بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
بازار سهام 7344.75 6801 6547 6303 6068 5624
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.59 1.72 1.89 2.08 2.29 2.77

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.40 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.60 6.2 5.1 3.6 3.3 2
نرخ بیکاری 4.80 5.7 5.3 5.1 5.3 5.3
نرخ تورم 7.00 5.5 4.7 4.5 4 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.2 0.4 0.5 0.5 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری 9128741.00 4600000 7100000 3000000 3000000 3000000
حساب جاری 1500.00 17800 20900 14600 14600 9800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 4.2 4.2 4.2 4.2 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.00 50.8 50.8 50.8 46 46
بودجه دولت -0.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2
اطمینان کسب و کار 17.00 22 17 21 21 19
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.10 54 54.2 53.8 53.8 53.6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 61.70 54 54.6 54 54 53.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.20 82 91 95 98 101
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.60 0.6 0.4 0.6 0.3 0.3
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.40 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.60 6.2 5.1 3.6 3.3 2
تولید ناخالص داخلی 425.89 460 460 460 460 480
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 104408.00 116159 115881 108167 107853 110330
تولید ناخالص ملی 81134.00 83400 87100 84100 83800 85700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 34066.00 20758 20285 35292 35190 35998
تولید ناخالص داخلی سرانه 78558.30 83800 83800 83800 83800 84700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 89688.96 91700 91700 91700 91700 92900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 753.00 782 932 780 778 796
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2037.00 1906 2015 2110 2104 2153
تولید ناخالص داخلی از ساخت 42971.00 47152 51460 44518 44389 45408
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9329.00 9658 9627 9665 9637 9858
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8518.00 8127 8729 8825 8799 9001

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 4.80 5.7 5.3 5.1 5.3 5.3
نرخ مشارکت نیروی کار 65.20 61 61.2 61.5 61.5 62
نرخ بیکاری جوانان 12.60 13.5 13.1 12.9 13.1 13.1
هزینه های کار 97.70 90.45 86.82 101 101 103
دستمزد در تولید 978.58 969 962 1007 1007 1036
حداقل دستمزد 10.20 10.7 10.7 10.7 10.7 11.5
جمعیت 4.96 5.08 5.08 5.08 5.08 5.15
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 54372.00 37000 36500 37000 37000 36000
رشد دستمزد 2.00 4.2 3.6 2.9 2.9 2.9
دستمزد 864.51 885 868 890 890 915
نرخ اشتغال 72.80 67 67 67 67 67

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.00 5.5 4.7 4.5 4 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.2 0.4 0.5 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.60 109 110 112 114 115
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.30 106 106 106 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 107.80 107 108 109 109 111
اندازه اصل تورم 4.50 3.7 3.4 3.1 2.4 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.16 100 104 106 105 109
قیمت تولید 86.80 83.97 85.13 85.34 86.92 85.93
تغییر قیمت تولید کننده 5.20 2.4 2.2 2.2 1.3 0.7
CPI مسکن آب و برق 132.10 120 124 128 136 132
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.00 124 125 125 126 126
تورم مواد غذایی 3.50 1.6 1.4 1.7 1.5 1.7

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.43 -0.43 -0.18 0.07 0.07 0.32
وام به بخش خصوصی 31431.00 38561 38002 36840 32468 37577
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 322.50 394 394 394 394 386

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 9128741.00 4600000 7100000 3000000 3000000 3000000
حساب جاری 1500.00 17800 20900 14600 14600 9800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 4.2 4.2 4.2 4.2 4
واردات 11035826.00 10200000 8100000 10600000 10600000 11200000
صادرات 20164567.00 14800000 15200000 13600000 13600000 14200000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 16954.00 6200 8600 7200 7200 7200

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 56.00 50.8 50.8 50.8 46 46
بودجه دولت -0.10 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2
ارزش بودجه دولت 3541.00 200 -2100 -1660 -1660 -900
هزینه های دولت 10566.00 10999 10976 10946 10915 11165
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.40 26 26 26 26 25
درآمدهای دولت 31119.00 30400 28900 30400 30400 33700
هزینه های مالی 27668.00 30200 31000 32060 32060 34600

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 15.05 14.75 15.05 15.05 15.05 15.05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.05 10.75 11.05 11.05 11.05 11.05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 17.00 22 17 21 21 19
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.10 54 54.2 53.8 53.8 53.6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 61.70 54 54.6 54 54 53.4
تولید صنعتی -6.60 1.5 2.3 6.5 6.5 6.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.40 1.4 1.6 0.6 0.6 0.4
تولید صنعتی -5.70 1.9 2.6 6.9 6.9 6.9
ثبت خودرو 10045.00 5600 6670 1680 1680 2020

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.20 82 91 95 98 101
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.60 0.6 0.4 0.6 0.3 0.3
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.90 4.6 4.3 3.6 2.9 3.6
هزینه های مصرف کننده 27134.00 28216 28600 28111 28029 28673
درآمد قابل تصرف شخص 286059.00 303795 300648 296357 295499 302284
پس انداز های شخصی 14.90 13 11.5 10.6 10.6 10.6
نرخ وام بانکی 0.80 0.8 1.05 1.3 1.3 1.55
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.30 41 41 41 41 36
بدهی خانوار به درآمد 107.03 124 124 124 124 120
تسهیلات اعتباری خریدار 11605.00 12018 12098 12000 11988 12240
قیمت گازوئیل 1.91 1.98 2.04 2.12 2.19 2.19

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 160.10 148 150 149 149 154
نرخ مالکیت مسکن 70.30 67.5 67.5 67.5 67.5 67
فروش خانه جدید 630.00 560 660 1010 1010 990
جواز ساختمان 2355.00 1500 2670 2400 2400 2450
میزان ساخت و ساز 0.10 -16 -4.6 -4.6 -4.6 5.2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 52.50 54.5 55.1 55 55 54
فروش خانه موجود 3288.00 3200 2740 3890 3890 3900


ایرلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.