21/09/2018 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) AUG -1.7%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) AUG -0.8%
28/09/2018 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 6.5%
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 5.5%
01/10/2018 واقعی قبلی توافق
05:00 AM
IE
پی ام آی توليد Investec SEP 57.5
02/10/2018 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
IE
نرخ بیکاری SEP 5.6%
03/10/2018 واقعی قبلی توافق
05:00 AM
IE
پی ام آی خدمات Investec SEP 58.0
05/10/2018 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -5.4%
08/10/2018 واقعی قبلی توافق
12:01 AM
IE
پی ام آی ساخت و ساز SEP 58.3
11:01 PM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 102.4
09/10/2018 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) AUG 1%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) AUG 10.4%
11/10/2018 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ SEP 0.9%
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ SEP 0.3%
10:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.7%
10:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.3%
15/10/2018 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
IE
موازنه تجاری AUG €3.4B


ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.