بازارها گذشته مرجع
پول 73.15 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.09 2020-09
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
نرخ تورم 3.2 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 2020-09
نرخ بهره 10.25 2020-10
موازنه تجاری -557 2020-06
حساب جاری -930 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 2019-12
بودجه دولت -6.1 2019-12
اطمینان کسب و کار 78.1 2020-09
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
موارد کروناویروس 15467 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 128 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 13631 2020-11

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.09 2020-09
تولید ناخالص داخلی 14.93 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 160894 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304191 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 587 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1280 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36485 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2851 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8898 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 10459 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12476 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11242 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 17949 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4776 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 25.04 2017-12
جمعیت 28.57 2019-12
حداقل دستمزد 4390 2020-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.2 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127 2020-10
CPI مسکن آب و برق 125 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131 2020-10
تورم مواد غذایی 7.9 2020-09
قیمت تولید 246 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -4.1 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10.25 2020-10
عرضه پول M3 528147 2020-09
ذخایر ارزی 3735 2020-09
نرخ وام 15.9 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -557 2020-06
حساب جاری -930 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.2 2019-12
صادرات 712 2020-06
واردات 1269 2020-06
ذخایر طلا 3.93 2020-09
گردش سرمایه -895 2020-06
شاخص تروریسم 5.54 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 109 2019-12
بودجه دولت -6.1 2019-12
ارزیابی اعتبار 14 2020-11
هزینه های دولت 196171 2019-12
مخارج نظامی 129 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 32 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 32 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 7 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 4 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 78.1 2020-09
تولید صنعتی -4 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.8 2020-06
سرعت اینترنت 2364 2017-03
آدرس های IP 60570 2017-03
تغییرات موجودی انبار 137898 2018-12
شاخص رقابتی 38.08 2019-12
رتبه رقابتی 137 2019-12
پی ام آی مرکب 48.1 2020-10
شاخص فساد مالی 26 2019-12
رتبه فساد مالی 146 2019-12
آسانی کسب و کار 138 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 5 2020-07
استخراج معدن -36.7 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 463387 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -17.5 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 15467 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 128 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 13631 2020-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موزامبیک - شاخص های اقتصادی.