بازارها گذشته مرجع
پول 71.06 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.25 2020-06
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 2.75 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-07
نرخ بهره 10.25 2020-08
موازنه تجاری -735 2020-03
حساب جاری -930 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 2019-12
بودجه دولت -6.1 2019-12
اطمینان کسب و کار 73.2 2020-07
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
موارد کروناویروس 6912 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 44 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 3738 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.25 2020-06
تولید ناخالص داخلی 14.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 174603 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304191 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 587 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1280 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 45455 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2831 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13483 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 8895 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12637 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16174 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 16724 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4465 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
جمعیت 28.57 2019-12
حداقل دستمزد 4390 2020-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.75 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 2020-08
CPI مسکن آب و برق 125 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2020-08
تورم مواد غذایی 7.4 2020-07
قیمت تولید 249 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 15.6 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10.25 2020-08
عرضه پول M3 512248 2020-07
ذخایر ارزی 3783 2020-07
نرخ وام 16.9 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -735 2020-03
حساب جاری -930 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.2 2019-12
صادرات 999 2020-03
واردات 1734 2020-03
ذخایر طلا 3.9 2020-06
گردش سرمایه -895 2020-06
شاخص تروریسم 5.54 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 2019-12
بودجه دولت -6.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 14 2020-09
هزینه های دولت 196171 2019-12
مخارج نظامی 129 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 73.2 2020-07
تولید صنعتی -4 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.8 2020-06
سرعت اینترنت 2364 2017-03
آدرس های IP 60570 2017-03
تغییرات موجودی انبار 137898 2018-12
شاخص رقابتی 38.08 2019-12
رتبه رقابتی 137 2019-12
پی ام آی مرکب 46.1 2020-08
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
آسانی کسب و کار 138 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -1.5 2020-05
استخراج معدن -36.7 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 463387 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.9 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.8 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 6912 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 44 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 3738 2020-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موزامبیک - شاخص های اقتصادی.