بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 62.69 63.93 64.36 64.8 65.25 66.13
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.6 1.3 1.4 1.8 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 1.3 1.6 1.8 2.5 6
نرخ تورم 3.27 4 5.2 6.5 6.4 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.29 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7
نرخ بهره 14.25 14.25 14.75 14.75 14.75 14.5
موازنه تجاری -331.80 -247 -1558 -244 -244 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.10 -29 -29 -29 -27 -27
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.50 132 132 132 120 120
بودجه دولت -4.60 -5.4 -5.4 -5.4 -5.1 -5.1
اطمینان کسب و کار 95.60 97.3 97.2 97.27 98 97.6
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.00 0.6 1.3 1.4 1.8 3.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 1.3 1.6 1.8 2.5 6
تولید ناخالص داخلی 12.33 13.4 13.4 13.4 14 14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 118534.00 136252 125030 120668 121497 127908
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130049.00 130894 131089 132390 133300 140333
تولید ناخالص داخلی سرانه 519.00 535 535 535 568 568
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1136.10 1182 1140 1140 1145 1145
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16751.00 35914 24554 17053 17170 18076
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2537.00 1769 2153 2583 2600 2738
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10589.00 11445 10302 10780 10854 11426
تولید ناخالص داخلی از معادن 7166.00 7881 8384 7295 7345 7733
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8282.00 8344 9025 8431 8489 8937
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3052.00 3101 2996 3107 3128 3293
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 24900.00 25617 25749 25600 25600 26600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 9760.00 8461 8459 10900 10900 11500
حداقل دستمزد 4150.00 4650 4650 4650 5050 5050
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.27 4 5.2 6.5 6.4 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.29 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123.36 125 126 129 131 137
قیمت تولید 248.50 227 245 244 244 255
تغییر قیمت تولید کننده 11.80 3.8 3.6 3.5 3.5 4.2
تورم مواد غذایی 3.00 2.2 2.3 2.5 2.1 2.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.09 133 137 138 138 146
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 14.25 14.25 14.75 14.75 14.75 14.5
نرخ وام 19.50 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -331.80 -247 -1558 -244 -244 -312
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.10 -29 -29 -29 -27 -27
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110.50 132 132 132 120 120
بودجه دولت -4.60 -5.4 -5.4 -5.4 -5.1 -5.1
هزینه های دولت 116736.00 117495 117670 118837 119654 125967
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 95.60 97.3 97.2 97.27 98 97.6
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 343086.00 345316 345831 349262 351663 370217


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.