25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
MZ
تصمیم نرخ بهره 15.25% 15.25%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
MZ
بانک استاندارد PMI MAY 52.9
MZ
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 3.32%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
MZ
نرخ تورم (سالانه) MAY 7.9% 8.2%
11:00 AM
MZ
نرخ تورم (ماهانه) MAY 1.13%

موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

موزامبیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.