29/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IE
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه OCT 0.3% 0.7%
11:00 AM
IE
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه OCT 0.7% 1.8%
01/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:01 AM
IE
AIB شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید NOV 62.1 61.4
11:00 AM
IE
نرخ بیکاری NOV 5.2% 5.2%
11:00 AM
IE
متوسط درآمد هفتگی (سالانه) Q3 3.9% 4.4%
02/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IE
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه Q3 26.3% 16.5%
03/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:01 AM
IE
AIB PMI خدمات NOV 63.4 62.1
11:00 AM
IE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q3 6.3% 4.4%
11:00 AM
IE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 21.6% 12.4%
11:00 AM
IE
تغییرات سالانه تولید ناخالص ملی Q3 15.8%
11:00 AM
IE
تغییرات فصلی تولید ناخالص ملی Q3 6.7%
09/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IE
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه NOV 5.1%
11:00 AM
IE
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) NOV 0.8%
11:00 AM
IE
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه OCT 44.6% 37.5%
11:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) NOV 5.1%
11:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.7%
13/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:01 AM
IE
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز NOV 56.9
15/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:01 AM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC 83.1 88
11:00 AM
IE
موازنه تجاری OCT €6.3B
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) OCT 1.6%
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) OCT 12.4%
17/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IE
حساب جاری Q3 €15B €22.1B
22/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) NOV 0.2%
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) NOV -2.6%

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.