بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 62.95 63.5 64.01 64.52 65.04 66.09

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.12 1.3 1.6 2.5 3.5 4.2
نرخ بیکاری 3.39 27.5 27.5 25 23.6 25
نرخ تورم 5.52 5.2 5 3.8 4 4.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.2 0.5 0.5 0.5 0.7
نرخ بهره 13.25 14.25 14.25 14.25 14.75 14.75
موازنه تجاری -508.40 -150 -363 -363 -363 -200
حساب جاری -852.00 -1050 -2600 -2600 -2600 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -30.80 -45 -45 -53 -53 -53
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113.70 116 116 118 118 118
بودجه دولت -11.70 -7.5 -7.5 -7.5 -5.4 -5.4
اطمینان کسب و کار 87.70 87 90 83 83 92
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.12 1.3 1.6 2.5 3.5 4.2
تولید ناخالص داخلی 14.02 14.3 14.3 14.3 14.3 17
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 171433.00 175841 136152 163451 175719 170316
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304191.00 306625 149379 309058 311796 322038
تولید ناخالص داخلی سرانه 564.64 555 555 555 555 575
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1229.08 1240 1240 1240 1240 1285
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 40315.00 45761 19241 30515 41323 31796
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2468.00 2865 2914 3161 2530 3294
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14366.00 13553 12163 15016 14725 15647
تولید ناخالص داخلی از معادن 8010.00 9255 8231 10758 8210 11210
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5967.00 12738 9513 10428 6116 10866
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4342.00 4501 3625 4538 4579 4729

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 3.39 27.5 27.5 25 23.6 25
جمعیت 30.83 31.9 32.05 32.05 32.05 32.9
حداقل دستمزد 4390.00 5050 5050 5050 5050 5050

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 5.52 5.2 5 3.8 4 4.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.2 0.5 0.5 0.5 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.96 134 133 136 139 142
قیمت تولید 232.90 256 265 265 265 266
تغییر قیمت تولید کننده -5.30 3 4 4 4 5
تورم مواد غذایی 10.50 10 8 7 6 7.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132.05 138 138 137 137 144

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 13.25 14.25 14.25 14.25 14.75 14.75
نرخ وام 18.90 19.9 19.9 19.9 20.4 20.4

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -508.40 -150 -363 -363 -363 -200
حساب جاری -852.00 -1050 -2600 -2600 -2600 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -30.80 -45 -45 -53 -53 -53
واردات 1431.30 1600 1630 1630 1630 1750
صادرات 922.90 1100 1430 1430 1430 1450

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113.70 116 116 118 118 118
بودجه دولت -11.70 -7.5 -7.5 -7.5 -5.4 -5.4
مخارج نظامی 166.00 130 132 132 132 132
هزینه های دولت 196170.56 197740 134087 199309 201075 207680


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 87.70 87 90 83 83 92
تولید صنعتی -4.00 7 4 4 4 6.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -11.60 3 -1.5 -1.5 -1.5 2.6
شاخص اقتصادی مقدم 1.90 8 4 4 4 5
استخراج معدن -11.90 14 10 10 10 8
پی ام آی مرکب 52.90 48.5 49.7 50.1 50.1 51

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.40 3 3.5 3.5 3.5 2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.80 -2 5 5 5 2.5
هزینه های مصرف کننده 463386.66 467094 394080 470801 474971 490574


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.