29/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RO
اطمینان کسب و کار OCT -7.3 -6.1
30/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
نرخ بیکاری SEP 5.2% 5.3%
03/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
PPI (سالانه) SEP -0.66%
06/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -1.6%
07:00 AM
RO
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 2.3%
11/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.5%
12/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -5.1%
07:00 AM
RO
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 3.9%
13/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
RO
موازنه تجاری SEP €-1.514B
07:00 AM
RO
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q3 -11.9%
07:00 AM
RO
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3 -10.3%
11:00 AM
RO
حساب جاری SEP €-1002M


رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.