بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.17 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
بازار سهام 8785.32 8390 8135 7889 7650 7193
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.11 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.30 4.4 1 0.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.60 12.4 4.8 7.5 6.2 3.6
نرخ بیکاری 6.40 6.4 6.6 7 6.8 6.2
نرخ تورم 2.80 2.5 2 1.5 1.4 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.4 0.3 0.4 0.2 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 4769041.00 7200000 3000000 5300000 4600000 3000000
حساب جاری 14993.00 22100 16800 21500 17800 14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 4.5 4.5 4.2 4.2 4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.50 61.4 61.4 59.8 59.8 59.8
بودجه دولت -5.00 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 49.00 36 12 16 22 21
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 62.80 60.9 57.9 54.5 54 53.8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 63.70 61.5 58 56.5 54 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.50 85.9 82 91 105 101
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.70 0.5 0.7 1 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.30 4.4 1 0.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.60 12.4 4.8 7.5 6.2 3.6
تولید ناخالص داخلی 418.62 440 440 460 460 460
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 109378.00 111494 99198 110635 116159 102770
تولید ناخالص ملی 78562.00 77200 79500 79100 83400 82400
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19546.00 22160 26051 19862 20758 26989
تولید ناخالص داخلی سرانه 81297.07 82500 82500 83800 83800 83800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 89688.96 90900 90900 91700 91700 91700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 736.00 898 817 820 782 847
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1795.00 2194 2226 1571 1906 2306
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44399.00 41933 40552 46072 47152 42012
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9094.00 9884 9266 9508 9658 9600
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7653.00 8799 8260 8172 8127 8558

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 6.40 6.4 6.6 7 6.8 6.2
نرخ مشارکت نیروی کار 60.40 60.6 60.8 60.7 61 61.5
نرخ بیکاری جوانان 16.90 16.9 17.1 17.5 17.3 16.9
هزینه های کار 88.70 87.28 105 92.78 92.43 108
دستمزد در تولید 929.77 910 1002 1022 969 1031
حداقل دستمزد 10.20 10.2 10.2 10.7 10.7 10.7
جمعیت 4.96 5.02 5.02 5.08 5.08 5.08
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 40329.00 39000 40000 38000 37000 37000
رشد دستمزد 3.90 4.4 5.1 4.6 4.2 2.9
دستمزد 849.69 833 890 907 885 916
نرخ اشتغال 65.60 66.6 67 67 67 67

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.80 2.5 2 1.5 1.4 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.4 0.3 0.4 0.2 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.70 104 103 104 105 105
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.20 104 106 106 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.10 103 103 104 105 105
اندازه اصل تورم 1.40 1.6 1.7 1.4 1.5 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 94.80 99.9 100 102 96.13 102
قیمت تولید 84.00 83.71 81.1 85.98 88.97 85.24
تغییر قیمت تولید کننده -2.10 -1.4 1.5 4.6 8.5 5.1
CPI مسکن آب و برق 116.50 111 112 113 115 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.30 102 102 104 108 104
تورم مواد غذایی 0.00 0.5 0.8 1 0.9 1.7

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.54 0.44 -0.54 -0.54 -0.54
وام به بخش خصوصی 36094.00 41909 38063 38894 38561 39434
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 387.70 396 396 394 394 394

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 4769041.00 7200000 3000000 5300000 4600000 3000000
حساب جاری 14993.00 22100 16800 21500 17800 14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 4.5 4.5 4.2 4.2 4.2
واردات 9665957.00 7300000 9700000 9800000 10200000 10600000
صادرات 14434998.00 14500000 12700000 15100000 14800000 13600000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -18325.00 10200 6900 7800 6200 7200

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.50 61.4 61.4 59.8 59.8 59.8
بودجه دولت -5.00 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -1931.00 -7500 -2600 500 200 -1660
هزینه های دولت 10357.00 11363 10946 11040 10999 11340
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.40 28 28 26 26 26
درآمدهای دولت 25818.00 24500 28800 26900 30400 30400
هزینه های مالی 27750.00 32000 31400 26400 30200 32060

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 49.00 36 12 16 22 21
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 62.80 60.9 57.9 54.5 54 53.8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 63.70 61.5 58 56.5 54 54
تولید صنعتی 15.60 14 -12.6 3.6 1.5 6.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.70 2.2 1 0.6 1.4 0.6
تولید صنعتی 16.70 14.4 -13 4 1.9 6.9
ثبت خودرو 8563.00 6200 1450 11200 5600 1680

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 86.50 85.9 82 91 105 101
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.70 0.5 0.7 1 0.6 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.20 2.9 4.7 5 4.6 3.6
هزینه های مصرف کننده 26569.00 28632 26234 25375 28216 27178
درآمد قابل تصرف شخص 286059.00 311019 299790 307513 303795 310582
پس انداز های شخصی 31.00 18.9 16.1 14 13 10.6
نرخ وام بانکی 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.30 39 39 41 41 41
بدهی خانوار به درآمد 111.60 126 126 124 124 124
تسهیلات اعتباری خریدار 11417.00 13607 12227 12211 12018 12667
قیمت گازوئیل 1.82 1.73 1.64 1.56 1.48 1.41

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 146.00 145 147 149 148 149
فروش خانه جدید 524.00 620 980 600 560 1010
نرخ مالکیت مسکن 68.70 67.9 67.9 67.5 67.5 67.5
جواز ساختمان 2142.00 2450 2200 2150 1500 2400
میزان ساخت و ساز 26.30 16.5 9.5 28.5 -16 5.2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 57.50 59.9 56.9 56 54.5 55
فروش خانه موجود 2949.00 2680 3980 3600 3200 3890


ایرلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.