بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 43.16 43.37 43.57 43.79 43.99 44.41

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.80 0.6 1 0.8 0.7 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.90 1 8 6 2.7 2.2
نرخ بیکاری 10.50 10.5 10.1 9.8 9.5 8.7
نرخ تورم 8.89 9 8.5 8 7.5 6.6
نرخ بهره 11.90 11 10.7 10.4 10 9.6
موازنه تجاری -32175.00 -114806 113000 75000 -114811 -114811
حساب جاری -0.70 80 100 110 110 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.30 66 66 66 66 67
بودجه دولت -2.90 -4 -4 -4 -4 -3.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.80 0.6 1 0.8 0.7 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.90 1 8 6 2.7 2.2
تولید ناخالص داخلی 56.05 56.7 56.7 56.7 56.7 59
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402985.00 177240851 175004418 167387289 202821921 182026354
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 64624.09 29692814 26646706 26738907 32711237 30494520
تولید ناخالص داخلی سرانه 14597.30 14450 14450 14450 14450 14600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21561.10 21400 21400 21400 21400 21600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23395.00 10901603 9775690 9699003 11308714 11195946
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16568.00 8002324 6795200 7498189 9336449 8218387
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45016.00 21621228 21323187 21264565 25342469 22205002
تولید ناخالص داخلی از خدمات 50870.00 22811661 21669326 15943003 25994396 23427576
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40772.00 36979371 39316852 43028630 41403405 37977814
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12630.00 4301442 3957214 4004986 4650048 4417581

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 10.50 10.5 10.1 9.8 9.5 8.7
نرخ اشتغال 54.90 52.9 53.1 53.1 55 56.3
دستمزد 34874.00 38000 38000 38000 38000 39000
دستمزد در تولید 361.26 289 289 289 289 289
جمعیت 3.52 3.54 3.54 3.54 3.54 3.55

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 8.89 9 8.5 8 7.5 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 225.69 230 235 238 239 255
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5
تغییر قیمت تولید کننده 10.81 11 11 11 11 11
تورم مواد غذایی 9.48 12 10 10 7 4.5
CPI مسکن آب و برق 230.50 228 239 240 229 244
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 206.49 219 218 218 222 237

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 11.90 11 10.7 10.4 10 9.6
نرخ بهره بین بانکی 0.24 -0.15 -0.65 -0.95 2.74 -1.65
نرخ بهره سپرده 5.07 4.67 4.17 3.87 3.57 3.17

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -32175.00 -114806 113000 75000 -114811 -114811
حساب جاری -0.70 80 100 110 110 120
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5
واردات 591801.00 570000 600000 620000 640000 715000
صادرات 559626.00 683000 675000 679000 685000 690000
گردش سرمایه 399.80 -380 -380 -380 -270 -270
درآمد گردشگری 674928.47 210000 270000 310000 345000 405000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -634.90 180 180 180 250 250
ورود توریست 1000908.00 580000 620000 660000 680000 790000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.30 66 66 66 66 67
بودجه دولت -2.90 -4 -4 -4 -4 -3.5
ارزش بودجه دولت -27098.22 -16860 -16860 -16860 -16735 -16735
هزینه های دولت 64437.35 17893030 18817429 17354400 20393928 18376142
مخارج نظامی 1164.00 1160 1160 1160 1160 1160

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی 1.40 1.5 1.5 6.5 5 4

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 264830.13 131834692 129813372 121713450 149743162 135394229
قیمت گازوئیل 1.35 1.31 1.25 1.18 1.12 1.07


اروگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.