بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 63.30 61.56 61.81 62.08 62.34 62.86
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.8 2 2 3.5 3.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.3 3.2 3 4 4.3
نرخ بیکاری 25.04 25.1 25.1 25.1 25.1 24.7
نرخ تورم 3.50 1.8 1.7 1.5 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.58 1.7 1.3 0.8 0.6 1
نرخ بهره 12.75 12.25 12.25 11.25 11.25 10
موازنه تجاری -493.10 -247 -1558 -244 -245 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.50 -27 -27 -27 -27 -20
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113.00 120 120 120 120 110
بودجه دولت -4.60 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5.1
اطمینان کسب و کار 92.80 94 96 96 96.5 97
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.8 2 2 3.5 3.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.3 3.2 3 4 4.3
تولید ناخالص داخلی 14.46 16 16 16 16 18
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 161699.00 166202 180670 164124 168167 175398
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 180258.00 182331 183142 182962 187468 195529
تولید ناخالص داخلی سرانه 539.20 547 547 547 547 555
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1180.37 1182 1140 1140 1145 1145
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 36097.00 38444 44587 36638 37541 39155
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2977.00 2188 2549 3022 3096 3229
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8483.00 14770 13517 8610 8822 9202
تولید ناخالص داخلی از معادن 12762.00 10291 11677 12953 13272 13843
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13183.00 5424 14030 13381 13710 14300
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4606.00 4278 4376 4675 4790 4996
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 25.04 25.1 25.1 25.1 25.1 24.7
جمعیت 29.50 31.05 31.05 31.05 31.2 32.05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900.00 25600 25600 25600 26600 27500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760.00 10900 10900 10900 11500 12000
حداقل دستمزد 4390.00 5050 5050 5050 5050 5450
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.50 1.8 1.7 1.5 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.58 1.7 1.3 0.8 0.6 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.27 125 125 124 126 128
قیمت تولید 236.40 254 251 250 249 262
تغییر قیمت تولید کننده 8.80 8.5 6 5.7 5.3 5.3
تورم مواد غذایی 8.00 4.7 3.8 3.4 3.4 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.33 132 131 131 132 134
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 12.75 12.25 12.25 11.25 11.25 10
نرخ وام 18.00 18 18 17 17 17
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -493.10 -247 -1558 -244 -245 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.50 -27 -27 -27 -27 -20
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113.00 120 120 120 120 110
بودجه دولت -4.60 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -5.1
مخارج نظامی 129.00 130 130 130 130 132
هزینه های دولت 186191.20 188332 189170 188984 193639 201965
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 92.80 94 96 96 96.5 97
تولید صنعتی 3.60 0.6 12 12 9 9.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.60 -2.3 15.2 15.2 -10.2 -8
شاخص اقتصادی مقدم 2.50 3.2 2.7 3 3.4 3.7
استخراج معدن 1.30 8.5 16 16 20 22
پی ام آی مرکب 50.80 52.7 53.2 53.5 54 54.3
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 3.7 -2.8 -2.8 -6 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.50 35 35 35 10 12
هزینه های مصرف کننده 437949.84 442986 444957 444519 455468 475053


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.