04/08/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
PPI (سالانه) JUN -0.46% -2.01% ®
05/08/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 20.2%
06:00 AM
RO
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -1.2%
10/08/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
موازنه تجاری JUN €-1251M
12/08/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -28%
06:00 AM
RO
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN 15.1%
06:00 AM
RO
نرخ تورم (سالانه) JUL 2.6%
13/08/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RO
حساب جاری JUN €-775M
14/08/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RO
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q2 0.3%
06:00 AM
RO
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q2 2.4%
28/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
RO
اطمینان کسب و کار AUG -5.9
09:00 AM
RO
ضریب اطمینان مصرف کننده AUG


رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.