بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 67.20 67.49 67.78 68.07 68.36 68.94

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.2 1.6 2.3 3 3.5
نرخ بیکاری 25.04 25.7 25.7 25.7 26.4 26.4
نرخ تورم 3.55 4.3 3.5 4 3.2 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 1.6 1.4 1 0.7 0.8
نرخ بهره 12.75 12.75 12.5 12.5 12 12
موازنه تجاری -493.10 -330 -370 -150 -500 -200
حساب جاری -184.70 -1300 -1100 -3000 -1050 -2600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.50 -27 -27 -27 -20 -20
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113.00 130 130 130 125 125
بودجه دولت -4.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.3 -6.3
اطمینان کسب و کار 92.80 75 70 80 85 94
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 1.2 1.6 2.3 3 3.5
تولید ناخالص داخلی 15.20 16 16 16 18 18
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 171226.00 178892 162993 175164 176363 181295
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 180258.00 181340 181700 184404 185666 190858
تولید ناخالص داخلی سرانه 539.20 547 547 547 555 555
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1180.37 1211 1211 1211 1211 1246
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27046.00 44148 36386 27668 27857 28636
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3863.00 2524 3001 3952 3979 4090
تولید ناخالص داخلی از ساخت 15969.00 13384 8551 16336 16448 16908
تولید ناخالص داخلی از معادن 13211.00 11562 12864 13515 13607 13988
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10974.00 13892 13288 11226 11303 11619
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4666.00 4333 4643 4773 4806 4940

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 25.04 25.7 25.7 25.7 26.4 26.4
جمعیت 28.57 31.05 31.05 31.2 31.9 32.05
حداقل دستمزد 4390.00 5050 5050 5050 5050 5450
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900.00 25600 25600 26600 26600 27500

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.55 4.3 3.5 4 3.2 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.36 1.6 1.4 1 0.7 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126.52 128 127 130 131 136
قیمت تولید 236.40 251 250 249 249 262
تغییر قیمت تولید کننده 8.80 6 5.7 5.3 5.3 5.3
تورم مواد غذایی 7.90 8.6 8.4 8.5 8.8 8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.82 135 133 134 134 141

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 12.75 12.75 12.5 12.5 12 12
نرخ وام 18.00 18 17.75 17.75 17.25 17.25

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -493.10 -330 -370 -150 -500 -200
حساب جاری -184.70 -1300 -1100 -3000 -1050 -2600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -31.50 -27 -27 -27 -20 -20
واردات 1717.10 1380 1550 1500 1600 1630
صادرات 1224.00 1050 1180 1350 1100 1430

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113.00 130 130 130 125 125
بودجه دولت -4.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.3 -6.3
مخارج نظامی 129.00 130 130 130 130 132
هزینه های دولت 186191.20 187308 187681 190474 191777 197140


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 92.80 75 70 80 85 94
تولید صنعتی 3.60 12 12 9 9 9.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 13.60 15.2 15.2 -10.2 -10.2 -8
شاخص اقتصادی مقدم 0.90 2.7 3 3.4 3.4 3.7
استخراج معدن 1.30 16 16 20 20 22
پی ام آی مرکب 49.90 48 50.3 50.5 51 52

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.30 -2.8 -2.8 -6 -6 0.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -23.90 35 35 10 10 12
هزینه های مصرف کننده 437949.84 440578 441453 448023 451088 463703


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.