بازارها گذشته مرجع
پول 73.8 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.37 2020-12
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 4.1 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.18 2021-01
نرخ بهره 13.25 2021-01
موازنه تجاری -454 2020-09
حساب جاری -1384 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 2019-12
بودجه دولت -11.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 90.3 2020-12
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
موارد کروناویروس 62131 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 680 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 45884 2021-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.37 2020-12
تولید ناخالص داخلی 14.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 160290 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304191 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 587 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1280 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 29373 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3136 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14823 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 10257 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10366 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 17106 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 16942 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4467 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
جمعیت 30.83 2020-12
حداقل دستمزد 4390 2020-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.1 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.18 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131 2021-01
CPI مسکن آب و برق 125 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2021-01
تورم مواد غذایی 9.14 2021-01
قیمت تولید 262 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -2.5 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.25 2021-01
عرضه پول M3 578676 2020-12
ذخایر ارزی 3904 2020-12
نرخ وام 15.9 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -454 2020-09
حساب جاری -1384 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.2 2019-12
صادرات 908 2020-09
واردات 1361 2020-09
ذخایر طلا 3.93 2020-12
گردش سرمایه -1323 2020-09
شاخص تروریسم 6.4 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 2019-12
بودجه دولت -11.7 2020-12
ارزیابی اعتبار 14 2021-03
هزینه های دولت 196171 2019-12
مخارج نظامی 129 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 7 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 90.3 2020-12
تولید صنعتی -1.2 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.5 2020-09
سرعت اینترنت 2364 2017-03
آدرس های IP 60570 2017-03
تغییرات موجودی انبار 137898 2018-12
شاخص رقابتی 38.08 2019-12
رتبه رقابتی 137 2019-12
پی ام آی مرکب 49.1 2021-02
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
آسانی کسب و کار 138 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 11.6 2020-10
استخراج معدن -40.9 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 463387 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.5 2020-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.4 2020-10

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 62131 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 680 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 45884 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موزامبیک - شاخص های اقتصادی.