بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 37.25 37.55 37.73 37.91 38.09 38.46
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1 0.9 0.7 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 0.7 0.9 1.1 1.6 2.8
نرخ بیکاری 9.20 8.5 8.5 8.4 8 7.8
نرخ تورم 8.79 8 7.5 7.3 7 7
موازنه تجاری 46282.00 -114077 -112937 -114077 -114806 -114811
حساب جاری 27.20 100 200 130 140 110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 57 57 57 57 56
بودجه دولت -2.00 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.2
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 1 0.9 0.7 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 0.7 0.9 1.1 1.6 2.8
تولید ناخالص داخلی 59.60 69 69 69 69 73
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 178132898.00 176488212 174034298 179114410 180983024 186050549
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27977815.72 26282532 27466839 28131973 28425461 29221374
تولید ناخالص داخلی سرانه 14617.50 15400 15400 15400 15400 15800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20916.20 21900 21900 21900 21900 21900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9596398.69 10313716 9425606 9649275 9749941 10022939
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7666701.00 7154262 7208526 7708945 7789368 8007471
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22968770.00 21323598 22186718 23095328 23336270 23989686
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22769555.00 22226387 21669145 22895015 23133868 23781616
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37499189.00 37456903 37597160 37705810 38099176 39165953
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4562994.00 4803684 4345769 4588136 4636002 4765810
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 9.20 8.5 8.5 8.4 8 7.8
نرخ اشتغال 57.16 56 55.8 56 56.2 56.2
دستمزد 32092.00 33000 33000 33000 33000 33500
دستمزد در تولید 326.76 284 284 284 289 289
جمعیت 3.51 3.53 3.53 3.53 3.55 3.57
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 8.79 8 7.5 7.3 7 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 203.02 209 211 215 217 233
تغییر قیمت تولید کننده 20.10 8 8 8 11 11
نرخ تورم (ماهانه) -0.03 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
تورم مواد غذایی 14.20 5.5 4.5 4.2 4.6 5.1
CPI مسکن آب و برق 191.19 219 220 221 217 232
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 194.40 200 203 206 207 221
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره بین بانکی 1.90 1.11 0.91 0.71 0.61 0.61
نرخ بهره سپرده 5.12 4.82 4.32 4.12 3.92 3.82
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 46282.00 -114077 -112937 -114077 -114806 -114811
حساب جاری 27.20 100 200 130 140 110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7
گردش سرمایه -139.10 -470 380 200 -380 -270
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -56.50 190 300 420 180 250
ورود توریست 660628.00 1100000 780000 800000 1000000 1100000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 57 57 57 57 56
بودجه دولت -2.00 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -3.2
ارزش بودجه دولت -6639.00 -17077 -17077 -17077 -16860 -16735
هزینه های دولت 18034037.46 18718101 18206265 18133405 18322582 18835614
مخارج نظامی 1164.00 1160 1160 1160 1160 1160
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.73 35.73 35.73 35.73 35.73 35.73
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.10 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -1.80 -2.5 5 7 3.8 5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 138926762.40 127010627 131298734 139692249 141149591 145101779
قیمت گازوئیل 1.48 1.63 1.67 1.71 1.75 1.75


اروگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.