ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اروگوئه - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
FitchBBB- Negative Oct 05 2018
TE55 Negative Oct 05 2018
Moody'sBaa2 Stable Jul 13 2017
TE55 Negative Jul 13 2017
S&P BBB Stable May 30 2017
TE55 Negative May 30 2017
Moody'sBaa2 Negative Jun 22 2016
TE55 Negative Jun 22 2016
S&PBBB Negative Jun 06 2016
TE55 Stable Jun 06 2016
TE55 Stable Apr 16 2016
TE56 Stable Apr 16 2016
S&PBBB Stable Jun 05 2015
TE53 Stable Jun 05 2015
TE53 Stable May 30 2014
TE52 Stable May 29 2014
Moody'sBaa2 Stable May 29 2014
TE52 Stable Apr 22 2014
TE52 Stable Mar 21 2014
TE52 Stable Oct 15 2013
TE52 Stable Jul 18 2013
TE52 Stable Jun 10 2013
DBRSBBB (low) Stable May 03 2013
TE52 Stable May 03 2013
FitchBBB- Stable Mar 07 2013
TE51 Stable Mar 07 2013
TE50 Stable Jul 31 2012
Moody'sBaa3 Positive Jul 31 2012
FitchBB+ Positive Apr 24 2012
TE50 Stable Apr 24 2012
DBRSBB (high) Positive Apr 04 2012
TE50 Stable Apr 04 2012
S&PBBB- Stable Apr 03 2012
TE48 Stable Apr 03 2012
Moody'sBa1 Positive Jan 26 2012
TE48 Stable Jan 26 2012
TE48 Stable Nov 28 2011
TE48 Stable Aug 05 2011
TE48 Stable Aug 02 2011
S&PBB+ Stable Jul 25 2011
TE48 Stable Jul 25 2011
FitchBB+ Stable Jul 14 2011
TE46 Positive Jul 14 2011
TE46 Positive Jul 13 2011
TE46 Positive Apr 18 2011
DBRSBB Positive Feb 15 2011
TE46 Positive Feb 15 2011
Moody'sBa1 Stable Dec 08 2010
TE43 Positive Dec 08 2010
TE41 Positive Jul 27 2010
FitchBB Positive Jul 27 2010
Moody'sBa3 Positive Watch Jul 15 2010
TE41 Positive Jul 15 2010
DBRSBB Stable Apr 08 2010
TE40 Positive Apr 08 2010
DBRSBB (low) Positive Sep 21 2009
TE40 Positive Sep 21 2009
TE40 Stable Jul 13 2009
FitchBB- Positive Jul 13 2009
Moody'sBa3 Stable Jan 12 2009
TE37 Stable Jan 12 2009
TE37 Stable Aug 14 2008
Moody'sB1 Positive Watch Aug 14 2008
DBRSBB (low) Stable Feb 28 2008
TE37 Stable Feb 28 2008
FitchBB- Stable Jul 27 2007
TE35 Positive Jul 27 2007
TE30 Positive Dec 21 2006
Moody'sB1 Stable Dec 21 2006
Moody'sB3 Positive Watch Sep 12 2006
TE30 Positive Sep 12 2006
TE30 Stable May 24 2006
FitchB+ Positive May 24 2006
FitchB+ Stable Mar 07 2005
TE27 Stable Mar 07 2005
TE27 Stable Nov 10 2004
Moody'sB3 Stable Nov 10 2004
FitchB Stable Mar 29 2004
TE25 Stable Mar 29 2004
TE15 N/A Jun 17 2003
FitchB- Stable Jun 17 2003
FitchDDD N/A May 16 2003
TE25 Negative May 16 2003
TE25 Negative Apr 10 2003
FitchC N/A Apr 10 2003
FitchCCC- Negative Mar 12 2003
TE25 Negative Mar 12 2003
TE27 Negative Jan 07 2003
FitchB- Negative Jan 07 2003
Moody'sB3 Negative Jul 31 2002
TE32 Negative Jul 31 2002
TE35 Negative Watch Jul 30 2002
FitchB Negative Jul 30 2002
Moody'sB1 Negative Jul 10 2002
TE40 Negative Watch Jul 10 2002
TE47 Negative May 28 2002
FitchB+ Negative Watch May 28 2002
Moody'sBa2 Negative Watch May 21 2002
TE47 Negative May 21 2002
TE52 Negative May 03 2002


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 31
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


اروگوئه - ارزیابی اعتبار