بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 42.72 42.99 43.19 43.4 43.61 44.02

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.00 0.3 0.6 1 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.60 -4 -1 8 6 2.7
نرخ بیکاری 10.80 11.3 10.5 10.1 9.8 9.5
نرخ تورم 9.92 8.7 8.3 7.9 7.1 6.8
نرخ بهره 13.50 13 13 13 13.2 14
موازنه تجاری 154079.00 148000 113000 75000 59000 45000
حساب جاری 60.60 50 80 100 110 110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -2 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.30 65 66 66 66 66
بودجه دولت -2.90 -4.5 -4 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.00 0.3 0.6 1 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.60 -4 -1 8 6 2.7
تولید ناخالص داخلی 56.05 54.4 56.7 56.7 56.7 56.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 154988231.00 196342614 177240851 171480762 167387289 202821921
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24758247.43 31666251 29692814 26119048 26738907 32711237
تولید ناخالص داخلی سرانه 14597.30 14100 14450 14450 14450 14450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21561.10 20800 21400 21400 21400 21400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11355835.97 10947448 10901603 11242278 12264303 11308714
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6942768.00 9038189 8002324 6660642 7498189 9336449
تولید ناخالص داخلی از ساخت 19689412.00 24532883 21621228 20900945 21264565 25342469
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14762040.00 25163984 22811661 21240230 15943003 25994396
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39841324.00 40080741 36979371 38538300 43028630 41403405
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3708320.00 4501498 4301442 3878854 4004986 4650048

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 10.80 11.3 10.5 10.1 9.8 9.5
نرخ اشتغال 53.60 52.5 52.9 53.1 53.1 55
دستمزد 34874.00 36000 38000 38000 38000 38000
دستمزد در تولید 349.49 289 289 289 289 289
جمعیت 3.52 3.53 3.54 3.54 3.54 3.54

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 9.92 8.7 8.3 7.9 7.1 6.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 220.64 215 221 229 234 230
نرخ تورم (ماهانه) 0.64 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5
تغییر قیمت تولید کننده 8.46 11 11 11 11 11
تورم مواد غذایی 13.50 14 12 10 10 7
CPI مسکن آب و برق 222.35 218 208 227 237 233
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 201.97 208 211 217 217 222

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 13.50 13 13 13 13.2 14
نرخ بهره بین بانکی 0.27 2.74 -0.49 -0.49 -0.49 2.74
نرخ بهره سپرده 5.07 4.37 4.27 4.27 4.27 5.07

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 154079.00 148000 113000 75000 59000 45000
حساب جاری 60.60 50 80 100 110 110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -2 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
واردات 546719.00 550000 570000 600000 620000 640000
صادرات 700798.00 698000 683000 675000 679000 685000
گردش سرمایه 259.50 -380 -380 -380 -380 -270
درآمد گردشگری 674928.47 160000 210000 270000 310000 345000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -48.50 180 180 180 180 250
ورود توریست 1000908.00 500000 580000 620000 660000 680000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.30 65 66 66 66 66
بودجه دولت -2.90 -4.5 -4 -4 -4 -4
ارزش بودجه دولت -7048.44 -16860 -16860 -16860 -16860 -16735
هزینه های دولت 16068888.52 19742428 17893030 18444807 17354400 20393928
مخارج نظامی 1164.00 1160 1160 1160 1160 1160

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -9.90 3.8 2.1 2.1 2.1 5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 112697639.25 144959498 131834692 127242810 121713450 149743162
قیمت گازوئیل 1.29 1.47 1.16 1.11 1.05 1.4


اروگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.