بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.14 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
بازار سهام 6128.16 6004 5930 5857 5784 5641
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.21 0.45 0.47 0.49 0.52 0.56
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 1 1.5 1.6 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.8 3.5 5 4.9 1.6
نرخ بیکاری 4.40 4.5 4.4 4.4 5.1 4.6
نرخ تورم 1.00 1.1 1.4 1.5 1.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.5 -0.3 0.5 0.4 0.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
موازنه تجاری 5510600.00 4900000 5200000 3600000 5900000 3000000
حساب جاری 178.00 5400 12500 4750 4440 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 9 9 9 8.5 8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 61.5 61.5 61.5 55.9 55.9
بودجه دولت 0.00 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
اطمینان کسب و کار -4.00 -12 -16 -14 -12 -6
شاخص PMI خدمات 57.00 55.8 52.6 53.4 53.8 54
شاخص PMI تولید 50.40 50.9 52.5 53.6 54 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.90 91 94 97 99 101
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.10 0.5 -0.4 0.4 -0.4 0.5
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 1 1.5 1.6 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.8 3.5 5 4.9 1.6
تولید ناخالص داخلی 333.73 360 360 360 390 390
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 78828.00 79168 80142 82769 82691 84094
تولید ناخالص ملی 61823.00 61400 64400 64900 64900 66000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21807.00 15778 19284 22897 22876 23264
تولید ناخالص داخلی سرانه 74433.46 79000 79000 79000 82000 82000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67335.29 73100 73100 73100 74800 74800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 567.00 589 573 595 595 605
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2075.00 2096 2163 2179 2177 2214
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25008.00 25090 25977 26258 26233 26679
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8025.00 7904 8042 8426 8418 8561
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8760.00 8850 8954 9198 9189 9345
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 4.40 4.5 4.4 4.4 5.1 4.6
نرخ مشارکت نیروی کار 62.50 63.4 63.6 64 64 64.5
نرخ بیکاری جوانان 10.00 10.2 11.7 11.5 11.5 12.7
هزینه های کار 74.20 81.54 74.7 76.57 76.28 78.64
دستمزد در تولید 910.39 900 886 910 936 934
حداقل دستمزد 9.80 9.8 9.8 9.8 10.2 10.2
جمعیت 4.84 4.9 4.9 4.9 4.96 4.96
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 33224.00 32600 35038 30800 32800 30200
دستمزد 769.98 775 769 781 792 803
درآمد متوسط ساعتی 23.93 24.5 24.4 25.1 25.5 26.6
نرخ اشتغال 69.30 69.2 69.1 69 69 68.6
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.00 1.1 1.4 1.5 1.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.5 -0.3 0.5 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30 103 103 103 103 105
قیمت مصرف کننده اصلی 101.70 102 102 102 102 103
اندازه اصل تورم 0.60 0.8 0.9 1 1 1.5
قیمت تولید 95.10 101 96.88 95.61 94.7 97.24
تغییر قیمت تولید کننده -6.30 -2.6 -0.3 0.5 1 1.5
CPI مسکن آب و برق 110.50 107 110 110 111 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.30 105 105 103 102 105
تورم مواد غذایی -0.20 0.5 1.1 1.2 1.4 1.9
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.07
وام به بخش خصوصی 40070.00 41610 42571 42929 42194 43616
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 382.27 365 365 365 341 341
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 5510600.00 4900000 5200000 3600000 5900000 3000000
حساب جاری 178.00 5400 12500 4750 4440 3560
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 9 9 9 8.5 8.5
واردات 7006300.00 7800000 6700000 7900000 7900000 8900000
صادرات 12516900.00 12700000 11900000 11500000 13800000 11900000
بدهی خارجی 2331985.00 2324005 2374237 2448584 2446252 2487762
ورود توریست 2026.70 3150 3020 3280 3280 3600
ذخایر طلا 6.00 6 6 6 6 6
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19711.00 21500 4400 5200 8500 4500
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.80 61.5 61.5 61.5 55.9 55.9
بودجه دولت 0.00 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
هزینه های دولت 7817.00 7645 7808 8208 8200 8339
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.70 26 26 26 26.5 26.5
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ تامین اجتماعی 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95 10.95
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار -4.00 -12 -16 -14 -12 -6
شاخص PMI خدمات 57.00 55.8 52.6 53.4 53.8 54
شاخص PMI تولید 50.40 50.9 52.5 53.6 54 54.5
تولید صنعتی 7.50 -3.2 -2 9.5 -6.4 4.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.70 -3.4 2.5 -6.2 1.9 -2.4
تولید صنعتی 7.10 -3.6 -2.2 9.9 -7.2 4.7
ثبت خودرو 9126.00 4700 5500 800 15000 950
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.90 91 94 97 99 101
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.10 0.5 -0.4 0.4 -0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.00 3.6 3.4 3.2 3.6 2.9
هزینه های مصرف کننده 25664.00 25643 25989 26947 26922 27378
درآمد قابل تصرف شخص 233013.00 236275 237091 244664 244431 248578
پس انداز های شخصی 12.30 11.7 11.6 11.1 11.5 9
نرخ وام بانکی 1.00 1 1 1 1 1.25
تسهیلات اعتباری خریدار 13468.00 13017 13196 13987 13977 14211
قیمت گازوئیل 1.63 1.48 1.44 1.41 1.37 1.37
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.20 42.5 42.5 42.5 41.5 41.5
بدهی خانوار به درآمد 133.22 134 134 134 125 125
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 106.80 112 114 117 117 125
فروش خانه جدید 572.00 720 680 750 650 800
جواز ساختمان 1823.00 1650 1750 1850 1750 2000
میزان ساخت و ساز 5.90 6.7 10.5 4.5 5.1 4
پی ام آی ساخت و ساز 54.90 54.8 54.5 54.2 53.5 52.9
فروش خانه موجود 2623.00 3600 3220 3510 3510 3580


ایرلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.