بازارها گذشته مرجع
پول 4.45 2020-04
بازار سهام 8000 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2019-12
نرخ بیکاری 3.9 2020-02
نرخ تورم 3.1 2020-02
نرخ بهره 2 2020-03
موازنه تجاری -1323 2020-01
حساب جاری 149 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -4.6 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2020-02
نرخ مالیات شرکت 16 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
موارد کروناویروس 4761 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 210 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 528 2020-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 2019-12
تولید ناخالص داخلی 250 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43744 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12413 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11535 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24544 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3034 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2485 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10037 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1764 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13142 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2020-02
افراد شاغل 4973 2019-12
افراد بیکار 257 2020-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.5 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 17.7 2019-12
هزینه های کار 114 2019-12
پست های خالی شغلی 0.95 2019-12
دستمزد 5225 2020-01
حداقل دستمزد 446 2019-12
دستمزد در تولید 4424 2020-01
جمعیت 19.41 2019-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال -0.9 2019-09
نرخ اشتغال 66 2019-12
استخدام تمام وقت 7978 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 55.8 2019-09
هزینه زندگی خانواده 2160 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1300 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 504 2019-09
بهره وری 122 2019-12
رشد دستمزد 11.6 2019-11
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-02
اندازه اصل تورم 2.8 2020-02
قیمت تولید 113 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-02
تورم مواد غذایی 4.09 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 2.4 2020-04
عرضه پول M0 75461 2020-02
عرضه پول M1 273792 2020-02
عرضه پول M2 423524 2020-02
عرضه پول M3 423524 2020-02
ترازنامه بانک 539985 2020-02
ذخایر ارزی 39006 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 6 2020-02
ترازنامه بانک مرکزی 212822 2020-02
نرخ بهره سپرده 1.5 2020-01
نرخ وام 3.5 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1323 2020-01
حساب جاری 149 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
صادرات 5692 2020-01
واردات 7015 2020-01
بدهی خارجی 109928 2020-01
حواله 1048 2019-09
ذخایر طلا 104 2019-12
تولید نفت خام 70 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 296 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 176455 2019-11

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -4.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -714 2020-01
هزینه های دولت 3213 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2018-12
درآمدهای دولت 12913 2020-01
بدهی های دولت 323602 2019-06
هزینه های مالی 13627 2020-01
درخواست پناهندگی 370 2019-11
ارزیابی اعتبار 55 2020-04
مخارج نظامی 4258 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -3.1 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2 2020-01
تولید صنعتی -4.6 2019-11
استفاده از ظرفیت 74.2 2020-03
تغییرات موجودی انبار -55.4 2019-12
ثبت خودرو 156195 2019-12
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار -2.6 2020-03
شاخص رقابتی 64.36 2019-12
رتبه رقابتی 51 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 55 2019-12
تولید الکتریسیته 5222 2019-12
سفارشات کارخانه -1.1 2019-11
استخراج معدن -5.4 2019-11
میزان سفارشات جدید 144 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.5 2020-02
هزینه های مصرف کننده 44324 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 49460 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.1 2020-03
قیمت گازوئیل 1.08 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 23.1 2019-12
شاخص مسکن 124 2019-09
جواز ساختمان 3100 2020-02
نرخ مالکیت مسکن 96.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4761 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 210 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 528 2020-04
ICU Beds 403 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.