بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 43.74 43.88 44.03 44.17 44.32 44.61

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.80 0.8 0.7 0.7 0.7 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 4 3 2.7 3 3.1
نرخ بیکاری 10.20 9 10 9.5 9.5 9
نرخ تورم 7.33 8 7.5 7 6.5 6.6
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75
موازنه تجاری 101676.00 -81000 -114811 -114811 -114811 -114811
حساب جاری -534.30 -450 -520 58 -150 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.00 66 66 66 66 67
بودجه دولت -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.80 0.8 0.7 0.7 0.7 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 4 3 2.7 3 3.1
تولید ناخالص داخلی 53.63 56.7 56.7 56.7 56.7 59
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 417004.00 420270 202821921 456395 428263 470543
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 66171.92 61650 32711237 92518 67959 95386
تولید ناخالص داخلی سرانه 13430.72 14450 14450 14450 14450 14600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21608.43 21400 21400 21400 21400 21600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 34468.00 33995 11308714 35502 35399 36603
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19194.00 17389 9336449 34552 19712 35624
تولید ناخالص داخلی از ساخت 42278.00 44979 25342469 68427 43420 70548
تولید ناخالص داخلی از خدمات 53562.00 48497 25994396 80445 55008 82939
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36010.00 49401 41403405 51631 36982 53231
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11641.00 12971 4650048 13939 11955 14371

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 10.20 9 10 9.5 9.5 9
نرخ اشتغال 54.50 53.1 55 55 55 56.3
دستمزد 34874.00 38000 38000 38000 38000 39000
دستمزد در تولید 364.27 289 289 289 289 289
جمعیت 3.53 3.54 3.54 3.54 3.54 3.55

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 7.33 8 7.5 7 6.5 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 232.69 231 230 239 245 255
نرخ تورم (ماهانه) 0.67 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تغییر قیمت تولید کننده 15.48 11 11 11 11 11
تورم مواد غذایی 5.55 10 7 5 5 4.5
CPI مسکن آب و برق 235.66 235 233 229 248 244
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 217.41 218 222 225 232 237

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.75
نرخ بهره بین بانکی 0.16 0.21 2.74 0.21 0.21 0.46
نرخ بهره سپرده 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 5.04

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 101676.00 -81000 -114811 -114811 -114811 -114811
حساب جاری -534.30 -450 -520 58 -150 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
واردات 840688.00 620000 640000 640000 640000 715000
صادرات 942364.00 679000 685000 685000 685000 690000
گردش سرمایه 399.80 -380 -270 -270 -270 -270
درآمد گردشگری 674928.47 310000 345000 345000 345000 405000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -634.90 180 250 250 250 250
ورود توریست 1000908.00 660000 680000 680000 680000 790000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.00 66 66 66 66 67
بودجه دولت -5.10 -4 -4 -4 -4 -3.5
ارزش بودجه دولت -6737.18 -16860 -16735 -16735 -16735 -16735
هزینه های دولت 74635.52 66386 20393928 72811 76651 75068
مخارج نظامی 1260.00 1160 1160 1160 1160 1160

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.10 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید صنعتی 22.90 6.5 5 5 3 4

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
هزینه های مصرف کننده 268287.78 261793 149743162 280529 275532 289225
قیمت گازوئیل 1.50 1.43 1.35 1.29 1.22 1.16


اروگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.