بازارها گذشته مرجع
پول 43.9 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.3 2021-06
نرخ بیکاری 9.5 2021-08
نرخ تورم 7.41 2021-09
نرخ بهره 5.25 2021-10
موازنه تجاری 170114 2021-08
حساب جاری -169 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73 2020-12
بودجه دولت -5.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2021-12
موارد کروناویروس 390394 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 6065 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 346857 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.3 2021-06
تولید ناخالص داخلی 53.63 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 433042 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79446 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 13431 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21608 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31621 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20150 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 48255 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59806 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41169 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11842 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2021-08
نرخ اشتغال 55.9 2021-08
دستمزد 34874 2019-12
دستمزد در تولید 369 2021-08
جمعیت 3.53 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.8 2021-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.41 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 237 2021-09
CPI مسکن آب و برق 239 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 224 2021-09
تورم مواد غذایی 5.95 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 148 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.46 2021-09
قیمت تولید 276 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 17.6 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.25 2021-10
نرخ بهره بین بانکی 0.15 2021-09
عرضه پول M0 69750 2021-08
عرضه پول M1 197741 2021-08
عرضه پول M2 415697 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 17217 2021-08
وام به بخش خصوصی 1208 2021-08
نرخ بهره سپرده 4.8 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 128129 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 170114 2021-08
حساب جاری -169 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-12
صادرات 935271 2021-08
واردات 765157 2021-08
بدهی خارجی 48279 2021-06
گردش سرمایه 400 2020-06
درآمد گردشگری 674928 2020-03
ذخایر طلا 0.09 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -635 2020-06
شاخص تروریسم 0.09 2019-12
ورود توریست 1000908 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73 2020-12
بودجه دولت -5.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -10578 2021-07
هزینه های دولت 73730 2021-06
درآمدهای دولت 38436 2021-07
هزینه های مالی 65053 2021-07
ارزیابی اعتبار 55 2021-10
مخارج نظامی 1260 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 35.76 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.1 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 14 2021-08
تغییرات موجودی انبار 14730 2020-12
سرعت اینترنت 9506 2017-03
آدرس های IP 959629 2017-03
شاخص رقابتی 63.47 2019-12
رتبه رقابتی 54 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2020-12
رتبه فساد مالی 21 2020-12
آسانی کسب و کار 101 2019-12
تولید فولاد 5 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 257837 2021-06
قیمت گازوئیل 1.64 2021-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 390394 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 6065 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 346857 2021-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اروگوئه - شاخص های اقتصادی.