بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 61.30 61.77 62.15 62.53 62.91 63.68
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.3 1.4 1.8 2 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 1.6 1.8 2.5 3 3.5
نرخ تورم 2.30 3.4 6.5 6.2 6 6
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7
نرخ بهره 13.25 13.25 13.25 13.25 14.5 14.5
موازنه تجاری -79.90 -1558 -244 -244 -244 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.10 -29 -29 -27 -27 -27
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.50 132 132 120 120 120
بودجه دولت -4.60 -5.4 -5.4 -5.1 -5.1 -5.1
اطمینان کسب و کار 96.90 97.2 97.2 98 98 97.6
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.3 1.4 1.8 2 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 1.6 1.8 2.5 3 3.5
تولید ناخالص داخلی 14.46 15.2 15.2 16 16 16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 164312.00 126147 123038 122801 121497 128083
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 180258.00 132260 134991 134731 133300 140525
تولید ناخالص داخلی سرانه 539.20 542 542 547 547 547
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1180.37 1182 1140 1140 1145 1145
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 38007.00 24773 17388 17354 17170 18100
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2163.00 2172 2633 2628 2600 2741
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14602.00 10394 10991 10970 10854 11442
تولید ناخالص داخلی از معادن 10174.00 8458 7438 7424 7345 7743
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5362.00 9105 8597 8580 8489 8949
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4229.00 3073 3208 3220 3128 3410
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900.00 25617 25600 25600 25600 26600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760.00 8461 10900 10900 10900 11500
حداقل دستمزد 4390.00 4650 4650 5050 5050 5050
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.30 3.4 6.5 6.2 6 6
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.70 124 129 131 130 137
قیمت تولید 248.50 245 244 244 265 255
تغییر قیمت تولید کننده 11.80 10.6 9.5 6.5 6 4.2
تورم مواد غذایی 3.30 2.3 2.5 2.1 2.2 2.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.17 134 138 138 137 146
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 13.25 13.25 13.25 13.25 14.5 14.5
نرخ وام 19.50 19.9 19.9 19.9 19.5 19.9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -79.90 -1558 -244 -244 -244 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.10 -29 -29 -27 -27 -27
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.50 132 132 120 120 120
بودجه دولت -4.60 -5.4 -5.4 -5.1 -5.1 -5.1
هزینه های دولت 186191.20 118721 121172 120938 119654 126140
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 96.90 97.2 97.2 98 98 97.6
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 437949.84 348918 356123 355437 351663 370724


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.