بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 63.20 62.43 62.69 62.95 63.21 63.72
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.4 1.8 2 2 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.5 2.3 2.6 3.2 3.5
نرخ تورم 2.25 2 1.8 1.7 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 0.1
نرخ بهره 12.75 12.25 12.25 12 11.25 10
موازنه تجاری -586.50 -244 -244 -244 -244 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.50 -29 -27 -27 -27 -27
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113.00 132 120 120 120 120
بودجه دولت -4.60 -5.4 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
اطمینان کسب و کار 93.60 97.2 98 98 98 97.6
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 1.4 1.8 2 2 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.5 2.3 2.6 3.2 3.5
تولید ناخالص داخلی 14.46 15.2 16 16 16 16
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 177825.00 172013 168091 182448 183515 178034
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 180258.00 184764 184404 184945 186026 191231
تولید ناخالص داخلی سرانه 539.20 542 547 547 547 547
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1180.37 1182 1140 1140 1145 1145
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 43885.00 27338 38881 45026 45289 28295
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2509.00 3882 2213 2574 2589 4018
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13304.00 16811 14938 13650 13730 17399
تولید ناخالص داخلی از معادن 11493.00 13715 10408 11792 11861 14195
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13809.00 10904 5485 14168 14251 11286
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4307.00 4639 4326 4419 4445 4802
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900.00 25600 25600 25600 25600 26600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760.00 10900 10900 10900 10900 11500
حداقل دستمزد 4390.00 4650 5050 5050 5050 5050
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.25 2 1.8 1.7 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.96 125 126 125 125 129
قیمت تولید 236.40 244 244 265 263 255
تغییر قیمت تولید کننده 8.80 9.2 8.5 6 5.7 5.3
تورم مواد غذایی 3.80 2.5 2.1 2.2 2.2 2.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.38 134 134 132 131 138
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 12.75 12.25 12.25 12 11.25 10
نرخ وام 18.30 20.3 20.3 20.05 19.3 18.05
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -586.50 -244 -244 -244 -244 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.50 -29 -27 -27 -27 -27
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113.00 132 120 120 120 120
بودجه دولت -4.60 -5.4 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1
هزینه های دولت 186191.20 190846 190474 191032 192149 197526
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 93.60 97.2 98 98 98 97.6
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 437949.84 448899 448023 449337 451964 464610


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.