بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.19 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
بازار سهام 8221.67 8020 7816 7616 7421 7033
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.20 0.21 0.23 0.26 0.28 0.34

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.80 2.1 7.4 1 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.80 6 2.3 8 10.5 0.5
نرخ بیکاری 5.80 6.2 7.8 7.4 7 6.6
نرخ تورم 1.70 1.8 1.6 1.2 1.4 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 4358685.00 3000000 9800000 3000000 3000000 3000000
حساب جاری 18400.00 6800 9500 2960 2960 1620
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 4.5 4.5 4.5 4.2 4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.50 61.4 61.4 61.4 59.8 59.8
بودجه دولت -5.00 -5.4 -5.4 -5.4 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار -58.00 -24 -18 -12 -12 -7
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 64.10 62.5 52 52.7 52.7 53.8
PMI شاخص خدمات 62.10 53.6 52.8 52 52 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.80 87 66 67 67 76
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.40 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.80 2.1 7.4 1 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.80 6 2.3 8 10.5 0.5
تولید ناخالص داخلی 388.70 370 370 370 370 410
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 97389.00 89388 95803 97061 99307 97546
تولید ناخالص ملی 69379.00 68600 65700 68875 77000 75600
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19030.00 18843 18977 25575 26168 25703
تولید ناخالص داخلی سرانه 79703.40 78500 78500 78500 78500 80000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 86781.40 85400 85400 85400 85400 86600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 886.00 978 991 1020 1043 1025
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1685.00 1279 1895 2347 2401 2359
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38798.00 34939 35280 36657 37506 36841
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8346.00 8851 8590 9174 9386 9219
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7212.00 5958 8447 8735 8937 8779

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 5.80 6.2 7.8 7.4 7 6.6
نرخ مشارکت نیروی کار 61.30 57.4 57.9 58.9 58.9 61
نرخ بیکاری جوانان 15.70 16.1 17.7 17.3 16.9 16.7
هزینه های کار 100.40 98.18 85.65 102 102 104
دستمزد در تولید 976.81 891 885 965 965 987
حداقل دستمزد 10.20 10.2 10.2 10.2 10.7 10.7
جمعیت 4.96 5.02 5.02 5.02 5.08 5.08
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 31413.00 54000 51000 45000 45000 37000
رشد دستمزد 8.40 0.8 1.6 1.7 1.7 2.2
دستمزد 867.52 824 811 859 859 878
تغییر اشتغال 0.30 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2
نرخ اشتغال 67.80 65.1 66.6 67 67 67

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.70 1.8 1.6 1.2 1.4 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.50 104 103 103 104 104
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.00 104 104 106 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 103.30 102 103 105 105 103
اندازه اصل تورم 1.10 0.8 0.7 1.1 1.1 1.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.30 104 101 106 106 107
قیمت تولید 82.50 89.37 88.3 83.5 85.9 87.25
تغییر قیمت تولید کننده -7.00 3.2 4 4.5 4.5 4.5
CPI مسکن آب و برق 113.30 110 110 111 113 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.60 105 101 101 104 103
تورم مواد غذایی -1.00 -0.5 0.5 0.8 1 1.9

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
وام به بخش خصوصی 36157.00 47600 49200 54600 54600 57800
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 387.70 387 387 387 387 384

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 4358685.00 3000000 9800000 3000000 3000000 3000000
حساب جاری 18400.00 6800 9500 2960 2960 1620
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 4.5 4.5 4.5 4.2 4.2
واردات 8077412.00 7600000 7700000 8800000 8800000 10200000
صادرات 12436097.00 13800000 12800000 12300000 12300000 12900000
ورود توریست 2424.60 2600 2870 2750 2750 2750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -19372.00 1590 3600 6900 6900 6900

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.50 61.4 61.4 61.4 59.8 59.8
بودجه دولت -5.00 -5.4 -5.4 -5.4 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -1931.00 690 -4190 -5625 -7500 2700
هزینه های دولت 9807.00 10095 9756 10472 10714 10524
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.40 28 28 28 26 26
درآمدهای دولت 25818.00 16290 13700 13700 13700 19800
هزینه های مالی 27750.00 15600 17890 21200 21200 17100

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 15.05 14.75 15.05 14.75 14.75 14.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.05 10.75 11.05 10.75 10.75 10.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار -58.00 -24 -18 -12 -12 -7
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 64.10 62.5 52 52.7 52.7 53.8
PMI شاخص خدمات 62.10 53.6 52.8 52 52 54
تولید صنعتی 28.50 2 1.5 1.4 1.4 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 -1.3 2.2 1 1 0.5
تولید صنعتی 28.70 2.3 1.8 1.5 1.5 1.5
ثبت خودرو 7337.00 2980 3400 780 780 1050

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.80 87 66 67 67 76
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.40 0.3 0.5 0.7 0.7 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 90.10 3.2 2.9 4.7 4.7 4.7
هزینه های مصرف کننده 23761.00 22585 26440 27303 27936 27440
درآمد قابل تصرف شخص 266155.00 282124 272277 287447 294101 288885
پس انداز های شخصی 23.20 15.1 12.9 11.5 14 10.6
نرخ وام بانکی 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.30 45 45 45 45 43
بدهی خانوار به درآمد 111.60 126 126 126 126 122
تسهیلات اعتباری خریدار 11256.00 12899 12384 12600 12552 12663
قیمت گازوئیل 1.72 1.5 1.43 1.3 1.29 1.22

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 140.00 130 134 132 132 138
فروش خانه جدید 462.00 610 510 740 740 740
نرخ مالکیت مسکن 68.70 68.7 68.7 68.7 68.7 68.4
جواز ساختمان 1963.00 1680 1780 1480 1480 2000
میزان ساخت و ساز -27.30 36.8 9.5 5.2 5.2 5.2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 66.40 51 52.4 53.4 53.4 52.5
فروش خانه موجود 2676.00 2500 3200 2970 2970 2970


ایرلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.