16/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) JUL -0.5% 0.0% ®
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) JUL 0.3% 0.1% ®
23/09/2020 واقعی قبلی
11:01 PM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 58.9
28/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 1.5%
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 6.4%
29/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
نرخ بیکاری SEP 5.2%
01/10/2020 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
AIB Manufacturing PMI SEP 52.3
05/10/2020 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
AIB Services PMI SEP 52.4
07/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 12.9%
08/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) SEP
10:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) SEP
10:00 AM
IE
Household Saving Ratio Q2
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ SEP
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ SEP
09/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) AUG 0.3%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) AUG -0.5%
12/10/2020 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
پی ام آی ساخت و ساز SEP 44.0
15/10/2020 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT


ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.