بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 43.82 43.91 44.12 44.33 44.54 44.96

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 4 0.3 0.6 1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 -5 -3.5 -1 0.7 2.7
نرخ بیکاری 9.70 11.3 11.3 10.5 10.1 9.5
نرخ تورم 10.36 9.3 8.7 8.3 7.9 6.8
نرخ بهره 15.40 13.1 13 13 13 14
موازنه تجاری 126470.00 -118555 -114806 -114077 -114077 -114811
حساب جاری 10.28 -130 -90 -90 180 110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -2 -2 -2.7 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.30 65 65 66 66 66
بودجه دولت -2.90 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 4 0.3 0.6 1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 -5 -3.5 -1 0.7 2.7
تولید ناخالص داخلی 56.05 54.4 54.4 56.7 56.7 56.7
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 173212891.00 173910465 178163980 171480762 174425381 182974407
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 26382876.99 27784361 29847464 26119048 26567557 30653346
تولید ناخالص داخلی سرانه 14597.30 14100 14100 14450 14450 14450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21561.10 20800 20800 21400 21400 21400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11355835.97 9325513 10958382 11242278 11435327 11254258
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 6727921.00 7661395 8044003 6660642 6775016 8261191
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21112066.00 22440471 21733839 20900945 21259850 22320653
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21454778.00 22186374 22930472 21240230 21604961 23549595
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38927576.00 36381639 37171972 38538300 39200069 38175615
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 3918034.00 4452989 4323846 3878854 3945460 4440589

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 9.70 11.3 11.3 10.5 10.1 9.5
نرخ اشتغال 52.10 52 52.5 52.9 53.1 55
دستمزد 34874.00 36000 36000 38000 38000 38000
دستمزد در تولید 338.98 284 289 289 289 289
جمعیت 3.52 3.53 3.53 3.54 3.54 3.54

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 10.36 9.3 8.7 8.3 7.9 6.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 216.80 219 221 229 234 236
نرخ تورم (ماهانه) 0.02 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5
تغییر قیمت تولید کننده 10.83 8 11 11 11 11
تورم مواد غذایی 16.63 17 14 12 10 7
CPI مسکن آب و برق 220.05 225 208 227 237 222
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 201.09 210 211 217 217 226

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 15.40 13.1 13 13 13 14
نرخ بهره بین بانکی 0.43 -0.58 -0.68 -0.68 -0.68 -0.68
نرخ بهره سپرده 5.12 4.82 4.32 4.12 3.92 3.82

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 126470.00 -118555 -114806 -114077 -114077 -114811
حساب جاری 10.28 -130 -90 -90 180 110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -2 -2 -2.7 -2.7 -2.7
گردش سرمایه 259.50 200 -380 -380 -380 -270
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -48.50 420 180 180 180 250
ورود توریست 864300.00 800000 1000000 1180000 1180000 1100000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.30 65 65 66 66 66
بودجه دولت -2.90 -4.5 -4.5 -4 -4 -4
ارزش بودجه دولت 1041.97 -17077 -16860 -16860 -16860 -16735
هزینه های دولت 18631117.95 17700078 17986223 18444807 18761536 18471851
مخارج نظامی 1164.00 1160 1160 1160 1160 1160

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -19.60 7 3.8 2.1 2.1 5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 128528090.70 135533477 132521331 127242810 129427787 136099407
قیمت گازوئیل 1.29 1.23 1.16 1.11 1.05 1


اروگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.