بازارها گذشته مرجع
پول 4.12 2021-04
بازار سهام 11149 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.16 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.8 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-12
نرخ بیکاری 5.7 2021-02
نرخ تورم 3.05 2021-03
نرخ بهره 1.25 2021-03
موازنه تجاری -1889 2021-02
حساب جاری -1463 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 2019-12
بودجه دولت -4.3 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2021-02
نرخ مالیات شرکت 16 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
موارد کروناویروس 1008490 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 25248 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 915464 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.8 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی 250 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42537 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12699 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 12131 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29909 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2988 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2174 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9423 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1752 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13180 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2021-02
افراد شاغل 4925 2021-01
افراد بیکار 294 2021-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 16 2020-12
هزینه های کار 122 2020-12
پست های خالی شغلی 0.95 2020-12
دستمزد 5549 2021-01
حداقل دستمزد 458 2021-03
دستمزد در تولید 4710 2021-01
جمعیت 19.33 2020-12
سن بازنشستگی زنان 61.67 2021-12
سن بازنشستگی مردان 65 2021-12
تغییر اشتغال -1 2020-09
نرخ اشتغال 65.8 2020-12
استخدام تمام وقت 7826 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 55.5 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 472 2020-09
بهره وری 121 2020-12
رشد دستمزد 8.1 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.05 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2021-01
اندازه اصل تورم 2.2 2021-02
قیمت تولید 115 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.12 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.99 2021-03
تورم مواد غذایی 1.59 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 113 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 1.46 2021-04
عرضه پول M0 91350 2021-02
عرضه پول M1 343299 2021-02
عرضه پول M2 497102 2021-02
عرضه پول M3 497102 2021-02
ترازنامه بانک 615960 2021-02
ذخایر ارزی 40497 2021-03
نسبت ذخیره نقدی 5 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 216542 2021-02
نرخ بهره سپرده 0.75 2021-01
نرخ وام 1.75 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1889 2021-02
حساب جاری -1463 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.6 2019-12
صادرات 5786 2021-02
واردات 7676 2021-02
بدهی خارجی 125394 2021-01
حواله 815 2020-06
ذخایر طلا 104 2020-12
تولید نفت خام 66 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 375 2020-12
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 16430 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.2 2019-12
بودجه دولت -4.3 2019-12
ارزش بودجه دولت -8431 2021-02
هزینه های دولت 2556 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36 2019-12
درآمدهای دولت 24317 2021-02
بدهی های دولت 358742 2019-12
هزینه های مالی 32748 2021-02
درخواست پناهندگی 495 2020-08
ارزیابی اعتبار 55 2021-04
مخارج نظامی 5098 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.6 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2021-02
تولید صنعتی -0.3 2021-01
استفاده از ظرفیت 71.5 2021-03
تغییرات موجودی انبار -292 2020-12
ثبت خودرو 152262 2020-12
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار -3.6 2021-03
شاخص رقابتی 64.36 2019-12
رتبه رقابتی 51 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 55 2019-12
تولید الکتریسیته 4706 2021-01
سفارشات کارخانه 7.7 2020-12
استخراج معدن -13.8 2021-01
میزان سفارشات جدید 148 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.2 2021-02
هزینه های مصرف کننده 40928 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 48982 2021-02
قیمت گازوئیل 1.29 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -3.5 2021-01
شاخص مسکن 128 2020-12
جواز ساختمان 3195 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 95.8 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1008490 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 25248 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 915464 2021-04
تختخوابهای ICU 403 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.