بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 61.10 61.56 61.92 62.29 62.66 63.4
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.3 1.4 1.8 2 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 1.8 2 2.2 2.6 3.4
نرخ تورم 2.02 1.9 2 1.8 1.7 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 0.1
نرخ بهره 12.75 12.75 12 11.5 11 10
موازنه تجاری -79.90 -1558 -244 -244 -244 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.50 -29 -29 -27 -27 -27
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113.00 132 132 120 120 120
بودجه دولت -4.60 -5.4 -5.4 -5.1 -5.1 -5.1
اطمینان کسب و کار 98.20 97.2 97.2 98 98 97.6
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.3 1.4 1.8 2 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 1.8 2 2.2 2.6 3.4
تولید ناخالص داخلی 14.46 15.2 15.2 16 16 16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 177825.00 161361 171174 167927 182448 176994
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 180258.00 163204 183863 184224 184945 190115
تولید ناخالص داخلی سرانه 539.20 542 542 547 547 547
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1180.37 1182 1140 1140 1145 1145
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 43885.00 36394 27204 38843 45026 28129
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2509.00 2954 3863 2211 2574 3994
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13304.00 8522 16729 14923 13650 17298
تولید ناخالص داخلی از معادن 11493.00 13487 13648 10398 11792 14112
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13809.00 13202 10851 5480 14168 11220
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4229.00 4515 4617 4322 4339 4773
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900.00 25617 25600 25600 25600 26600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760.00 8461 10900 10900 10900 11500
حداقل دستمزد 4390.00 4650 4650 5050 5050 5050
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.02 1.9 2 1.8 1.7 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.50 122 123 125 125 126
قیمت تولید 248.50 261 272 265 263 287
تغییر قیمت تولید کننده 11.80 10.6 9.5 6.5 6 5.5
تورم مواد غذایی 3.20 2.3 2.5 2.1 2.2 2.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.30 133 132 132 131 134
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 12.75 12.75 12 11.5 11 10
نرخ وام 19.50 19.5 19.5 19 18.5 18
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -79.90 -1558 -244 -244 -244 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.50 -29 -29 -27 -27 -27
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113.00 132 132 120 120 120
بودجه دولت -4.60 -5.4 -5.4 -5.1 -5.1 -5.1
هزینه های دولت 186191.20 201060 189915 190287 191032 196372
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 98.20 97.2 97.2 98 98 97.6
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 437949.84 429732 446709 447585 449337 461897


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.