13/07/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -19.3%
27/07/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
نرخ بیکاری MAY 9.7%
31/07/2020 واقعی قبلی
10:00 PM
UY
موازنه تجاری JUN
05/08/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
نرخ تورم (سالانه) JUL 10.36%


اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.