22/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) DEC 5%
11:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) DEC -2.9%
28/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -3.3%
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC
03/02/2020 واقعی قبلی
01:01 AM
IE
AIB Manufacturing PMI JAN 49.5
04/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
نرخ بیکاری JAN 4.8%
05/02/2020 واقعی قبلی
01:01 AM
IE
AIB Services PMI JAN 55.9
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -2.6%
07/02/2020 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 81.4
10/02/2020 واقعی قبلی
01:01 AM
IE
پی ام آی ساخت و ساز JAN 52.0
13/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) DEC 1.4%
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) DEC 0.1%
14/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
موازنه تجاری DEC €6.0B


ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.