بازارها گذشته مرجع
پول 66.8 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-12
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 3.55 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 2020-02
نرخ بهره 12.75 2020-02
موازنه تجاری -493 2019-09
حساب جاری -185 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 92.8 2019-11
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
موارد کروناویروس 10 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 15.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 171226 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 180258 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 539 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1180 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27046 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3863 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15969 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 13211 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10974 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18479 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18448 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4666 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
جمعیت 28.57 2019-12
هزینه زندگی انفرادی 7790 2018-12
حداقل دستمزد 4390 2019-04
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.55 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127 2020-02
CPI مسکن آب و برق 124 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2020-02
تورم مواد غذایی 7.9 2020-02
قیمت تولید 236 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 8.8 2019-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12.75 2020-02
عرضه پول M3 469606 2020-01
ذخایر ارزی 3603 2020-01
نرخ وام 18 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -493 2019-09
حساب جاری -185 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.5 2018-12
صادرات 1224 2019-09
واردات 1717 2019-09
ذخایر طلا 3.93 2019-12
گردش سرمایه -172 2019-12
شاخص تروریسم 5.54 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113 2018-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 14 2020-03
هزینه های دولت 186191 2018-12
مخارج نظامی 129 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 92.8 2019-11
تولید صنعتی 3.6 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.6 2019-06
سرعت اینترنت 2364 2017-03
آدرس های IP 60570 2017-03
تغییرات موجودی انبار 137898 2018-12
شاخص رقابتی 38.08 2019-12
رتبه رقابتی 137 2019-12
پی ام آی مرکب 51.6 2020-02
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
آسانی کسب و کار 138 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.9 2019-11
استخراج معدن 1.3 2019-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 437950 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.3 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -23.9 2019-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 10 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 0 2020-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موزامبیک - شاخص های اقتصادی.