27/09/2019 واقعی قبلی
11:20 AM
MZ
اطمینان کسب و کار AUG 98.2
03/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
MZ
بانک استاندارد PMI SEP 51.8
10/10/2019 واقعی قبلی
08:40 AM
MZ
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.02%
15/10/2019 واقعی قبلی
MZ
انتخابات عمومی


موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.