بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 43.57 44.05 44.2 44.35 44.5 44.8

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.80 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.30 -1 1.3 1.5 2 1.5
نرخ بیکاری 9.50 10 9.5 9.5 9.3 9
نرخ تورم 7.41 7.5 7 6.5 6.5 6.6
نرخ بهره 5.25 5.25 5.5 5.5 5.5 5.5
موازنه تجاری 170114.00 -114811 45000 45000 45000 -25000
حساب جاری -169.00 -520 58 -150 -150 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.5 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.00 66 66 66 66 67
بودجه دولت -5.10 -5 -3 -3 -3 -3
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.80 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.30 -1 1.3 1.5 2 1.5
تولید ناخالص داخلی 53.63 56.7 56.7 56.7 56.7 59
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 433042.00 202821921 438671 421744 439538 445251
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79445.91 32711237 88925 64238 80638 90259
تولید ناخالص داخلی سرانه 13430.72 13600 13900 13900 13900 13900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21608.43 21800 22600 22600 22600 22600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 31621.00 11308714 34123 28345 32095 34635
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20150.00 9336449 23953 19446 20452 24312
تولید ناخالص داخلی از ساخت 48255.00 25342469 46086 41876 48979 46778
تولید ناخالص داخلی از خدمات 59806.00 25994396 53549 54503 60703 54352
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41169.00 41403405 41185 36276 41787 41803
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11842.00 4650048 9947 11005 12020 10096

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 9.50 10 9.5 9.5 9.3 9
نرخ اشتغال 55.90 55 55 55 55 56.3
دستمزد 34874.00 38000 38000 38000 38000 39000
دستمزد در تولید 369.45 289 289 289 289 289
جمعیت 3.53 3.54 3.54 3.54 3.54 3.55

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 7.41 7.5 7 6.5 6.5 6.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 236.98 239 245 248 252 255
نرخ تورم (ماهانه) 0.46 0.8 0.7 0.7 0.65 0.6
تغییر قیمت تولید کننده 17.60 15 16 14.5 14 14
تورم مواد غذایی 5.95 7.3 6.8 6.4 6.2 6.2
CPI مسکن آب و برق 238.53 229 248 251 254 244
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 223.78 226 227 229 230 232

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 5.25 5.25 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ بهره بین بانکی 0.15 0.15 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره سپرده 4.80 4.8 5.05 5.05 5.05 5.05

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 170114.00 -114811 45000 45000 45000 -25000
حساب جاری -169.00 -520 58 -150 -150 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 -0.5 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
واردات 765157.00 640000 640000 640000 640000 715000
صادرات 935271.00 685000 685000 685000 685000 690000
گردش سرمایه 399.80 -270 -270 -270 -270 -270
درآمد گردشگری 674928.47 345000 345000 345000 345000 405000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -634.90 250 250 250 250 250
ورود توریست 1000908.00 680000 680000 680000 680000 790000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.00 66 66 66 66 67
بودجه دولت -5.10 -5 -3 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت -10577.66 -16735 -16735 -16735 -16735 -16735
هزینه های دولت 73729.92 69984 75606 74836 75205 71033
مخارج نظامی 1260.00 1160 1160 1160 1160 1160

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.10 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی 14.00 5 5 3 3 4

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
هزینه های مصرف کننده 257836.93 149743162 269634 270767 261704 273679
قیمت گازوئیل 1.64 1.56 1.48 1.41 1.34 1.27


اروگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.