بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 71.35 71.66 71.96 72.28 72.58 73.2

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.25 -2.8 -3.1 2 2.3 2.6
نرخ بیکاری 25.04 28 28 27.5 27.5 27.5
نرخ تورم 2.75 3.5 4 3.6 3.8 4.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.6 1 0.4 0.6 0.5
نرخ بهره 10.25 10.25 10.25 10.25 9.25 9.25
موازنه تجاری -734.90 -370 -150 -500 -500 -200
حساب جاری -930.40 -1100 -3000 -1050 -1050 -2600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.20 -60 -60 -65 -65 -65
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.80 130 130 125 125 125
بودجه دولت -6.10 -8.2 -8.2 -5.4 -5.4 -5.4
اطمینان کسب و کار 73.20 67 63 82 90 90
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.25 -2.8 -3.1 2 2.3 2.6
تولید ناخالص داخلی 14.93 11.5 11.5 14.3 14.3 14.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 174603.00 160512 159212 174561 175074 163351
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304191.00 177734 174670 183863 184404 179211
تولید ناخالص داخلی سرانه 587.30 520 520 555 555 555
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1280.50 1200 1200 1240 1240 1240
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 45455.00 34861 28146 39019 39134 28877
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2831.00 2937 3288 2770 2778 3373
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13483.00 8855 14529 15045 15089 14907
تولید ناخالص داخلی از معادن 8895.00 12307 11432 9653 9682 11730
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 12637.00 13015 10770 5868 5885 11050
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4465.00 4525 4564 4514 4527 4683

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 25.04 28 28 27.5 27.5 27.5
جمعیت 28.57 31.05 31.2 31.9 31.9 32.05
حداقل دستمزد 4390.00 4390 4390 4390 5050 5050

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.75 3.5 4 3.6 3.8 4.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.6 1 0.4 0.6 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.83 128 130 131 131 136
قیمت تولید 248.90 284 278 266 264 293
تغییر قیمت تولید کننده 15.60 12 10 7 6 5.3
تورم مواد غذایی 7.50 7.5 7.3 6.8 6.5 7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.65 134 134 135 136 141

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 10.25 10.25 10.25 10.25 9.25 9.25
نرخ وام 16.90 16.9 16.9 16.9 15.9 15.9

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -734.90 -370 -150 -500 -500 -200
حساب جاری -930.40 -1100 -3000 -1050 -1050 -2600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -54.20 -60 -60 -65 -65 -65
واردات 1734.00 1550 1500 1600 1600 1630
صادرات 999.10 1180 1350 1100 1100 1430

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108.80 130 130 125 125 125
بودجه دولت -6.10 -8.2 -8.2 -5.4 -5.4 -5.4
مخارج نظامی 129.00 130 130 130 130 132
هزینه های دولت 196170.56 183585 180419 189915 190474 185110


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 73.20 67 63 82 90 90
تولید صنعتی -4.00 2.6 5 -0.3 3 7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.80 6.4 -10 5 -2 -1.5
شاخص اقتصادی مقدم -1.50 -4.7 -7 1.5 -2 4
استخراج معدن -36.70 -28 -24 -16 3.5 2
پی ام آی مرکب 46.10 46.4 48.7 50.6 50.2 51

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.90 -5 -6 4 3.5 3.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.80 -2 -2.8 1.7 3 5
هزینه های مصرف کننده 463386.66 431819 424373 446709 448023 435407


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.