بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 63.11 63.7 64.21 64.72 65.24 66.29

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.36 1.8 2.6 4.6 5 8
نرخ بیکاری 25.04 27.7 27.7 27.7 27.7 26
نرخ تورم 5.69 5.5 4.8 4.5 4.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 1.49 0.7 0.7 1 1 1
نرخ بهره 13.25 14.25 14.75 14.75 14.75 15.5
موازنه تجاری -814.50 -363 -200 -200 -200 -300
حساب جاری -1307.20 -2600 -2600 -2600 -2800 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -30.80 -53 -53 -53 -53 -28
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122.00 127 127 127 127 120
بودجه دولت -11.70 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -10
اطمینان کسب و کار 85.70 83 83 83 92 92
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.36 1.8 2.6 4.6 5 8
تولید ناخالص داخلی 14.02 14.3 14.3 14.3 17 17
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 166285.00 174519 182496 173934 174599 188567
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 372574.00 379280 382261 389712 391203 422499
تولید ناخالص داخلی سرانه 574.19 595 595 595 595 605
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1229.08 1240 1240 1240 1285 1285
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 38343.00 41041 47333 40107 40260 43481
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2891.00 2512 2986 3024 3036 3278
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9047.00 14625 13954 9463 9499 10259
تولید ناخالص داخلی از معادن 11338.00 8154 9501 11860 11905 12857
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12591.00 6074 13230 13170 13221 14278
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4892.00 4420 4148 5117 5137 5548

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 25.04 27.7 27.7 27.7 27.7 26
جمعیت 30.83 32.05 32.05 32.05 32.9 32.9
حداقل دستمزد 4390.00 5050 5050 5050 5050 5050

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 5.69 5.5 4.8 4.5 4.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 1.49 0.7 0.7 1 1 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 138.42 141 139 140 145 150
قیمت تولید 232.90 256 252 250 248 274
تغییر قیمت تولید کننده -5.30 8 7.5 6.5 7 7
تورم مواد غذایی 9.80 9 8.5 8 7 7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137.79 139 140 141 143 144

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 13.25 14.25 14.75 14.75 14.75 15.5
نرخ بهره سپرده 7.24 8.24 8.74 8.74 8.74 8.74
نرخ وام 18.60 19.6 20.1 20.1 20.1 20.1

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -814.50 -363 -200 -200 -200 -300
حساب جاری -1307.20 -2600 -2600 -2600 -2800 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -30.80 -53 -53 -53 -53 -28
واردات 1936.90 1630 1630 1630 1750 1750
صادرات 1122.40 1430 1430 1430 1450 1450

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122.00 127 127 127 127 120
بودجه دولت -11.70 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -10
مخارج نظامی 166.00 132 132 132 132 132
هزینه های دولت 155515.00 158314 159558 162669 163291 176354


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 85.70 83 83 83 92 92
تولید صنعتی -4.00 4 4 4 6.4 6.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -11.60 -1.5 -1.5 -1.5 2.6 2.6
شاخص اقتصادی مقدم -3.70 4 4 4 5 5
استخراج معدن -11.90 10 10 10 8 8
پی ام آی مرکب 50.60 50.1 49.8 51 51 52

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 3.5 3.5 3.5 2 2
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.50 5 5 5 2.5 2.5
هزینه های مصرف کننده 446873.00 454917 458492 467429 469217 506754


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.