بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 6486.27 6397 6235 6075 5920 5610
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.14 0.01 0.03 0.05 0.07 0.11

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.10 4.7 2 2.6 1.8 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 -10.8 -7.6 -3.5 10.5 9.8
نرخ بیکاری 5.20 7.5 7.6 7.3 7.1 6.8
نرخ تورم -1.00 -1 -0.1 0.2 1.2 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 -0.2 0.4 0.3 0.5 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 4995600.00 3800000 3000000 8500000 4000000 3000000
حساب جاری 11663.00 12300 3560 4500 6800 2960
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.40 4 4 3.2 3.2 3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.80 68 68 67.8 67.8 67.8
بودجه دولت 0.40 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار -58.00 -36 -30 -28 -24 -12
شاخص PMI تولید 52.30 52.8 50.4 51.1 52.6 52.7
شاخص PMI خدمات 52.40 49 50 51 53.6 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.90 55.1 58 62 65 67
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 -0.1 -1 0.6 0.3 0.7
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.10 4.7 2 2.6 1.8 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.00 -10.8 -7.6 -3.5 10.5 9.8
تولید ناخالص داخلی 388.70 340 340 370 370 370
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 82356.00 82501 80910 85540 97949 88839
تولید ناخالص ملی 62973.00 63000 66739 65600 75100 68875
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15825.00 28385 48717 68701 78668 53491
تولید ناخالص داخلی سرانه 79703.40 77000 77000 78500 78500 78500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 86781.40 84500 84500 85400 85400 85400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 365.00 850 971 898 1029 1066
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1368.00 2063 2024 2081 2382 2222
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33246.00 29386 27550 31432 35992 30250
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8465.00 8094 7969 8330 9538 8749
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6284.00 8763 8581 8695 9956 9422

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 5.20 7.5 7.6 7.3 7.1 6.8
نرخ مشارکت نیروی کار 58.90 61.1 61.5 61.9 62.2 62.6
نرخ بیکاری جوانان 17.50 18.3 18.3 18 17.8 17.6
هزینه های کار 97.40 93.56 96.33 103 104 98.74
دستمزد در تولید 890.53 853 891 965 975 914
حداقل دستمزد 10.10 10.1 10.1 10.7 10.7 10.7
جمعیت 4.90 4.96 4.96 5.02 5.02 5.02
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 54706.00 59000 60000 58000 54000 45000
رشد دستمزد 6.20 -1 -1.2 1.5 2.6 2.5
دستمزد 819.13 761 777 814 823 796
تغییر اشتغال 0.30 0.6 -1 0.3 0.2 0.2
نرخ اشتغال 65.70 64.2 65 65.1 66 67

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -1.00 -1 -0.1 0.2 1.2 1.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 -0.2 0.4 0.3 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.80 102 102 103 103 103
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.20 0.3 104 104 104 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.00 103 102 104 104 104
اندازه اصل تورم -0.50 0.5 0.4 1 1.4 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.35 102 104 106 107 105
قیمت تولید 86.20 91.2 89.74 90.78 87.87 91
تغییر قیمت تولید کننده -8.40 -3.8 -1.6 0.2 1 1.4
CPI مسکن آب و برق 108.60 111 112 111 109 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.00 102 104 106 104 105
تورم مواد غذایی -1.80 -1.2 -0.1 0.5 1.4 1.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.48 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
وام به بخش خصوصی 38087.00 46200 51900 49800 47600 54600
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 374.10 390 390 387 387 387

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 4995600.00 3800000 3000000 8500000 4000000 3000000
حساب جاری 11663.00 12300 3560 4500 6800 2960
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.40 4 4 3.2 3.2 3.2
واردات 8426400.00 6800000 6500000 6600000 7900000 8800000
صادرات 13422000.00 10600000 10100000 15100000 11900000 11900000
ورود توریست 2424.60 1270 1500 1650 2600 2750
ذخایر طلا 6.00 6 6 6 6 6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64428.00 -6200 -2300 1590 4500 6900

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.80 68 68 67.8 67.8 67.8
بودجه دولت 0.40 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -2324.00 -7400 -6950 -5470 690 -2400
هزینه های دولت 9475.00 8153 7939 8332 9541 8717
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 32 32 28 28 28
درآمدهای دولت 13994.00 12800 17450 12980 16290 18800
هزینه های مالی 16529.00 20200 24400 18450 15600 21200

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -58.00 -36 -30 -28 -24 -12
شاخص PMI تولید 52.30 52.8 50.4 51.1 52.6 52.7
شاخص PMI خدمات 52.40 49 50 51 53.6 52
تولید صنعتی 12.90 -7.3 -2.3 -11.7 8.6 4.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.30 2.8 -2.4 1.5 -1.3 1
تولید صنعتی 13.40 -7.6 -2.3 -12 8.5 4.5
ثبت خودرو 7360.00 2600 650 8600 2980 780

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.90 55.1 58 62 65 67
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 -0.1 -1 0.6 0.3 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40 -9.2 -3.8 7.5 17.6 4.7
هزینه های مصرف کننده 21188.00 25852 25144 25437 29128 27608
درآمد قابل تصرف شخص 266155.00 237622 232096 242394 277561 254841
پس انداز های شخصی 16.40 16.5 13.4 11.8 12 11.1
نرخ وام بانکی 1.10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.70 48 48 45 45 45
بدهی خانوار به درآمد 120.66 129 129 126 126 126
تسهیلات اعتباری خریدار 12042.00 13116 12803 12118 13405 14058
قیمت گازوئیل 1.52 1.29 1.23 1.17 1.11 1.05

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 134.60 127 125 129 130 132
فروش خانه جدید 566.00 320 650 580 610 740
نرخ مالکیت مسکن 70.30 70 70 68.7 68.7 68.7
جواز ساختمان 867.00 1200 980 1500 1680 1480
میزان ساخت و ساز -35.70 -7.3 -3.8 -12 18.9 5.2
پی ام آی ساخت و ساز 44.00 51.5 50.2 52 51 53.4
فروش خانه موجود 1995.00 1870 2200 2680 2500 2970


ایرلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.