28/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
RO
اطمینان کسب و کار JAN -0.3 -0.7
01/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:40 AM
RO
نرخ بیکاری DEC 5.2%
02/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
RO
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 32.21%
04/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
RO
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه DEC 0.4%
07:00 AM
RO
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC 5.5% 6.3%
09/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
RO
موازنه تجاری DEC €-2.159B € -2B
01:00 PM
RO
تصمیم نرخ بهره 2%
11/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
RO
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه DEC -1.9% -4.2%
07:00 AM
RO
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC
07:00 AM
RO
نرخ تورم (سالانه) JAN 8.19%
14/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
RO
حساب جاری DEC €-1509M
16/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
RO
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 0.4%
07:00 AM
RO
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 7.4%

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی

رومانی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.