بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 63.20 63.28 63.36 63.45 63.53 63.69

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.14 3.4 3.7 3.5 3.8 6
نرخ بیکاری 25.04 27.7 27.7 27.7 27.7 26
نرخ تورم 9.30 10 12 11.7 9.5 8
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 1.2 1.4 1.7 1.3 0.8
نرخ بهره 15.25 15.25 16 16 16 15
موازنه تجاری -475.90 -200 -200 -200 -300 -300
حساب جاری -764.90 -2600 -2600 -2800 -2800 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -30.80 -53 -53 -53 -53 -28
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122.00 127 127 127 127 120
بودجه دولت -4.80 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -10
اطمینان کسب و کار 85.70 83 83 92 92 92
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.14 3.4 3.7 3.5 3.8 6
تولید ناخالص داخلی 14.02 14.3 14.3 17 17 17
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 178964.00 184259 172681 172190 185765 182521
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 372574.00 385242 386359 385614 386732 408751
تولید ناخالص داخلی سرانه 574.19 595 595 595 595 605
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1229.08 1240 1240 1285 1285 1285
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 42185.00 47981 39994 32553 43788 34506
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2584.00 3040 3029 3376 2682 3579
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15071.00 14213 9482 15799 15644 16747
تولید ناخالص داخلی از معادن 8973.00 9880 12133 12085 9314 12810
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5751.00 12809 12544 10383 5970 11006
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4805.00 4352 5281 4731 4988 5015

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 25.04 27.7 27.7 27.7 27.7 26
جمعیت 30.83 32.05 32.05 32.9 32.9 32.9
حداقل دستمزد 5200.00 5200 5200 5200 6050 6050

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 9.30 10 12 11.7 9.5 8
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 1.2 1.4 1.7 1.3 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 146.11 146 150 155 157 167
قیمت تولید 232.90 252 250 248 249 267
تغییر قیمت تولید کننده -5.30 7.5 6.5 7 6.5 7
تورم مواد غذایی 13.51 15 13 12.5 10 8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 150.11 152 154 157 159 160

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 15.25 15.25 16 16 16 15
نرخ بهره سپرده 7.47 7.47 8.22 8.22 8.22 8.22
نرخ وام 18.60 18.6 18.6 19.35 19.35 18.35

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -475.90 -200 -200 -200 -300 -300
حساب جاری -764.90 -2600 -2600 -2800 -2800 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -30.80 -53 -53 -53 -53 -28
واردات 2041.80 1630 1630 1750 1750 1750
صادرات 1565.90 1430 1430 1450 1450 1450

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122.00 127 127 127 127 120
بودجه دولت -4.80 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -10
هزینه های دولت 155515.00 160803 161269 160958 161425 170616
مخارج نظامی 166.00 132 132 132 132 132


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 85.70 83 83 92 92 92
تولید صنعتی -4.00 4 4 6.4 6.4 6.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -11.60 -1.5 -1.5 2.6 2.6 2.6
شاخص اقتصادی مقدم -9.80 5 3.8 5 4 5
استخراج معدن -11.90 10 10 8 8 8
پی ام آی مرکب 52.40 51.3 52 51.7 50.8 51

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.10 5 3.4 2 1.8 2.1
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 31.40 10 6.5 3 2.4 1.8
هزینه های مصرف کننده 446873.00 462067 463407 462514 463854 490264


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.