بازارها گذشته مرجع
پول 43.79 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.8 2021-03
نرخ بیکاری 10.2 2021-05
نرخ تورم 7.33 2021-06
نرخ بهره 4.5 2021-06
موازنه تجاری 101676 2021-05
حساب جاری -534 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73 2020-12
بودجه دولت -5.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2021-12
موارد کروناویروس 380431 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 5936 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 346857 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.8 2021-03
تولید ناخالص داخلی 53.63 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 417004 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 66172 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 13431 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21608 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34468 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19194 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 42278 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 53562 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36010 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11641 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.2 2021-05
نرخ اشتغال 54.5 2021-05
دستمزد 34874 2019-12
دستمزد در تولید 364 2021-05
جمعیت 3.53 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2021-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.33 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 233 2021-06
CPI مسکن آب و برق 236 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 217 2021-06
تورم مواد غذایی 5.55 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 144 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 2021-06
قیمت تولید 266 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 15.48 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 0.16 2021-06
عرضه پول M0 70596 2021-06
عرضه پول M1 193714 2021-06
عرضه پول M2 417882 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 17380 2021-05
وام به بخش خصوصی 1200 2021-05
نرخ بهره سپرده 4.79 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 130951 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 101676 2021-05
حساب جاری -534 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2020-12
صادرات 942364 2021-05
واردات 840688 2021-05
بدهی خارجی 46547 2021-03
گردش سرمایه 400 2020-06
درآمد گردشگری 674928 2020-03
ذخایر طلا 0.1 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -635 2020-06
شاخص تروریسم 0.09 2019-12
ورود توریست 1000908 2020-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73 2020-12
بودجه دولت -5.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -6737 2021-05
هزینه های دولت 74636 2021-03
درآمدهای دولت 38149 2021-05
هزینه های مالی 59629 2021-05
ارزیابی اعتبار 55 2021-07
مخارج نظامی 1260 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 35.76 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.1 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 22.9 2021-05
تغییرات موجودی انبار 7134243 2019-12
سرعت اینترنت 9506 2017-03
آدرس های IP 959629 2017-03
شاخص رقابتی 63.47 2019-12
رتبه رقابتی 54 2019-12
شاخص فساد مالی 71 2020-12
رتبه فساد مالی 21 2020-12
آسانی کسب و کار 101 2019-12
تولید فولاد 5 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 268288 2021-03
قیمت گازوئیل 1.5 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 380431 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 5936 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 346857 2021-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اروگوئه - شاخص های اقتصادی.