بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 40.15 41.96 42.18 42.39 42.61 43.04

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 3.5 4.8 1.5 1.6 2.5
نرخ بیکاری 7.70 7.3 7.2 7 7 7
نرخ تورم 9.37 9.5 7.5 6.6 6 6
نرخ بهره 9.25 9.25 10.25 10.75 10.5 9.25
موازنه تجاری -142705.00 63678 138934 11429 -52095 -832
حساب جاری -442.60 -350 -350 -150 50 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.00 66 66 67 67 67
بودجه دولت -5.10 -3 -3 -3 -3 -1
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 3.5 4.8 1.5 1.6 2.5
تولید ناخالص داخلی 53.63 56.7 56.7 59 59 59
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 469226.00 439871 449386 476264 476734 488171
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 100085.93 82227 74729 101587 101687 104127
تولید ناخالص داخلی سرانه 15044.64 13900 13900 13900 13900 14200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21608.43 22600 22600 22600 22600 23000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 32984.00 32728 25760 33479 33512 34316
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24981.00 20855 20049 25356 25381 25990
تولید ناخالص داخلی از ساخت 50014.00 49944 49352 50764 50814 52033
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59965.00 61899 61599 60864 60924 62386
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42946.00 42610 42538 43590 43633 44680
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12094.00 12256 13433 12275 12288 12582

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 7.70 7.3 7.2 7 7 7
نرخ اشتغال 57.10 55 55 56.3 56.3 56.3
دستمزد 34874.00 38000 38000 39000 39000 39000
دستمزد در تولید 388.37 289 289 289 289 289
جمعیت 3.53 3.54 3.54 3.55 3.55 3.55

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 9.37 9.5 7.5 6.6 6 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 251.65 255 255 256 265 271
نرخ تورم (ماهانه) 0.49 0.7 0.65 0.6 0.6 0.6
تغییر قیمت تولید کننده 22.74 14.5 14 14 14 13
تورم مواد غذایی 11.38 15 12 10 8 7
CPI مسکن آب و برق 249.19 258 256 245 262 260
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 242.54 244 246 247 249 250

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 9.25 9.25 10.25 10.75 10.5 9.25
نرخ بهره بین بانکی 1.65 1.65 2.65 3.15 2.9 1.9
نرخ بهره سپرده 4.80 4.8 5.8 6.3 6.05 5.05

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -142705.00 63678 138934 11429 -52095 -832
حساب جاری -442.60 -350 -350 -150 50 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.9
واردات 1008012.00 918730 918730 925597 939331 959932
صادرات 865307.00 982408 1057664 937026 887236 959100
گردش سرمایه -1248.00 -270 -270 -270 -270 -270
درآمد گردشگری 105773.31 100000 120000 130000 140000 140000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1153.00 -350 -200 -100 250 250
ورود توریست 139374.00 120000 130000 1400000 150000 150000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.00 66 66 67 67 67
بودجه دولت -5.10 -3 -3 -3 -3 -1
ارزش بودجه دولت -73.84 -10007 -10333 -10658 -10984 -11960
هزینه های دولت 76735.34 76310 79320 77886 77963 79834
مخارج نظامی 1260.00 1160 1160 1160 1160 1160

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.73 35.73 35.73 35.73 35.73 35.73
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.10 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تولید صنعتی 5.50 1 2 3 4 4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 283470.61 266861 282887 287723 288006 294916
قیمت گازوئیل 1.88 1.95 2.01 2.08 2.16 2.16


اروگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.