بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.21 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
بازار سهام 7193.42 7045 6866 6690 6520 6179
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.22 0.02 0.05 0.07 0.1 0.16

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.10 -1.8 1.6 2.3 1.4 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 -2.6 -1.6 2.8 2.5 1.8
نرخ بیکاری 7.50 6.2 7.3 7.1 7 6.8
نرخ تورم -1.50 -0.1 0.2 1.2 1.4 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 7698100.00 3600000 9800000 6200000 5100000 3500000
حساب جاری 11663.00 3560 4500 6800 9500 2960
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.40 4 3.2 3.2 3.2 3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.80 68 66 66 66 66
بودجه دولت 0.40 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار -58.00 -30 -28 -24 -18 -12
شاخص PMI تولید 52.20 50.4 51.1 52.6 52 52.7
شاخص PMI خدمات 48.30 50 51 53.6 52.8 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.50 58 62 65 66 67
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 -1 0.6 0.3 0.5 0.7
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.10 -1.8 1.6 2.3 1.4 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 -2.6 -1.6 2.8 2.5 1.8
تولید ناخالص داخلی 388.70 340 370 370 370 370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 82356.00 85096 87183 86268 84662 87819
تولید ناخالص ملی 62973.00 66739 67600 66900 64700 68875
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15825.00 23541 58498 51572 16268 24294
تولید ناخالص داخلی سرانه 79703.40 77000 78500 78500 78500 78500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 86781.40 84500 85400 85400 85400 85400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 365.00 612 1026 911 375 632
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1368.00 2146 2181 1406 1402 2184
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33246.00 29191 32232 34177 34077 29716
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8465.00 8663 8355 8282 8702 8940
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6284.00 9457 9037 8868 6460 9759

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 7.50 6.2 7.3 7.1 7 6.8
نرخ مشارکت نیروی کار 61.70 56.5 57 57.4 57.9 58.9
نرخ بیکاری جوانان 20.20 18.9 20 19.8 19.7 19.5
هزینه های کار 97.40 98.31 104 98.18 98.96 99.98
دستمزد در تولید 871.35 891 936 898 905 906
حداقل دستمزد 10.10 10.1 10.7 10.7 10.7 10.7
جمعیت 4.90 4.96 5.02 5.02 5.02 5.02
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 45719.00 60000 58000 54000 51000 45000
رشد دستمزد 3.70 -1.2 -0.6 0.8 1.6 1.7
دستمزد 797.83 777 797 826 832 790
تغییر اشتغال -6.10 -1 0.3 0.3 0.4 0.2
نرخ اشتغال 67.70 64 64.5 65.1 66.6 67

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -1.50 -0.1 0.2 1.2 1.4 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.80 102 103 103 103 103
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.30 104 104 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 100.90 103 102 103 103 105
اندازه اصل تورم -1.00 0.1 0.6 0.8 0.7 1.1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.35 104 106 104 104 105
قیمت تولید 85.70 97.24 92.77 89.37 88.3 98.89
تغییر قیمت تولید کننده -5.10 -3.2 1.5 3.2 4 4.5
CPI مسکن آب و برق 109.10 112 111 109 110 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.00 104 106 104 101 105
تورم مواد غذایی -1.60 -0.6 0.3 1.4 1.3 1.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.52 -0.06 -0.48 -0.48 -0.48 0.44
وام به بخش خصوصی 37286.00 51900 49800 47600 49200 54600
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 374.10 390 387 387 387 387

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 7698100.00 3600000 9800000 6200000 5100000 3500000
حساب جاری 11663.00 3560 4500 6800 9500 2960
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.40 4 3.2 3.2 3.2 3.2
واردات 6275300.00 7500000 6600000 7600000 7700000 8800000
صادرات 13973400.00 11100000 16400000 13800000 12800000 12300000
ورود توریست 2424.60 1500 1650 2600 2870 2750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64428.00 -2300 1590 1590 3600 6900

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.80 68 66 66 66 66
بودجه دولت 0.40 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -2041.00 350 -6950 -5470 690 350
هزینه های دولت 9475.00 8439 8410 8677 9740 8709
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 32 28 28 28 28
درآمدهای دولت 13022.00 17450 12980 16290 13700 18800
هزینه های مالی 17064.00 24400 24400 15600 17890 21200

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 15.05 14.75 15.05 15.05 15.05 14.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.05 10.75 11.05 11.05 11.05 10.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -58.00 -30 -28 -24 -18 -12
شاخص PMI تولید 52.20 50.4 51.1 52.6 52 52.7
شاخص PMI خدمات 48.30 50 51 53.6 52.8 52
تولید صنعتی -13.20 -2.3 -11.7 2 1.5 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -13.40 -2.4 1.5 -1.3 2.2 1
تولید صنعتی -5.30 -2.7 -12 2.3 1.8 1.5
ثبت خودرو 4189.00 650 8600 2980 3400 780

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.50 58 62 65 66 67
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.70 -1 0.6 0.3 0.5 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.10 -3.8 7.5 3.2 2.9 4.7
هزینه های مصرف کننده 21188.00 27705 26504 25938 21781 28591
درآمد قابل تصرف شخص 266155.00 251541 259235 261897 273607 259591
پس انداز های شخصی 35.40 13.4 11.8 12 11.9 11.1
نرخ وام بانکی 0.80 1.25 1.1 1.1 1.1 1.75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.70 48 45 45 45 45
بدهی خانوار به درآمد 111.60 129 126 126 126 126
تسهیلات اعتباری خریدار 12106.00 14380 13496 12357 12510 14840
قیمت گازوئیل 1.47 1.39 1.32 1.25 1.19 1.13

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 134.80 125 129 130 134 132
فروش خانه جدید 609.00 650 580 610 510 740
نرخ مالکیت مسکن 70.30 70 68.7 68.7 68.7 68.7
جواز ساختمان 867.00 980 1500 1680 1780 1480
میزان ساخت و ساز -10.00 -3.8 -6 18.9 6.5 5.2
پی ام آی ساخت و ساز 48.60 50.2 52 51 52.4 53.4
فروش خانه موجود 2584.00 2200 2680 2500 3200 2970


ایرلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.