29/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
RO
اطمینان کسب و کار JUN 0.1
30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
RO
نرخ بیکاری MAY 5.5% 5.6%
04/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
RO
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 47.11%
06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
RO
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAY 0.3%
06:00 AM
RO
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY 3.7%
12:00 PM
RO
تصمیم نرخ بهره 3.75% 4.25%
08/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
RO
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 1.0% 5.2%
06:00 AM
RO
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 2.4% 6.5%
11/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
RO
موازنه تجاری MAY €-2.825B
12/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
RO
نرخ تورم (سالانه) JUN 14.49%
13/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
RO
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY -6.9%
06:00 AM
RO
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 0.7%
14/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RO
حساب جاری MAY €-2251M

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.