بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 5773.27 5742 5668 5596 5524 5384
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.13 0.11 0.12 0.13 0.14 0.17
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.40 1.5 1.6 0.3 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 3.5 5 4.9 4.3 1.6
نرخ بیکاری 4.60 4.4 4.4 5.1 4.6 4.6
نرخ تورم 0.50 0.7 1 1.2 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.3 0.5 0.4 0.5 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 4653000.00 5200000 3600000 5900000 5900000 3000000
حساب جاری 10990.00 12500 4750 4440 10100 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 9 9 8.5 8.5 8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 61.5 61.5 55.9 55.9 55.9
بودجه دولت 0.00 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
اطمینان کسب و کار -4.00 -16 -14 -12 -10 -6
شاخص PMI خدمات 55.00 52.6 53.4 53.8 54 54
شاخص PMI تولید 48.70 52.5 53.6 54 53.7 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.50 84 87 88 89 97
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 -0.4 0.4 -0.4 0.6 0.5
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.40 1.5 1.6 0.3 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 3.5 5 4.9 4.3 1.6
تولید ناخالص داخلی 375.90 381 381 381 404 404
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 83580.00 84185 85675 87675 87174 87046
تولید ناخالص ملی 62561.00 64605 64358 64172 64900 66739
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16417.00 19331 22701 22636 22876 23541
تولید ناخالص داخلی سرانه 78764.60 79500 79500 81000 81000 81000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 70361.05 72000 72000 73500 73500 73500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 828.00 745 828 869 864 842
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2212.00 2207 2200 2320 2307 2235
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26988.00 28733 28229 28310 28148 28681
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7811.00 8092 8256 8194 8147 8388
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9259.00 9613 9727 9713 9657 9883
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 4.60 4.4 4.4 5.1 4.6 4.6
نرخ مشارکت نیروی کار 62.50 63.6 64 64 64.2 64.5
نرخ بیکاری جوانان 10.30 11.7 11.5 11.5 10.5 12.7
هزینه های کار 80.20 74.7 76.57 76.28 76.28 78.64
دستمزد در تولید 910.39 886 905 902 936 930
حداقل دستمزد 9.80 9.8 9.8 10.2 10.2 10.2
جمعیت 4.84 4.9 4.9 4.96 4.96 4.96
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 45185.00 32600 30800 32800 31500 30200
دستمزد 769.98 769 786 783 792 807
درآمد متوسط ساعتی 23.93 24.4 25.1 25.5 26 26.6
نرخ اشتغال 69.30 69.1 69 69 68.8 68.6
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.50 0.7 1 1.2 1.2 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 -0.3 0.5 0.4 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30 102 102 103 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.00 102 102 103 103 103
اندازه اصل تورم 0.60 0.9 1 1 1.2 1.5
قیمت تولید 94.80 96.88 95.61 94.7 94.7 97.24
تغییر قیمت تولید کننده -6.80 -0.3 0.5 1 1.5 1.5
CPI مسکن آب و برق 110.80 109 109 111 112 111
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.80 104 103 105 106 104
تورم مواد غذایی -0.50 0.1 0.5 0.5 1 1.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35 -0.35
وام به بخش خصوصی 41087.00 41610 55100 42929 42194 65600
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 382.27 365 365 341 341 341
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 4653000.00 5200000 3600000 5900000 5900000 3000000
حساب جاری 10990.00 12500 4750 4440 10100 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 9 9 8.5 8.5 8.5
واردات 7450500.00 6700000 7900000 7900000 8100000 8900000
صادرات 12103500.00 11900000 11500000 13800000 13200000 11900000
بدهی خارجی 2328683.00 2610000 2620000 2448584 2446252 2740000
ورود توریست 3021.80 3020 3280 3280 3300 3600
ذخایر طلا 6.00 6 6 6 6 6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5281.00 4400 5200 8500 16000 4500
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 61.5 61.5 55.9 55.9 55.9
بودجه دولت 0.00 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
هزینه های دولت 7845.00 7827 8138 8114 8200 8439
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.70 26 26 26.5 26.5 26.5
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ تامین اجتماعی 14.95 14.75 14.75 14.75 14.95 14.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.95 10.75 10.75 10.75 10.95 10.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -4.00 -16 -14 -12 -10 -6
شاخص PMI خدمات 55.00 52.6 53.4 53.8 54 54
شاخص PMI تولید 48.70 52.5 53.6 54 53.7 54.5
تولید صنعتی -1.70 -2 9.5 -6.4 2.5 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.80 2.5 -6.2 1.9 -2.6 -2.4
تولید صنعتی -2.10 -2.2 9.9 -7.2 3.2 4.7
ثبت خودرو 18741.00 5500 800 15000 5000 950
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.50 84 87 88 89 97
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 -0.4 0.4 -0.4 0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.10 3.4 3.2 3.6 3.1 2.9
هزینه های مصرف کننده 26782.00 26053 26716 26639 26922 27705
درآمد قابل تصرف شخص 251186.00 237673 242567 241867 244431 251541
پس انداز های شخصی 11.40 12.5 12.6 12.7 12.7 13
نرخ وام بانکی 1.00 1 1 1 1 1
تسهیلات اعتباری خریدار 13514.00 13228 13867 13887 13977 14380
قیمت گازوئیل 1.55 1.51 1.47 1.43 1.39 1.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.20 42.5 42.5 42.5 41.5 41.5
بدهی خانوار به درآمد 133.22 134 134 125 125 125
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 107.40 114 117 117 120 125
فروش خانه جدید 608.00 680 750 650 770 800
جواز ساختمان 1823.00 1750 1850 1750 1730 2000
میزان ساخت و ساز 5.90 10.5 4.5 5.1 8.3 4
پی ام آی ساخت و ساز 51.40 54.5 54.2 53.5 53 52.9
فروش خانه موجود 2783.00 3220 3510 3510 3510 3580


ایرلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.