29/09/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
RO
اطمینان کسب و کار SEP
01/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG 13.96%
06:00 AM
RO
نرخ بیکاری AUG 5.1%
05/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG 0.1%
06:00 AM
RO
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 8.1%
12:00 PM
RO
تصمیم نرخ بهره 1.25%
08/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 2.5%
06:00 AM
RO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 -0.2%
12/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
موازنه تجاری AUG €-2.1856B
06:00 AM
RO
نرخ تورم (سالانه) SEP 5.25%
14/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 5.9%
06:00 AM
RO
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG -1.0%
10:00 AM
RO
حساب جاری AUG €-1555M

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.