بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 37.31 36.97 37.15 37.33 37.51 37.88
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1 1 0.9 0.7 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 1.1 1.8 2 2.2 2.5
نرخ بیکاری 9.10 8.3 8.3 8.5 8.4 8
نرخ تورم 7.78 7.6 7 6.5 6.7 7
موازنه تجاری 122056.00 -114077 -114077 -114077 -114077 -114806
حساب جاری 49.60 250 250 200 100 140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 0.1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 53 57 57 57 57
بودجه دولت -2.00 -2.9 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1 1 0.9 0.7 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 1.1 1.8 2 2.2 2.5
تولید ناخالص داخلی 59.60 65 69 69 69 69
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 173408184.00 190070295 189701941 179511380 179864054 196342614
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27343791.54 30654647 30595239 26283381 26335018 31666251
تولید ناخالص داخلی سرانه 14617.50 15000 15400 15400 15400 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20916.20 21400 21900 21900 21900 21900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9352730.49 10597724 10577185 10477369 10497954 10947448
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7176233.00 8749457 8732501 7288585 7302904 9038189
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22061084.00 23749161 23703136 21675380 21717964 24532883
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21581576.00 24360101 24312891 22265787 22309531 25163984
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37618740.00 38800330 38725136 38266794 38341974 40080741
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4313240.00 4357694 4349249 5293949 5304350 4501498
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 9.10 8.3 8.3 8.5 8.4 8
دستمزد 32092.00 32000 33000 33000 33000 33000
دستمزد در تولید 326.56 284 284 284 284 289
جمعیت 3.51 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 7.78 7.6 7 6.5 6.7 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 200.72 201 207 209 214 215
تغییر قیمت تولید کننده 12.37 8 8 8 8 11
تورم مواد غذایی 8.75 5.8 5.5 4.5 4.2 4.6
CPI مسکن آب و برق 206.19 204 217 218 220 218
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 191.84 194 198 201 205 208
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره بین بانکی 2.05 2.74 2.74 2.06 2.06 2.74
نرخ بهره سپرده 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 122056.00 -114077 -114077 -114077 -114077 -114806
حساب جاری 49.60 250 250 200 100 140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 0.1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 53 57 57 57 57
بودجه دولت -2.00 -2.9 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
هزینه های دولت 18124703.82 19111740 19074702 18897395 18934521 19742428
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.73 35.76 35.76 35.76 35.73 35.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.10 23.13 23.13 23.13 23.1 23.13
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 4.10 1.5 -2.5 5 7 3.8
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 130710536.10 140328653 140056698 128818130 129071211 144959498
قیمت گازوئیل 1.49 1.51 1.47 1.29 1.25 1.47


اروگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.