 8.2%
02/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز Q4 -10.0%
11:00 AM
IE
Average Weekly Earnings YoY Q4 3.7%
03/03/2021 واقعی قبلی
01:01 AM
IE
AIB Services PMI FEB 36.2
11:00 AM
IE
نرخ بیکاری FEB 5.8%
05/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 11.1%
11:00 AM
IE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 8.1%
11:00 AM
IE
GNP QoQ Q4 -1.9%
11:00 AM
IE
GNP YoY Q4 -3.7%
11:00 AM
IE
حساب جاری Q4
08/03/2021 واقعی قبلی
01:01 AM
IE
پی ام آی ساخت و ساز FEB 21.2
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 28.8%
11/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) FEB -0.2%
11:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.1%
11:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ FEB 0.2%
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ FEB -0.1%
12/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) JAN 0.8%
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) JAN 2.2%
15/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
موازنه تجاری JAN €3.6B
22/03/2021 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 70.8
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) FEB 1.1%
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) FEB -12.6%


ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.