بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.1
بازار سهام 7834.61 7611 7393 7181 6976 6582
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.17 0.18 0.2 0.22 0.24 0.29

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.30 1 0.5 0.6 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.60 4.8 7.5 6.2 5.1 3.6
نرخ بیکاری 5.20 5.6 6.1 5.7 5.3 5.1
نرخ تورم 5.10 5.5 4.2 3.5 3.1 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.4 0.2 0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.1
موازنه تجاری 6286389.00 3000000 5300000 4600000 7100000 3000000
حساب جاری 14993.00 16800 21500 17800 20900 14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 4.5 4.2 4.2 4.2 4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.50 61.4 59.8 59.8 59.8 59.8
بودجه دولت -5.00 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 49.00 12 16 22 17 21
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 62.10 57.9 54.5 54 54.2 53.8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 63.40 58 56.5 54 54.6 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.10 88 91 105 102 101
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 0.7 1 0.6 0.4 0.6
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.30 1 0.5 0.6 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.60 4.8 7.5 6.2 5.1 3.6
تولید ناخالص داخلی 425.89 440 460 460 460 460
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 109378.00 87819 99198 110635 116159 102770
تولید ناخالص ملی 78562.00 68875 79500 79100 83400 82400
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19546.00 24294 26051 19862 20758 26989
تولید ناخالص داخلی سرانه 78558.30 82500 83800 83800 83800 83800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 89688.96 90900 91700 91700 91700 91700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 736.00 632 817 820 782 847
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1795.00 2312 2226 1571 1906 2306
تولید ناخالص داخلی از ساخت 44399.00 27860 40552 46072 47152 42012
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9094.00 8940 9266 9508 9658 9600
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7653.00 9759 8260 8172 8127 8558

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 5.20 5.6 6.1 5.7 5.3 5.1
نرخ مشارکت نیروی کار 65.20 60.8 60.7 61 61.2 61.5
نرخ بیکاری جوانان 17.40 17.8 18.3 17.9 17.5 17.3
هزینه های کار 86.80 80.61 92.78 90.45 89.92 108
دستمزد در تولید 929.77 953 1002 1022 969 1031
حداقل دستمزد 10.20 10.2 10.7 10.7 10.7 10.7
جمعیت 4.96 5.02 5.08 5.08 5.08 5.08
سن بازنشستگی زنان 66.00 66 66 66 66 66
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 34522.00 40000 38000 37000 36500 37000
رشد دستمزد 3.90 5.1 4.6 4.2 3.6 2.9
دستمزد 849.69 827 890 907 885 916
نرخ اشتغال 72.20 67 67 67 67 67

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 5.10 5.5 4.2 3.5 3.1 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.4 0.2 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.90 107 107 107 108 109
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.40 106 106 106 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 104.60 103 104 105 106 105
اندازه اصل تورم 2.70 1.7 1.4 1.5 1.6 1.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 94.80 104 104 98.12 97.74 106
قیمت تولید 83.50 81.1 85.98 88.97 89.38 85.24
تغییر قیمت تولید کننده -2.60 1.5 4.6 8.5 7.3 5.1
CPI مسکن آب و برق 120.90 116 116 117 122 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.10 113 114 114 115 115
تورم مواد غذایی 0.80 0.8 1 0.9 1.4 1.7

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.45
وام به بخش خصوصی 36158.00 54600 38894 38561 38002 57800
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 387.70 396 394 394 394 394

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 6286389.00 3000000 5300000 4600000 7100000 3000000
حساب جاری 14993.00 16800 21500 17800 20900 14600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.60 4.5 4.2 4.2 4.2 4.2
واردات 8253278.00 9700000 9800000 10200000 8100000 10600000
صادرات 14539667.00 12700000 15100000 14800000 15200000 13600000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -18325.00 6900 7800 6200 8600 7200

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.50 61.4 59.8 59.8 59.8 59.8
بودجه دولت -5.00 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -1931.00 350 -2600 500 200 -1660
هزینه های دولت 10357.00 8709 10946 11040 10999 11340
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.40 28 26 26 26 26
درآمدهای دولت 25818.00 28800 26900 30400 28900 30400
هزینه های مالی 27750.00 31400 26400 30200 31000 32060

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.00 48 48 48 48 48
نرخ مالیات بر فروش 23.00 23 23 23 23 23
نرخ تامین اجتماعی 15.05 14.75 15.05 15.05 15.05 15.05
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.05 10.75 11.05 11.05 11.05 11.05
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4.00 4 4 4 4 4

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 49.00 12 16 22 17 21
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 62.10 57.9 54.5 54 54.2 53.8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 63.40 58 56.5 54 54.6 54
تولید صنعتی 44.60 -12.6 3.6 1.5 2.3 6.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.50 1 0.6 1.4 1.6 0.6
تولید صنعتی 46.80 -13 4 1.9 2.6 6.9
ثبت خودرو 3882.00 1450 11200 5600 6670 1680

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.10 88 91 105 102 101
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 0.7 1 0.6 0.4 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 0.70 4.7 5 4.6 4.3 3.6
هزینه های مصرف کننده 26569.00 28591 26234 25375 28216 27178
درآمد قابل تصرف شخص 286059.00 259591 299790 307513 303795 310582
پس انداز های شخصی 21.10 16.1 14 13 11.5 10.6
نرخ وام بانکی 0.70 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.60 39 41 41 41 41
بدهی خانوار به درآمد 107.03 126 124 124 124 124
تسهیلات اعتباری خریدار 11511.00 14840 12211 12018 12098 12667
قیمت گازوئیل 1.93 1.3 1.74 1.65 1.57 1.49

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 151.50 147 149 148 150 149
فروش خانه جدید 605.00 980 600 560 660 1010
نرخ مالکیت مسکن 68.70 67.9 67.5 67.5 67.5 67.5
جواز ساختمان 2142.00 2200 2150 1500 2670 2400
میزان ساخت و ساز 26.30 9.5 28.5 -16 -4.6 5.2
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 56.90 56.9 56 54.5 55.1 55
فروش خانه موجود 3159.00 3980 3600 3200 2740 3890


ایرلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.