بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 7194.50 7109 7018 6928 6840 6666
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4.1 3.6 3.8 4 3.2
نرخ بیکاری 4.80 4.6 4.5 4.8 5.1 5.2
نرخ تورم 1.30 1.1 0.9 1 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.5 -0.2 0.6 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 5976900.00 5900000 5100000 3700000 3000000 3000000
حساب جاری 11160.00 4440 10100 12300 3560 2960
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.60 55.9 55.9 55.9 55.9 52.7
بودجه دولت 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
اطمینان کسب و کار -26.00 -12 -10 -8 -6 5
شاخص PMI خدمات 55.90 56.2 56.5 55.2 56 56.5
شاخص PMI تولید 49.50 53 53.7 54 54.5 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.40 88 89 91 97 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.30 -0.4 0.6 -0.1 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 4.1 3.6 3.8 4 3.2
تولید ناخالص داخلی 375.90 381 404 404 404 428
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 85514.00 85877 85616 87139 88935 91780
تولید ناخالص ملی 66353.00 65700 62000 67600 69000 71200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20424.00 17596 46470 20812 21241 21921
تولید ناخالص داخلی سرانه 78764.60 81000 81000 81000 81000 84000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 70361.05 73500 73500 73500 73500 75000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 839.00 856 883 855 873 900
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2132.00 2184 2142 2173 2217 2288
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29216.00 27888 29432 29771 30385 31357
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8153.00 7976 8180 8308 8479 8750
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9095.00 9420 9350 9268 9459 9761
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.80 4.6 4.5 4.8 5.1 5.2
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10 64 64.2 64.4 64.5 64.5
نرخ بیکاری جوانان 12.60 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
هزینه های کار 93.70 102 104 96.28 96.23 98.64
دستمزد در تولید 862.30 937 907 886 886 908
حداقل دستمزد 9.80 10.2 10.2 10.2 10.2 10.7
جمعیت 4.84 4.96 4.96 4.96 4.96 5.02
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 37427.00 32800 31500 32000 30200 30200
رشد دستمزد 3.40 2.8 3 2.8 2.7 2.5
دستمزد 768.14 793 795 789 789 809
درآمد متوسط ساعتی 23.53 25.5 26 26 26.6 26.6
تغییر اشتغال -0.60 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2
نرخ اشتغال 69.60 69 68.8 68.7 68.6 68.6
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.30 1.1 0.9 1 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.5 -0.2 0.6 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.80 103 103 103 104 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.40 103 103 104 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 102.00 103 103 104 103 105
اندازه اصل تورم 1.50 1 1.2 1.4 1.5 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.02 102 103 103 103 105
قیمت تولید 91.00 95.55 96.22 95.89 92.37 93.75
تغییر قیمت تولید کننده -2.90 1 1.5 1.2 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 112.00 111 111 113 113 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.20 105 106 104 103 104
تورم مواد غذایی -1.00 0.5 1 1.4 1.3 1.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
وام به بخش خصوصی 39723.00 41048 41827 41108 41413 42738
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 374.10 341 341 341 341 341
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 5976900.00 5900000 5100000 3700000 3000000 3000000
حساب جاری 11160.00 4440 10100 12300 3560 2960
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.60 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9
واردات 6707900.00 7900000 8100000 8000000 8900000 9500000
صادرات 12684800.00 13800000 13200000 11700000 11900000 11900000
ورود توریست 3334.40 3280 3300 3450 3600 3600
ذخایر طلا 6.00 6 6 6 6 6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -12705.00 8500 16000 3600 4500 4500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.60 55.9 55.9 55.9 55.9 52.7
بودجه دولت 0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
ارزش بودجه دولت 1524.00 400 400 400 350 350
هزینه های دولت 8094.00 8071 8141 8248 8418 8687
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.70 26.5 26.5 26.5 26.5 26.8
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -26.00 -12 -10 -8 -6 5
شاخص PMI خدمات 55.90 56.2 56.5 55.2 56 56.5
شاخص PMI تولید 49.50 53 53.7 54 54.5 54
تولید صنعتی -2.60 -6.4 2.5 3.6 4.5 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.00 1.9 -2.6 2.8 -2.4 -1.6
تولید صنعتی -2.90 -7.2 3.2 1.5 4.7 3.6
ثبت خودرو 729.00 15000 5000 6200 950 950
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.40 88 89 91 97 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.30 -0.4 0.6 -0.1 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.40 3.6 3.3 3.1 2.9 2.9
هزینه های مصرف کننده 27312.00 27432 27556 27831 28404 29313
درآمد قابل تصرف شخص 251186.00 256335 255707 255959 261233 269593
پس انداز های شخصی 10.70 11.4 11.7 12.2 12.1 13.2
نرخ وام بانکی 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
تسهیلات اعتباری خریدار 13853.00 13597 13757 14128 14412 14874
قیمت گازوئیل 1.59 1.75 1.79 1.83 1.88 1.88
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.20 42.5 41.5 41.5 41.5 41.5
بدهی خانوار به درآمد 120.66 125 125 125 125 125
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 109.00 117 120 123 125 125
فروش خانه جدید 868.00 650 770 700 800 850
جواز ساختمان 1922.00 1750 1730 1910 2000 2000
میزان ساخت و ساز 3.10 7.6 8.3 6.9 4.4 3.2
پی ام آی ساخت و ساز 52.00 50.2 53 52.7 52.9 52.9
فروش خانه موجود 3123.00 2750 2950 3270 3580 3580
نرخ مالکیت مسکن 69.50 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2


ایرلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.