بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11 1.1
بازار سهام 6038.76 5985 5833 5684 5539 5249
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.00 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 4.7 2 2.6 1.8 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 -10.8 -7.6 -3.5 10.5 12
نرخ بیکاری 5.30 7.5 7.6 7.3 7.1 6.8
نرخ تورم -0.50 -1 -0.1 0.2 1.2 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 -0.2 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 5752500.00 3700000 3000000 3000000 3000000 3000000
حساب جاری -15208.00 12300 3560 3560 3560 2960
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.40 4 4 3.2 3.2 3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.80 68 68 67.8 67.8 67.8
بودجه دولت 0.40 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 13.00 -36 -30 -28 -24 -20
شاخص PMI تولید 51.00 46 50.4 51.1 51.1 52.7
شاخص PMI خدمات 39.70 46 49 51 51 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 61.60 55 58 62 62 67
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 29.50 -0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 4.7 2 2.6 1.8 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 -10.8 -7.6 -3.5 10.5 12
تولید ناخالص داخلی 388.70 340 340 370 370 370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 87671.00 80589 80074 84603 96876 89683
تولید ناخالص ملی 67974.00 63000 62700 65600 75100 70200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 50246.00 18704 46430 48487 55522 52002
تولید ناخالص داخلی سرانه 79703.40 77000 77000 78500 78500 78500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 86781.40 84500 84500 85400 85400 85400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 928.00 864 899 896 1025 1007
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2251.00 2091 2115 2172 2487 2369
تولید ناخالص داخلی از ساخت 32502.00 27671 26018 31364 35915 29140
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8209.00 7697 7570 7922 9071 8479
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8313.00 8803 8794 8022 9186 9849

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.30 7.5 7.6 7.3 7.1 6.8
نرخ مشارکت نیروی کار 62.70 64.4 64.5 64.5 64.5 64.5
نرخ بیکاری جوانان 12.80 13.5 13.5 13.2 13 13
هزینه های کار 101.40 92.76 96.33 103 104 98.74
دستمزد در تولید 950.34 853 891 965 975 914
حداقل دستمزد 10.10 10.2 10.2 10.7 10.7 10.7
جمعیت 4.90 4.96 4.96 5.02 5.02 5.02
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 56790.00 275000 245000 195000 165000 115000
رشد دستمزد 3.90 -1 -1.2 1.5 2.6 2.5
دستمزد 801.83 761 777 814 823 796
درآمد متوسط ساعتی 24.81 26 26.6 26.6 26.6 26.6
تغییر اشتغال 0.30 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ اشتغال 69.80 68.7 68.6 68.6 68.6 68.6

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.50 -1 -0.1 0.2 1.2 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 -0.2 0.6 0.6 0.6 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.80 102 102 103 103 103
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.10 0.3 104 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.20 104 104 104 104 105
اندازه اصل تورم 0.50 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.75 102 102 103 104 103
قیمت تولید 88.10 95.89 92.57 91.96 89.42 93.96
تغییر قیمت تولید کننده -7.40 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 107.50 111 112 111 109 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.00 102 104 106 102 105
تورم مواد غذایی -1.30 1.4 1.3 1.3 1.3 1.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.42 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31
وام به بخش خصوصی 39511.00 38164 35639 36897 44014 39915
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 374.10 341 341 341 341 341

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 5752500.00 3700000 3000000 3000000 3000000 3000000
حساب جاری -15208.00 12300 3560 3560 3560 2960
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.40 4 4 3.2 3.2 3.2
واردات 5794900.00 8000000 8900000 8900000 8900000 9500000
صادرات 11547400.00 11700000 11900000 11900000 11900000 11900000
ورود توریست 2424.60 3450 3600 3600 3600 3600
ذخایر طلا 6.00 6 6 6 6 6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 45287.00 3600 4500 4500 4500 4500

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.80 68 68 67.8 67.8 67.8
بودجه دولت 0.40 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت 5059.00 400 350 350 350 350
هزینه های دولت 8293.00 7768 7628 8003 9164 8543
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 32 32 28 28 28

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 13.00 -36 -30 -28 -24 -20
شاخص PMI تولید 51.00 46 50.4 51.1 51.1 52.7
شاخص PMI خدمات 39.70 46 49 51 51 52
تولید صنعتی -11.30 -3.6 -2.3 1 2 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.80 2.8 -2.4 -2.4 -2.4 -1.6
تولید صنعتی -11.60 1.5 4.7 4.7 4.7 3.6
ثبت خودرو 1490.00 6200 950 950 950 950

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 61.60 55 58 62 62 67
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 29.50 -0.1 0.5 0.5 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -26.60 -4.2 -2.8 7.5 17.6 6.8
هزینه های مصرف کننده 25889.00 25697 25102 24983 28607 28115
درآمد قابل تصرف شخص 251186.00 237622 232096 242394 277561 259947
پس انداز های شخصی 11.50 12.2 12.1 12.1 12.1 13.2
نرخ وام بانکی 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 38.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
بدهی خانوار به درآمد 120.66 125 125 125 125 125
تسهیلات اعتباری خریدار 12131.00 13116 12803 12118 13580 14339
قیمت گازوئیل 1.36 1.29 1.23 1.17 1.11 1.05

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 133.90 123 125 125 125 125
فروش خانه جدید 658.00 700 800 800 800 850
نرخ مالکیت مسکن 70.30 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2
جواز ساختمان 1737.00 1910 2000 2000 2000 2000
میزان ساخت و ساز 14.90 6.9 4.4 4.4 4.4 3.2
پی ام آی ساخت و ساز 19.90 47 50.2 50.2 51 53.4
فروش خانه موجود 2940.00 3270 3580 3580 3580 3580


ایرلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.