16/04/2020 واقعی قبلی
05:30 PM
UY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -3%
05:30 PM
UY
نرخ بیکاری FEB 8.5%
30/04/2020 واقعی قبلی
10:00 PM
UY
موازنه تجاری MAR $-10.1M


اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.