12/01/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 5.8% -12.2%
07:00 AM
RO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 -5.7% -10.3%
13/01/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV 0.4% 0.9% ®
07:00 AM
RO
تولیدات صنعتی (ماهانه) NOV -0.6% 1.8% ®
11:00 AM
RO
حساب جاری NOV €-1080M €-989M ®
14/01/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
نرخ تورم (سالانه) DEC 2.1% 2.1%
28/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
RO
اطمینان کسب و کار JAN -6.1
29/01/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
نرخ بیکاری DEC 5.1%
04/02/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
PPI (سالانه) DEC -0.71%
05/02/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.7%
07:00 AM
RO
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 5.1%
10/02/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
موازنه تجاری DEC €-1.574B


رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.