بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
بازار سهام 6572.51 6157 6071 5986 5902 5738
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.07 0 0.01 0.01 0.01 0.02
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.6 0.9 0.8 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 5 4.9 4.3 3.4 1.6
نرخ بیکاری 5.30 4.7 4.6 4.5 4.8 5.1
نرخ تورم 0.90 1 1.2 1.2 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.5 0.4 0.5 -0.2 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 5270600.00 3600000 5900000 5900000 5100000 3000000
حساب جاری -26538.00 4750 4440 10100 12300 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 9 8.5 8.5 8.5 8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 61.5 55.9 55.9 55.9 55.9
بودجه دولت 0.00 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
اطمینان کسب و کار 1.00 -14 -12 -10 -8 -6
شاخص PMI خدمات 53.10 55.8 56.2 56.5 55.2 56
شاخص PMI تولید 48.70 51 53 53.7 54 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.30 87 88 89 91 97
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.70 0.4 -0.4 0.6 -0.1 0.5
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 1.6 0.9 0.8 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.80 5 4.9 4.3 3.4 1.6
تولید ناخالص داخلی 375.90 381 381 404 404 404
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 84556.00 82060 81823 88098 88192 85096
تولید ناخالص ملی 61522.00 64358 64172 66400 64200 66739
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 48690.00 22701 22636 18114 50784 23541
تولید ناخالص داخلی سرانه 78764.60 79500 81000 81000 81000 81000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 70361.05 72000 73500 73500 73500 73500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 861.00 590 589 869 864 612
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2212.00 2160 2154 2320 2307 2240
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28826.00 26033 25958 28310 28148 26997
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7970.00 8354 8330 8194 8147 8663
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9210.00 9119 9093 9713 9657 9457
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.30 4.7 4.6 4.5 4.8 5.1
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10 64 64 64.2 64.4 64.5
نرخ بیکاری جوانان 14.80 11.5 11.5 10.5 14.3 12.7
هزینه های کار 80.80 76.57 76.28 82.45 82.61 78.64
دستمزد در تولید 893.45 905 902 938 920 930
حداقل دستمزد 9.80 9.8 10.2 10.2 10.2 10.2
جمعیت 4.84 4.86 4.88 4.88 4.88 4.88
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 33891.00 30800 32800 31500 32000 30200
دستمزد 771.12 786 783 793 794 807
درآمد متوسط ساعتی 23.81 25.1 25.5 26 26 26.6
نرخ اشتغال 69.10 69 69 68.8 68.7 68.6
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.90 1 1.2 1.2 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.5 0.4 0.5 -0.2 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.60 103 103 103 104 105
قیمت مصرف کننده اصلی 102.30 102 102 103 103 103
اندازه اصل تورم 1.00 1 1 1.2 1.4 1.5
قیمت تولید 94.40 95.61 94.7 94.7 96.22 97.24
تغییر قیمت تولید کننده -4.40 0.5 1 1.5 1.2 1.5
CPI مسکن آب و برق 111.70 110 111 111 112 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.00 103 102 105 106 105
تورم مواد غذایی -0.80 0.5 0.5 1 1.4 1.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.42 -0.31 -0.06 -0.35 -0.35 -0.06
وام به بخش خصوصی 40298.00 55100 42929 42194 42854 65600
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 382.27 365 341 341 341 341
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 5270600.00 3600000 5900000 5900000 5100000 3000000
حساب جاری -26538.00 4750 4440 10100 12300 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 9 8.5 8.5 8.5 8.5
واردات 6553600.00 7900000 7900000 8100000 8000000 8900000
صادرات 11824200.00 11500000 13800000 13200000 11700000 11900000
ورود توریست 3021.80 3280 3280 3300 3450 3600
ذخایر طلا 6.00 6 6 6 6 6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -12705.00 5200 8500 16000 3600 4500
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 61.5 55.9 55.9 55.9 55.9
بودجه دولت 0.00 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
هزینه های دولت 7978.00 8138 8114 8283 8321 8439
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.70 26 26.5 26.5 26.5 26.5
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ تامین اجتماعی 14.95 14.75 14.75 14.95 14.95 14.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.95 10.75 10.75 10.95 10.95 10.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 1.00 -14 -12 -10 -8 -6
شاخص PMI خدمات 53.10 55.8 56.2 56.5 55.2 56
شاخص PMI تولید 48.70 51 53 53.7 54 54.5
تولید صنعتی -6.30 9.5 -6.4 2.5 3.6 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 -6.2 1.9 -2.6 2.8 -2.4
تولید صنعتی -7.20 9.9 -7.2 3.2 1.5 4.7
ثبت خودرو 4104.00 800 15000 5000 6200 950
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.30 87 88 89 91 97
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.70 0.4 -0.4 0.6 -0.1 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10 3.2 3.6 3.3 3.1 2.9
هزینه های مصرف کننده 26919.00 26716 26639 28025 28077 27705
درآمد قابل تصرف شخص 251186.00 242567 241867 263494 261987 251541
پس انداز های شخصی 10.10 10.9 11.4 11.7 12.2 12.1
نرخ وام بانکی 0.90 1 1.25 1 1 1.25
تسهیلات اعتباری خریدار 13685.00 13867 13887 13977 14095 14380
قیمت گازوئیل 1.58 1.41 1.37 1.37 1.33 1.37
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.70 42.5 42.5 41.5 41.5 41.5
بدهی خانوار به درآمد 133.22 134 125 125 125 125
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 108.70 117 117 120 123 125
فروش خانه جدید 670.00 750 650 770 700 800
جواز ساختمان 1774.00 1850 1750 1730 1910 2000
میزان ساخت و ساز 11.30 9.1 7.6 8.3 6.9 4.4
پی ام آی ساخت و ساز 48.30 54.2 53.5 53 52.7 52.9
فروش خانه موجود 3277.00 3510 2750 2950 3270 3580


ایرلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.