بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17 1.16
بازار سهام 7812.93 7435 7246 7060 6880 6520
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.07 0.08 0.08 0.09 0.1 0.12

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.10 -1.4 0.2 2.2 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.6 2.8 2.5 1.8 3.6
نرخ بیکاری 5.80 7.9 8.4 7.8 7.4 6.6
نرخ تورم -0.20 -0.2 0.6 1 1.1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 3579000.00 3000000 9800000 6200000 3000000 3000000
حساب جاری 7113.00 4500 6800 9500 2960 1620
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 3.2 3.2 3.2 3.2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.80 66 66 66 66 62
بودجه دولت 0.40 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -0.6
اطمینان کسب و کار -58.00 -28 -24 -18 -12 -7
شاخص PMI تولید 52.00 52.6 52.6 52 52.7 53.8
شاخص PMI خدمات 41.20 51 53.6 52.8 52 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.80 72.6 65 66 67 76
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.80 0.6 0.3 0.5 0.7 0.7
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.10 -1.4 0.2 2.2 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.6 2.8 2.5 1.8 3.6
تولید ناخالص داخلی 388.70 370 370 370 370 410
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 89871.00 92649 88510 86689 87819 94317
تولید ناخالص ملی 69655.00 72000 68400 66700 68875 73200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23681.00 63317 50722 18274 24294 64456
تولید ناخالص داخلی سرانه 79703.40 78500 78500 78500 78500 80000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 86781.40 85400 85400 85400 85400 86600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 944.00 1081 953 949 632 1101
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2173.00 2260 2248 1241 2312 2301
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33942.00 30789 33305 33884 27860 31343
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8494.00 8785 8539 8584 8940 8943
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8088.00 9516 9077 5778 9759 9687

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 5.80 7.9 8.4 7.8 7.4 6.6
نرخ مشارکت نیروی کار 61.30 57 57.4 57.9 58.9 61
نرخ بیکاری جوانان 15.70 17.8 18.3 17.7 17.3 17.3
هزینه های کار 84.30 104 98.18 85.65 85.73 87.62
دستمزد در تولید 949.27 936 891 885 886 906
حداقل دستمزد 10.20 10.2 10.2 10.2 10.2 10.7
جمعیت 4.90 5.02 5.02 5.02 5.02 5.08
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 38446.00 58000 54000 51000 45000 37000
رشد دستمزد 7.50 -0.6 0.8 1.6 1.7 2.2
دستمزد 844.98 796 824 811 811 829
تغییر اشتغال 3.30 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2
نرخ اشتغال 67.80 64.5 65.1 66.6 67 67

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.20 -0.2 0.6 1 1.1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.50 102 103 102 103 104
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.00 104 104 104 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 101.80 102 103 103 105 103
اندازه اصل تورم 0.70 0.6 0.8 0.7 1.1 1.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.30 106 103 102 102 104
قیمت تولید 80.80 92.77 89.37 88.3 98.89 87.25
تغییر قیمت تولید کننده -12.60 1.5 3.2 4 4.5 4.5
CPI مسکن آب و برق 110.30 111 109 110 111 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.50 105 104 100 101 102
تورم مواد غذایی -2.10 0.3 1.4 1.3 1.5 1.9

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.53 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
وام به بخش خصوصی 36101.00 49800 47600 49200 54600 57800
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 374.10 387 387 387 387 384

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 3579000.00 3000000 9800000 6200000 3000000 3000000
حساب جاری 7113.00 4500 6800 9500 2960 1620
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 3.2 3.2 3.2 3.2 2
واردات 8181000.00 6600000 7600000 7700000 8800000 10200000
صادرات 11760000.00 16400000 13800000 12800000 12300000 12900000
ورود توریست 2424.60 1650 2600 2870 2750 2750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -19372.00 1590 1590 3600 6900 6900

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.80 66 66 66 66 62
بودجه دولت 0.40 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -0.6
ارزش بودجه دولت -2041.00 350 -6950 -5470 350 350
هزینه های دولت 9696.00 8842 8832 9791 8709 9001
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 28 28 28 28 26
درآمدهای دولت 13022.00 12980 16290 13700 13700 19800
هزینه های مالی 17064.00 24400 15600 17890 21200 17100

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 15.05 14.75 15.05 15.05 14.75 14.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.05 10.75 11.05 11.05 10.75 10.75
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -58.00 -28 -24 -18 -12 -7
شاخص PMI تولید 52.00 52.6 52.6 52 52.7 53.8
شاخص PMI خدمات 41.20 51 53.6 52.8 52 54
تولید صنعتی 28.80 -11.7 2 1.5 1.4 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -24.80 1.5 -1.3 2.2 1 0.5
تولید صنعتی 30.30 -12 2.3 1.8 1.5 1.5
ثبت خودرو 16948.00 8600 2980 3400 780 1050

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.80 72.6 65 66 67 76
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.80 0.6 0.3 0.5 0.7 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.10 7.5 3.2 2.9 4.7 4.7
هزینه های مصرف کننده 25281.00 28018 26743 21904 28591 28522
درآمد قابل تصرف شخص 266155.00 273075 270413 273607 259591 277990
پس انداز های شخصی 19.60 11.8 12 11.9 11.1 9.9
نرخ وام بانکی 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.50 45 45 45 45 43
بدهی خانوار به درآمد 111.60 126 126 126 126 122
تسهیلات اعتباری خریدار 11461.00 14216 12759 12510 14840 14472
قیمت گازوئیل 1.62 1.5 1.43 1.35 1.29 1.22

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 137.20 129 130 134 132 138
فروش خانه جدید 1081.00 580 610 510 740 740
نرخ مالکیت مسکن 70.30 68.7 68.7 68.7 68.7 68.4
جواز ساختمان 2196.00 1500 1680 1780 1480 2000
میزان ساخت و ساز 2.70 -6 18.9 6.5 5.2 5.2
پی ام آی ساخت و ساز 27.00 52 51 52.4 53.4 52.5
فروش خانه موجود 3907.00 2680 2500 3200 2970 2970


ایرلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.