30/06/2021 واقعی قبلی
03:30 PM
UY
نرخ بیکاری APR 9.7%
06:00 PM
UY
تصمیم نرخ بهره 4.5%
11:00 PM
UY
موازنه تجاری MAY $-81M
11:00 PM
UY
حساب جاری Q1 $-297M
02/07/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
UY
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -2.9%
05/07/2021 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
نرخ تورم (سالانه) JUN 6.64%
12/07/2021 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 24.5%


اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.