04/06/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR -19.7% 5.3% ®
06:00 AM
RO
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR -19.5% 4.1% ®
09/06/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
موازنه تجاری APR €-1.855M
06:00 AM
RO
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 1.2%
06:00 AM
RO
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 4.3%
12/06/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR -14.5%
06:00 AM
RO
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR -12.4%
06:00 AM
RO
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.7%
15/06/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RO
حساب جاری APR €-1155M
29/06/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
RO
اطمینان کسب و کار JUN -17.4
09:00 AM
RO
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -26.1
09:00 AM
RO
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN
02/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
PPI (سالانه) MAY -1.64%
06:00 AM
RO
نرخ بیکاری MAY 4.8%


رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.