07/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 2.3% 40.2% ®
12/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) MAR 0.3%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) MAR 3.0%
13/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) APR 0%
10:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.8%
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ APR 0.9%
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ APR 0.1%
14/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
موازنه تجاری MAR €5.9B
16/05/2021 واقعی قبلی
11:01 PM
IE
پی ام آی ساخت و ساز APR 30.9
21/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) APR 1.0%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) APR -10.1%
24/05/2021 واقعی قبلی
11:01 PM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 77.9
28/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR -1.9%
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 8.5%
01/06/2021 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
AIB ساخت PMI MAY 60.8
03/06/2021 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
PMI خدمات AIB MAY 57.7
10:00 AM
IE
نرخ بیکاری MAY 5.8%
04/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 -5.1%
10:00 AM
IE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1
10:00 AM
IE
GNP (سالانه) Q1 1%
10:00 AM
IE
QNQ GNP Q1 8.5%
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز Q1 2.7%
10:00 AM
IE
حساب جاری Q1 €7.1B


ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.