28/03/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB -1.2%
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 1.2%
29/03/2019 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 86.5
01/04/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
IE
پی ام آی توليد Investec MAR 54
02/04/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
نرخ بیکاری MAR 5.6%
03/04/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
IE
پی ام آی خدمات Investec MAR 55.9
04/04/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -8.6%
08/04/2019 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
پی ام آی ساخت و ساز MAR 60.5
11/04/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 0.7%
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 0.8%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) FEB 5.6%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) FEB -0.4%
10:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.6%
10:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.8%
10:00 AM
IE
Household Saving Ratio Q4 11.6%
16/04/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
موازنه تجاری FEB €7B
18/04/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) MAR -1.2%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) MAR -9.4%


ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.