بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 73.90 74.23 74.55 74.87 75.19 75.82

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.37 1.6 2 2.2 2.1 4
نرخ بیکاری 25.04 27.5 27.5 27.5 27.5 27.7
نرخ تورم 4.10 3.4 3.8 4 4 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.18 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7
نرخ بهره 13.25 13.25 13.25 14.25 14.25 15.5
موازنه تجاری -453.80 -150 -500 -500 -363 -200
حساب جاری -1384.40 -1050 -1050 -1050 -2600 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.20 -57 -57 -57 -57 -38
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.80 123 123 123 123 121
بودجه دولت -11.70 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.7
اطمینان کسب و کار 90.30 82 90 95 90 95
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.37 1.6 2 2.2 2.1 4
تولید ناخالص داخلی 14.93 14.3 14.3 14.3 14.3 17
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 160290.00 159074 173876 178095 136152 162414
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304191.00 294761 309058 310275 149379 300951
تولید ناخالص داخلی سرانه 587.30 555 555 555 555 575
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1280.50 1240 1240 1240 1240 1285
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 29373.00 28146 38866 46364 19241 28737
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3136.00 3150 2759 2888 2914 3216
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14823.00 14529 14986 13753 12163 14834
تولید ناخالص داخلی از معادن 10257.00 11432 9615 9073 8231 11672
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10366.00 10770 5845 12890 9513 10997
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4467.00 4564 4496 4554 3625 4660

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 25.04 27.5 27.5 27.5 27.5 27.7
جمعیت 30.83 31.9 31.9 31.9 32.05 32.9
حداقل دستمزد 4390.00 4390 5050 5050 5050 5050

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 4.10 3.4 3.8 4 4 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.18 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 131.21 131 131 131 135 141
قیمت تولید 262.10 256 256 247 265 266
تغییر قیمت تولید کننده -2.50 3.4 0.6 3 4 5
تورم مواد غذایی 9.14 6.8 6.5 6 7 7.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.27 134 136 136 136 142

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 13.25 13.25 13.25 14.25 14.25 15.5
نرخ وام 15.90 15.9 15.9 16.9 16.9 18.15

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -453.80 -150 -500 -500 -363 -200
حساب جاری -1384.40 -1050 -1050 -1050 -2600 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.20 -57 -57 -57 -57 -38
واردات 1361.40 1600 1600 1600 1630 1750
صادرات 908.10 1100 1100 1100 1430 1450

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.80 123 123 123 123 121
بودجه دولت -11.70 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.7
مخارج نظامی 129.00 130 130 130 132 132
هزینه های دولت 196170.56 190089 199309 200094 134087 194081


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 90.30 82 90 95 90 95
تولید صنعتی -1.20 -0.3 3 7 4 6.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.50 1.6 7 3 -1.5 2.6
شاخص اقتصادی مقدم 11.60 1.5 -2 8 4 5
استخراج معدن -40.90 12 16 14 10 8
پی ام آی مرکب 49.10 50.1 50.2 51.3 51 53

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.50 4 3.5 3 3.5 2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.40 1.7 3 -2 5 2.5
هزینه های مصرف کننده 463386.66 449022 470801 472654 394080 458451


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.