31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 PM
UY
موازنه تجاری APR $-142.7M $-127M
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:30 PM
UY
نرخ تورم (سالانه) MAY 9.37% 9.51%
13/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:30 PM
UY
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 5.5%
14/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:30 PM
UY
نرخ بیکاری APR

اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی

اروگوئه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.