بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 57.50 57.75 57.99 58.25 58.49 58.99

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.37 2 1.3 2.3 3 4.5
نرخ بیکاری 25.04 27.5 27.5 27.5 25 25
نرخ تورم 5.76 6 4.4 4 3.6 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.86 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7
نرخ بهره 13.25 13.25 14.25 14.25 14.25 15.5
موازنه تجاری -427.30 -150 -500 -363 -363 -200
حساب جاری -733.60 -1050 -1050 -2600 -2600 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.90 -57 -57 -57 -57 -38
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113.70 123 123 123 123 121
بودجه دولت -11.70 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.7
اطمینان کسب و کار 89.40 85 87 90 83 92
نرخ مالیات شرکت 32.00 32 32 32 32 32
نرخ مالیات درآمد شخصی 32.00 32 32 32 32 32

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.37 2 1.3 2.3 3 4.5
تولید ناخالص داخلی 14.93 14.3 14.3 14.3 14.3 17
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 160290.00 173876 178130 136152 163977 171356
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304191.00 309058 310275 149379 311187 325191
تولید ناخالص داخلی سرانه 587.30 555 555 555 555 575
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1280.50 1240 1240 1240 1240 1285
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 29373.00 38866 46364 19241 30049 31401
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3136.00 2759 2922 2914 3208 3352
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14823.00 14986 13753 12163 15164 15846
تولید ناخالص داخلی از معادن 10257.00 9615 9073 8231 10493 10965
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 10366.00 5845 12890 9513 10604 11082
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4467.00 4496 4554 3625 4570 4775

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 25.04 27.5 27.5 27.5 25 25
جمعیت 30.83 31.9 31.9 32.05 32.05 32.9
حداقل دستمزد 4390.00 5050 5050 5050 5050 5050

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 5.76 6 4.4 4 3.6 4.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.86 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 134.11 134 132 135 139 141
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 131.68 139 137 136 136 142
تورم مواد غذایی 12.65 8.5 6 7 6 7.2
قیمت تولید 232.90 256 256 265 265 266
تغییر قیمت تولید کننده -5.30 0.6 3 4 4 5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 13.25 13.25 14.25 14.25 14.25 15.5
نرخ وام 17.80 15.9 15.9 19.9 16.9 18.15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -427.30 -150 -500 -363 -363 -200
حساب جاری -733.60 -1050 -1050 -2600 -2600 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.90 -57 -57 -57 -57 -38
واردات 1468.60 1600 1600 1630 1630 1750
صادرات 1041.30 1100 1100 1430 1430 1450

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 113.70 123 123 123 123 121
بودجه دولت -11.70 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.7
مخارج نظامی 133.00 130 130 132 132 132
هزینه های دولت 196170.56 199309 200094 134087 200682 209713


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 89.40 85 87 90 83 92
تولید صنعتی -4.00 3 7 4 4 6.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -11.60 7 3 -1.5 -1.5 2.6
پی ام آی مرکب 51.30 47.6 48.5 49.7 50.1 51
شاخص اقتصادی مقدم -4.60 -2 8 4 4 5
استخراج معدن -11.90 16 14 10 10 8

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 463386.66 470801 472654 394080 474045 495377
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -11.60 3.5 3 3.5 3.5 2
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.80 3 -2 5 5 2.5


موزامبیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.