15/01/2019 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
IE
موازنه تجاری NOV €4.8B €3.5B ®
11:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ DEC -0.1% -0.4%
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ DEC 0.8% 0.8%
11:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) DEC 0.7% 0.6%
11:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) DEC 0% -0.5%
16/01/2019 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) NOV 7.1% 8.4%
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) NOV -0.5% 0.3%
22/01/2019 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) DEC 3.9%
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) DEC -4.2%
28/01/2019 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -0.1%
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 3.6%
01/02/2019 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
IE
پی ام آی توليد Investec JAN 54.5
05/02/2019 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
IE
پی ام آی خدمات Investec JAN 56.3
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -10.5%
11:00 AM
IE
نرخ بیکاری JAN 5.3%
11/02/2019 واقعی قبلی توافق
01:01 AM
IE
پی ام آی ساخت و ساز JAN 56.3
12/02/2019 واقعی قبلی توافق
12:01 AM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 96.5


ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.