29/06/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
RO
اطمینان کسب و کار JUN 2.2
01/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
نرخ بیکاری MAY 5.7%
02/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 7.89%
06/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 1.2%
06:00 AM
RO
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 38.4%
07/07/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
RO
تصمیم نرخ بهره 1.25%
08/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 2.8%
06:00 AM
RO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 -0.2%
12/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
موازنه تجاری MAY €-1.728B
13/07/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 63.2%
06:00 AM
RO
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 2.7%
06:00 AM
RO
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.75%
14/07/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
RO
حساب جاری MAY €-1675M


رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.