بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 73.50 73.92 74.23 74.56 74.87 75.51

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.09 -3.1 1.6 2 2.2 2.1
نرخ بیکاری 25.04 28 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ تورم 3.20 3 3.4 3.8 4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 1 0.4 0.6 0.6 0.5
نرخ بهره 10.25 10.25 10.25 9.25 9.25 9.25
موازنه تجاری -556.80 -150 -500 -500 -500 -200
حساب جاری -930.40 -3000 -1050 -1050 -1050 -2600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.20 -60 -57 -57 -57 -57
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.80 120 123 123 123 123
بودجه دولت -6.10 -8.2 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
اطمینان کسب و کار 78.10 63 82 90 95 90
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.09 -3.1 1.6 2 2.2 2.1
تولید ناخالص داخلی 14.93 11.5 14.3 14.3 14.3 14.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 160894.00 159074 173876 178095 178444 162414
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304191.00 294761 309058 310275 310883 300951
تولید ناخالص داخلی سرانه 587.30 520 555 555 555 555
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1280.50 1200 1240 1240 1240 1240
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36485.00 28146 38866 46364 46455 28737
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2851.00 3150 2759 2888 2893 3216
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8898.00 14529 14986 13753 13780 14834
تولید ناخالص داخلی از معادن 10459.00 11432 9615 9073 9091 11672
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12476.00 10770 5845 12890 12915 10997
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4776.00 4564 4496 4554 4563 4660

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 25.04 28 27.5 27.5 27.5 27.5
جمعیت 28.57 31.2 31.9 31.9 31.9 32.05
حداقل دستمزد 4390.00 4390 4390 5050 5050 5050

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.20 3 3.4 3.8 4 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 1 0.4 0.6 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.90 129 131 131 131 134
قیمت تولید 245.80 256 256 247 253 266
تغییر قیمت تولید کننده -4.10 1.4 3.4 0.6 3 4
تورم مواد غذایی 7.90 7.3 6.8 6.5 6 7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.43 133 134 136 136 139

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 10.25 10.25 10.25 9.25 9.25 9.25
نرخ وام 15.90 16.9 16.9 15.9 15.9 15.9

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -556.80 -150 -500 -500 -500 -200
حساب جاری -930.40 -3000 -1050 -1050 -1050 -2600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.20 -60 -57 -57 -57 -57
واردات 1269.00 1500 1600 1600 1600 1630
صادرات 712.20 1350 1100 1100 1100 1430

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.80 120 123 123 123 123
بودجه دولت -6.10 -8.2 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4
مخارج نظامی 129.00 130 130 130 130 132
هزینه های دولت 196170.56 190089 199309 200094 200486 194081


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 78.10 63 82 90 95 90
تولید صنعتی -4.00 5 -0.3 3 7 7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.80 -10 5 -2 8 -1.5
شاخص اقتصادی مقدم 5.00 -7 1.5 -2 8 4
استخراج معدن -36.70 -24 -16 3.5 4.6 2
پی ام آی مرکب 49.40 48.7 50.6 50.2 51.3 51

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 -6 4 3.5 3 3.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -17.50 -2.8 1.7 3 -2 5
هزینه های مصرف کننده 463386.66 449022 470801 472654 473581 458451


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.