27/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RO
اطمینان کسب و کار FEB -0.7
10:00 AM
RO
ضریب اطمینان مصرف کننده FEB -6.6
03/03/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
PPI (سالانه) JAN 3.9%
07:00 AM
RO
نرخ بیکاری JAN 3.9%
04/03/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN 0.8%
07:00 AM
RO
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 8.3%
10/03/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q4 0.6%
07:00 AM
RO
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q4 3.0%
11/03/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
موازنه تجاری JAN €-1.768B
07:00 AM
RO
نرخ تورم (سالانه) FEB 3.6%
12/03/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN -6.9%
07:00 AM
RO
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN -0.2%
16/03/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
RO
حساب جاری JAN €-847M


رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.