29/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
RO
Business Confidence AUG -0.5
09:00 AM
RO
Consumer Confidence AUG -6.1
30/08/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
Unemployment Rate JUL 4.0%
03/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
PPI YoY JUL 3.3%
04/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
Retail Sales MoM JUL 1.3%
06:00 AM
RO
Retail Sales YoY JUL 5.7%
06/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
GDP Growth Rate QoQ 2nd Est Q2 1.2%
06:00 AM
RO
GDP Growth Rate YoY 2nd Est Q2 5.0%
09/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
Balance of Trade JUL
11/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
Inflation Rate YoY AUG 4.1%
12/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
Industrial Production YoY JUL -4.1%
06:00 AM
RO
Industrial Production MoM JUL -1%
13/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
RO
Current Account JUL €-1110M


رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.