21/06/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) MAY 0.3% 0.2%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) MAY -6.3% -5.9%
28/06/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 2.1%
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 4%
01/07/2019 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
AIB Manufacturing PMI JUN 50.4
02/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
نرخ بیکاری JUN 4.4%
03/07/2019 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
AIB Services PMI JUN 57.0
04/07/2019 واقعی قبلی
11:01 PM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 89.9
05/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 7.5%
08/07/2019 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
پی ام آی ساخت و ساز JUN 54.9
11/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ JUN -0.1%
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUN 1.0%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) MAY 0.3%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) MAY 3.1%
10:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.0%
10:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.1%
15/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
موازنه تجاری MAY €5.5B
19/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
حساب جاری Q1 €0.2B
10:00 AM
IE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.1%
10:00 AM
IE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 3%
10:00 AM
IE
GNP YoY Q1 -0.4%
10:00 AM
IE
GNP QoQ Q1 -2.4%






ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.